بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه موانع کار افرینی سازمانی و نقش آن بر بهره وری کارکنان
پایان نامه موانع کار افرینی سازمانی و نقش آن بر بهره وری کارکنان

پایان نامه موانع کار افرینی سازمانی و نقش آن بر بهره وری کارکنان

شرح مختصر

نرخ فزاینده تغییرات و تحولات در حوزه های علمی ،اقتصادی و اجتماعی از عمده ترین ویژگی‌های عصر حاضر است. پایان جنگ دوم جهانی نقطه آغازین توجه کشورهای مختلف جهان به توسعه اقتصادی می باشد. امری که امروزه با شکل گیری اقتصاد جهانی و رقابت همه جانبه از اهمیت بیشتری نیز برخوردار شده است. از طرف دیگر ،سازمانهای امروزی با تحولات و تهدیدات گسترده بین المللی روبرو شده اند که بقای آنها را با خطر مواجه کرده و آنان برای بقای خود باید راه حلها و روشهای جدیدی را تدوین نموده و به نوآوری و خلاقیت مستمر بپردازند.موتور حرکت چنین سازمانهای موفق و کارآمد ،کارآفرینی می‌باشد، (ذبیحی و مقدسی۱۳۸۵ :۶).

امروزه در کشورهای مختلف در دانش مدیریت و اقتصاد توجه خاصی به کارآفرینی اقتصادمدار و کارآفرینان می‌شود. تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه‌ی آن از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه است(آرچی بونگ ،۲۰۰۴).

در دنیای پر رقابت حاضر سازمان ها نیازمند تغییرند وباید مدیران راه‌های استفاده از مزایای خلاقیت ونوآوری انسان‌ها را یافته وبستر مناسب فعالیت‌های کارآفرینانه را فراهم سازند. از جمله شاخص‌ها و بستر مناسب برای توسعه کارآفرینی سازمانی شامل سبک رهبری، کار تیمی، حمایت کافی مدیران از افراد خلاق و نوآور، سیستم پاداش و تشویق مناسب کارکنان خلاق و ریسک پذیر است، بنابراین برای ترویج روحیه کارآفرینی سازمانی باید شرایط مناسبی در درون سازمان وجود داشته باشد(زارع و همکاران،۷۲:۱۳۸۶).

بطور کلی می‌توان گفت ویژگی‌های اصلی سازمانهای کارآفرین، این سازمانها را مجهز به قابلیتهایی می‌کند که ضمن ارتقای کارآمدی، قادر به بهره گیری بهتر از فرصتهای موجود و انطباق پذیری بیشتر با محیط پیرامونشان می شود (حق‌شناس و همکاران،۳۲:۱۳۸۶). امروزه در کشورهای مختلف در دانش مدیریت و اقتصاد توجه خاصی به کارآفرینی اقتصادمدار و کارآفرینان می‌شود. تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه‌ی آن از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه است. براساس بیانیه‌ی جهانی کار آفرینی، یک همبستگی قوی میان رشد اقتصاد ملی و سطح فعالیت کارآفرینانه ملی و سازمانی وجود دارد (آرچی بونگ ،۲۰۰۴: ۴).

از جمله شاخص‌های بسترمناسب برای توسعه کارآفرینی سازمانی شامل سبک رهبری، کار تیمی، حمایت کافی مدیران از افراد خلاق و نوآور، سیستم پاداش و تشویق مناسب کارکنان خلاق و ریسک پذیر است بنابراین برای ترویج روحیه کارآفرینی سازمانی باید شرایط مناسبی در درون سازمان وجود داشته باشد(زارع و همکاران،۷۲:۱۳۸۶).

