بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی رابطه بین گزارشات میان دوره ای و فرصت سرمایه گذاری
پایان نامه بررسی رابطه بین گزارشات میان دوره ای و فرصت سرمایه گذاری

پایان نامه بررسی رابطه بین گزارشات میان دوره ای و فرصت سرمایه گذاری

شرح مختصر:

در ارزیابی قیمت گذاری دارایی‌های مالی (که سهام نیز از آن جمله است) توجه به جریانات نقدی آتی حاصل از آن دارایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به طوری که ارزش فعلی جریان‌های نقدی به عنوان یکی از تکنیک‌های ارزشیابی سهام درادبیات حسابداری مطرح شده است (بیدگلی،1384، 201-187). نکته قابل توجهی که در استفاده از جریانات نقدی آتی، جهت ارزشیابی سهام مطرح می‌شود، ابهام درمورد آینده است. بنابراین سرمایه گذاران به معیارهایی نیاز دارند که بتوانند، این ابهام را کاهش داده و به پیش بینی جریانات نقدی آتی بپردازند.

بیانیه شماره 1 مفاهیم حسابداری مالی، مبتنی بر این فرض است که سود حسابداری معیار مناسبی از عملکرد شرکت می‌باشد و می‌توان برای پیش بینی جریان‌های نقدی آینده از آن استفاده کرد (هندریکسون 311-310). نتایج تحقیقات انجام یافته در خصوص محتوای اطلاعاتی سود نیز، موید این ادعاست. با توجه به موارد مذکور، چنانچه سود حسابداری را به عنوان معیار مناسب جهت پیش بینی جریانات نقدی آتی درنظر بگیریم، نکته دیگری مطرح می‌شود وآن توجه به رویکردتکیه گاه یابی می‌باشد. بر اساس این رویکرد برخی از افراد برای آغاز کار از بخش خاصی از اطلاعات استفاده می‌کنند و برای پیش بینی خود اطلاعات موجود را بر آن اساس تعدیل می‌کنند. برای مثال یک سرمایه گذار سود دوره گذشته یا سود هر سهم را به عنوان یک مبنای اتکا تعیین می‌نماید و سپس اطلاعات کنونی در مورد شرایط خاص شرکت را به آن اضافه می‌کند و بر همین اساس سود سال جاری را پیش بینی می‌کند. (هندریکسون 218-216). پس چنانچه این افراد، سود حسابداری را به عنوان بخش خاص و مهم اطلاعات موجود در نظر گیرند و پیش بینی‌های خود را بر این اساس انجام دهند، انتظار می‌رود که نوسانات در ارقام سود بر پیش بینی‌های این افراد مؤثر واقع شده و بر قیمت سهام تاثیرگذار باشد.

نکته دیگری که در ارتباط با رفتار سرمایه گذارن می‌توان مطرح کرد، رویکرد ثبات عملکرد است. شاید در سایه کاربرد پدیده تعیین «مبنای اتکا»، افراد دارای نوعی رفتار شوند که آن را ثبات عملکرد می‌نامند. بر اساس این رویکرد، افراد فرض خود را بر این می‌گذارند که علایم، نشانه‌ها، مجموعه مقادیر یا اعداد جایگزینی که برای قضاوت در مورد رویدادها مورد استفاده قرار می‌دهند به گونه ای می‌باشد که با گذشت زمان نوع اثر گذاری آن‌ها تغییر نمی‌کند (و این در حالی است که با گذشت زمان مبنای محاسبه آن‌ها تغییر می‌کند). در حسابداری، کاربرد پدیده مزبور بدین معنی است که سرمایه گذاران در طول زمان از همان اعداد و ارقام ارائه شده در سیستم حسابداری (همچون سود هر سهم) استفاده می‌نمایند، بدون توجه به اینکه با گذشت زمان شیوه‌های حسابداری تغییر می‌کند (هندریکسون 218-216). حال اگر سود حسابداری به عنوان تکیه گاه سرمایه گذاران قرار گیرد، بر اساس رویکرد مزبور، سرمایه گذاران بدون توجه به شیوه‌های حسابداری بکار رفته برای محاسبه سود، بر رقم سود حسابداری توجه داشته و بر اساس آن تصمیم گیری خواهند کرد، بنابراین انتظار می‌رود که نوسانات در ارقام سود (بدون توجه به اینکه نوسانات از چه عاملی ناشی می‌شود)، بر قیمت سهام تأثیر گذار واقع شود. پیامد دیگری که نوسانات سود می‌تواند ایجاد کند، تشدید رفتار توده وار سرمایه گذاران می‌باشد. سرمایه گذاران توده ای در بازار، با نادیده گرفتن پیش بینی‌ها و عقاید خود در رابطه با قیمت سهام و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری تنها بر پایه رفتار کل بازار اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند.

