بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه آسیب شناسی طرح ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی
پایان نامه آسیب شناسی طرح ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی

پایان نامه آسیب شناسی طرح ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی

شرح مختصر:

عنصر تغيير و وجود بي ثباتي ها و سازنده هاي ناشناخته جهان و همزماني گسترش دامنه و ابعاد جوامع بر دامنه پيچيدگي و تنوع سازمانها، برتعاملات محيطي آنها افزوده است، تعداد و تكثر بيش از حد سازمانها ، دوام و بقاي آنها در دنياي متغير كنوني به چالشي اساسي بدل نموده و در اين ميان نيز دستگاه های اجرایی ايران با توجه به گستردگي اثر گذاري بر فرايند هاي اجتماعي و كاركردهاي مختلف از اين امر مستثني نبوده است (فرانک[1]، 2008).

در دنياي پيچيده، معتبر و رقابتي عصر حاضر، ديگر نمي توان با دسترسي محدود به اطلاعات و نيروي انساني، بدون ابزارها و فرايندهاي ساده مديريت اثر بخش منابع انساني، سازمانها را اداره كرد، در اين راستا اكثر سازمانها فرايند هاي مستمري را براي اداره سازمان و ارزيابي اهدافشان ايجاد مي نمایند تا بتوانند در سایه آن در دراز مدت به موفقیت و مزیت رقابتی پایدار نایل گردند.(آراسته و آزما، 1378) اگرچه قدمت و تاریخ ارزیابی عملکرد به بیش از سه قرن پیش بر می گردد اما پیچیدگی، تنوع روز افزون و تقاضاهای محیطی و سازمانی به حدی رشد داشته اند که هر یک از روش های ارزیابی عملکرد کارایی خود را تا حدودی به مرور زمان از دست داده اند و این موضوع خود مهر تاییدی به دشواری های این عرصه تلویحا می زند. یک نظام ارزیابی عملکرد هماهنگ می تواند به راحتی هشدارهایی در رابطه با کاستی های سازمانی دهد و مدیران را مجاب به رفع و رجوع مشکلات نماید و به عکس، نظام ارزیابی عملکردی نامناسب بدلیل ناتوانی در شناسایی مشکلات و ضعف ها و در ادامه عدم بروز هشدار لازم در موقع مناسب، می تواند آسیب های شدیدی برای هر سازمانی و خصوصا دستگاه های اجرایی در مقیاس کلان داشته باشد. از دیگر سو، می تواند ادعا نمود که اثر بخشی و خوبی نظام ارزیابی عملکرد به شاخص های ان بر می گردد. به عبارت دیگر، نظام ارزیابی عملکرد در صورتی دارای توفیق خواهد بود که اولا دارای شاخص های مناسب، ثانیا به درستی شاخص ها سنجیده و ثالثا به درستی از نتایج ارزیابی شاخث ها بهره مند گردد. از این رو در این تحقیق سعی می شود تا به بررسی و آسیب شناسی طرح ارزیابی عملکرد در دستگاه های اجرایی در استان کهگلویه وبویر احمد پرداخته شود.

ارزشیابی عملکرد فرد، به مدیران کمک می کند تا از میزان احساس تعهد و تعلق کارکنان نسبت به سازمان آگاه گردند و بر این اساس بتوانند میزان تحقق اهداف راهبردی سازمان را کنترل نمایند. ارزیابی عملکرد سنجش سیستماتیک و منظم کار افراد در ارتباط با نحوه انجام وظیفه در مشاغل محوله و شناخت نقاط قوت و ضعف و تشخیص نیازهای آموزشی کارکنان به منظور رشد و بهبود آنان است ارزیابی عملکرد، معیاری برای سنجش اثر بخشی سازمان است. اگر عملکرد فرد اصلاح شود، عملکرد سازمان نیز بهبود خواهد یافت. ارزیابی عملکرد، فعالیتی اساسی و مستمر مدیریتی است. لذا مدیران دائماً رفتار کارکنانشان را مورد مطالعه قرار داده و در مورد آن ها قضاوت می کنند. فرایند ارزیابی، به صورت رسمی و غیر رسمی انجام می شود ( میر سپاسی، 1383).

مشكلات موجود و شناخت عوامل موثر در پیشرفت اهداف و وانعكاس به وزارتخانه ها و سازمانهای مركزی جهت بهره گیری بیشتر در انجام وظایف محوله به عنوان يك ابزار كليدي در فرايند بهبود مديريت و يك امر بسیار مهم و لازم مي باشد ،تاکيد بر ایجاد تمایز بین کارکنان توانمند و غیر توانمند رمز موفّقيت بسياري از سازمان هاست که در برنامه های تحول اداری نیز تاکید ویژه ای بر آن شده است. در این راستا بسياري از سازمان ها برنامه هاي ارزیابی عملکرد را طرّاحي و اجرا کرده اند. ارزيابي عملکرد به منظور قضاوت در مورد عملکرد (منتهي به نتيجه مطلوب يا نا مطلوب) کارکنان وتشکيل شده است. هدف نهايي ارزيابي عملکرد کارکنان، مبادله اطلاعات بين ارزياب و کارکنان در جهت جلوگيري از عملکرد نامطلوب و اصلاح آن و تشويق عملکرد مطلوب کارکنان است. در جامعه اي که سازمان هاي آن به شدت به دانش و مهارت کارکنان خود متّکي باشند، آشکار است که ارزیابی عملکرد نقشی بسيار حياتي و مهم در توسعه ي سرمايه هاي انساني دارند. در ايران نيز ارزیابی عملکرد قدمت چندین دهه دارد اما با تغییرات ایجاد شده در نظام اداری در اثر گسترش فناوری اطلاعات و تغییرات دیگر، شیوه های ارزشیابی عملکرد نیز با مسائل مختلفی روبرو شده است که کارکرد های آن در نظام اداری را کم رنگ ساخته است.(هلن و دیگران[2]، 2003)

