بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » دانلود پایان نامه شناسایی راهکارها و عوامل موثر برای استاندارد سازی میادین شهری با رویکرد ارتقای میزان رضایت شهروندان در سال 1395
دانلود پایان نامه شناسایی راهکارها و عوامل موثر برای استاندارد سازی میادین شهری با رویکرد ارتقای میزان رضایت شهروندان در سال 1395

دانلود پایان نامه شناسایی راهکارها و عوامل موثر برای استاندارد سازی میادین شهری با رویکرد ارتقای میزان رضایت شهروندان در سال 1395

شرح مختصر :

فضای شهری یکی از بارزترین عرصه های تجلی هویت، فرهنگ و تمدن جامعه و شهر می باشد. فضای شهری علاوه بر اینکه تجلی گاه رابطه عملکرد بین انسان و فضا است، از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز از ارزش والایی برخوردار می باشد. امروزه این فضای شهری است که مبین ریشه ها، شیوه های تفکر و زندگی مردمان قبل از ما بوده و نیز برای جامعه شناسان و روانشناسان و تاریخ نویسان از ارزش والایی برخوردار است.(ترک زاده، 1378). فضاهای شهری در گذشته از لحاظ کارکردی و کالبدی از کارایی مناسبی برای زندگی برخوردار بوده اند در حالی که برخی از انواع بسیار مهم فضاهای شهری در دوره معاصر مانند میدان ها و خیابانها فاقد کارایی لازم برای زندگی شهری هستند و شواهد حاکی از آن است که نقش ارتباطی آنها به صورت مهمترین کارکرد و در برخی موارد تنها کارکرد آنها در آمده است و در شهرهای بزرگ با وجود آنکه مردم در طول روز برای جابجایی، در این گونه فضاها حضور دارند، اما به سبب وجود انواع آلودگی ها از قبیل آلودگی هوا، آلودگی صوتی و ازدحام و همچنین فقدان فعالیت های اجتماعی، حضور در این فضاها برای آنان نه تنها خوشایند نیست، بلکه از آنها گریزان نیز هستند. علاوه بر این، امروزه فضاهای شهری مناسبی برای بسیاری از فعالیت های مهم اجتماعی وجود ندارد. برای مثال در گذشته، در هر دوره تاریخی در پایتخت و شهرهای بزرگ و مهم، یک میدان حکومتی – عمومی وجود داشت که بسیاری از جشن ها و مراسم اجتماعی، مذهبی و ملی در آن برگزار می شد. بسیاری از این میدان ها دارای فضای محصور طراحی شده بودند و این در حالی است که میدان های معاصر از لحاظ کالبدی فاقد بدنه ای مخصوص خود هستند و آنها را می توان فضای باز محصوری بین ساختمانهای گوناگون و مستقل از یکدیگر دانست. (ترک زاده، 1378). میدان به عنوان یک فضای شهری یکی از مهمترین مکانهایی است که محل برخوردهای چهره به چهره و عرصه تعاملات اجتماعی شهروندان به شمار میرود وجود بحران ترافیک وسایل نقلیه باعث کمبود شدید فضای عمومی با قابلیت پذیرش تعاملات اجتماعی شده است با توجه به افزایش روزافزون مسیرهای سواره در شهرهای مدرن امروزی و نیز افزایش تراکم درساخت و سازبلند مرتبه ها سیمای شهرهای کنونی به صورت همجواری ساختمانهای بلند و بی روح که بعضا توسط مسیری خشک و اسفالته به نام خیابان بریده شده است تعریف میگردد این درحالی است که با توجه به فشارهای روانی روزمره نیاز به فضاهایی برای برقراری ارتباط بیشتر با طبیعت انسان و فضای باز بیش ازپیش احساس میگردد و این میدانهای پرارزش طی دهه های گذشته در اثر بی توجهی رونق سرزندگی خود را ازدست داده اند. (علایی و همکاران، 1393).

