بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » دانلود پایان نامه بررسی تأثیر ارزش‌های فرهنگی بر کیفیت سود بانک‌ها
دانلود پایان نامه بررسی تأثیر ارزش‌های فرهنگی بر کیفیت سود بانک‌ها

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر ارزش‌های فرهنگی بر کیفیت سود بانک‌ها

شرح مختصر:

نظريه كيفيت سود براي اولين بار توسط تحليل گران مالي و كارگزاران بورس مطرح شد، زيرا آنها احساس مي‌كردند سود گزارش شده ميزان قدرت سود يك شركت را آنچنان كه در ذهن مجسم مي‌كنند، نشان نمي‌دهد و تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطلاعات حسابداری، کار مشکلی است.

 سؤال اساسي اين است كه چرا تحليل گران مالي در ارزيابي خود از سود خالص گزارش شده استفاده نمي كنند و جانب احتياط را رعايت می‌نمايند. پاسخ اين است كه در تعيين ارزش شركت فقط به كميت سود نگاه نمي‌شود، بلكه بايد به كيفيت آن نيز توجه شود. اما مفهوم كيفيت سود، يك امر تعريف شده ثابت نيست كه بتوان به آن دست يافت بلكه مفهومي است نسبي كه به ارتباط آن با ديدگاه ها و نگرش ها بستگي دارد. ( اسماعیلی، 1385 )

عوامل متعددی بر كيفيت سود تأثیر می‌گذارد، اكنون اين سؤال نیز مطرح است که آيا ارزش های فرهنگی بر كيفيت سود تاثير می‌گذارد؟.

فرهنگ متشكل از ارزش هاي معيني است كه رفتار و ادراك فرد از جهان را مشكل می‌‌كند يا برنامه‌ ريزي جمعي ذهن كه در آن اعضاي يك گروه از افراد گروه ديگر تميز داده  مي‌ شوند. (Hofstede & Bond, 1988)

تأثير ارزش هاي فرهنگي در صنايعي مانند بانكداري كه در آن اطلاعات نسبت به صنايع ديگر به دليل پيچيدگي بيشتر عمليات بانكي و مشكلات ارزيابي ريسك و مجموعه وام هاي متعدد، عدم اطمينان بيشتري دارد، خيلي مهم است. (Autore & et al, 2009)

يك نظريه ديگر اين است كه به دليل اينكه بانك ها در يك محيط قانوني فعاليت  مي‌ كنند و به وسيله بانك هاي مركزي و ديگر نمايندگي هاي قانوني نظارت مي‌شوند (مانند شركت هاي بيمه)، ارزش هاي فرهنگي نمي تواند تأثير مهمي بر رفتار مديريت سودشان بگذارد. (Kanagratnam & et al, 2011)

