بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » دانلود پایان نامه بررسي چالشهاي موجود در خصوص موضوع در قانون جدید دادرسی کیفری مصوب 1392
دانلود پایان نامه بررسي چالشهاي موجود در خصوص موضوع در قانون جدید دادرسی کیفری مصوب 1392

دانلود پایان نامه بررسي چالشهاي موجود در خصوص موضوع در قانون جدید دادرسی کیفری مصوب 1392

شرح مختصر :

قانونگذار در مواردي کلمات منزل و مسکن را با هم و همسان ذکر نموده است. از جمله در ماده 266 قانون مجازات عمومي سابق و ماده 694 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375. و در مواردي نيز فقط کلمه منزل را بکار برده است و لکن از آنجايي که هدف حقوق اساسي و قانونگذار در موضوع مورد تحقيق حمايت از حقوق مسکن و به طور کلي پناهگاه و استراحتگاه افراد مي باشد ،حق تفتيش و بازرسي يک حق اجتماعي است که جامعه به حکومت واگذار کرده است. اما اعمال اين حق نبايد موجب اضرار ديگران شود و اگر پس حق اشخاص و حق تفتيش و بازرسي تعارض بوجود آيد بايد به قواعد باب تعارض و تزاحم مراجعه کرد که در اينجا بايد حق مهمتر اعمال شود و بهتر است اين تشخيص به مقامات قضايي واگذار شود تا ضابطين به صورت سليقه اي عمل نکنند. مع الوصف حق تفتيش و بازرسي با قضات است و در صورتي که بين حقوق طبيعي اشخاص با حق تفتيش و بازرسي که يک حق اجتماعي است تضاد بوجود آيد به طور قطع حق اجتماعي که براي حفظ صيانت و سلامت جامعه مفيد است ارزنده تر و شايسته تر است. تفتيش و بازرسي منازل در روز بعمل مي آيد، و شب در صورتي انجام مي گيرد که ضرورت اقتضاء کند. علت اين امر رعايت ساعات استراحت و آسايش مردم است

