بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » رشته جامعه شناسی » دانلود پایان نامه بررسي مهمترین عوامل تنوع پوشش زنان
دانلود پایان نامه بررسي مهمترین عوامل تنوع پوشش زنان

دانلود پایان نامه بررسي مهمترین عوامل تنوع پوشش زنان

شرح مختصر :

مقدمه

به زعم فرهنگ شناسان به ويژه تعريف ادواردتيلورانسان شناس،«فرهنگ …در معني مردم نگارانه ووسيع اين واژه،مجموعه ي پيچيده اي است شامل شناخت ، باورها، هنر، اخلاقيات، قانون، رسوم وهرگونه قابليت وعاداتي كه انسان به عنوان عضوي از جامعه كسب كرده است.»( فكوهي،1382:131 ). بنابراين فرهنگ بخشي از حيات بشري است و داراي دوبعد مادي ومعنوي بوده وانسان زماني كه درمعرض جامعه قرار مي گيرد،آن را كسب مي کند.اين پديده ي اکتسابي هميشه با انسان همراهي كرده و شناخت آن مستلزم درک همه ي وجوه آن است.دراين رابطه لباس،پوشش وپوشاک ،بخشي مادي از فرهنگ اوست وماديتي است که همواره با بدن انسان همراهي کرده وشايد جزيي از آن باشد.

انسان با بدنش وارد همه ي عرصه هاي اجتماعي شده و به نظر نتلسون و واتسون ،«شايد اولين امريقيني اين باشد که همه ي ما بدن هايي داريم که درتمام لحظات ماراهمراهي مي کنندولذا همه ي تجارب مامنوط به بدن هايمان است.»بدن بخش بيولوژيکي وجود ماست ولباس يعني عنصري فرهنگي که همواره آن را همراهي مي کند،خودبخشي از اين تجربه ي زيسته است.يعني اگر همه ي تجربيات وپندارهاي ما از جهان اطراف وابسته به بدن ماوقرارگرفتن آن درمحيط هاوشرايط مختلف باشد،لباس بخش مهمي ازآن است بنابراين هم درساخت آن شريک شده وهم خود بخشي از آن مي شود.

لباس،بدن بيولوژيکي ماراوارد عرصه ي فرهنگي مي نمايدو انسان را هرچه بيشتر از طبيعت دور مي کند.بنابراين شايد اولين عنصري که انسان را به طورمعمول از طبيعت دورمي کند وجنبه اي فرهنگي برايش ايجاد مي کند ،لباس وپوشش اوست.

اين موضوع که چرا انسان بايد از طريق لباس وارد عرصه ي فرهنگي شود،موضوعي پيچيده است اما بخشي ازاين دلايل به کارکردهاي آن بستگي دارد که اولين آن همان حفظ وامنيت وي از سرما وگرما ومحيط طبيعي اوبوده است.زيرا پوست انسان برخلاف حيوانات داراي کارکرد حمايتي نبوده ودرمقابل اشعه خورشيد وسرماي محيط سازگاري ومقاومتي به اندازه ي حيوانات ندارد. لذا پوشيدن به دليل مساله اي بيولوژيکي وناکارايي پوست انسان امري اجباري است. بنابراين دراين جا به زعم مالينوفسکي «نيازي» که پاي درالزامات بيولوژيکي دارد،همان احتياج به پوشانندگي وامنيت است و«نهادي» که اين پاسخ را فراهم مي کند ،لباس است.

مساله به اين جا ختم نمي شود،زيرا «نياز هاي اشتقاقي» يا «ثانويه» يا «الزامات فرهنگي» که درهنگام ارضاي اين نياز بيولوژيک يعني پوشش ايجاد مي شود سبب پيدايش نهادهاي اجتماعي ،اقتصادي،سياسي وسطح بيشتري ازنيازبه انسجام فرهنگي مي شوند.پاسخ فرهنگي به اين نياز درقالب مفاهيم نهادين وشناختي شکل مي گيرد:يعني زبان،اخلاق،دين وارتباطات.(فکوهي،1381 :168 )

بنابراين تنها کارکرد لباس به حفاظت ويا حتي زيباشناختي محدود نمي شود وبايد نظامي از شبکه هاي مفهومي مذکوربراي درک کارکردهاي آن بررسي شود.با اين نگاه بررسي لباس به جوامع سنتي محدود نمي شود،زيرا همان طورکه گفته شد همه ي انسان ها به اجبارلباس مي پوشند،اگرچه شکل،ترکيب،جنس،نوع ،رنگ وسايرموارد آن ازفرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت ودرکل داراي تنوع بسيار زيادي است.

