بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پروژه، مقاله، تحقیق » دانلود پروژه بررسی بکارگیری صورتهای مالی بر مبنای حسابداری تورمی
دانلود پروژه بررسی بکارگیری صورتهای مالی بر مبنای حسابداری تورمی

دانلود پروژه بررسی بکارگیری صورتهای مالی بر مبنای حسابداری تورمی

شرح مختصر :

1- مقدمه

حسابداري يك سيستم پردازش اطلاعات مي‌باشد كه رويداد‌هاي مالي موثر بر سازمان‌ها را شناسايي و اثرات اينگونه رويداد‌ها را به تصميم‌ گيرندگان گزارش مي‌كند. اطلاعات ارائه شده توسط سیستم حسابداری، بستری جهت اتخاذ تصمیمات آگاهانه را فراهم می‌سازد. از این رو می‌بایست مربوط و قابل اتکا باشند. ازآنجا که پول وسیله مبادله ومقیاس مشترک اندازه گیری درکلیه مبادلات اقتصادی است ، درحسابداری نیز معاملات وعملیات مالی برحسب واحد پول اندازه گیری شده واطلاعات مالی برحسب پول گزارش می شود . ارزش واقعی پول وقدرت خرید آن درگذر زمان کاهش می یابد.درچنین شرایطی حسابداری تورمی، صورتهای مالی را تعدیل و آنها را به ریال های همگن شده‌ای تبدیل نموده و میزان اثرگذاری (مربوط بودن) اطلاعات را تا میزان زیادی ارتقا می‌بخشد.

2- بیان مسئله

تورم، تغییرات پایدار درقیمت‌های نسبی است که موجب ایجاد تغییر درسطح عمومی قیمت های یک اقتصاد می‌گردد ودرنتیجه ی آن، برخی افراد فعال در آن اقتصاد متضرر خواهند شد. بنابراین می توان افزایش سطح عمومی قیمت ها (کاهش قدرت خرید عمومی پول ) را دراصطلاح تورم نامید. درمقابل می‌توان کاهش سطح عمومی قیمت ها ( افزایش قدرت خرید عمومی پول ) را نیز رکود تلقی کرد]2[.

ماهیت تغییرات قیمتها معرف ارزش مبادله کالا وخدمات دراقتصاد است . این کالاها وخدمات شامل عوامل تولید واقلام لازم درمراحل واسطه ساخت ، اقلام نگهداری شده برای انتفاع از افزایش قیمت واقلامی است که به قصد مصرف تحصیل شده اند]3[.

3- اهمیت وضرورت موضوع تحقیق

یکی از اهداف اولیه حسابداری وگزارشگری مالی ، تامین نیاز وخواستهای اطلاعاتی استفاده کنندگان جهت کمک در اتخاذ تصیمیم گیری های اقتصادی درارتباط با واحد تجاری می باشد . مقیاس پول واحد درحسابداری که کارآمدترین وسیله برای اندازه گیری کلیه رویدادهای مالی وپردازش اطلاعات واحد تجاری است بر خلاف مقیاس‌های فیزیکی درگذر زمان ثابت نبوده وهمزمان با رکود وتورم تغییر پذیرند.اوج گیری نرخ تورم از اواخر سال 1970 تا اوایل 1980 بسیاری از حسابداران واستفاده کنندگان از صورتهای مالی را به جستجو جهت ارائه ی اطلاعات مکملی برای نشان دادن اثرات تورم واداشت.ترازنامه هایی که درحال حاضر ازجانب شرکت های صنعتی ارائه می شود دارایی های گزارش شده به قیمت های سالیان پیش در مقابل ارقام بدهی هایی قرار می گیرند که مربوط بهدورهی جاری است وممکن است موجبات ارائه ی اطلاعاتی گمراه کننده را فراهم سازد .پول وقدرت خرید آن ، دلار اسمی و دلار ثابت پول واحد عمومی مورد استفاده در تهیه ی صورتهای می باشد. مفهوم استفاده از پول به عنوان واحد اندازه‌گیری ممکن است این نگرش را به ذهن متبادر سازد که ریال یک واحد ثابت ارزش است همان طور که کیلومترواحد ثابت مسافت ولیتر واحد ثابت اندازه‌گیری مایعات می باشند]1[.از این رو دراین تحقیق قصد داریم تا با انجام پژوهش علمی نسبت به بررسی نتایج تهیه صورتهای مالی سازمان توسعه منابع انرژی بر مبنای حسابداری تورمی، تصویری شفاف وگویا از وضعیت مالی سازمان، ارائه گردد .

