بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » دانلود پایان نامه بررسی معیارهای ارزیابی عملکرد در تعیین ارزش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1390 تا 1395
دانلود پایان نامه بررسی معیارهای ارزیابی عملکرد در تعیین ارزش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1390 تا 1395

دانلود پایان نامه بررسی معیارهای ارزیابی عملکرد در تعیین ارزش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1390 تا 1395

شرح مختصر :

در دنیای امروز، یکی از راهکارهای اصلی در تغییر ساختار شرکت­ها ادغام و تحصیل است که به صورت فزاینده­ای در حال گسترش است. در ادبیات ادغام و تحصیل می­خوانیم که ساده­ترین راه جهت رسیدن به منابع و بازارهای جدید عبارتند از: ورود به عرصه کسب و کار جهانی، افزایش سهم بازار،از بین بردن رقبا، پایین آوردن ریسک و سایر موارد از این دست می­باشد. مزایای بالقوه موجود در عملیات ادغام و تحصیل، تغییراتی است که افزایش در ارزش­ها را منجر می­شود که در غیاب کنترل غیر ممکن بوده­اند. این تغییر در کنترل زمانی حائز اهمیت خواهد بود که تغییر در آرایش دارایی­ها و ساختار شرکت و همچنین استراتژی­های جدید تجاری را به همراه داشته باشد (میکائیل پازارکیس[1]، 2006). در مدیریت استراتژيک، استراتژی به 3 بخش تقسیم می­شود: استراتژی در سطح شرکت، که با انتخاب شرکت، نوع محصول و بازار و انتخاب شاخه­های فعالیت در صنایع و تخصیص منابع بین آن­ها سروکار دارد که استراتژی تصاحب و ادغام شرکت­ها[2] مربوط به این سطح می­شود. استراتژی در سطح تجاری، که ابزارهای رقابتی هستند که به واحد تجاری در یک صنعت، برتری خاصی اعطا می­کند. ودر آخر استراتژی­های وظیفه­ای، که توسط واحد تجاری راهنمایی، هماهنگ و هدایت می­شوند (عارفی، 1388).

