بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه جایگاه ثبت احوال در رعایت حقوق شهروندی از منظر فقهی و حقوقی
پایان نامه جایگاه ثبت احوال در رعایت حقوق شهروندی از منظر فقهی و حقوقی

پایان نامه جایگاه ثبت احوال در رعایت حقوق شهروندی از منظر فقهی و حقوقی

شرح مختصر

حقوق شهروندی از مباحث مهم هر نظام حقوقی است. در مفهوم شهروند عنصر اصلی تعلّق فرد بده یدک جامعه ی سیاسی است که در نتیجه آن، فرد واجد حقوق معین میشود.

از این رو می توان کلمه شهروند را به تبعه ترجمه کرد اگرچه واژه شهروند و تبعه بیانگر مفهومی واحد یعنی عضو یک کشور بدون هستند ولی معمولاواژه ی تابعیت جنبه ی خارجی و بین المللی و شهروند جنبه ی داخلی و ملّی آن عضویت را درنظر دارد. امروزه شهروندی با تابعیت قرین شده است. ازآنجا که نظام حقوقی .ایران همواره تحت تاثیر فقه امامیه به عنوان یک فقه و مکتب پویا که همواره قدرت پاسخگویی  بوده است،  لذا بررسی مولفه های حقوق شهروندی در فقه امامیه امری است که بایستی بدان پرداخته شود.شاید در ابتدای امر با این پاسخ که در فقه امامیه هیچ گونه نص صریحی در این زمینه وجود ندارد، اما با تدقیق در این زمینه و مواردی همچون ، اصول دادرسی ، رعایت مساوات در تقسیم بیت المال ، حقوق زنان و…از جمله مواردی است که  هیچ شکی  در وجود آنها نیست. هر چند در حقوق کنونی و با توجه پیشرفت های کنونی و تغییرات مناسبی که علی الخصوص در فضای دستگاه های اداری از جمله ثبت احوال برخی حقوق به حقوق شهروندی اضافه شده است.

نظامهـای حقوقـی، مجموعـه ای از هنجارهـای ثابـت نیستند که حاکـم بر روابط شهروندان و دولـت باشـند، بلکـه ایـن هنجارهـا، در چارچوبـی منسـجم، همـواره پویـا هسـتند و گسـترش مییابنـد. بدیهـی اسـت کـه ایـن پویایـی بـا توجـه بـه کارکـرد هنجارهـای حقوقـی تعریـف میشـود کـه بیگمـان، یکـی از ایـن کارکردهـا تضمیـن نظـم عمومـي و کارکـرد دیگـر ثبـات روابـط حقوقـی شـهروندان و دولـت اسـت کـه البتـه ایـن امـر در مـورد شـهروندان اهمیـت دو چنـدان مییابـد. بـه دیگـر سـخن، هنجارهـای حقوقـی بی قاعـده توسـعه نمی یابنـد بلکـه یکی از محورهـای توسـعه بایـد رعایـت منافـع تابعان حقوق باشـد و بـه تبع آن شـهروندان بایـد به حقها و تکالیـف خویـش واقـف بـوده و بتواننـد نتایج اعمال حقوقی خـود را پیش بینی نماینـد. در میان هنجارهای حقوقی برخی از هنجارها مربوط به اسـناد ثبت احوال یا اسـناد سـجلی هسـتند که در واقـع، اسـناد مربـوط به احوال شـخصیه هسـتند کـه به وسـیله ی مأمورین رسـميتنظیم میشـوند. اسـنادی از قبیـل سـند ثبـت ولادت، سـند ثبـت مـرگ، دفتـر ثبـت کل وقایـع، گواهـی ولادت، ً تمامي بخش هـای  کـه تقریبـا شناسـنامه، کارت ملـی و… ازجملـه ی اسـناد ثبـت احـوال هسـتند زندگـی شـهروندان را در بـر میگیرنـد. به بیان دیگـر، وقایع چهارگانه ولادت، فـوت، ازدواج و طلاق، بـه عنـوان وقایـع چهارگانه، بایـد ثبت شـوند و از ابتدا تا پایان زندگی انسـان با او هسـتند .

ماده 993 قانون مدنی. جايگاه ثبت احوال در حقوق عمومی و تبعـات مختلفـی بـرای شهروندان دارند. بیشـتر ایـن وقایع و اسـناد ثبت احوال وضعیـت حقوقی فرد را در حـوزه ی حقـوق خصوصـی مشـخص مینماینـد. بی گمـان، احـوال شـخصیه در قلمروی حـوزه ی خصوصی قرار دارند و بـه حریم خصوصی شـهروندان مربـوط میشـوند.