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول:کلیات تحقیق
 • مقدمه. 3
 • 1-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 4
 • 1-2 بیان مساله: 5
 • 1-3- اهداف تحقیق. 7
 • 1-3-1- هدف اصلی. 7
 • 1-3-2- اهداف فرعی. 7
 • 1-4- سؤالات تحقيق. 7
 • 1-4-1- سؤالات اصلی تحقیق. 7
 • 1-4-2- سؤالات فرعی تحقیق. 8
 • 1- 5- فرضيات تحقیق. 8
 • 1- 6- موقعیت منطقه موردمطالعه. 8
 • 1-7- روش تحقيق و جمع آوری اطلاعات.. 9
 • 1-8  روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. 9
 • 1-9- کاربرد نتایج پژوهش… 10
 • 1-10- موانع و مشکلات پژوهش… 10
 • 1-11 تعریف و مفاهیم. 10
 • فصل دوم:مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
 • مقدمه. 13
 • 2-1- پیشینه. 14
 • 2-1-1- پیشینه داخلی. 14
 • 2-2 شهر 16
 • 2-3 فضا 17
 • 2-3-1- بررسی تعاریف فضای شهری از دیدگاه اندیشمندان. 18
 • 2-3-1-1 مرتبط با علوم شهری. 18
 • 2-3-2- فضای شهری ، اندیشه­های اجتماعی. 21
 • 2-3-2-1 عملکرد 21
 • 2-3-2-2  تعامل اجتماعی. 22
 • 2-3-2-3 تعامل بین فرهنگ و اجتماع. 22
 • 2-3-3- فضاهای شهری. 23
 • 2-3-3-1  فضای شهری مبتنی بر خاطرهی جمعی شهروندان. 24
 • 2-3-3-2 فضاهای باز؛ هویت بخش مکانهای بسته. 25
 • 2-3-3-3  فضاهای باز شهری؛ عرصه­های عمومی. 25
 • 2-3-3-4  فضاهای بازشهری، جایگاه عملکردهای پیشبینی نشده 26
 • 2-3-3-5  فضاهای شهری، به­عنوان میراث محیطی و اصالت هر شهر 27
 • 2-3-3-6 فضاهای باز شهرهای ایران. 28
 • 2-4  تعامل اجتماعی و فضاهای باز شهری. 30
 • 2-5 تعاملات اجتماعی و بازآفرینی منظر میادین عمومی شهر 32
 • 2-6  انسان، فضای عمومی و حیات جمعی. 34
 • 2-6-1  نیاز انسان در رابطه با فضای عمومی. 34
 • 2-6-2  اجتماع پذیری و حیات جمعی. 36
 • 2-6-3  فضای جمعی نمود تعامل اجتماعی. 36
 • 2-7  عناصر اصلی فضای شهری. 37
 • 2-8 جایگاه تعاملات اجتماعی. 38
 • 2-8-1 فاکتورهای موثر بر تعاملات اجتماعی. 39
 • 2- 9 میدان. 42
 • 2-9-1 مفهوم میدان. 43
 • 2-9-2 علت وجودی میدان. 44
 • 2-9-3 ویژگی­های عام میدان در شهر ایرانی-اسلامی. 45
 • 2-9-3-1 ویژگی­های عملکردی. 45
 • 2-9-3-2 ویژگی­های کالبدی فضایی. 45
 • 2-9-3-3عملکردهاي اجتماعی میادین شهري سنتی. 45
 • 2-9-4 مفهوم فلکه و تفاوتهای آن با میدان. 47
 • 2-9-5 انواع میدان. 48
 • 2-10-5-1  میدان شهری. 48
 • 2-9-5-2 میدان محلی. 49
 • 2-9-5-3 میدان تشریفاتی. 50
 • 2-9-5-4 فلکه. 50
 • فصل سوم:شناخت محدوده مورد مطالعه و مواد و روش کار
 • 3-1- مقدمه. 54
 • 3-2- ويژگي هاي طبيعي شهر 54
 • 3-2-1- موقعيت شهر 54
 • 3-2-2- عوامل طبیعی و عوارض زمینی. 55
 • 3-2-3- وضع توپوگرافی و شیب های اصلی موثر در شهر 56
 • 3-2-4- عوامل محدود کننده توسعه شهر 57
 • 3-2-5- عوامل طبیعی و عوارض زمینی شهر 57
 • 3-3- مسائل کلی زمین شناسی. 58
 • 3-3-1- زمين شناسي. 58
 • 3-3-2- ویژگی های زمین شناسی شهر 59
 • 3-3-3-  زمین لرزه در شهر 59
 • 3-3-4- پوشش گیاهی. 60
 • 3-4- منابع آب شهر 60
 • 3 -4 -1-  آبهای زیرزمینی. 60
 • 3 -4 -2- منابع و نحوه تامین آب شهر 60
 • 3-5- مسائل اقلیمی شهر 61
 • 3-5-1- درجه حرارت و رطوبت.. 61
 • 3-5-2- باد 62
 • 3-5-3- میزان بارندگی. 63
