بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پروژه، مقاله، تحقیق » دانلود پروژه بررسي هويت و ويژگيهاي شخصيتي
دانلود پروژه بررسي هويت و ويژگيهاي شخصيتي

دانلود پروژه بررسي هويت و ويژگيهاي شخصيتي

شرح مختصر :

مقدمه

يكي از مسائل عمده كه نوجوان با آن روبرو مي‌شود مساله شكل‌گيري هويت فردي اوست و اين بدان معناست كه او بايد به سوالهايي نظير «من كيستم؟» و «به كجا مي‌روم؟» پاسخ دهد. جستجوي هويت شخص متضمن اين است كه شخص تشخيص دهد كه براي او چه چيزهايي مهم و چه كارهايي ارزشمند است و نيز متضمن تنظيم معيارهايي است كه وي بر اساس آنها بتواند رفتار خود و ديگران را هدايت و ارزيابي كند. علاوه بر اينها, اين جستجو, تكوين احساس خودشكوفايي و شايستگي را نيز دربرمي‌گيرد.

احساس هويت شخصي در نوجوان به تدريج بر پايه همانندسازي‌هاي گوناگون دوران كودكي تكوين مي‌يابد. ارزشها و معيارهاي اخلاقي كودكان خردسال تا حدود زيادي همان است كه والدين آنها نيز دارند. اصولا احساس عزت‌نفس در كودكان از نگرش والدينشان نسبت به آنها نشات مي‌گيرد. با ورود به دنياي وسيع‌تر دبيرستان, كودكان به صورت فزاينده‌اي به ارزشهاي گروه همسالان خود و همچنين به ارزيابي‌هاي معلمان و ساير بزرگسالان بيشتر ارج مي‌نهند. نوجوانان از راه جمع‌بندي اين ارزشها و ارزيابي‌ها مي‌كوشند تصوير يكپارچه‌اي از خود به دست آورند. هر اندازه ارزشهايي كه از سوي والدين, معلمان و همسالان ابراز مي‌شود همخواني بيشتري با هم داشته باشند, به همان نسبت كار هويت‌يابي نوجوان آسان‌تر پيش‌مي‌رود (زمينه روانشناسي ـ هيلگارد).

در اين تحقيق رابطه ويژگيهاي شخصيتي با هر يك از پايگاههاي هويت بررسي شده است به اين معني كه افراد واقع در پايگاههاي هويت مختلف, چه ويژگيهاي شخصيتي مشتركي دارند و كدام ويژگيها باعث مي‌شود كه فرد زودتر به هويت دست يافته و متعهد شود.

اهميت اين مساله زماني روشن مي‌شود كه به نظريات اريكسون در زمينه هويت‌يابي نوجوان دقت كنيم. به نظر ايشان در دوران نوجواني هويت‌يابي مساله‌اي جدي است. فرد در اين دوران با مجموعه‌اي از تغييرات رواني, فيزيولوژيكي, جنسي, شناختي و اجتماعي روبرو مي‌شود كه در هويت‌يابي او نقش مهمي دارند.

در جوامع امروزي با وجود پيچيدگي‌ها و موانعي كه بر سر راه رشد رواني ـ اجتماعي نوجوان شكل گرفته است, بايد توجه بيشتري به مسايل و مشكلات نوجوانان داشت. ضرورت اين پژوهش از جنبه باليني نيز مطرح است. از نظر مارسيا, روان‌درماني بيش از همة حوزه‌ةاي روانشناختي مي‌تواند از رويكرد پايگاه هويت بهره ببرد و توجه به چگونگي شكل‌گيري هويت مراجع و وضعيت كنوني او در اين زمينه, براي درمان بسيار سودمند است و بي‌توجهي به آن مي‌تواند نتايج زيانباري در بر داشته باشد.

ماهيت و مفهوم هويت

مفهوم هويت (خود) با كلمات دقيق قابل تعريف نيست و تا حدي مبهم مي‌باشد. هويت شامل تداوم و ثباتي است كه مشخص كنندة افراد است, عليرغم تغييراتي كه در زمان پيدا مي‌كنند و نقشهايي كه در هر مرحله از زندگي به عهده مي‌گيرند. در جريان رشد, فرد مراحلي را پشت سر گذاشته كه جدا از هم نبوده‌اند. در هر مرحله داراي هويتي بوده و بين هويتهاي مراحل مختلف ارتباطي وجود داشته است. اما اين هويت‌ها هميشه از نوع آزمايشي بوده‌اند زيرا هر يك در مرحله شدن بودند ولي حالا زمان بودن رسيده است (اكبرزاده, 1376).