 4- فرضیه‌های تحقیق

 • 1- تهیه صورتهای مالی برمبنای حسابداری تورمی موجب بهبود تصمیم‌گیری های مدیریتی و راهبردی در سازمان توسعه منابع انرژی می‌گردد .
 • 2- تهیه صورتهای مالی بر مبنای حسابداری تورمی موجب بهبود تصمیم‌گیری‌های عملیاتی می‌گردد .
 • 3- تهیه صورتهای مالی بر مبنای حسابداری تورمی موجب بهبود تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری می‌گردد .
 • همچنین تأثیر کلی استفاده از حسابداری تورمی در اتخاذ تصمیمات مذکور بررسی می‌گردد.
 • 5-روش و قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه، روش توصیفی با استفاده از پرسشنامه مقیاس لیکرت از مدیران و کارشناسان حوزه مالی سازمان توسعه منابع انرژی انجام می شود ونتایج تهیه صورتهای مالی بر مبنای حسابداری تورمی ، در تصمیم گیری های راهبردی ، عملیاتی وسرمایه گذاری بررسی وتحلیل می گردد. همچنین اطلاعات مربوط به صورتهای مالی 1390 سازمان مبنای تهیه صورتهای مالی تورمی قرار گرفته وهمراه با پرسشنامه‌ها صورتهای مالی تورمی ونسبت های مالی ، توزیع شده و جمع بندی و تحلیل نتایج در سال 1392 شمسی انجام گردیده است.

