بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه پیش بینی کیفیت زندگی براساس بهزیستی تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و نگرش مذهبی
پایان نامه پیش بینی کیفیت زندگی براساس بهزیستی تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و نگرش مذهبی

پایان نامه پیش بینی کیفیت زندگی براساس بهزیستی تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و نگرش مذهبی

شرح مختصر

(سازمان بهداشت جهانی) از کیفیت زندگی بصورت درک فرد از وضعیت کنونی­اش با توجه به فرهنگ و نظام ارزشی که در آن زندگی می­کند و ارتباط این دریافت با اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویت­های مورد نظر تعریف می‏کند. مفهوم کیفیت زندگی ساختارهایی چون شادمانی[1]، سلامت، امیدواری و رضایت­مندی از زندگی[2] را در بر می‏گیرد و معمولاً به طور آشکار یا ضمنی با کمیت زندگی (سال­های عمر)، در تضاد است و می­تواند رضایت­بخش، خوشایند و یا فاقد خرسندی باشد (فراهانی[3]، 2010). مطالعات انجام­شده به نقش عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و دینی در چگونگی کیفیت زندگی اشاره داشته­اند (شالوک[4] و همکاران، 2010، اسمیت، سیم، شارف و فیلیپسون[5]، 2004  ، نیازی و همکاران 2022). در بین عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی، بهزیستی تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و نگرش مذهبی  حائز اهمیت هستند. 

      جهت تبيين متغيرهای مؤثر در شکل گيری کیفیت زندگی ، پژوهشگران به عوامل گوناگونی اشاره دارندکه یکی از این متغییرها بهزیستی تحصیلی است. بهزیستی تحصیلی یکی از جدیدترین مفاهیم روانشناسی مثبت است که تویوی و دسی[6] (2016) آن را دارای مؤلفه‌هایی از قبیل مهارت انجام دادن تکالیف مدرسه، رضایت بخشی و رضایتمندی در عملکرد تحصیلی و اشتیاق تحصیلی تعریف کرده‌اند. (بیلفی، گوس، فراین و دامی[7]  ( 2012 ،شامخی و همکاران 1401) بهزیستی تحصیلی را به‌عنوان نگرش دانش‌آموزان به تحصیل در نظر می‌گیرند. این نگرش شامل چهار بعد نگرش کلی به زندگی تحصیلی، نگرش به معلم، نگرش به همسالان و نگرش به ساختمان محل تحصیل می‌باشد. همچنین بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان در رابطه با بافت مدرسه نیز موردبررسی قرارگرفته و به‌عنوان یک شاخص مهم در فرآیند آموزشی شناخته‌شده است. بهزیستی تحصیلی همچنین یك مفهوم همه‌جانبه است که مخصوصاً در حوزه آموزشی اهمیت بسیار زیادی دارد (کرمی و همکاران، 2018). پژوهشگران بهزیستی تحصیلی را به­عنوان نگرش دانش‌آموزان به تحصیل در نظر می‌گیرند. این نگرش در چهار بعد معنا پیدا می‌کنند، نگرش کلی به زندگی تحصیلی، نگرش به استاد، نگرش به همسالان و نگرش به ساختمان محل تحصیلی (بیلفی، گاوس، فراین، دامه[8]،  2012 ،شامخی و همکاران 1401). بهزیستی تحصیلی از مفاهیم بسیار جدید روانشناسی مثبت است که دارای مؤلفه‏‏هایی از قبیل مهارت انجام دادن تکالیف مدرسه، رضایت­بخشی و رضایتمندی در عملکرد تحصیلی و اشتیاق تحصیلی است (نگوین و دسی[9]، 2015). براساس مطالعات انجام‌شده، بهزیستی تحصیلی نشان‌دهنده علاقه و تمایل دانش‌آموزان به محیط تحصیل است (آپادیایا و سالملا[10]، 2019).

