بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه اثربخشی سلامت اجتماعی بر کاهش فساد اداری
پایان نامه اثربخشی سلامت اجتماعی بر کاهش فساد اداری

پایان نامه اثربخشی سلامت اجتماعی بر کاهش فساد اداری

شرح مختصر:

بحث فساد مالی و فساد اداری یکی از رايج ترین انواع کجروی است که متاسفانه کشور مانیز به صورت گسترده از آن رنج می برد. اگر چه جامعه ایران، جامعه ای توام با گرایش های مذهبی و ملی است که همه ان ها فساد را پدیده ای زشت شناخته اند و همواره تاکید بر مبارزه با آن کرده‌اند، با این حال شاهد این هستیم که شیوع فساد اداری در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت‌های اجتماعی و ملی رابسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است.

فساد طبق تعريفي که در فرهنگ و بستر آمده است عبارت است از پاداش نامشروع که براي وادار کردن فرد به تخلف از وظيفه تخصيص داده مي شود. ريشه فساد فعل لاتين(rumpere)  به معناي شکستن است. بنابراين آنچه که در فساد مي شکند يا نقض مي‌شود ممکن است رفتار اخلاقي يا شيوه قانوني يا اغلب مقرارت اداري باشد. بانک جهاني و ساير نهادهاي بين المللي فساد را به معناي سوء استفاده از منصب عمومي براي نفع شخصي تعريف کرده اند (قلي پور، نيک رفتار، 1387).

فساد پديده اي بسيار گسترده تراز کلاه برداري و داراي ماهيت چند وجهي است. فساد يک فعل غير اخلاقي، غير قانوني و تقلب آميز است که با هدف کسب منافع غير مشروع بوسيله يک يا چند نفر انجام مي شود و مي توان آن را با کاربرد غير اخلاقي هر نوع امکانات عمومي (دولتي) براي کسب منافع شخصي، انحراف از امانت و درستي از طريق ارتشا يا تباني، انجام فعلي مغاير قانون به منظور مساعدت به شخص ثالث در ازاي دريافت وجه توسط کارکنان دولت تعريف نمود (کريمي، 1385).

سلامت اجتماعي، مفهومي است كه در كنار ابعاد جسمي و رواني سلامت مورد توجه قرار گرفته است، جنبه اجتماعي آن را با محور قرار دادن فرد مورد بررسي قرار مي‌دهد.

اهميت سلامت اجتماعي در حدي است كه اشخاص برخوردار از سلامت اجتماعي، با موفقيت بيشتري مي توانند با مشكلات ناشي از ايفاي نقش هاي اصلي اجتماعي كنار بيايند. آنان در خانواده‌هايي زند گي مي كنند كه ثبات و انسجام بيشتري دارند و احتمالاً مي توانند در فعاليت‌هاي جمعي بيشتر مشاركت كنند و بايد انتظار داشت تطابق آنان با هنجارهاي اجتماعي بيشتر باشد. اين وضعيت مي تواند نقش مهمي در پيشگيري از انحراف كه ابعادي فراتر از قلمرو رفتارهاي فردي دارد، داشته باشد. (فتحی، 1391).

مولف ها و معيارهاي مهمي که ابعاد سلامت اجتماعي را در مطالعات ملي خط ، توسط بنياد مک آرتور اندازه گيري مي کند عبارتند از شکوفايي اجتماعي، همبستگي اجتماعي، انسجام اجتماعي، پذيرش اجتماعي و مشارکت اجتماعي (صبوري، 1390).

اشاره به اين نکته که منابع انساني اساس ثروت واقعي يک سازمان را تشکيل مي دهد و توجه به کارکنان يکي از ابزارهاي موثر براي افزايش بهره وري کارکنان و استفاده بهينه از ظرفيت ها و توانايي هاي فردي و گروهي آنها در راستاي اهداف سازماني است، حائز اهميت است. عدم وجود سلامت اجتماعي يا به عبارتي فساد به عنوان يکي از مهم ترين تهديدها در جهت ثبات اقتصادي، توسعه و پيشرفت، مسير رشد اقتصادي را با موانع بسيار مواجه مي سازد و بر توسعه اقتصادي بالاخص اقتصاد هاي باز تاثيرات نامطلوبي داردواز طريق هدايت ناصواب استعداد ها و منابع بالقوه و بالفعل انساني به سمت فعاليت هاي نادرست براي دست يابي به درآمدهاي سهل الوصول، زمينه رکود درتمام ابعاد را فراهم مي کند. شيوع فساد در جامعه مسير بسياري از پيشرفت‏هاي اجتماعي و ملي را بسته و هزينه‏هاي هنگفتي را بر دوش کشور و در نهايت مردم گذاشته است