6-سابقه تحقیقات ومطالعات انجام گرفته

 • – از اوایل سال 1900 میلادی حسابداران در ایالات متحده و انگلستان تأثیر تورم بر پایه تئوری اعداد شاخص و قدرت خرید بر صورتهای مالی را مورد توجه و بحث قرار دادند. كتاب سال 1911 ايرونيگ فيشربه نام قدرت خريد پولبه عنوان مرجع کتاب هنري سوئينيبه نام حسابداري پايدار در سال 1936 در مورد حسابداري قدرت خريد ثابت، مورد استفاده قرار گرفته است.
 • – هنری سوئینیطی تحقیقی آثار تورم بر صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری را مورد بررسی قرار داد. نتایج این تحقیق تحت عنوان حسابداری تعدیل شده ، نظریه ای را مبنی بر تعدیل صورتهای مالی بر اساس واحد اسمی پولی ارایه نمود.
 • – موریس مونیتز در سال 1975 مقاله ای با عنوان تاثیر حسابداری تورمی بر قیمت سهام به چاپ رسانید و معتقد بود که تغییر قیمت ها تابعی از دو عامل مستقل می باشد. عامل اول، تغییر نسبی قیمت‌ها که ناشی از نیروی بازار و متأثر از عرضه وتقاضای کالا است و عامل دوم، تغییر نسبی قیمت پول می باشد]4[ .
 • – دان ویکریاستاد حسابداری دانشگاه آریزونا در سال 1976در مقاله خود باعنوان صورتهای مالی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت ها، مقیاس اندازه‌گیری اطلاعات حسابداری را مورد بررسی قرار داد]1[.
 • -سیدنی دیوید سون وهمکارانش درسال1979 روشی را ارایه نمودند که بر اساس آن صورتهای مالی تعدیل شده گمانه زنی را تهیه می کردند. آنها این روش را در شرکت های مختلفی همانند صنایع فلزی ، صنایع دارویی ،صنایع اتومبیل سازی و… اجرا نمودند]4 [.
 • – نتایج تحقیقات و مطالعات هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی (FASB) در سال 1979حاکی از آن بود که در دوران تورم، زمانی که صورتهای مالی براساس مبنای ارزشهای تاریخی تهیه می گردد، سود ناشی از عملیات جاری بیش از میزان واقعی گزارش شده می‌باشد و در نتیجه بسیاری از واحدهای تجاری مبالغی بیش از میزان واقعی به عنوان مالیات و سود، از محل سرمایه، بین طرفین ذینفع پرداخت می نمایند.]4[.
 • – دکتر رمضانعلی رویایی در سال 1372 در مقاله‌ای تحت عنوان حسابداری تورمی نتایج تحقیقات خود را در مورد حسابداری تورمی این گونه بیان کردکه اطلاعات مالی تعدیل شده بر اساس آنچه از فرایند تعدیل اقلام‏ حسابداری و صورتهای مالی به دست‏ می‏آید، دارای فواید و مزایایی است که در سایر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسات مؤثر واقعمی‌شود]6[.
 • – دکتر محسن دستگیر در سال 1383 در مقاله‌ای تحت عنوان بررسی موانع استفاده از حسابداری تورمی در ایران عواملی چون عدم آشنایی مسئولین حسابداری شرکتها و موسسات با مفاهیم حسابداری تورمی، ناکافی بودن  شاخص‌های تغییر سطح قیمت‌ها ، فزونی مخارج بر منافع حسابداری تورمی را از جمله موانع حسابداری تورمی در ایران می داند]7[.
 • – محسن خوش طینت، پایان نامه کارشناسی ارشد ، 1371 دانشگاه تهران ، ضرورت تهيه صورت‌هاي مالي بر مبناي ارزش‌هاي جاري ، هر دو مفهوم حفظ ظرفیت عملیاتی و حفظ سرمایه مالی مفید هستند، پیشنهاد می‌شود که شرکت ها یک صورت سود قابل توزیع بر مبنای حفظ ظرفیت مالیاتی تهیه و گزارش نمایند ]8[.
 • – دکتر احمد احمدپور و همکاران وی در سال 1382 طی تحقیقی تحت عنوان بررسی اثرات تورم بر فرسایش سرمایه شرکتها به این نتیجه رسیدند که در دوران تورم، توزیع سود و پرداخت مالیات بر اساس صورت سود و زیان تهیه شده از بهای تمام شده تاریخی، منجر به فرسایش سرمایه شرکتها می شود.

فهرست مطالب

 • چکیده
 • 1- مقدمه
 • 2- بیان مسئله
 • 3- اهمیت وضرورت موضوع تحقیق
 • 4- فرضیه‌های تحقیق
 • 5-روش و قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
 • 6-سابقه تحقیقات ومطالعات انجام گرفته
 • 7- اصل بهای تمام شده تاریخی
 • 8-ماهیت تغییرات قیمت
 • 9- طبقه بندی اقلام پولی وغیر پولی
 • 10- سود وزیان اقلام پولی
 • 11-شاخص های قیمت
 • 12- حسابداری برحسب ارزش های جاری
 • 13-مدل گزارشگری برمبنای بهای تاریخی / ریال ثابت (HC/CD)صورتهای مالی سازمان توسعه منابع انرژی
 • 14- ابزار تحقیق
 • 15- ساختار پرسشنامه و روایی و پایایی آن
 • 16- آمارهای توصیفی
 • 17- آمارهای استنباطی
 • 18- جمع بندی و نتیجه گیری
 • 19- منابع و مراجع
 • عنوان پروژه : بررسی بکارگیری صورتهای مالی بر مبنای حسابداری تورمی
 • قالب: word و قابل ویرایش
 • تعداد صفحات: 31 صفحه
 • قیمت: 12000 تومان   9000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ” خرید که به رنگ آبی است “  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


سه × 5 =