با توجه به محدودیت منابع و نامحدود بودن نیاز های انسانی ، افزایش جمعیت و رقابت شدید و بی رحمانه در اقتصاد جهانی، بهبود بهره وری نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت می باشد. بی گمان رشد و توسعه اقتصادی امروزه جوامع مختلف در نرخ رشد بهره وری آنها نهفته است . کوشش برای افزایش نرخ بهره وری ، کوشش برای زندگی و رفاه بهتر برای افراد و جامعه است. در دنیای رقابت آمیز امروز کشور هایی برنده خواهند بود که بتوانند دانش ، بینش و رفتار بهره وری را در مدیران و کارکنان خود ایجاد نمایند.

بدون تردید برای داشتن آینده پویا و توسعه یافته و ایستادگی اقتصادی در دنیای پررقابت امروزی، نیازمند افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثری از حداقل امکانات هستیم. امروزه همه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به اهمیت بهره‌وری بعنوان یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی پی‌برد‌‌ه‌اند. به این ترتیب اغلب کشورهای در حال توسعه بمنظور اشاعه فرهنگ نگرش ویژه به بهره‌وری و تعمیم بکارگیری فنون و روش‌های بهبود آن سرمایه گذاریهای قابل توجهی انجام داده‌اند. در ایران اهمیت توجه به مقوله بهره‌وری به دلایل مختلفی از جمله حاکم نبودن فرهنگ و نگرش درست به بهره‌وری در جامعه، مورد غفلت واقع گردیده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حلقه مفقوده اقتصاد ایران پیش از آنکه سرمایه و یا منابع طبیعی باشد، نبودن بهره‌وری نیروی کار است.

علل مختلف از جمله عدم کفایت درامدهای ارزی، وابستگی نامطلوب به درآمد نفت و سهم ناچیز صادرات غیر نفتی وعدم رقابت پذیری کالاها و خدمات در بازار جهانی، بایستی با دید گسترده‌تر و عمیق‌تری به بهره‌وری و مفهوم توسعه توجه نماید. توسعه بر اساس مفاهیم و نظریه‌ها، فرایندی بسیار پیچیده، دقیق و طولانی است که دلالت بر گذر از یک مرحله مشخص تاریخی با ساختار اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی معین، به مرحله مشخص دیگری با ویژگی‌های معین دارد ودر این گذر، مبانی علمی و فنی تولید از وضعیت ما قبل صنعتی به وضعیت جامعه صنعتی تبدیل می‌گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2-بیان مسأله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4-سوالات تحقیق.. 8