فهرست مطالب

 • چکیده     1
 • فصل اول: کلیات
 • 1-1.مقدمه    .      3
 • 2.1.بیان مسأله               4
 • 3.1. اهمیت و ضرورت تحقیق  …..           .8
 • 4.1.اهداف تحقیق             .13
 • 1-5-هدف كاربردي      14
 • 1-6-فرضيه هاي پژوهش14
 • 1-7-تعريف عملياتي متغيرها    14
 • 1-7-1-  ارزش افزوده اقتصادي    14
 • 1-7-2- ارزش افزوده بازار    15
 • 1-8-جامعه آماري      .16
 • 1-9-قلمرو تحقيق            .16
 • 1-9-1- قلمرو تحقيق      16
 • 1-9-1- قلمرو زماني      16
 • 1-9-1-قلمرو مكاني      16
 • 1-10-ساختارپژوهش      17
 • 1-11-خلاصه فصل             18
 • فصل دوم : مباني نظري و پيشينه پژوهش
 • 2-1- مقدمه              …20
 • 2-2- تعاريف ارزيابي عملكرد      20
 • 2-3- ارزيابي عملكرد          21
 • 2-3-1- ضرورت واهميت ارزيابي عملكرد      22
 • 2-3-2- ديدگاه هاي سنتي و نوين در ارزيابي عملكرد…23
 • 2-3-3- فرآيند ارزيابي عملكرد……25
 • 2-3-3-1-تدوین شاخصها و ابعاد و محورهای مربوطه25
 • 2-3-3-2-تعیین وزن شاخص ها، به ابعاد لحاظ اهمیت آنها25
 • 2-3-3-3-استاندادگذاری و تعیین وضعیت مطلوب هر شاخص 26
 • 2-3-3-4-ابلاغ و اعلان انتظارات و شاخص ها به ارزیابی شونده    26
 • 2-3-3-5-سنجش و اندازه گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی  .26
 • 2-3-3-6-استخراج و تحلیل نتایج ……  …..27
 • 2-3-3-  مدل ها والگوهاي سيستم ارزيابي عملكرد       …….   .27
 • 2-3-3-1- الگو فرآيند تحليل سلسله مراتبي AHP       ……   ..27
 • 2-3-3-2-  نظام مديريت كيفيت ايزو ISO                .28
 • 2-3-3-3- هرم عملكرد                …28
 • 2-3-3-4-نظام كارت امتيازي متوازن BSC             . ……..29
 • 2-3-3-5- فرآيند كسب وكار      …. …..     .30
 • 2-3-3-6-چارچوب مدوري واستيپل (Medori and  steeple)      ….   ..30
 • 2-3-3-7- روش تحليل ذي نفعان stok  holder         .   ..31
 • 2-3-3-8- نظام مديريت برمبناي هدف MBO           .   ..32
 • 2-3-3-9-نظام مديريت كيفيت جامع TOM           …..   ..32
 • 2-3-3-10- روش مالكوم بالدريج            .   ..33
 • 2-3-3-11- مدل تعالي سازمان ((EFOM             .   .33
 • 2-4-معيارهيا ارزيابي عملكرد              ..34
 • 2-4-1- معيارهاي اقتصادي عبارتنداز               …35
 • 2-4-1-1- ارزش افزوده اقتصادي (EVA)                 ..35
 • 2-4-1-1-1-تاریخچه صورت ارزش افزوده   ..   …35
 • 2-4-1-1-2-مفهوم ارزش افزوده  …….     …….35
 • 2-4-1-1-3-نحوه محاسبه ارزش افزوده ……     …36
 • 2-4-1-1-4- مفهوم ارزش افزوده اقتصادی      …36
 • 2-4-1-1-5-مزایای ارزش افزوده اقتصادی   ..   ..37
 • 2-4-1-1-6-معایب ارزش افزوده اقتصادی  ..   ….38
 • 2-4-1-1-7- ارزش افزوده اقتصادی از دیدگاه حسابداری      …….38
 • 2-4-1-1-8- روشهای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی از دیدگاه حسابداری ……38
 • 2-4-1-1-8-1- روش تفریق   .    .39
 • 2-4-1-1-8-2- روش جمع  …    ..39
 • 2-4-1-1-9- ارزش افزوده اقتصادی از دیدگاه مدیریت مالی     ….39
 • 2-4-1-1-10-محاسبه ارزش افزوده اقتصادی    ..39
 • 2-4-1-1-10-1-سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات NOPAT      ……40
 • 2-4-1-1-10-1-1-نحوه محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری     …..41
 • 2-4-1-1-10-2-نحوه محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری براساس رویکرد عملیاتی   ..45
 • 2-4-1-1-11-مشکل های اصلی EVA در ارزیابی عملکرد    ……..47
 • 2-4-1-2- ارزش افزوده بازار(MVA)                .48
 • 2-4-2- معيارهاي حسابداري              ..49
 • 2-4-2-1-نرخ بازده سرمایه گذاری   ….     …..49
 • 2-4-2-2-سود باقي مانده (Ri)             ….   .50
 • 2-4-2-3- بازده فروش (ROS)             …   ..50
 • 2-4-2-4-سود هرسهم (EPS)             ….   ..50
 • 2-4-2-5-قیمت به عایدی هر سهم(P/E)…..     …51
 • 2-5-قيمت گذاري (ارزشيابي ) دارايي هاي مالي             …51
 • 2-5-1- مفهوم ارزش          ……..      …..52
 • 2-5-2-انواع ارزش          ……..        .52
 • 2-5-2-1- ارزش اسمی…….   ……52
 • 2-5-2-2- ارزش دفتری  ..   .52
 • 2-5-2-3- ارزش بازار  ….   ….52
 • 2-5-2-4- ارزش انحلال….   ……..53
 • 2-5-2-5- ارزش با فرض تداوم فعالیت شركت    53
 • 2-5-2-6- ارزش ذاتی…….     53
 • 2-5-2-7- ارزش  منصفانه      ……..54
 • 2-5-3- ارزشيابي سهام عادي          ……..  ..54
 • 2-5-3-1- تكنیك‌های ارزشیابی مبتنی بر رویكرد تنزیل جریان نقد     …….54
 • 2-5-3-1-1- روش تنزیل سود سهام نقدی (DDM)  .     …….54
