بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثربخشی سازمانی و تاثیر آن بر کارایی کارکنان
پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثربخشی سازمانی و تاثیر آن بر کارایی کارکنان

پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثربخشی سازمانی و تاثیر آن بر کارایی کارکنان

شرح مختصر

در عرصه مديريت سازمانها، سبكهاي مختلفي وجود دارد. كه سازمان هاي مختلف از آن بهره ميگيرند. به كارگيري هر يك از سبكهاي مديريتي، مستلزم روش ها، ابزار و ساختار خاص خود ميباشد. موفقيت يا عدم موفّقيت هر يك از سبكهاي مديريت، به ماهيت فعاليت سازمان ها و نيز به شرايطي از جمله درجه بلوغ عاطفي و كارايي شغلي هر يك از كاركنان و همينطور شرايط و زمينه هاي  فرهنگي، اجتماعي و سياسي جامعه بستگي دارد (امامي بافراني، 1385).

امروزه آموزش و پرورش تنها وسيله دسترسي به تكنيك قويتر، رشد، توسعه و پيشرفت است و توجه به كميت و كيفيت آن از عواملي است كه در تداوم و تسريع توسعه جامعه در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي دخيل ميباشد و بالطبع مديريت و اداره آن از اهميت ويژهاي برخوردار است. چنانچه مديريت آموزشي نتواند از عهده وظيفه ي سنگين هدايت فعاليتهاي آموزشي برآيد كل سيستم را با اشكال جدي روبرو مي سازد.

مشاركت را درگيري هاي ذهني و عاطفي اشخاص در موقعيت هاي گروهي مي دانند كه آنها را برمي انگيزد تا براي دستيابي به اهداف گروهي تلاش كنند و در مسئوليت كار شريك شوند.

امروزه مديريت سازمانهاي آموزشي به شكل سنتي و متداول آن منسوخ گرديده و تأكيد ميگردد كه تحول و نوآوري، خلاقيت، مشاركت، آيندهنگري، ايجاد انگيزش و هدايت صحيح كاركنان از جمله ويژگيهاي مهم مديريت امروز است كه تحت عنوان رهبري سازماني از آن ياد مي شود . يعني وجود رهبراني كه طبق شرايط موجود بتوانند از طريق بكارگيري سبكهاي مناسب، معلمان و كاركنان را به انسانهاي توانمند و مشاركت جو مبدل نمايند(حمیدی، 1385).

 . ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭘﻮﻳﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﻤﻠﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺭﻧﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.  ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ ﻛﺎﺭ ﻫﺎ، ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺮﻭﻣﻨﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻛﺮﺕ ﻟﻮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻭ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻧﻮ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻧﻮ ﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﭘﻴﺶ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ، ﺑﺮﺩﺑﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﻟﺴﻮﺯﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪﺁﻣﺪﻥ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﻝ ﭘﺬﻳﺮ کمک می نماید.ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ نیز ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ که ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺛﺮ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﺩ ﺷﺮﻳﻚ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻮ ﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻭ ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ(پوریان، 1392، ص 31).

مدیریت مشارکتی، خود در دو قسمت مورد بررسی قرار می گیرد: مشارکت عملی و مشارکت فکري یا همان مشورت که در منظور از مشارکت، همان مشارکت فکري است. فلسفۀ مدیریت مشارکتی، وجود و نقش کارکنان را رمز موفقیت و بقاي سازمان میداند و منابع انسانی سازمان را یکی از غنیترین منابع میداند که با نیروي تفکر، نوآوري، تعهد و مسئولیتپذیري خود میتوانند موجب رشد و تعالی سازمان شوند. مدیریت مشارکتی به عنوان یکی از الگوهاي مدیریت اسلامی، از طریق سازوکاري به نام نظام پیشنهادها میتواند سازمانها را در تحریک قدرت خلاقۀ کارکنان و بهرهگیري از سرمایۀ فکري آنها یاري دهد.(مقیمی، 1385) در این میان، با توجه به رسالت دانشگاهها در تعمیق علم و اعتلاي ارزشهاي اسلامی، شایسته است این نهاد فرهنگی بیش از دیگر سازمانها جلوه گاه ارزشها و الگوهاي اسلامی باشد. بنابر این، نظام اداري سازمانها و نهادهاي دانشگاهی ایران که الهامبخش از مفاهیم و تعالیم اسلامی است، طبعاً ملزم به تبعیت از فرمانها و اوامر الهی است. یکی از مهم ترین فرمانهاي الهی، به مشورت، مشارکت و تعاون اشاره دارد که مطالعه و اجراي آنها براي مدیران و کارکنان نظام اداري ایران ضروري است.

نظام هاي پیشنهاد براي سازمان هایی که میخواهند متحول شوند و نوآورتر باشند، نقشی محوري ایفا می کنند؛ چرا که رفتار نوآورانه را در جهتی سودمند هدایت می کنند؛ یعنی کارمندانی که ایده هاي جدید دارند فرصت می یابند پیشنهادي ارائه و بازخورد آن را دریافت کنند. در نتیجه، سازمانها با دراختیار قرار دادن نظام هاي پیشنهاد، مستقیماً از قابلیت نوآوري کارمندانشان بهره می برند. در واقع؛ نظام پیشنهادها، مشارکت فکري کارکنان با مدیریت بوده، یکی از پایه هاي مشارکت محسوب می شود و دستیابی به اهداف سازمان همراه با بهره وري، رشد و تعالی کارکنان از ویژگی هاي بارز آن است که زمینه شکل گیري فرهنگ نخبه پروري و مؤثرترین روش حل و فصل مسائل سازمان است.

