بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه سبک رهبری تبادلی با عملکرد صادراتی شرکت ها با نقش میانجی مدیریت دانش
پایان نامه سبک رهبری تبادلی با عملکرد صادراتی شرکت ها با نقش میانجی مدیریت دانش

پایان نامه سبک رهبری تبادلی با عملکرد صادراتی شرکت ها با نقش میانجی مدیریت دانش

شرح مختصر

عملکرد صادراتی به عنوان یکی از شاخص های کلیدی موفقیت عملیات صادراتی محسوب می شود. مطالعات متعددی در رابطه با ارائه درک بهتری از عوامل )خاص شرکت یا محیط ( و رفتارها )به عنوان مثال استراتژی صادراتی( که موجب سرمایه گذاری موفق شده اند انجام گرفته است. پژوهش توکی (1964) در شناسایی عوامل موفقیت صادرات، رابطه میان عوامل تعیین کننده عملکرد صادرات و نتایج صادرات موضوعی تحلیلی در بیش از صد مطالعه تجربی بوده است(کاتسیکیز، لئونیدو و مورگان، 2000). گماندن (1991) بیش از 700 متغیر را به عنوان عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی بر شمرده است. در کل تعیین کننده های عملکرد صادراتی یا به عنوان تاثیرات محیطی)عوامل مدیریتی غیر قابل کنترل مانند ویژگی های صنعت، ویژگی های بازار خارجی و داخلی) یا به عنوان تاثیرات داخلی (اغلب به عنوان فاکتورهای مدیریتی قابل کنترل شناخته شده اند) در نظر گرفته می شوند (آبی و اسلاتر، 1989).

رهبری موضوعی است که از دیر باز نظر محققان و عموم مـردم را بـه خـود جلـب کـرده است. شاید علت جذابیت گسترده رهبری این باشد که رهبری، فرآیندی بسیار اسرار آمیز اسـت. که در زندگی همه افراد وجود دارد. در اکثر موارد، دانشمندان علوم رفتاری کوشیده اند تا بداننـد بر اساس چه ویژگی­ها، توانایی­ها، رفتارها، منابع قدرت یا با تکیه بر چه جنبه­هـایی از موقعیـت، توان رهبر در تأثیر بر پیروان و تحقق اهداف گروهی را می­توان تعیین کرد (یوکل، 1382).

رهبری، نفوذ در مردم است، به منظور همراه کردن آن ها برای رسیدن به یک مقصود مشترک (کونتز و ادانل، 2008).

موضعی که اخیراً توجه اکثر محققان را به خود جلب کرده این است که چـه نـوع رفتـار رهبری در فرآیند تغییر سازمانی مفید خواهد بود. اینکه رهبران باید به صورت تبادلی با پیـروان رفتار کرده و با پاداش و تنبیه آنان را در جهت مطلوب هدایت کنند و یا اینکـه نیازهـای سـطح بالای پیروان را خطاب قرار داده و در آنها ایجاد انگیزه نمایند، این موضوع موجب شکل­گیـری دو نوع سبک رهبری گشته که به نام رهبری تبادلی و رهبری تحـول آفـرین معـروف هـستند. محققان میگویند که این دو سبک رهبری جدا از هم بوده و هر یک بر سازمان و پیروان تـأثیری خاص خواهند داشت و تا کنون تحقیقات مختلفی در ارتباط با ایـن دو سـبک رهبـری صـورت گرفته است (آرنولد و همکاران[1]، 2001).

رویکرد رهبري تبادلی تأکید بر اهمیت روابط میان رهبر و پیرو دارد و بر مزایاي دو جانبه که از طریق یک قرارداد ایجاد شده تمرکز دارد و بر اساس این قرارداد رهبر برخی از چیزها مانند پاداش و شناخت را در قبال تعهد و وفاداري پیروان به آنها اعطا می­کند (رابینز[2]، 2005).

با ظهور مديريت دانش و سرمايه اي معنوي به عنوان يک رشته، سازه ي جديدي براي خلق و بهبود نوآوري حاصل شده است. نکته اي که وجود دارد اين است که سازمان ها به تنهايي نمي توانند در دانش آفريني فعاليت نمايند، بلکه در تعامل اعضاء و رهبري دانشآفريني اتفاق مي افتد. ما در زماني که سازمان ها به طور فزاينده به وسيله ي محيط رقابتي به چالش طلبيده مي شوند، بر حياتي ترين عنصر يعني رهبري تمرکز ميکنيم. اين رهبران هستند که سازمانها را از حال به آينده هدايت کرده و تغيير و تحولات متناسب را براي رسيدن به اهداف سازمان اعمال مي کنند جهان امروز در حال ورود به اقتصاد ارزش و عدالت محور است. در این اقتصاد، مدیریت عدالت سازمانی  و سرمایه های فکری جزء مهمترین دارایی های سازمانی محسوب میشوند و موفقیت سازمانها عمدتًا ریشه در قابلیت های فکری آنها دارد

[1] – Arnold et al

[2] – Robbins

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2-بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-1-هدف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-4-2-اهداف فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5-1-سوال اصلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5-2-سوالات فرعی………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-6-تعریف مفهومی و عملیاتی………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6-1-تعریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6-2-تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-7-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………. 9

2-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

2-2-سبک رهبری تبادلی………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2-1-مفهوم سبک رهبری……………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2-2-تعریف سبک رهبری…………………………………………………………………………………………………………… 11

2-2-3-مدل های سبک های رهبری……………………………………………………………………………………………….. 12

2-2-4-تقسیم بندی های جدید سبک رهبری…………………………………………………………………………………. 13

2-5-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 46

2-5-1-تحقیقات انجام گرفته در داخل…………………………………………………………………………………………….. 46

2-5-2-تحقیقات انجام گرفته در خارج…………………………………………………………………………………………….. 49

2-7-فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 53

2-7-1-فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………… 53

1-7-2-فرضیات فرعی…………………………………………………………………………………………………………………… 53

فصل سوم: روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 54

3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

3-2-روش کار……………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

3-3-جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………. 56

3-4-ابزار اندازهگیری……………………………………………………………………………………………………………………… 56

3-4-1-بررسی روایی و پایایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………… 57

3-4-2-اعتبار اندازهگيري (روايي)…………………………………………………………………………………………………… 57

3-4-3-قابليت اعتماد (پايايي)……………………………………………………………………………………………………….. 58

3-5-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………. 58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها………………………………………………………………………………………………….. 60

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

4-2 -توصيف شاخصهاي جمعيت شناختي……………………………………………………………………………………….. 62

4-3: تجزيه و تحليل توصيفي  متغيرها…………………………………………………………………………………………….. 63

4-3- 1-توصیف متغیر مستقل (سبک رهبری تبادلی)………………………………………………………………………. 63

4-3- 4-مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………….. 64

4-4- آمار استنباطي………………………………………………………………………………………………………………………. 64

فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………. 72

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

5-2- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. 73

5-2-1- یافته های توصیفی و استنباطی………………………………………………………………………………………….. 73

5-2-2- یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………. 73

5-4-محدودیت های دراختیار پژوهشگر…………………………………………………………………………………………… 78

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 89

 

عنوان : پایان نامه بررسی تاثیر سبک رهبری تبادلی با عملکرد صادراتی شرکت ها با نقش میانجی مدیریت دانش
تعداد صفحات:  96 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  99000 تومان
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


× سه = 6