درفرهنگ وجامعه ي ما هم لباس ازمنابع گوناگوني متاثر بوده وهمواره شبکه هاي مفهومي درهم تنيده اي درطول تاريخ تمدن وفرهنگ برآن تاثيرگذاشته اند، به طوري که همه ي اقوام واقليت ها تحت اين تاثيرات،خود را با آن مي پوشاندند وازسويي با توجه به نوع لباس امکان تشخيص وجود داشت که فرد متعلق به کجا ودرچه زماني زندگي مي کرده است. درحال حاضرهم، اصل پوشش جز لاينفک زندگي اجتماعي ماست اگرچه به دلايل تاريخي ،سياسي ، فرهنگي واقتصادي و… تقريبا ديگر لباس شناسنامه ي فردي واجتماعي محسوب نمي شود.درحال حاضر هيچ کس را نمي توان يافت که لباس راجز اوليه اي براي حضور درجامعه نداند. درطول تاريخ معاصر،عوامل متعددي برپوشش ايرانيان تاثيرگذار بوده و توانسته تا حد بسيار زيادي آن را از وضعيت محلي وسنتي وبومي خارج کند وشرايط را به گونه اي رقم بزند که اکنون شاهد آن هستيم. مثلا بخشي ازآن ما تحت تاثير خواسته ها واغراض سياسي حکومت ها بوده و همواره ايدئولوژي هاي دولت ها وحکومت ها تاثيرمستقيم وغيرقابل انکاربرآن داشته است. بخش ديگرازاين تاثيرپذيري را بايد دراعتقادات ديني ومذهبي مردم يافت.زيرا دردين اسلام – که درجامعه ي ما دين اکثريتي است- پوشاندن تن وبدن به ويژه درمورد زنان از اهميت فوق العاده اي برخوردار وهمواره امري تاثيرگذار در انتخاب مردم بوده است.

در پايان به رسم ادب، سپاس ويژه خود را ازاستاد گرامي ام سرکار خانم دکتر اميليا نرسيسيانس به خاطر زحمات وراهنمايي هاي شان اعلام مي دارم. در ضمن از خانواده ام به ويژه مادربزرگوار وخواهران ارجمندم که همواره در ايجاد محيطي آرام تمام تلاش خود را در اين مدت به کار گرفتندوحامي من بودند، تشکر مي نمايم. از دوستان گرامي ام که از راهنمايي هايشان بهره برده ام نيزسپاس گزاري مي کنم.

طرح مساله

تغيير شکلي که لباس در طول تاريخ معاصر به ويژه درمورد زنان تحت تاثير عوامل مختلف تاريخي ،سياسي و… به خود ديده و اکنون زنان جامعه را با انتخابي محدود به چندگزينش مواجه مي کند،خود بخشي از جواب به اين سئوال است که چرا برخي از زنان در خيابان به پوشش معيار بي توجه اند؟آيا تغيير نگرشي درمورد حجاب زنان اتفاق افتاده ويا در حال افتادن است؟جايگاه تاثيراتي که حوزه سياست در تصميم گيري هاي کلان داشته دراين بخش کجاست؟ و سئوالات مهم ديگري که درک همه ي آن ها درگرو شناخت دقيق تاريخ وسياست ودين است.