1-4-1-سوال اصلی.. 8

1-4-2-سوالات فرعی.. 8

5-1- فرضیه های تحقیق.. 8

1-5-1- فرضیه اصلی.. 8

1-5-2- فرضیه های فرعی.. 8

1-6-روش گرد آوري اطلاعات… 8

1-6-2- جامعه و نمونه. 9

1-6-2- روش نمونه گيري.. 9

1-7- قلمرو تحقیق.. 10

1-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق.. 10

1-7-2- قلمرو زمانی تحقیق.. 10

1-7-3- قلمرو مکانی تحقیق.. 10

1-8- اصطلاحات… 10

1-8-1- تعاریف مفهومی  : 10

1-8-2- تعاریف عملیاتی   : 10

1-9- خلاصه فصل.. 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 13

2-2- کار آفرینی.. 14

3-2-   فواید و خطرات کارآفرینی سازمانی.. 16

5-2-   کارآفرینی سازمانی.. 17

-6-2کارآفرینی سازماني و درون‌سازمانی.. 17

-7-2تـعهد عاطفی کارکنان سازمان.. 18

-8-2تـعهد عاطفی کارکنان سازمان.. 18

-9-2حمایت مدیران ارشد و کـارآفرینی‌ سـازمانی‌.. 19

10-2-تعهد عاطفی و کارآفرینی سازمانی.. 20

11-2-اکوسیستم کارآفرینی فناورانه دیـجیتال.. 20

-12-2سازمان و صنایع خلاق.. 21

13-2- نوسازی استراتژیک در کارآفرینی سازمانی.. 23

14-2-تعاریف نوسازی استراتژیک سازمانی.. 25

16-2- رفتار و کارآفريني.. 27

17-2- پيشه وري.. 28

18-2-کارآفرینی و نقش زنان در محرومیت زدایی روستایی.. 29

19-2-بهره وری سازمانی.. 32

1-19-2- پیدایش مفهوم بهره‌وری سازمانی.. 33

2-19-2-تعریف بهره‌وری سازمانی.. 34

3-19-2- مفهوم کارایی و اثربخشی و رابطه آنها با بهره‌وری.. 34

4-19-2- اهمیت بهره وری.. 36

5-19-2- عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی.. 36

2-19-6- مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری.. 37

2-19-7- اصول مدیریت بهره‌وری.. 38

2-19-8- بهره وری و دانش سازمانی.. 39

20-2-پیشینه تحقیق.. 42

2-20-1-تحقیقات داخلی.. 42

2-20-2-تحقیقات خارجی.. 48

21-20- خلاصه فصل.. 51

2-22- مدل مفهومی پژوهش…. 52

فصل سوم: مواد و روش تحقیق

1-3-مقدمه. 54

2-3-نوع روش تحقیق: 54

3-3- اهداف مشخص تحقيق.. 55

1-3-3-هدف اصلی : 55

2-3-3-اهداف فرعی : 55

3-3-3-هدف كاربردي.. 55

3-4- جامعه آماری.. 55

5-3- نمونه و روش نمونه گیری.. 56

3-4-حجم نمونه آماری.. 56

5-3- روش گردآوری اطلاعات ( میدانی ، کتابخانه ای و غیره ) 57

1-5-3- مطالعات کتابخانه ای : 57

2-5-3-تحقیقات میدانی : 57

6-3- ابزار گردآوری اطلاعات… 57

3-6-1- روش سنجش روايي و پايايي ابزار جمع آوري داده ها 58

3-6-1-1- روایی پرسش نامه: 58

3-6-1-2- پایایی پرسشنامه: 58

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 59

فصل چهارم: بحث و نتایج

– مقدمه. 61

4-1- توصيف شاخص‌هاي جمعيت‌ شناسي: 61

4-1-1- وضعيت جنسيت آزمودنی ها: 62

-2-1-4نمرات وضعيت تحصيلات… 63

4-2- بررسي فرض نرمال بودن داده‌ها 64

4-3-آزمون فرضيه‌هاي تحقيق.. 65

-1-3-4آزمون فرضیه اصلی پژوهش…. 65

4-3- 2-آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق : 66

4-3-3-آزمون فرضیه فرعی دوم  تحقیق : 66

4-3-4     -آزمون فرضیه فرعی سوم  تحقیق : 67

4-3-5-آزمون فرضیه فرعی چهارم  تحقیق : 68

4-3-6-آزمون فرضیه فرعی پنجم  تحقیق : 69

4-3-7-آزمون فرضیه فرعی ششم  تحقیق : 70

4-4- خلاصه فصل.. 70

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه. 72

5-2- نتیجه گیری از فرضیه ها 72

5-3-یافته های تحقیق.. 72

1-3-5-بررسی فرضیه اصلی.. 72

2-3-5- بررسی فرضیات فرعی.. 72

5-4- بحث و نتیجه گیری.. 74

1-4-5-فرضیه اصلی.. 75

5-4-2-فرضیه های فرعی اول.. 75

5-4-3-فرضیه های فرعی دوم. 75

4-4-5-فرضیه های فرعی سوم. 76

5-4-5-فرضیه های فرعی چهارم. 76

5-4-6-فرضیه های فرعی پنجم.. 77

-7-4-5فرضیه های فرعی ششم.. 78

5-5-پيشنهادهاي پژوهشی.. 78

6-5-محدوديت ها و مشكلات تحقيق.. 83

منابع.. 84

منابع لاتین.. 86

عنوان : پایان نامه موانع کار افرینی سازمانی و نقش آن بر بهره وری کارکنان
تعداد صفحات:  108 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  99000 تومان
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


× شش = 42