مفهوم هويت كه اريكسون عنوان مي‌نمايد تاكيد بر اين مساله دارد كه مراحل رشد هر يك به طور مجزا در درون خود پايان نمي‌يابد, بلكه به هم پيوسته و وابسته بوده, مراحلي در جهت رشد فرد به عنوان فردي كامل و خودكفا مي‌باشد كه در زندگي لياقت ايفاي نقش يك بزرگسال را داشته و بتواند در نظام اجتماعي كه در آن زندگي مي‌كند, به اصطلاح جابيفتد. تكامل فقط از طريق گذشتن بدون بحران از مراحل پي‌درپي رشد رواني ـ جنسي حاصل نمي‌شود, بلكه بستگي به سازمان‌دهي مجدد و مداوم در طي جريان رشد دارد و آنگاه در دوره نوجواني, نوبت به تكامل مجددي مي‌رسد كه انتقال از وابستگي كودكي را به مسووليت بزرگسالي ميسر مي‌نمايد. در اين مورد نه فقط سازمان‌دهي داخلي موردنظر است, بلكه اين موضوع حائز اهميت است كه چگونه اين سازمان به فرد اجازه مي‌دهد كه در اجتماع و نظامهاي داخلي آن در نقشهاي اجتماعي مورد انتظار, به عنوان بزرگسال, عملكرد صحيحي داشته باشد (اكبرزاده, 1376‌). جيمز هويت شخصي را مفهومي مي‌داند كه فرد از خود به عنوان يك شخص دارد و اين مفهوم ناشي از تجربه تداوم و تمايز است؛ يعني خود در طي زمان يكسان باقي مي‌ماند و در عين حال از ديگران متمايز است (محسني, 1375).

شكل‌گيري هويت

شكل‌گيري هويت در طي يك توالي از مراحل رشدي روي مي‌دهد. در صورت وجود يك محيط مساعد, شكل‌گيري هويت يك حادثه به طور طبيعي رخ دهنده در رشد شخصيت انسان است (مارسيا, 1987, ص 164). اين فرايند عموما در طول نوجواني رخ مي‌دهد و از فرايندهاي درون‌فكني و همانندسازي متمايز است. بااين‌حال اين فرايندهاي مربوط به كودكي نقش مهمي در شكل‌گيري هويت دارند.

شكل‌گيري هويت در نوجواني سنتزي از همانندسازي‌هاي اوليه در يك پيكربندي جديد است كه بر اساس اين همانندسازي‌ها قرار دارد, اما متفاوت از مجموع اجزايش مي‌باشد. فقط وقتي كه نوجوان قادر باشد كه بعضي از همانندسازي‌هاي كودكي را بر اساس علايق, استعدادها و ارزشهايش انتخاب و ساير آنها را در كند, شكل‌گيري هويت رخ مي‌دهد.

در طول نوجواني هويت به طور ناگهاني ظهور پيدا نمي‌كند, بلكه مراحل اوليه رشد را در بر مي‌گيرد و حتي پس از نوجواني نيز تداوم مي‌يابد (كروگر, 1996). اگرچه هويت هميشه در حال تغيير است, اما ميزان اين تغيير پس از نوجواني به طور فزاينده‌اي آهسته‌تر خواهد بود. شكل‌گيري هويت به خصوص پس از سنتز اوليه نوجواني فرايندي است كه حاكي از پيوستگي خود در ميان تغييرات ـ حتي شديد ـ است.

نظريه‌هاي مربوط به هويت

نظريات مربوط به هويت به طور عام ريشه در حوزه روان‌تحليل‌گري و ريشه در محدوده‌اي از روان‌تحليل‌گري نوين كه به نام روانشناسي من معروف شده است, دارند. به طور دقيق‌تر نظريه‌پردازان هويت را مي‌توان مربوط به گروهي گسترده از نظريه‌پردازان روانشناسي من دانست كه وجه اشتراكشان تاكيد بر چگونگي تاثير جنبه‌هايي از محيط اجتماعي و فرهنگي بر من و بر رشد و عملكرد آن است. چهرة برجستة اين گروه اريكسون است. در اين مقاله خلاصه‌اي از نظريه اريكسون كه با رشد هويت مرتبط است ارائه خواهد شد.

فهرست مطالب

 • چكيده
 • مقدمه
 • ماهيت و مفهوم هويت
 • شكل‌گيري هويت
 • نظريه اريكسون
 • بحث پايگاه هويت
 • دستيابي
 • تعليق
 • ممانعت
 • پراكندگي
 • عوامل موثر بر شكل‌گيري هويت
 • شخصيت
 • فرضيه‌هاي تحقيق
 • بين ويژگيهاي شخصيتي و هر يك از پايگاههاي هويت رابطه معنادار وجود دارد.
 • فرضيه‌هاي فرعي
 • 1ـ بين پايگاههاي هويت و تريبت تولد رابطه معنادار وجود دارد.
 • 2ـ بين پايگاههاي هويت و وضعيت تاهل رابطه معنادار وجود دارد.
 • 3ـ بين پايگاههاي هويت و رشد تحصيلي رابطه معنادار وجود دارد.
 • روش تحقيق
 • الف) آزمودنيها
 • ب) ابزار گردآوري اطلاعات
 • ج) روش پژوهش و روشهاي آماري
 • نتايج
 • ) نتايج همبستگي متغيرها (16 عامل شخصيتي و 4 پايگاه هويت)
 • فرضيه اول: بين پايگاههاي هويت و ترتيب تولد رابطه معنادار وجود دارد.
 • فرضيه دوم: بيانگر وجود رابطه معنادار بين وضعيت تاهل و پايگاه هويت است.
 • فرضيه سوم: مبتني بر وجود رابطه معنادار بين رشته تحصيلي و پايگاه هويت است.
 • يافته‌هاي اضافي
 • بحث و نتيجه‌گيري
 • منابع و مآخذ
 • عنوان پروژه : بررسي هويت و ويژگيهاي شخصيتي
 • قالب: word و قابل ویرایش
 • تعداد صفحات: 32 صفحه
 • قیمت: 12000 تومان   9000 تومان

 [parspalpaiddownloads id=”167″]

 

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ” خرید که به رنگ آبی است “  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


3 × = پانزده