 • 2-5-3-1-2- روش جریان نقد عملیاتی (OCM)…..  …….        55
 • 2-5-3-1-3- مدل جریان نقد آزاد (FCM)……   ….       …..55
 • 2-5-3-2- تكنیك‌های ارزشیابی مبتنی بر رویكرد ارزشیابی نسبی       ..56
 • 2-5-3-2-1- روش ضریب درآمدی   .     …….56
 • 2-5-3-2-2- نسبت قیمت به جریان نقد…..     ….56
 • 2-5-3-2-3- نسبت قیمت به ارزش دفتری…….   ……57
 • 2-5-3-2-4- نسبت قیمت به فروش  .     ……57
 • 2-6- مدل هاي قيمت گذاري دارايي هاي مالي             …..58
 • 2-6-1- مدل موديگلياني – ميلر(M&M)           ……58
 • 2-6-2- نظريه قيمت گذاري آربيتراژ (APT)           58
 • 2-6-3- مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي (CAPM)        …….60
 • 2-6-4- مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي تعديلي (DCAPM)      … ….62
 • 2-6-4-1- بازار متقارن و نامتقارن       ..62
 • 2-6-4-2- تبیین مدل DCAPM  …  .63
 • 2-7- تصاحب شركت           ….        ……65
 • 2-7-1-ترکیب  تجاری….   ..         …65
 • 2-7-2-شیوه های انجام ترکیب تجاری……..   ….   65
 • 2-7-3-واحدتجاري‌اصلي‌……. ….    ……..65
 • 2-7-4-واحد تجاري‌ فرعي  …….. …..  …65
 • 2-8- پژوهش هاي انجام شده        ……..75
 • 2-8-1- پژوهش هاي خارجي        ……..75
 • 2-8-2-پژوهش هاي داخلي          …80
 • 2-9-خلاصه فصل         …83
 • فصل سوم: روش شناسي تحقيق
 • 3-1- مقدمه           ….              .85
 • 3-2-روش تحقيق            ….          ..85
 • 3-3-فرضيه ها:            ….            ….86
 • 3-4-  متغيرهاي پژوهش          ……..87
 • 3-4-1-  متغير مستقل       ..87
 • 3-4-2- متغير وابسته       …..87
 • 3-5-  تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش            87
 • 3-5-2- ارزش افزوده بازار  … …..    87
 • 3-6- جامعه ونمونه آماري          ……88
 • 3-7- روش انجام پژوهش وگردآوري داده ها          …89
 • 3-8- روش تجزيه وتحليل داده ها وآزمون فرضيه ها           … 89
 • 3-8-1-آمارتوصيفي       ……..89
 • 3-8-2-آزمون نرمال بودن توزيع داده ها            .90
 • 3-8-3- تحلیل همبستگی ……   ..     …..91
 • 3-8-4-آماراستنباطي       …..92
 • 3-8-4-1- آزمون فرضيه ها          …92
 • 3-8-4-2- رگرسيون چند متغيره        .93
 • 3-8-4-3- ضريب تعيين وضريب تعيين تصحيح شده           ..94
 • 3-8-4-4-آزمون معنادار بودن در الگوي رگرسيون           …….95
 • 3-8-4-4-1- آزمون معنادار بودن معادله رگرسيون …..       ….95
 • 3-8-4-4-2- آزمون معنادار بودن ضرايب ….     ..96
 • 3-8-4-5- هم خطي       ……96
 • 3-8-4-6- عدم خودهمبستگي        ……97
 • 3-9-خلاصه فصل         …98
 • فصل چهارم: تجزيه وتحليل داده ها
 • 4-1- مقدمه        .100
 • 4-2-بررسي آمارتوصيفي متغيرها         100
 • 4-3-آزمون پيش فرض هاي رگرسيون    ..       .101
 • 4-3-1- آزمون نرمال بودن توزيع متغيرها          ….101
 • 4-3-2-آزمون دوربين واتسون         …102
 • 4-3-3-آزمون هم خطي چندگانه         103
 • 4-4-توصيف همبستگي بين متغيرها            …..103
 • 4-5-نتايج حاصل از آزمون رگرسيون            …..104
 • 4-5-1- آزمون فرضيه ها          …..104
 • 4-5-2- تبيين مدل رگرسيوني        …108
 • 4-6- خلاصه فصل  .   ……..  .   …….110
 •  فصل پنجم : نتيجه گيري وپيشنهادات
 • 5-1-مقدمه        …112
 • 5-2-خلاصه تحقيق       ……112
 • 5-3- مروري برنتايج به دست آمده ازتحقيق              ……112
 • 5-3-1- فرضيه اول  . ……..    ……..113
 • 5-3-2- فرضيه دوم …..  ……   …..113
 • 5-3-3- فرضيه سوم…….. …….   114
 • 5-4- مدل كلي رگرسيون          ….114
 • 5-5- نتيجه گيري كلي تحقيق         ..115
 • 5-6- پيشنهادات حاصل از نتيجه تحقيق          …….115
 • 5-7-پيشنهاد براي تحقيق هاي آتي            …….116
 • 5-8- محدوديت هاي تحقيق        …….116
 • 5-9- خلاصه فصل       ……..117
 • منابع
 • عنوان : پایان نامه بررسی معیارهای ارزیابی عملکرد در تعیین ارزش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1390 تا 1395
  قالب: word و قابل ویرایش
 • تعداد صفحات: 145 صفحه
 • قیمت: 79000 تومان  49000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا علاوه بر دانلود فایل، یک نسخه از آن نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ” خرید که به رنگ آبی است “  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛ بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه، بلافاصله لینک دانلود فایل مورد نظر برای شما نمایش داده می شود و یک نسخه از آن نیز به ایمیل شما ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


چهار − 3 =