بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » سامانه ترجمه ایرانی داک

سامانه ترجمه ایرانی داک

ترجمه فارسی ترجمه انگلیسی ترجمه متن و مقاله

صفحه استاندارد حاوی 250 کلمه است . قیمت های این جدول برای زمان عادی است. در سفارش های فوری ، زمان نصف و قیمت دو برابر می شود. امکان انتخاب تعرفه نیمه فوری با قیمت ارزانتر از فوری و زمان اتمام کوتاه تر از تعرفه عادی فراهم شده است.

تعداد صفحات استاندارد تعداد کلمات زمان تحویل درصد تخفیف قیمت ترجمه یک صفحه
طلایی نقره ای برنز
1 تا 9 صفحه 1 تا 2,250 کلمه 0.5 تا 2 روز 0 % 169,919 ریال 79,526 ریال 49,395 ریال
10 تا 25 صفحه 2,251 تا 6,250 کلمه 3 تا 5 روز 5 % 161,423 ریال 75,550 ریال 46,925 ریال
26 تا 50 صفحه 6,251 تا 12,500 کلمه 6 تا 10 روز 9 % 154,626 ریال 72,369 ریال 44,949 ریال
51 تا 100 صفحه 12,501 تا 25,000 کلمه 11 تا 17 روز 14 % 146,130 ریال 68,392 ریال 42,480 ریال
101 تا 200 صفحه 25,001 تا 50,000 کلمه 18 تا 30 روز 20 % 135,935 ریال 63,621 ریال 39,516 ریال
201 تا 500 صفحه 50,001 تا 125,000 کلمه 31 تا 68 روز 25 % 127,439 ریال 59,644 ریال 37,046 ریال
501 تا 20,135 صفحه 125,001 تا 5,033,750 کلمه 69 تا 2000 روز 30 % 118,943 ریال 55,668 ریال 34,577 ریال

 

slide_con

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014