درحال حاضر با توجه به اهميت هميشگي لباس درجامعه اي که همواره از پوشش محلي وسنتي برخوردار بوده وازسويي به پوشش به عنوان امري ديني مي نگرد به طوري که بخش بزرگي ازآن با واژه ي حجاب – به عنوان امري ديني – هم پوشاني دارد، آن چه به عنوان پوشش مردم به ويژه در مورد زنان جامعه ي ما مورد استفاده قرار مي گيرد ،از مناظرگوناگوني قابل بررسي است.اما نکته ي قابل بررسي دراين نوشته آن بخش ازحوزه لباس زنان است که درخيابان ها وگذرگاه هاي عمومي استفاده بيشتري مي شود.

افراد،سازمان ها و نهادهاي مختلفي از مناظر متفاوت به موضوع لباس زنان پرداخته اند،امادراين جا برخلاف ساير تحقيقات که مساله را از سوي ديگرمي نگرند وامر ديني وقدسي حجاب را معيار پژوهش خويش قرار مي دهند،سعي شده با نزديک شدن به نگرش زنان،علت تنوع پوشش آنان بررسي شود.

اهميت و ضرورت

لباس از وسايل مادي است که همواره با آدمي وجود داشته ودر دوران مختلف باستاني وتاريخي اشکال متفاوت ومتنوعي به خود گرفته اما هيچ گاه بشر بدون آن زندگي نکرده و بدون داشتن شکلي از آن وارد عرصه هاي مختلف اجتماعي اعم از رسمي وغير رسمي نشده است.

به علاوه آن که لباس،«از راه مجموعه اي از علايم مادي ،يک نظام ارتباطي فرهنگي درميان مردم جامعه باز مي کند.» (بلوکباشي،17:1383) لذا جاي مطالعه ي آن را در علوم اجتماعي باز است و«رمزگشايي از از اين علايم ودريافت معاني ومفاهيم زبان علايم درهرگروه اجتماعي وجامعه مستلزم درک رفتارهاي اجتماعي وفرهنگي مردم آن گروه وجامعه وشناخت نظام هاي ديني – عقيدتي واعمال جادويي – تابويي وباورهايي است که پوشاک ارزش هاي نمادين خود را از آن ها گرفته اند.»(همان)

درجامعه شهري اوضاع متفاوت است. به ويژه زنان شهري به سبب دوربودن ازفضاهاي سنتي وقيود فرهنگي جوامع غيرشهري وداشتن توان بالاترخريد لباس به سمت تنوع وتفنن درانتخاب ،خريدو وپوشش لباس رفته اند.اما اين مساله بدان معنا نيست که البسه ي زنان جوامع شهري مانند تهران،داراي کارکرد نمادين وارزشي نبوده وصرفا به سبب تفريح ولذت استفاده مي شود،زيرا گذشته از کارکردهاي ابتدايي لباس مانند حفاظت وپوشش ،عناصري مانند رنگ،مدل،تبعيت ازمدو… به کمک آن ها آمده تا بار ارزشي و نمادين ديگري را ايجاد کند که درک آن فضا مستلزم شناخت ارزش ايدئولوژيکي،تاريخي ومذهبي تک تک عناصر مجموع ترکيبات پوششي لباس زنان است.

درکشور ما موضوع لباس زنان به عنوان نيمي از جمعيت جامعه که حفظ عفت و خويشتن داري آنان از مسائل اجتماعي وديني بوده وپس از بحث هاي مربوط به غرب گرايي دوران قاجاروتغييرفرهنگي دوران پهلوي و گسترش ارتباطات وبازشدن مرزها ي فرهنگي و ورود ماهواره واينترنت در دوران جمهوري اسلامي به دلايل مختلف ازمباحث مهم شده است. اگرچه آهنگ اين اهميت ثابت نبوده اما همواره وجود داشته وهمراهي آن با بحث ارزشي حجاب که به عنوان شاخص تشخيص جوامع اسلامي مطرح است، امري ضروري و ديني تلقي شده و برحساسيت هاي موضوع افزوده است.