      یکی دیگر از متغیرهایی که با کیفیت زندگی در ارتباط است می توان به متغیر خودکارآمدی تحصیلی  است. خودکارآمدي به باورهايي مرتبط مي شود که فراگيران در ارتباط با خود، دشواري تکليف و پيامدهاي حاصل از انجام تکليف دارند. به عقيده بندورا افراد براي انجام دادن موفقيت آميزيک تکليف نه تنها به مهارت و دانش نياز دارند، بلکه آنهابايد قبل از انجام دادن تکاليف ، سطح مشخصي از انتظارات براي موفقيت داشته باشند(برناد،  2000 ،بشرپور 1401). زماني که عملکرد فرد با هنجارهاي فردي هماهنگ و يا فراتر از آن باشد ،به حفظ يا افزايش خودکارآمدي منجر مي شود؛ درحالي که عملکرد ضعيف و پايين تر از هنجارهاي فردي موجب کاهش خودکارآمدي مي گردد. پژوهش ها نشان دادند که افراد با خودکارآمدي بالا در مقايسه با افراد با خودکارآمدي پايين عملکرد بهتري ازخود نشان مي دهند(عبدالهی عدلی انصار ، 1382 ،آدنجی 2019).خودکارآمدي با سطوح بالايي از پيشرفت و يادگيري و همچنين با گستره ي وسيعي از بازده هاي تحصيلي نظير سطح تلاش و استقامت در انجام تکاليف دشوار ،رابطه مثبت دارد خودکارآمدي افراد بر نوع اهدافي که براي يادگيري انتخاب مي کنند،تأثيرمي گذارد(الیوت، 2000 ،زکیعی 2020).

نگرش مذهبی از دیگر عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی است. از دیرباز نگرش مذهبی به عنوان جزئی از اجزای سلامت شناخته شده است. همه ادیان معتقد هستند که ارتقای سلامت فقط محدود به بعد جسمی نمی­شود و بعد روحی را نیز در بر می­گیرد. در سال­های اخیر سازمان بهداشت جهانی در طبقه­بندی بیماری­ها بعد روحی را نیز اضافه کرده است (عزیزی،  1389 ،سبزیان 1402). علاوه بر آن معنویت به عنوان موضوعی خاص در علوم اجتماعی و تجربی مطرح است (شیمل[11]،  1984 ،پورکرد 1399). معنویت در مفهوم نوعی آگاهی از باطن هستی تلقی می­شود و در واقع نیرویی فراتر از جنبه­های مادی زندگی است. نگرش مذهبی به انسان در مقابله با مشکلات زندگی کمک کرده و به زندگی او معنا و مفهوم می­بخشد؛ به‌طوری‌که در‌جامعه امروز به عنوان یک بخش از زندگی پذیرفته شده و به صورت گسترده­ای وارد عرصه مراقبت­های بهداشتی شده است (میووی[12]، 2004 ،پورنیک دست 2015 ).

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:

      بر طبق آمار موجود، ایران کشوري جوان بوده و بخش عمده­اي از جمعیت آن متشکل از جمعیت جوان و نوجوان است. یکی از اقشار جوان جامعه، جمعیت دانشجویان کشور هستند. دانشجویان از اقشار مستعد و آینده­سازان فرداي جامعه بوده و بخش اصلی متخصصان زمینه­هاي گوناگون علمی، فنی و هنري هر کشور را تشکیل می­دهند. این گروه، مدیران اصلی در اداره­ي آینده­ي کشور و عهده­دار آموزش و پرورش نسل­هاي بعد از خود خواهند بود. از این رو سطح سلامت و کیفیت زندگی آنها تأثیر به­سزایی در یادگیري و افزایش آگاهی علمی و موفقیت­هاي تحصیلی­شان خواهد داشت (رضایی، آزادی و احمدی، 1387).

  بررسی پیشینه مطالعات کیفیت زندگی نشان می­دهد که اکثر این مطالعات بر بررسی رضایت افراد از تعداد محدودی از ابعاد زندگی متمرکز بوده است. به عنوان مثال رضایت از خدمات یا رضایت از میزان سلامت و هم‌چنین در گروه سالمندان و بیماران، مطالعات بر روی کیفیت زندگی مبتنی بر سلامت صورت گرفته است. سیرجی، گرزسکویاک و رتز[13] (2007)، برای اولین بار مفهوم کیفیت زندگی دانشگاهی را بر اساس تئوری تسری به‌عنوان رضایت از زندگی دانشجویان تعریف نمودند. مطالعات قبلی بیشتر متمرکز بر سنجش کیفیت زندگی دانشجویان بر ابعاد متفاوتی متمرکز بوده است. به‌عنوان مثال این مطالعات بر رضایت ذهنی از زندگی، رضایت از امکانات دانشگاه و یا جنبه­های اجتماعی زندگی استوار بوده­است (چا[14]، 2003). در حالی که سیرجی و همکاران (2007)، برای اولین بار کیفیت زندگی دانشگاهی را به‌عنوان رضایت از زندگی دانشگاهی در دوران دانشجویی و بر اساس تئوری تسری تعریف نموده‌اند.