بنابراین در این تحقیق می توان اذعان داشـت که یکـی از کارکردهـای هنجارهـای ثبـت احوال تأميـن امنیت حقوقی برای شـهروندان اسـت. باید توجـه داشـت کـه امنیـت حقوقـی حوزه ی نظـم حقوقـی ثبـت احـوال را بـه تمامي دربرمیگیردما دراین تحقیق  به تفصیل بیشتر نقش و جایگاه ثبت احوال در رعایت حقوق شهروندی از منظر فقهی و حقوقی  خواهیم پرداخت.

[1] Dembrag and Talug

فهرست مطالب

فصل اول. 2

کلیات تحقیق.. 2

مقدمه: 3

بیان مساله. 4

پیشینه تحقیق.. 5

سوالات تحقیق.. 9

فرضیه های تحقیق.. 10

اهداف تحقیق.. 10

فصل دوم. 11

مفاهیم و تاریخچه تحقیق.. 11

مبحث اول: مفهوم شناسی.. 12

گفتار اول: ثبت.. 12

گفتار دوم: احوال شخصیه. 13

گفتار سوم: شهروند. 13

گفتار چهارم: حقوق شهروندی.. 18

بند اول: در لغت.. 18

بند دوم: در اصطلاح حقوق.. 19

بند سوم: مفهوم شهروند در لغت و اصطلاح فقهی.. 20

بند چهارم:  حقوق شهروندی در دیدگاه امام علی (ع). 22

گفتار پنجم: مفهوم حریم خصوصی در حقوق و فقه. 24

بند اول:حریم. 24

الف-تعریف حریم در فقه. 25

ب-تعريف حریم در حقوق.. 26

بند دوم: تعریف خصوصی.. 27

مبحث دوم: نظریه‌های حقوق شهروندی.. 29

مبحث سوم: ویژگی‌های حقوق از دیدگاه حضرت علی ع. 34

گفتار اول: حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت علی(ع). 35

مبحث چهارم: تاریخچه قانون ثبت احوال. 35

گفتار اول: تصویب نامه ثبت احوال مصوب سال ۱۲۹۷. 36

گفتار دوم: قانون سجل احوال مصوب ۱۳۰۶/۳/۱۶ خورشیدی.. 37

گفتار سوم: قانون سجل احوال مصوب۱۳۰۷/۵/۲۰ خورشیدی.. 38

گفتار چهارم: قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۰. 42

گفتار پنجم: تاریخچه‌ حقوق شهروندی در اسلام. 45

مبحث پنجم: تاریخچه ی حریم خصوصی در حقوق شهروندی.. 47

گفتار اول : وضعیت حریم خصوصی در جهان امروز. 49

مبحث ششم: عناصر حریم خصوصی.. 51

بند اول: خصوصی بودن. 51

بند دوم: آزادی.. 52

بند سوم: استقلال انحصاری.. 52

بند چهارم: عدم جواز دخالت و نظارت دیگران بر آن. 52

فصل چهارم. 53

حریم خصوصی شهروندان در فقه و حقوق و چگونگی رعایت حریم خصوصی توسط ثبت احوال. 53

مبحث اول: جایگاه حقوق ثبت احوال در میان رشته های حقوقی.. 54

گفتار اول: ویژگی های حقوق ثبت احوال. 55

بند اول: حقوق ثبت احوال. 55

بند دوم: الزامی و آمره بودن قواعد حقوق ثبت احوال. 56

گفتار دوم: فواید حقوق ثبت احوال. 56

گفتار سوم: اسناد سجلی.. 56

مبحث دوم:  رعایت حقوق شهروندی توسط ثبت احوال. 57

گفتار اول: مبنای حریم خصوصی.. 57

بند اول: حمایت حریم خصوصی از آزادی و استقلال فردی.. 58

بند دوم:حمایت حریم خصوصی از آبرو و حیثیت افراد. 61

بند سوم: نیاز فطری انسان به حریم خصوصی.. 61

گفتار دوم: ماهیت حریم خصوصی در نظام های حقوقی.. 61

بند اول: حق حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بشر. 61

بند دوم: حق حریم خصوصی به عنوان یک حق اساسی.. 62

بند  سوم:اطلاعات هویتی.. 63

گفتار سوم: قلمرو مربوط به حریم خصوصی افراد و اشخاص حقیقی.. 64

گفتار  چهارم اطلاعات محرمانه. 65

مبحث سوم : بررسی حقوق شهروندی در فقه. 68

گفتار اول: شهروندی در اسلام. 68

گفتار دوم: خاستگاه حقوق شهروندی در اسلام. 68

گفتار سوم: عناصر حقوق شهروندی.. 69

بند اول: حق آزادی و اقسام آن. 70

1-1) آزادی اندیشه. 71

2-1)  آزادی مذهب.. 72

3-1) آزادی بیان. 73