فهرست مطالب

 • فصل اول :کلیات
 • 1-1: مقدمه          .3
 • 1-2: بیان مساله          .3
 • 1-3: سوابق مربوط        .3
 • 1-4: فرضیه‌ها        ..9
 • 1-5: اهداف تحقیق       .10
 • 1-5-1:  اهداف عملي      10
 • 1-5-2: اهداف کاربردي     10
 • 1-6: روش کار        10
 • 1-6-1: نوع روش تحقیق      ..10
 • 1-6-2: روش گردآوری اطلاعات        11
 • 1-6-3: ابزار گردآوری اطلاعات   11
 • 1-6-4: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات      ..11
 • فصل دوم :چهار چوب مفهومی     
 • مبحث اول : تعاریف و مفاهیم    13
 • گفتار اول :مقدمه         13
 • گفتار دوم: نظارت و بازرسی در اسلام       ..15
 • گفتار سوم : تاریخچه بازرسی در ایران       .16
 • الف : بازرسی در ایران قبل از اسلام      .16
 • ب: بازرسی در ایران بعد از اسلام        17
 • ج: بازرسی پس از انقلاب اسلامی       ..18
 • مبحث دوم : سازمان بازرسی کل کشور      ..19
 • گفتار اول : وظایف سازمان بازرسی کل کشور     20
 • گفتار دوم : نحوه بازرسی سازمان       .22
 • مبحث سوم : فلسفه ایجاد کنترل و بازرسی     .. 23
 • گفتار اول : علل پیدایش  کنترل و بازرسی       23
 • گفتار دوم:  ضابطين دادگستري       ..23
 • گفتار سوم : ضابط در لغت وقانون      ..24
 • گفتار چهارم: طبقه بندی ضابطین دادگستري     24
 • الف :ضابطین عام        .24
 • ب: ضابطین خاص       ..25
 • گفتار پنجم: اختیارات ضابطین        .25
 • گفتار ششم: تكاليف ضابطين دادگستري در امور كيفري     .. 26
 • گفتار هفتم : نظارت بر ضابطين       ..26
 • فصل سوم: چارچوب نظری جرائم مشهود و نامشهود و بررسی بازرسی و تفتیش در آیین دادرسی کیفری      ..27
 • مبحث اول : جرایم مشهود و غیرمشهود    .. 28
 • گفتار اول : مصادیق جرم مشهود       .28
 • گفتار دوم : وظایف ضابطان در جرایم مشهود     29
 • مبحث دوم : اختيارات ضابطين در جرائم مشهود و غير مشهود     ..30
 • گفتار اول : وظیفه ضابط درقبال جرم مشهود     30
 • گفتار دوم : وظیفه ضابط درقبال جرم غیرمشهود  ..30
 • مبحث سوم : اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم مشهود    31
 • گفتار اول : انجام تحقیقات مقدماتی        31
 • گفتار دوم : بازرسی منزل      31
 • گفتار سوم : ارائه اصل دستور قضایی به متصرف محل     .32
 • گفتار چهارم : انجام بازرسی در روز      33
 • گفتار پنجم بازرسی اشیاء      33
 • گفتار ششم : حق تحقیق از شهود و مطلعان     ..33
 • گفتار هفتم : تحت نظر قرار دادن اشخاص مظنون به ارتکاب جرایم مشهود      .34
 • گفتار هشتم : حق دستگیری اشخاص در جرایم مشهود       36
 • مبحث چهارم  : نظري به جرائم مشهود و غير مشهود     ..36
 • گفتار اول : تعریف فقهی جرائم مشهود و غیر مشهود      37
 • گفتار دوم : تعریف لغوی جرائم مشهود و غیر مشهود      37
 • گفتار سوم : تعریف حقوقی جرائم مشهود و غیر مشهود       37
 • مبحث پنجم : تعريف و خصوصيات جرم مشهود از منظر قانون آئين دادرسي كيفري   38
 • گفتار اول : خصوصيات جرائم مشهود       .39
 • گفتار دوم : قواعد حاکم بر بررسی و تفتیش منازل       .41
 • گفتار سوم : مقرراتی پیش‌بینی شده برای تامین حقوق شهروندان در هنگام بازرسی و تفتیش منازل و اماکن       .41
 • گفتار چهارم : آیا تفتیش و بازرسی با هم فرق دارند؟     ..42
 • گفتار پنجم : شرایط و محدودیت‌های قانونی به هنگام ورود و بازرسی منزل      .42
 • گفتار ششم : ضمانت اجرایی برای ناقضان قوانین مربوط به بازرسی و تفتیش     44
 • گفتار هفتم : نوآوري هاي قانون كارت ويژه ضابطين دادگستري    ..45
 • مبحث ششم : بازرسی اشخاص        .45
 • گفتار اول : کلیات بازرسی بدنی        45
 •  گفتار دوم : تعریف بازرسی در قوانین ایران      46
 • گفتار سوم : مفهوم و تعریف بازرسی        46
 • گفتار چهارم : گونه های بازرسی و تعریف آنها    ..47
 • مبحث هفتم : دیدگاههای گوناگون درباره انجام بازرسی بدنی   .48
 • مبحث هشتم : گونه های بازرسی بدنی و گستره اقتدارات پلیس    .50
 • گفتار اول : بازرسی بدنی در مرحله تحقیقات مقدماتی        50
 • گفتار دوم : بازرسی بدنی تامینی       .51
 • مبحث نهم : اصول و قواعد بازرسی بدنی     .52
 • گفتار اول : موارد جواز بازرسی بدنی        54
 • گفتار دوم : جواز بازرسی در جرائم مشهود    ..55
 • گفتار سوم : شنود قانوني شنود غيرقانوني     55
 • فصل چهارم: جنبه های تعارض بازرسی و بررسی قانون مصوب 1392     ..58
 • مبحث دهم : تعارض بازرسی بدنی وکلا با اصل ممنوعیت تعرض به حیثیت و کرامت انسانی وکلا        .59
 • گفتار اول : موارد تعارض بازرسی بدنی با حقوق و تکالیف و وکلای دادگستری    ..59
 • گفتار دوم : مفهوم حیثیت و کرامت انسانی    60
 • گفتار سوم : تبین تعارض      ..60
 • مبحث دوم : قوانین سایر کشورها در مورد بازرسی  ..62
 • گفتار اول : قانون اساسی کانادا        . 62
 • گفتار دوم : قانون اساسی کره جنوبی        63
 •  گفتار سوم : قانون اساسی کویت      .. 63
 •  گفتار چهارم : قانون اساسی ایتالیا       63
 •  مبحث سوم : تعارض بازرسی بدنی با حقوق مندرج در اصل 3 قانون اساسی در امور حرفه ای وکلا      .64
 •  مبحث چهارم : تعارض بازرسی بدنی وکلا با اصل چهارم قانون اساسی ..65
 •  مبحث پنجم : تعارض بازرسی بدنی      ..66
 •   گفتار اول : تعارض بازرسی بدنی با حق دادخواهی و حق داشتن وکیل 66
 • گفتار دوم : تعارض بازرسی بدنی با شئون حرفه ای وکلا     .68
 • مبحث ششم : تعارض بازرسی بدنی با تکلیف وکلا به انجام امور معاضدتی و وکالت تسخیر.70
 • مبحث هفتم : قواعد حاکم بر تفتیش و بازرسی از منازل     .72 
 •  گفتار اول : شرایط تفتیش و بازرسی      72
 • گفتار دوم :  چه زمانی اقدام به تقتیش و بازرسی می‌شود؟      ..74
 • گفتار سوم :  چه کسی اجازه بازرسی را صادر می‌کند؟      .75
 •  مبحث هشتم : جایگاه شان وکرامت انسانی وحریم خصوصی درقانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392         ..75
 • مبحث نهم  : شرح ماده ماده 4 قانون دادرسی کیفری جدید مصوب 1392    ..75
 • فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات
 • پیشنهادات     .79
 • منابع
 • عنوان : پایان نامه بررسي چالشهاي موجود در خصوص موضوع در قانون جدید دادرسی کیفری مصوب 1392
 • قالب: word و قابل ویرایش
 • تعداد صفحات: 107 صفحه
 • قیمت: 49000 تومان  29000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا علاوه بر دانلود فایل، یک نسخه از آن نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ” خرید محصول “  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛ بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه، بلافاصله لینک دانلود فایل مورد نظر برای شما نمایش داده می شود و یک نسخه از آن نیز به ایمیل شما ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


دو − = 0