 کیفیت زندگی فرد به عنوان یک دانشجو به زمینه قبلی، درجه رشد، تکامل فردي و احساس جدا افتادگی او مرتبط است، اما باید در نظر داشت که دانشجویان با عوامل تنشزاي متعددي از جمله مشکل در تطابق با سیستم آموزشی آینده نامشخص، فشارهاي درسی، شیوه جدید زندگی، به هم خوردن ساعات خواب و بیداري، زندگی در خوابگاه، کمبود زمان و امکانات تفریحی، توقعات والدین از پیشرفت آنان، امتحانات و انجام تکالیف درسی روبه رو هستند (جانگکون[15]، 2001).

از عوامل موثر بر کیفیت زندگی، بهزیستی تحصیلی است، بهزيستي تحصيلي به‌منزله‌ی نگرش دانش‌آموزان به تحصيل است. دانش‌آموزان با احساس بهزیستی تحصیلی بالا هیجانات مثبت دارند، درصورتی‌که دانش‌آموزان با احساس بهزیستی تحصیلی پایین حوادث وقایع تحصیلی‌شان را نامطلوب ارزیابی نموده و بیشتر هیجانات منفی ازجمله اضطراب، افسردگی و خشم را تجربه می‌کنند (دینر، اویشی و لوکاس[16]، 2003 ، شامخی و همکاران 1401). دانش‌آموزانی که ازنظر هیجانی و شناختی با یادگیری درگیر هستند، وقت و تلاش بیشتری را صرف مطالعه کردن می‌کنند و بهزیستی تحصیلی بالاتری دارند، به‌طور مناسب با نیاز‏های تحصیلی خود کنار می­آیند و بر مسائل دوران تحصیل فائق می­آیند (وانگ و اکلز[17]، 2011). بهزیستی تحصیلی بر نقش فعال دانش­آموز و توانش­های او در ایجاد محیط سرزنده‏ی تحصیلی تأکید ویژه دارد (مییرا و داستین[18]، 2013).

   یکی دیگر از متغییرهای مؤثر بر کیفیت زندگی، متغیر خودکارآمدی تحصیلی است، خودکارآمدي به باورهايي مرتبط مي شود که فراگيران در ارتباط با خود ،دشواري تکليف و پيامدهاي حاصل از انجام تکليف دارند. به عقيده بندورا افراد براي انجام دادن موفقيت آميزيک تکليف نه تنها به مهارت و دانش نياز دارند ،بلکه آنهابايد قبل از انجام دادن تکاليف ،سطح مشخصي از انتظارات براي موفقيت داشته باشند(برناد،  2000 ، شامخی و همکاران 1401). زماني که عملکرد فرد با هنجارهاي فردي هماهنگ و يا فراتر از آن باشد ،به حفظ يا افزايش خودکارآمدي منجر مي شود؛ درحالي که عملکرد ضعيف و پايين تر از هنجارهاي فردي موجب کاهش خودکارآمدي مي گردد. پژوهش ها نشان دادند که افراد با خودکارآمدي بالا در مقايسه با افراد با خودکارآمدي پايين عملکرد بهتري ازخود نشان مي دهند(عبدالهی عدلی انصار، 1382).خودکارآمدي با سطوح بالايي از پيشرفت و يادگيري و همچنين با گستره ي وسيعي از بازده هاي تحصيلي نظير سطح تلاش و استقامت در انجام تکاليف دشوار ،رابطه مثبت دارد خودکارآمدي افراد بر نوع اهدافي که براي يادگيري انتخاب مي کنند،تأثيرمي گذارد(الیوت،  2000 ،آدنجی 2019).