 • 3-6- بررسی ویژگی های جمعیتی و اجتماعی. 64
 • 3-6-1- وضع جمعیت در گذشته و حال. 64
 • 3-6-2- مطالعات جمعيتي. 65
 • 3-7- میزان و وضعیت مهاجرت در شهر 67
 • 3-8- توزیع جمعیت بر حسب جنس… 68
 • 3-9- ساختار جنسي و سني جمعيت.. 70
 • 3-10- مطالعات اقتصادي. 72
 • 3-10-1- بررسي جمعيت فعال و غيرفعال. 72
 • 3-10-2- وضعيت شغلي. 72
 • 3-10-3- گروه­هاي عمده فعاليت.. 73
 • 3-11- نرخ رشد جمعيت.. 75
 • 3-12- بارتکفل. 76
 • 3-13 مواد و روش.. 76
 • 3-13-1 روش شناسی. 76
 • 3-13-2-جامعه آماری. 77
 • 3-13-3-حجم نمونه. 77
 • 3-14-روشهای تحلیل. 78
 • 3-15- ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق. 78
 • 3-15-1- پایایی پژوهش… 79
 • 3-15-2- اعتبار پژوهش(روایی): 79
 • 3-16-  روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات.. 80
 • 3-16-1- نوع روش تحقیق. 80
 • 3-16-2-روش سنجش و گردآوری اطلاعات(میدانی، کتابخانهای و…) 80
 • 3-16-3- پرسشنامه. 80
 • 3-17-مدل SWOT. 81
 • فصل چهارم:یافته های تحقیق
 • 4-1-مقدمه. 83
 • 4-2-بررسی کیفیت فضایی میادین مورد مطالعه. 83
 • 4-2-1-میدان معلم. 83
 • 4-2-1-1-فرم میدان و دسترسی­ها 83
 • 4-2-1-2-کاربریهای میدان. 85
 • 4-2-1-3- مصالح و مبلمان مورد استفاده 86
 • 4-2-1-4- تدوین برنامه و عملکرد میدان. 87
 • 4-2-2-میدان آزادگان. 88
 • 4-2-2-1-فرم و دسترسی­ها 88
 • 4-2-2-2-کاربری­های میدان. 89
 • 4-2-2-3-مصالح و مبلمان مورد استفاده 91
 • 4-2-2-4-تدوین برنامه و عملکرد 91
 • 4-3-بررسی میزان اجتماع پذیری میادین مورد مطالعه. 93
 • 4-3-1-آمار توصیفی. 93
 • 4-3-1-1-جنسیت.. 93
 • 4-3-1-2-وضعیت تاهل. 94
 • 4-3-1-3-رده سنی. 95
 • 4-3-1-4-میزان تحصیلات.. 96
 • 4-3-1-5-نوع شغل. 98
 • 4-3-1-6-مدت زمان اقامت.. 99
 • 4-4-آمار استنباطی. 100
 • 4-4-1-مولفه­های کالبدی. 100
 • 4-4-1-1-موقعیت قرارگیری و دسترسی. 101
 • 4-4-1-2-فرم، هندسه، نظم، هماهنگی، هارمونی، تنوع ابعاد و تناسبات و سایر ابعاد 101
 • 4-4-1-3-شکل گیری و ساماندهی فضاها 102
 • 4-4-2-مولفه­های فعالیتی. 103
 • 4-4-2-1-ارزیابی عملکرد فضاها 104
 • 4-4-2-2-نحوه استفاده کاربران از فضا 104
 • 4-4-2-3-شرایط و ویژگیهای اجتماعی انجام فعالیت.. 105
 • 4-5-سنجش وضعیت.. 105
 • 4-6-راهبردها 106
 • 4-7-جمع­بندی. 107
 • فصل پنجم:نتیجه گیری، آزمون فرضیات و پیشنهادات
 • 5-1-نتیجه گیری. 110
 • 5-2-آزمون فرضیات.. 110
 • 5-3-پیشنهادات.. 112
 • منابع و مآخذ
 • عنوان : پایان نامه شناسایی راهکارها و عوامل موثر برای استاندارد سازی میادین شهری با رویکرد ارتقای میزان رضایت شهروندان در سال 1395
 • قالب: word و قابل ویرایش
 • تعداد صفحات: 124 صفحه
 • قیمت: 49000 تومان  29000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا علاوه بر دانلود فایل، یک نسخه از آن نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ” خرید محصول “  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛ بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه، بلافاصله لینک دانلود فایل مورد نظر برای شما نمایش داده می شود و یک نسخه از آن نیز به ایمیل شما ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


شش − = 1