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول: کليات تحقيق
 • مقدمه 3
 • 1-1- بيان مسئله 4
 • 1-2- اهميت و ضرورت تحقيق 5
 • 1-3- اهداف تحقيق 6
 • 1-3-1- هدف اصلي 6
 • 1-3-2 اهداف فرعي 6
 • 1-4- سوالات تحقيق 6
 • 1-4-1- سوال اصلي 6
 • 1-4-2- سوالات فرعي 6
 • 1-5- تعريف مفهومي 7
 • 1-6- تعريف عملياتي 8
 • 1-7- قلمرو تحقيق 8
 • 1-7-1- قلمرو موضوعي 8
 • 1-7-2- قلمرو مکاني 8
 • 1-7-3- قلمرو زماني 8
 • فصل دوم: مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق
 • مقدمه 10
 • 2-1- سلامت اجتماعي 11
 • 2-2- سلامت اجتماعي و شاخص هاي آن 11
 • 2-2-1- شکوفايي اجتماعي 12
 • 2-2-2- همبستگي اجتماعي 13
 • 2-2-3 انسجام اجتماعي 13
 • 2-2-4 پذيرش اجتماعي 13
 • 2-2-5 مشارکت اجتماعي 13
 • 2-3 بررسي ديدگاه‌هاي مختلف نسبت به عوامل تاثيرگذار بر سلامت اجتماعي 14
 • 2-3-1 شرايط فيزيکي محيط اجتماعي 14
 • 2-3-2 پايگاه اجتماعي 14
 • 2-3-4 احساس خودکنترلي 15
 • 2-4 سلامت اجتماعي به مثابه جنبه اي از سلامت فرد 16
 • 2-4-1 سلامت اجتماعي به مثابه شرايط اجتماعي سلامت بخش 17
 • 2-4-2 سلامت اجتماعي به مثابه سلامت جامعه يا جامعه سالم 17
 • 2-4-3 سلامت ياعدم سلامت اجتماعي، برآيند مناسبات و روابط فرد در اجتماع 18
 • 2-5 فساد اداري 19
 • 2-6 علل موجد فساد اداري 20
 • 2-7 عوامل موثر بر فساد اداري 21
 • 2-8 ديدگاه هاي نظري 24
 • 2-8-1 ديدگاه اخلاقيون 24
 • 2-8-2 ديدگاه کارکردگرايان 24
 • 2-9 روشهاي مبارزه با فساد اداري 25
 • 2-10 دلايل تسامح دولت‌ها 25
 • 2-11 پيشينه تحقيق 26
 • 2-11-1 پيشينه داخلي 26
 • 2-11-2 پيشينه خارجي 27
 • 2-12 مدل مفهومی پژوهش 29
 • 2-13 فرضيه‏هاي تحقيق 30
 • 2-13-1 فرضيه اصلي 30
 • 2-13-2 فرضيه هاي فرعي 30
 • خلاصه فصل دوم 31
 • فصل سوم: روش تحقيق
 • مقدمه 33
 • 3-1 روش تحقيق 34
 • 3-3 جامعه و نمونه آماري 34
 • 3-3-1 جامعه آماري 34
 • 3-3-2 روش نمونه گيري 34
 • 3-2 روش گرد آوری داده ها 35
 • 3-3 روش‌هاي تجزيه و تحليل داده‏ها 35
 • 3-4 ابزار تحقيق 35
 • 3-5-1 پرسش نامه فساد اداري 36
 • 3-5-2 سلامت اجتماعي کييز 36
 • 3-6 تعیین پایایی پرسش نامه 36
 • 3-7 تعیین اعتبار پرسش نامه 36
 • 3-8 شيوه نمره گذاري 37
 • 3-9 روش هاي تجزيه و تحليل آماري 37
 • خلاصه فصل سوم 38
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 • مقدمه 40
 • 4-1 بررسی توصیفی داده‌ها 41
 • 4–1–1 جنسیت 41
 • 4-1-2 سابقه 42
 • 4-1-3 تحصیلات 43
 • 4-1-4 سن 44
 • 4-1-5 میزان درآمد 45
 • 4-1-6 محل سکونت 46
 • 4–2 بررسی استنباطی داده ها 47
 • 4-2-1 داده هاي اختصاصي 47
 • 4-2-1-1 توزيع نظريه هاي پاسخ دهندگان در بعد  شکوفایی اجتماعی 47
 • 4-2-1-2 توزيع نظريه هاي پاسخ دهندگان در بعد همبستگی اجتماعی 48
 • 4-2-1-3 توزيع نظريه هاي پاسخ دهندگان در بعد انسجام اجتماعی 48
 • 4-2-1-4 توزيع نظريه هاي پاسخ دهندگان در بعد پذیرش اجتماعی 49
 • 4-2-1-5 توزيع نظريه هاي پاسخ دهندگان در بعد مشارکت اجتماعی 50
 • 4-3 توصیف کمی متغیرهای تحقیق 51
 • 4-3-1 شاخص های توصیفی سلامت اجتماعی و ابعاد آن  51
 • 4-3-1-1 ﺑﻌﺪ شکوفایی اجتماعی 51
 • 4-3-1-2  ﺑﻌﺪ همبستگی اجتماعی 52
 • 4-3-1-3 ﺑﻌﺪ انسجام اجتماعی 53
 • 4-3-1-4  ﺑﻌﺪ پذیرش اجتماعی 54
 • 4-3-1-5  ﺑﻌﺪ مشارکت اجتماعی   55
 • 4-3-1-6 ﺑﻌﺪ سلامت اجتماعی 56
 • 4-3-2 شاخص های توصیفی فساد اداری 57
 • 4-4 آزمون فرضیات تحقيق 57
 • 4-4-1 آزمون فرضيه اصلي تحقيق با استفاده از تحليل رگرسيون 63
 • خلاصه فصل چهارم 69
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 • مقدمه 71
 • 5-1 يافته هاي استنباطي 72
 • 5-2 پیشنهادها 74
 • 5-2-1 پیشنهادها برای تحقیقات آتی 75
 • 5-3 محدوديت هاي تحقيق 75
 • 5-4 ملاحظات اخلاقي 76
 • منابع و مآخذ
عنوان : پایان نامه اثربخشی سلامت اجتماعی بر کاهش فساد اداری
تعداد صفحات: 102 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  29000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


+ 4 = شش