        از دیگر متغیرهای مرتبط با کیفیت زندگی، نگرش مذهبی است. اعتقادات مذهبی باور هایی را در بر می گیرد که انتظار می­رود پیروان آن دین به آن اعتقاد داشته باشند اعتقادات مذهبی را در قالب مفهوم ایمان معرفی می کند و ایمان را عبارت از هر نوع اصل و راهنما، باور، یقین و گرایشی می­داند که به زندگی فرد معنا و جهت می دهد . امام علی (ع) در نهج البلاغه،ایمان را بر چهار ستون استوار می­داند که عبارت است از : 1.صبر و شکیبایی  2. باور و یقین 3. عدل و داد 4. جهاد و کوشش در راه دین. ایمان،مفهومی مذهبی است که به طور معمول توسط مذاهب معرفی شده و راه های دستیابی به آن توسط آنها تبلیغ و ترغیب می شود مذهب به عنوان مجموعه ای از اعتقادات،باید ها و نباید ها و نیز ارزش های اختصاصی و تعمیم یافته از موثرترین تکیه گاه های روانی به شمار می آید که قادر است به معنای زندگی در لحظه لحظه های عمر معنا دهد و در شرایطی خاص نیز با فراهم سازی تکیه گاه های تبیینی فرد را از تعلیق و بی معنایی نجات دهد نیاز انسان به دین و مذهب قدمتی به عمر تاریخ دارد زیرا بشر از همان ابتدای زندگی خود به حمایت ­کننده­ای مقتدر و تکیه گاه نیرو مند احساس نیاز می کرده است. موضوع دین توسط محققان پیش گامی،هم چون جیمز[19] (1929)؛فروید[20](1907)؛یونگ[21](1875-1961) و آلپورت[22](1967) بحث شده است. ( شاکری نیا، 1389 ،سبزیان و همکاران 1401). 

بر اين اساس و با توجه به سوابق تحقیقی اندك موجود و نيز مطالبی كه ذكر شد، سؤالات چندي درباره رابطه سازه‏هاي مذكور، كنجکاوي ذهن تحقیقگر را براي طراحی يك كار تحقیقی برانگيخته است. اما بطور كلی پيش­بينی می­شود كه نتايج اين تحقیق بتواند باعث غنی­تر شدن ادبيات مربوط به هر يك از سازه­هاي فوق­الذكر شود، هم­چنين به كمك نتايج حاصل از اين تحقیق، می­توان كمك كرد تا کیفیت زندگی را در میان قشر دانشجویان ارتقا بخشید که نتایج آن نه تنها برای دانشجویان، بلکه برای جامعه نیز مهم خواهد بود.

[1]. happiness

[2]. life satisfaction

[3]. Farahani

[4]. Schalok

[5]. Smith, Sim, Scharf & Philipson

[6] Thuy.vy & Deci

[7] Belfi, Goos, Fraine & Damme

[8]. Belfi, Goos, Fraine &  Damme

[9]. Nguyen & Deci

[10] Upadyaya K, Salmela-Aro K.

[11]. Schimmel

[12]. Miovie

[13]. Sirgy, Grzeskowiak & Rahtz

[14]. Cha

[15]. Jungkwon

[16]. Diner, Oishi & Lucasc

[17]. Wang  & Eccles

[18]. Meera & Dustin

[19]. jeams

[20]. froud

[21].jung

[22]. alport

عنوان                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

ضرورت اجری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 6

کلیات طرح………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

 هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

‏اهداف اختصاصی……………………………………………………………………………………………………………………………. ‏38

اهداف کاربردی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

‏سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… 40

‏فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………. 41

فصل دوم : پیشینه پژوهش

‏مروری بر مطالعات انجام شده………………………………………………………………………………………………………….. 44

فصل سوم: روش پژوهش

نوع مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

جمعیت هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………. 63

معیارهای ورود و خروج…………………………………………………………………………………………………………………… 63

معرفی ابزار ها و روش های جمع آوری داده ‏……………………………………………………………………………………. 64

روش اجرای مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………. 66

ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………. 67

روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………. 67

فصل چهارم: ‏ یافته‏های پژوهش

‏                                                                                                                        ‏

یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95

‏پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………. 96

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………… 106

 

 

عنوان : پیش بینی کیفیت زندگی براساس بهزیستی تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و نگرش مذهبی
تعداد صفحات:  75 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  99000 تومان
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


× 1 = نُه