بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پروژه، مقاله، تحقیق » دانلود پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارمندان
دانلود پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارمندان

دانلود پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارمندان

شرح مختصر

مقدمه

سالها قبل، صحبت از هوش شناختی (IQ) و چگونگی سنجش آن مورد توجه اكثر متخصصین در جهان محسوب مي گرديد. اما در دهه ی کنونی در تمامی محیط های کاری علی الخصوص سازمان های آموزشی، هوش عاطفي بعنوان پارادایم فکری اکثر متخصصین منابع انسانی گردیده است؛ بطوريكه اظهار می دارند80 درصد موفقیت های افراد در سرکار به هوش عاطفي آنها وابسته است و تنها 20 درصد آن به بهره هوشی مربوط مي شود. با اين حساب ، هوش عاطفي، اصطلاح فراگیری است که مجموعه گسترده ای از مهارت ها و خصوصیات فردی را در برگرفته و معمولا ً به آن دسته مهارت های درون فردی و بین فردی اطلاق می گردد که فراتر از حوزه مشخصی از دانش های پیشین ، چون هوشبر و مهارت های فنی یا حرفه ای است(سبحانی نژاد،2009؛ص10). به گفته محققين هوش عاطفي در زمینه‌هایی از قبیل بکارگیری ، حفظ و نگهداری کارکنان، روحیه و تعهد کارکنان، نوآوری،کارایی، بهره‌وری، وفاداری مشتریان ،کیفیت خدمات و … دخالت دارد، بطوريكه اين دخالت در اكثر تحقيقات معنادار ديده شده است. مطالعه اي كه روي 358 نفر از مديران يك شركت انجام شده نشان مي دهد بين ويژگي هاي خاص رهبري ، در خصوص تمايز عملكرد سطوح بالا نسبت به سطوح متوسط، تفاوت وجود دارد(2000Bar-on,) در برخي از تحقيقات نيز نشان داده شده كه توانايي هوش عاطفي باعث مي شود تا يک جو سازماني مناسب بر اي پرورش بيشتر استعداد کارکنان ايجاد شود و در نهايت منجر به فراهم شدن شرايطي به منظور پياده سازي فرهنگ سازماني يادگيري در سازمان ها مي گردد، که به عنوان يک مزيت رقابتي در دنياي رقابتي مطرح مي باشد. پس مي توان گفت که با وجود اينکه نيروي محرک تحولات در قرن بيستم هوش عقلي يا منطقي بوده است، اما طبق شواهد موجود در آغاز قرن بيست و يکم هوش عاطفي موجب تحولات روزافزون خواهد بود(2003,Dearborn,ص37) صاحب نظران نيز، هوش عاطفي را با توجه به ويژگي ها و کارکردهاي آن به صورت زير تعريف کرده اند، هوش عاطفي مهارتي است که دارنده آن مي تواند از طريق خودآگاهي، روحيات خود را کنترل کند، از طريق خود مديريتي آن را بهبود بخشد، از طريق همدلي، تاثير آن ها را درک کند و از طريق مديريت روابط به شيوه اي رفتار کند که روحيه خود و ديگران را بالا ببرد(خائف الهي و دوستار،2004،ص٥). يا اينكه هوش عاطفي شامل آگاهی داشتن نسبت به عواطف و چگونگی ارتباط و تعامل این عواطف با بهره هوشی می‌باشد. یعنی فردی که می‌خواهد در زندگی خود موفق بوده و جزء بهترین افراد باشد باید از عواطف و احساسات خود و دیگران آگاه بوده و از عواطف استفاده منطقی ببرد(1999KierStead. J,). (1998, Golman) نيز هوش عاطفي را در چهار قالب دسته بندی نموده است: 1- خودآگاهی 2- خود مدیریتی3 – آگاهی اجتماعی4- مدیریت روابط. او بیان می کند که چهار عنصر ذکر شده در دو مهارت اصلی قابلیت فردی و قابلیت اجتماعی پدیدار می شود، که قابلیت فردی روی فرد تمرکز دارد و به دو قسمت خود آگاهی و خود مدیریتی تقسیم می شود و قابلیت اجتماعی که روی روابط فرد با دیگران تمرکز می کند و به آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط تقسیم می شود(2004Stys and Brown, ؛ص14). در هر حال هوش عاطفي را مي توان به كارگيري قابليت هاي عاطفي خود و ديگران، در رفتار فردي و گروهي براي کسب حداکثر نتايج تعريف كرد. اما بايد گفت با وجود تحقيقات فراواني که در زمينه هوش عاطفي صورت گرفته هنوز هم درباره مفهوم هوش عاطفي و اجزا تشکيل دهنده آن توافق نظري حاصل نشده و اگر به ادبيات موجود در اين زمينه رجوع شود مي توان ملاحظه کرد که دانشمندان مختلف هرکدام اجزاء هوش عاطفي را به صورتي متفاوت بيان کرده اند. با اين وجود رويکرد هايي که در تحقيقات و تعاريف هوش عاطفي به کار مي روند در چند طبقه کلي زير قابل تقسيم هستند: مدل توانايي ارايه شده (1997Salovey and Mayer,) ، مدل غيرشناختي يا عوامل انساني بار- آن (1997) و مدل شايستگي هاي گلمن(1998). از نظر ویزینگر هوش عاطفي استفاده هوشمندانه از عواطف است. به این صورت که شما آگاهانه از عواطف خود استفاده می‌کنید و رفتار و تفکرات خود را در جهت اهداف خود هدایت می‌کنید تا به نتایج جالب توجهی دست یابید(1998Weisenger,) از نظر سالوی و مایر اصطلاح هوش عاطفي را به عنوان شکلی از هوش اجتماعی که شامل توانایی در کنترل احساسات و عواطف خود و دیگران و توانایی تمایز قائل شدن بین آنها و استفاده از این اطلاعات به عنوان راهنمایی برای فکر و عمل فرد به‌کارمی‌رود (2011Cherniss,). مایر و همکارانش مدل‌های هوش هیجانی را به دو دسته کلی تقسیم می‌کنند. الف : مدل توانایی ب : مدل ترکیبی(2000Mayer, Salovey, & Caruso,). مایر و سالووی (1993-1990) مدل توانایی هوش هیجانی را نوعی هوش اجتماعی دانسته و در پنج حیطة خودآگاهی، خودکنترلی، خودانگیزی، هوشیاری اجتماعی و تنظیم روابط خلاصه کرده‌اند. در مدلهای ترکیبی نیز تعدادی از صفات شخصیت با قابلیت‌های ذهنی ترکیب می‌شوند. مثل مدل بار ـ آن (1997) ، مدل گُلمن (1995) و مدل شایستگی های گلمن (1998). بار ـ آن معتقد است که هوش هیجانی مجموعه‌ای از توانایی‌ها، قابلیت‌ها و مهارت‌هایی است که فرد برای سازگاری مؤثر با محیط و بدست آوردن موفقیت در زندگی کسب می‌کند. از نظر وی هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی ـ هیجانی طی زمان رشد و تغییر می‌کنند و می‌توان از طریق آموزش و برنامه‌های اصلاحی آنها را بهبود بخشید (2000Bar-on &Parker,). با اين همه، دانیل گلمن از محقیقن بزرگی که عنوان هوش هیجانی با نام وی بر سر زبان ها افتاد ؛ اولین کسی نبود که به انتشار مطالبی در باره ی هوش هیجانی پرداخت، بلکه وی به جمع بندی نظرات دانشمندان قبل از خود پرداخته و آن را با زبانی ارائه کرد که برای همگان قابل فهم بود. تحقیقات وی توجه دانشمندان زیادی را به سمت هوش هیجانی جلب کرد و تا به امروز تحقیقات فراوانی در این زمینه صورت گرفته که نتایج گرانبهایی از آن به دست آمده است.