فهرست مطالب

 • 1- کلیات
 • 1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
 • 1-2- بيان موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 3
 • 1-3- بيان مسأله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 4
 • 1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 4
 • 1-5- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 5
 • 1-6- سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 6
 • 1-7- فرضيه هاي تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 6
 • 1-8- تعریف عملیاتی واژه ها………………………………………………………………………………………………… 7
 • 1-8-1- فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
 • 1-8-2- فردگرایی(در مقابل جمع گرایی) ……………………………………………………………………………… 98
 • 1-8-3- اجتناب از عدم اطمینان (ضعيف در مقابل قوي) …………………………………………………….. 8
 • 1-8-4- فاصله قدرت (زياد در مقابل كم) ……………………………………………………………………………….. 8
 • 1-8-5- مرد منشی (در مقابل زن منشی) ………………………………………………………………………………. 8
 • 1-8-6- کیفیت سود…………………………………………………………………………………………………………………… 9
 • 1-8-7- مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………………………. 9
 • 1-9- روش کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 9
 • 1-9-1- روش تحقیق بر مبنای هدف……………………………………………………………………………………….. 9
 • 1-9-2- روش تحقیق از جهت گردآوری و استنتاج داده ها…………………………………………………. 10
 • 1-9-3- روش تحقیق از جهت طرح تحقیق…………………………………………………………………………… 10
 • 1-10- قلمرو تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….. 10
 • 1-10-1- قلمرو موضوعي…………………………………………………………………………………………………………. 10
 • 1-10-2-  قلمرو زماني ……………………………………………………………………………………………………………. 11
 • 1-10-3- قلمرو مكاني………………………………………………………………………………………………………………. 11
 • 2- مروری بر تحقیقات انجام شده
 • 2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
 • 2-2- مباني و مفاهيم نظري …………………………………………………………………………………………………. 12
 • 2-2-1- فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………………. 13
 • 2-2-2- فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………….. 14
 • 2-2-3- فرهنگ و ارزش هاي اجتماعي ………………………………………………………………………………… 15
 • 2-2-3-1- فردگرايي (در مقابل جمع گرايي) ……………………………………………………………………….. 15
 • 2-2-3-2- اجتناب از عدم اطمينان (ضعيف در مقابل قوي) ………………………………………………. 15
 • 2-2-3-3-  فاصله قدرت (زياد در مقابل كم) ………………………………………………………………………… 16
 • 2-2-3-4- مردمنشي (در مقابل زن منشي) ………………………………………………………………………….. 16
 • 2-2-4- فرهنگ و حسابداري…………………………………………………………………………………………………… 17
 • 2-2-5- فرهنگ و گزارشگری مالی ………………………………………………………………………………………… 18
 • 2-2-5-1- سود…………………………………………………………………………………………………………………………. 19
 • 2-2-5-2- مفاهیم سود……………………………………………………………………………………………………………. 19
 • 2-2-5-3- کیفیت سود…………………………………………………………………………………………………………….. 20
 • 2-2-5-4- معیارهای ارزیابی کیفیت سود……………………………………………………………………………….. 21
 • 2-2-5-5- مدیریت(هموارسازی) سود……………………………………………………………………………………… 22
 • 2-2-5-5-1- انواع هموار سازي سود………………………………………………………………………………………. 22
 • 2-2-5-5-2- انگيزه هاي مديريت از هموار سازي سود…………………………………………………………. 24
 • 2-2-5-5-3- رويكردهاي مختلف مطالعه هموار سازي سود…………………………………………………. 25
 • 2-2-5-5-4- روش‌های هموارسازی سود………………………………………………………………………………… 26
 • 2-2-6- ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ابزاری برای هموارسازی سود در بانک ها …………. 27
 • 2-3- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 28
 • 2-3-1- ارزش های فرهنگی و ارزش های حسابداری……………………………………………………………. 28
 • 2-3-1-1- آزمون تئوری هوفستد- گری در خارج از ایران……………………………………………………. 28
 • 2-3-1-2- آزمون تئوری هوفستد – گری در ایران…………………………………………………………………. 29
 • 2-3-2- ارزش های فرهنگی و گزارشگری مالی ……………………………………………………………………. 31
 • 2-3-3- ارزش‌های فرهنگی و مدیریت سود…………………………………………………………………………… 32
 • 2-3-4- هموارسازی سود…………………………………………………………………………………………………………. 34
 • 2-3-4-1- هموارسازی سود از طریق ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در بانک ها………….. 35
 • 3- مواد و روش کار
 • 3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 38
 • 3-2- روش کلی تحقیق …………………………………………………………………………….. 38
 • 3-2-1- روش تحقیق بر مبنای هدف ………………………………………………………………. 38
 • 3-2-2- روش تحقیق از جهت گردآوری و استنتاج داده ها…………………………………….. 39