نکته ي ديگر،اهميت مساله براي بخش ايدئولوژيک قدرت در سه دهه ي اخير بوده وآن را واداشته تا ازتوان اجرايي خود براي برخورد درطول اين ساليان با افرادي که حجاب را طبق موازين ومعيار هاي حکومتي رعايت نمي کنند،داشته باشد.اين برخوردها با توجه به نوع،شدت ونحوه ي آن همواره از موضوعات مهم روزمره ي مردم بوده وتقريبا هيچ گاه جامعه از وجود بحث هاي آن خالي نبوده تاجايي که نگرش ونحوه ي برخورد با آن ،همواره از مواردي بوده که ازکانديداهاي رياست جمهوري،مجلس شوراي اسلامي و… توسط راي دهندگان پرسش مي شود.

افراد،سازمان ها و نهادهاي مختلفي از مناظر متفاوت به موضوع لباس زنان پرداخته اند،امادراين جا برخلاف ساير تحقيقات که مساله را از سوي ديگرمي نگرند وامر ديني وقدسي حجاب را معيار پژوهش خويش قرار مي دهند،سعي شده با نزديک شدن به نگرش زنان،علت گريزآنان از پوشش متداول دولتي ومذهبي درک شود.

فهرست مطالب

 • چكيده
 • فصل اول : کليات
 • مقدمه
 • طرح مساله
 • اهميت و ضرورت
 • ميدان تحقيق
 • مباني نظري
 • مفاهيم
 • نظام جانشيني
 • نظام همنشيني
 • دال صريح و توارد ذهني
 • نظريه پژوهش
 • روش شناختي
 • مشکلات پژوهش
 • الف : کتاب ها
 • حوزه دين
 • حوزه تاريخ و مردم نگاري وجامعه شناسي
 • حوزه زنان وفمينيسم
 • ب- پايان نامه ها
 • ج – مجلات و روزنامه ها
 • فصل دوم : پيشينه ي لباس زنان ،
 • عوامل ، تغيير وتحولات در بعد زمان
 • مقدمه
 • الف- انديشه ي حاكم بر پوشش زنان
 • مفهوم تجدد طلبي
 • تجدد طلبي درايران – عصر قاجار
 • اتحاد شكل البسه وتبديل كلاه
 • كشف حجاب زنان
 • اقدامات مكمل رضاشاه براي پيشبرد اهداف كشف حجاب
 • اقدامات تبليغي
 • اقدامات بازدارنده
 • انديشه حاكم برپوشش زنان در دوره پهلوي دوم
 • انديشه حاكم برپوشش زنان در جمهوري اسلامي
 • قاجار
 • قاجار قبل از تجدد
 • قاجار بعد از تجدد
 • پهلوي
 • پهلوي اول
 • پهلوي دوم
 • جمهوري اسلامي
 • فصل سوم : رويكردهاي موجود به پوشش زنان
 • – رويكرد دين به پوشش زنان
 • مقدمه
 • الف – قرآن
 • ب- ديدگاه فقهي مراجع تشيع
 • ج- دايره محارم در اسلام
 • رويكرد فمينيسم به پوشش زنان
 • تعهدات دول عضو
 • فصل چهارم : مدل پيشنهادي ونتيجه گيري
 • مطالعات توصيفي
 • گونه شناسي لباس زنان در خيابان – مدل هاي پيشنهادي
 • اشكال عناصر تشکيل دهنده ي پوشش زنان
 • اشكال چادر
 • اشكال مقنعه
 • توضيحات بيشتر
 • تركيب هاي ممكن مانتو
 • تركيب هاي ممكن مقنعه
 • نتيجه گيري
 • الف- تنوع وگستردگي مدل هاي متفاوت لباس در ميان زنان چگونه است؟
 • ب- زنان چگونه پوشش خاصي را انتخاب مي کنند؟
 • پوشش،پوشاك،لباس، تن پوش
 • حجاب
 • پوشش معيار
 • بدحجاب
 • حجاب
 • بي
 • چادر
 • مانتو
 • شلوار
 • مقنعه
 • روسري
 • شال
 • پالتو
 • فهرست منابع و مآخذ
 • عنوان پایان نامه : بررسي مهمترین عوامل تنوع پوشش زنان
 • قالب: word و قابل ویرایش
 • تعداد صفحات: 93 صفحه
 • قیمت: 49000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ” خرید که به رنگ آبی است “  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


− 1 = یک