همچنین در رابطه با کارهاي عملیاتی باید گفت، کارکنانی که در صف مقدم عملیات سازمان قرار دارند، به علت ماهیت نقشهاي مرزگستري، در حین انجام وظیفۀ تولید یا ارائۀ خدمت و فروش، چالشها و مشکلات کاري برایشان نسبت به مدیران ملموستر است و بالطبع بهتر از مدیران میتوانند در جهت تشخیص اینگونه مسائل و احتمالاً راه حل یابی براي آنها عمل و ایده هاي سازنده ارائه کنند. در واقع؛ مدیریت مشارکتی یکی از مؤثرترین روشهاي جلب مشارکت کارکنان در امور سازمان براي ایجاد تغییرات نهادي در نگرش کارکنان و مدیران نسبت به سازمان و اهداف آن است؛ نگرشی که همۀ اعضاي سازمان را از حالت حاشیه نشینی و سکون به حالت فعال و مؤثر بودن تشویق می کند. این نظام، اعتقاد راسخ دارد به اینکه اگر کارکنان سازمان بخواهند، میتوانند با بهکارگیري مؤثر قوة تفکر، خلاقیت و نوآوري خود نقش بسیار مفید و سازندهاي در جهت تغییر و تحول سازمان و رشد و تعالی آن داشته باشند.

فهرست مطالب

1 فصل اول: ” کلیات تحقیق “.. 8

1-1 مقدمه:. 9

1-2 بيان مسأله.. 10

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق:. 12

1-4 اهداف تحقيق… 14

1-4-1 هدف اصلی… 14

1-4-2 اهداف فرعی… 14

1-5 فرضيه‏هاي تحقیق… 15

1-6 تعاریف متغیر ها. 16

1-6-1 تعاریف مفهومی… 16

1-6-2 تعاریف عملیاتی… 17

1-7 قلمرو تحقیق:. 17

1-7-1 قلمرو زمانی:. 17

1-7-2 قلمرو مکانی:. 18

1-7-3 قلمرو موضوعی:. 18

2.. فصل دوم: ” مروري بر ادبيات و پیشینه تحقيق”.. 19

2-1 مقدمه.. 20

2-2 مدیریت مشارکتی… 20

2-2-1 مفهوم مدیریت مشارکتی… 20

2-2-2 ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ… 21

2-2-3 مفاهيم مشاركت… 22

2-2-4 فلسفه مشاركت… 24

2-2-5 چیستی نظام پیشنهاد ها. 26

2-2-6 فلسفه استفاده از نظام پیشنهاد ها. 28

2-2-7 ﻣﺒﺎﻧﻲ (ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت) ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻋﻠﻤﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻲ، ﻋﻘﻠﻲ و ﺗﺠﺮبی… 29

2-2-8 کایزن و نظام پیشنهاد ها. 30

2-2-9 نقدی بر مدیریت مشارکتی… 31

2-2-10 عوامل و متغيرهاي وضعيت تاثيرگذار بر فرآيند مشاركت… 31

2-2-11 سطوح مشاركت… 32

2-2-12 تيم هاي خودگردان.. 33

2-3 اثر بخشی سازمانی… 36

2-3-1 تاریخچه اثر بخشی:. 36

2-3-2 مفاهیم اثربخشی سازمانی… 37

2-3-3 رویکردهای اثربخشی سازمانی… 38

2-3-4 عوامل موثر بر اثربخشی:. 40

2-4 کارایی… 41

2-4-1 تاریخچه متغیر کارایی… 42

2-4-2 مروری بر نظریه های متغیر کارایی… 42

2-4-3 رابطه کارآیی با بهره‌وری و اثربخشی:. 42

2-4-4 سياست هاي اداري براي افزايش كارايي كاركنان:. 43

2-4-5 عوامل مؤثر در کارآیی:. 43

2-4-6 تفاوت بین اثر بخشی و  کارآیی و بهره وری… 44

2-4-7 سطوح بهره وري:. 49

2-4-8 عوامل چهار گانه مؤثر بر بهره وري:. 50

2-4-9 نقش مدیریت منابع انسانی در بهره وری:. 50

2-5 پیشینه پژوهش…. 52

2-5-1 پیشینه پژوهش داخلی:. 52

2-5-2 پیشینه پژوهش خارجی:. 53

2-6 مدل مفهومی:. 56

3. فصل سوم: ” روش شناسی تحقیق”.. 57

3-1 مقدمه.. 58

3-2 روش تحقيق… 58

3-3 جامعه آماری… 58

3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری… 59

3-5 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات :. 59

3-6 پرسشنامه:. 60

3-6-1 روایی… 61

3-6-2 پایایی… 62

3-7 تجزیه تحلیل داده ها. 63

4…. فصل چهارم تجزیه تحلیل داده ها. 65

4-1 مقدمه.. 66

4-2 آمار توصیفی… 67

4-3 آمار استنباطی… 73

4-3-1 مدل معادلات ساختاری و آزمون فرضیهها. 73

4-3-2 بررسی مدل بیرونی تحقیق… 73

4-4 برازش کلی مدل.. 81

5….. فصل پنجم بحث و نتیجه گیری… 83

5-1 مقدمه.. 84

5-2 تفسیر نتایج فرضیات تحقیق و مقایسه با تحقیقات قبلی… 84

5-3 پیشنهادات تحقیق… 87

5-3-1 پیشنهادات اجرایی… 88

5-3-2 پیشنهاد برای محققین آینده. 91

5-4 محدودیت های تحقیق… 92

6…………………………………………………………………………………………. منابع و مآخذ.. 93

6-1 فارسی… 94

6-2 لاتین… 97

7… پیوست… 99

7-1 پرسشنامه.. 100

7-2 خروجی            103

عنوان : پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثربخشی سازمانی و تاثیر آن بر کارایی کارکنان
تعداد صفحات:  148 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  99000 تومان
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


چهار − = 1