4-1) آزادی سیاسی.. 74

بند دوم: حق عدالت اجتماعی.. 75

بند سوم: حق امنیت.. 76

1- 3)  حق حیات.. 76

2- 3) حق حریم خصوصی.. 77

3-3) حقوق قضایی.. 79

گفتار چهارم:.نظام حقوق شهروندی در اسلام. 81

بند اول .اصول و قواعد بنیادی اسلام. 81

الف.اصل اعتدال: 81

ب-اصل مدارا 82

ج-.اصل قانونمندی و قانون مداری.. 82

د.اصل عدالت: 82

ه.اصل کرامت: 83

ی.کرامت ذاتی: 83

. ر-کرامت اکتسابی.. 84

ح- .اصل حق حیات: 84

م- .اصل حق برابری.. 86

فصل پنجم. 87

بررسی  حمایت کیفری  از حقوق شهروندی در ثبت احوال. 87

مبحث اول: بررسی کیفری هنجارهای ثبت احوال با تاکید بر حریم خصوصی شهروندان. 88

گفتار اول: شکلی بودن. 89

گفتار دوم: امری بودن. 90

بند اول: حمایت کیفری از امری بودن حقوق ثبت احوال با در نظر گرفتن حریم خصوصی.. 91

الف:ماده ۹۶۵ قانون مجازات اسلامی.. 91

ب: لزوم ثبت نکاح.. 91

پ: ثبت نکاح دائم. 92

بند دوم: تخفیف مجازات عدم ثبت نکاح.. 93

مبحث دوم: جایگاه حقوق کیفری بر الزامات ثبت احوال با تاکید بر حریم خصوصی در حقوق شهروندی.. 94

گفتار اول: اسناد سجلی.. 94

بند اول: ویژگی های اسناد سجلی.. 95

بند دوم: الزامی بودن داشتن اسناد سجلی.. 95

گفتار دوم: نقش اسناد سجلی در حریم خصوصی.. 96

گفتار سوم: نقش حقوق کیفری در حمایت از سند سجلی.. 96

بند اول : ممنوعیت استفاده از سند سجلی دیگری.. 96

الف: حکم تکلیفی استفاده از شناسنامه دیگری.. 96

ب: حکمی وضعی شناسنامه مورد استفاده 98

بند دوم: جرم انگاری ایراد خدشه به صحت اسناد سجلی الروم. 102

بند سوم: محرمانگی اسناد سجلی.. 104

بند چهارم: ممنوعیت خرید و فروش اسناد سجلی.. 107

گفتار چهارم : داده های شخصی.. 107

بند اول: اصول حاکم بر حمایت از داده های شخصی شهروندان. 107

بند دوم: جمع آوری  داده ها 108

بند سوم: استفاده از داده های شخصی.. 110

بند چهارم: جریان فرامرزی داده ها 113

بند پنجم: داده های شخصی در حریم خصوصی.. 114

بند ششم: ضمانت کیفری از داده های اشخاص با در نظر گرفتن حریم خصوصی.. 114

مبحث سوم : نقش حقوق کیفری در جعل و تزویر در قوانین ثبت احوال ونقض حریم خصوصی.. 116

گفتار اول: جعل و تزویر. 116

بند دوم: عنصر مادی جرم. 117

بند سوم: عنصر ضرری جرم. 118

گفتار دوم : جرم انگاری جعل و تزویر در اسناد رسمی و غیر رسمی.. 118

گفتار سوم : جرم انگاری استفاده از سند مجعول. 119

گفتار چهارم : جرایم علیه سند و معامله نسبت به مال غیر. 120

بند دوم : جرم انگاری معامله نسبت به مال غير. 120

گفتار پنجم : جرائم دارای مجازات کلاهبرداری و در حكم جعل اسناد رسمی.. 121

بند اول: جرائم دارای مجازات کلاهبرداری.. 121

بند دوم : اعمال در حکم جعل اسناد رسمی.. 121

گفتار ششم: تخلفات انتظامی.. 122

مبحث چهارم: راهکارهای پیشگیری از جرایم ثبت احوال جهت حفظ حریم شهروندان. 124

گفتار اول: اقدامات آموزشی به شهروندان. 125

بند اول: آموزش کارکنان ثبت و سردفتران و دفتریاران. 125

بند دوم: آگاه سازی شهروندان. 126

گفتار دوم: افکار عمومی و تبلیغات وسایل ارتباط جمعی.. 127

نتیجه گیری: 129

منابع و مآخذ. 132

عنوان : پایان نامه جایگاه ثبت احوال در رعایت حقوق شهروندی از منظر فقهی و حقوقی
تعداد صفحات:  145 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  99000 تومان
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


× یک = 5