 • 3-2-3- روش تحقیق از جهت طرح تحقیق ………………………………………………………. 39
 • 3-3- جامعة آماري مورد مطالعه ……………………………………………………………. 39
 • 3-3-1- جامعه آماری اول …………………………………………………………………………….. 39
 • 3-3-2- جامعه آماری دوم …………………………………………………………………………….. 40
 • 3-4- نمونه آماری …………………………………………………………………………………….. 41
 • 3-4-1- نمونه آماری اول ……………………………………………………………………………… 41
 • 3-4-2- نمونه آماری دوم………………………………………………………………………………. 41
 • 3-5- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………….. 41
 • 3-6- روش گردآوري داده ها………………………………………………………………………. 43
 • 3-6-1- مطالعه کتابخانه ای …………………………………………………………………………… 43
 • 3-6-2- کاوش اینترنتی ……………………………………………………………………………….. 43
 • 3-6-3- اسناد کاوی …………………………………………………………………………………….. 43
 • 3-6-4- پرسشنامه ………………………………………………………………………………………. 43
 •  3-7- ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………. 43
 • 3-7-1- فیش ……………………………………………………………………………………………. 44
 • 3-7-2- چک لیست ……………………………………………………………………………………. 44
 • 3-7-3- جدول تلخیص داده ها ………………………………………………………………………. 44
 • 3-7-4- پرسشنامه ……………………………………………………………………………………… 44
 • 3-8- پایایی و اعتبار ابزار تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 46
 • 3-9- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………… 47
 • 3-9-1- روش های آماری …………………………………………………………………………….. 47
 • 3-9-1-1- نمودار میله ای ……………………………………………………………………………. 47
 • 3-9-1-2- پارامترهای آماری …………………………………………………………………………. 48
 • 3-9-1-3- رگرسیون …………………………………………………………………………………… 48
 • 3-9-2- مدل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 51
 • 3-9-3- متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 51
 • 3-9-4- نرم افزارهای رایانه ای ……………………………………………………………………………………………….. 52
 •  4-  نتایج، بحث
 • 4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
 • 4-2- توصیف جامعه آماری ……………………………………………………………………….. 53
 • 4-2-1- جامعه آماری اول …………………………………………………………………………….. 53
 • 4-2-2- جامعه آماری دوم …………………………………………………………………………….. 54
 • 4-2-3- تقسیم بندی بر اساس نوع مالکیت………………………………………………………… 54
 • 4-3- توصیف متغیر ها……………………………………………………………………………… 54
 • 4-3-1- متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………….. 55
 • 4-3-2- متغیر وابسته…………………………………………………………………………………… 59
 • 4-4- تحلیل روابط بین متغیرها………………………………………………………………….. 72
 • 4-4-1- تحلیل پیش فرض ها…………………………………………………………………………. 72
 • 4-4-1-1- ارزیابی نرمال بودن توزیع متغیرها……………………………………………………… 72
 • 4-4-1-2- اعتبار معادله………………………………………………………………………………… 74
 • 4-4-1-3- استقلال خطی متغیرها…………………………………………………………………… 79
 • 4-4-2- برآورد رابطه بین متغیرها……………………………………………………………………. 80
 • 4-4-2-1- رابطه بین تغییر در بازده دارایی ها و متغیرهای مستقل………………………….. 80
 • 4-4-2-2- رابطه بین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و متغیرهای مستقل……………….. 83
 • 4-4-3- تحلیل ناپارامتریک روابط بین متغیرها……………………………………………………. 91
 •  5- نتیجه گیری و پیشنهادات
 • 5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
 • 5-2- خلاصه یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 95
 • 5-3- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………… 97
 • بررسی فرضیه اول………………………………………………………………………………………… 97
 • بررسی فرضیه دوم……………………………………………………………………………………….. 99
 • بررسی فرضیه سوم……………………………………………………………………………………… 100
 • بررسی فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………. 101
 • بررسی فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………….. 102
 • 5-4- پیشنهادها……………………………………………………………………………………… 105
 • 5-4-1- پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………… 105
 • 5-4-2- پیشنهادها برای تحقیقات آتی……………………………………………………………… 105
 • 5-5- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 106
 • منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 107
 • پیوست‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………. 110
 • پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 110
 • نتایج آماری      114
عنوان : پایان نامه بررسی تأثیر ارزش‌های فرهنگی بر کیفیت سود بانک‌ها
تعداد صفحات: 110 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط 9000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


× یک = 3