فهرست مطالب

 • چکيده
 • مقدمه
 • تعهد سازمانی و دو دیدگاه رایج
 • ضرورت توجه به تعهد سازمانی
 • دیدگاههایی درمورد کانونهای تعهد سازمانی
 • دیدگاه ریچرز (REICHERS):
 • دیدگاه بکر و بیلینگس (BECKER&BILLINGS):
 • تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چندبعدی؟
 • پورتر (PORTER)
 • الگوهای چندبعدی
 • مدل می یر و آلن
 • مدل آنجل و پری
 • مدل مایر و شورمن: به نظر مایر و شورمن (MAYER&SCHOORMAN)
 • مدل پنلی و گولد: پنلی و گولد (PENLEY&GOULD)
 • تعهد سازمانی در دنیای امروز چیز بی ربطی است
 • فرضیه های تحقیق
 • طرح پژوهش
 • پرسشنامه شخصيتي نئو
 • ـ پرسشنامه تعهد سازماني
 • ـ پرسشنامه عملکرد شغلي گزارش درجه بندي کارکنان:
 • یافته های تحقیق
 • نتیجه گیری
 • منابع
 • عنوان پروژه : بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارمندان
 • قالب: word و قابل ویرایش
 • تعداد صفحات: 28 صفحه
 • قیمت: 12000 تومان   9000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ” خرید که به رنگ آبی است “  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


یک + = 5