فهرست مطالب

 • فصل اول. 2
 • کلیات تحقیق. 2
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بیان مساله. 5
 • 1-3- اهمیت موضوع. 6
 • 1-4- اهداف تحقیق. 7
 • 1-5- فرضیات تحقیق. 8
 • 1-6- تعاریف عملیاتی متغیرها 9
 • فصل دوم. 11
 • 2-1- تعاریف و مفاهیم. 12
 • جدول2-1- مقايسه ارزيابي عملكرد سنتي و ارزيابي عملكرد نوين.. 15
 • 2-2-نظريات ارزيابي عملكرد. 17
 • 2-3- چارچوب‌هاي ارزيابي عملكرد. 17
 • 2-4-اهداف ارزيابي عملكرد. 17
 • جدول 2-2- اهداف ارزشيابي عملكرد (اسنل و بولندر، 200). 18
 • 2-5- علل مختلف ارزيابي عملكرد. 19
 • 2-6- مفاهيم پايه‌اي ارزيابي عملكرد. 20
 • شكل 2-1- مفاهيم اساسي ارزيابي عملكرد. 20
 • جدول 2-2- خطاهايي در جمع‌آوري داده‌ها 22
 • 2-7- ويژگي‌هاي يك الگوي مناسب براي ارزيابي.. 24
 • 2-8- مدل‌ها و الگوهاي ارزيابي عملكرد. 25
 • شكل 2-2- سیستم هاتي نوين ارزيابي عملكرد. 25
 • 2-9-روشهاي ارزشيابي عملكرد. 25
 • 2-10-كدام روش ارزيابي عملكرد را انتخاب كنيم؟. 29
 • جدول 2-3- خلاصه مزايا و معايب روشهاي ارزيابي عملكرد كاركنان (اسنل و بولندرز، 2007). 30
 • 2-11-خطاهاي بالقوه در سيستم‌هاي ارزشيابي عملكرد. 31
 • 2-12-عوامل و ويژگيهاي موثر بر اثربخشي سيستم‌هاي ارزشيابي عملكرد. 33
 • 2-12-1- عوامل موثر بر اثربخشي نظام ارزشيابي عملكرد. 33
 • 2-12-2- ويژگيهاي نظام هاي اثربخش ارزشيابي عملكرد. 33
 • 2-13- ضررت و اهميت ارزيابي عملکرد. 35
 • 2-14-فرايند ارزيابي عملکرد. 35
 • 2-15- پیشینه تحقیق. 36
 • 2-15-1- پیشینه داخلی.. 36
 • 2-15-2- پیشینه خارجی.. 38
 • فصل سوم. 44
 • 3-1- روش تحقیق. 45
 • 3-2- متغیرهای تحقیق. 45
 • 3-3- جامعه آماری.. 46
 • 3-4- نمونه آماری.. 46
 • 3-5- روش های گردآوری اطلاعات.. 46
 • 3-6-روایی (اعتبار) پرسشنامه. 47
 • 3-7- پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 48
 • 3-8- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 48
 • فصل چهارم. 49
 • 4-1- آمار توصیفی.. 50
 • 4-1-1- تحصیلات.. 50
 • جدول 4-1-فراوانی رده تحصیلاتی نمونه. 51
 • نمودار4-1-فراوانی رده تحصیلاتی نمونه. 51
 • 4-1-2- جنسیت.. 52
 • جدول4-2-فراوانی جنسیت نمونه. 52
 • نمودار 4-2-فراوانی جنسیت نمونه. 53
 • 4-1-3- تاهل نمونه. 53
 • جدول 4-3- تاهل نمونه. 53
 • نمودار 4-3- فراوانی تاهل نمونه. 54
 • 4-1-4- بومی بودن. 54
 • جدول 4-4- وضعیت بومی بودن نمونه. 54
 • نمودار 4-4- وضعیت بومی بودن نمونه. 55
 • 4-2- آمار استنباطی.. 55
 • 4-2-1- پایای پرسشنامه. 56
 • جدول 4-5- پایایی و تحلیل عوامل از طریق آلفای پایایی.. 56
 • جدول 4-6- بررسی نرمال بودن توزیع داده ها 58
 • جدول4-7-آزمون فرضیات تحقیق.. 59
 • جدول 4-8- اختلافات میانگین های شش معیار کلی ارزیابی عملکرد بر اساس آزمون آنالیز واریانس یک طرفه  61
 • جدول 4-9- نمودار معناداری یا عدم معناداری اختلاف میانگین های شاخص های شش گانه ی ارزیابی عملکرد  62
 • فصل پنجم. 64
 • 5-1- بحث.. 65
 • 5-2- نتیجه گیری.. 65
 • 5-3- پیشنهادات.. 66
 • 5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 69
 • 5-5- محدودیت های تحقیق. 69
 • 5-6- تشکر و تقدیر. 69
 • منابع. 70
 • پیوست ها
عنوان : پایان نامه آسیب شناسی طرح ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی
تعداد صفحات: 100 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط 9000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


+ 9 = دوازده