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- تشریح موضوع و بیان مسئله تحقیق.. 4
 • 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8
 • 1-4- اهداف تحقیق.. 9
 • 1-4-1-هدف اصلی.. 9
 • 1-4-2- اهداف فرعی.. 9
 • 1-5- سؤالات تحقیق.. 9
 • 1-5-1- سؤال اصلی.. 9
 • 1-5-2- سؤالات فرعی.. 9
 • 1-6- فرضیه‌های تحقیق.. 10
 • 1-7- روش تحقیق.. 10
 • 1-8- قلمرو تحقیق.. 11
 • 1-8-1 قلمرو موضوعی.. 11
 • 1-8-2- قلمرو زمانی.. 11
 • 1-8-3  قلمرو مکانی.. 11
 • 1-9- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 11
 • 1-9-1- متغیرهای مستقل.. 11
 • 1-9-2- متغیر وابسته. 13
 • 1-10-تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 13
 • 1-11- ساختار کلی تحقیق.. 14
 • فصل دوم: ادبیات تحقیق
 • 2-1- مقدمه. 16
 • 2-2- بخش اول: مبانی تئوریک تحقیق.. 17
 • 2-2-1- صورت‌های مالی و اهداف آن.. 18
 • 2-2-1-1- ویژگیهای صورت‌های مالی.. 19
 • 2-2-1-2- صورت‌های مالی میان دوره ای 20
 • 2-2-1-2-1- مبانی تهیه گزارش مالی میان‌دوره‌ای.. 21
 • 2-2-1-2-2- محتوای گزارش مالی میان‌دوره‌ای.. 22
 • 2-2-2- صورت سود و زیان.. 23
 • 2-2-2-1- مفاهیم مختلف سود. 24
 • 2-2-2-1-1- مفهوم حسابداری و اقتصادی سود. 25
 • 2-2-2-1-2- مفهوم شمول کلی سود (سود جامع) 26
 • 2-2-2-2- کیفیت در ارتباط با مفهوم سود. 29
 • 2-2-2-3- مدیریت سود. 31
 • 2-2-2-3-1- انگیزه‌های مدیریت سود. 34
 • انگیزه‌های مرتبط با قراردادها 35
 • انگیزه‌های سیاسی.. 36
 • امنیت شغلی.. 37
 • انگیزه‌های مالیاتی.. 37
 • پاداش مدیران.. 37
 • ساختار مالکیت… 38
 • 2-2-2-3-2- الگوهای مدیریت سود. 39
 • ابزارها وروش‌های مدیریت سود. 40
 • 2-2-2-3-3- موافقان و مخالفان مدیریت سود. 41
 • 2-2-2-4-1- هموار سازی سود. 45
 • 2-2-3- تحقیقات رفتاری در ارتباط با ارزیابی فرصت سرمایه گذاری در شرکت… 49
 • 2-2-3-1- انواع رویکردها در تحقیقات رفتاری.. 50
 • 2-2-4- تئوری Q توبین.. 55
 • 2-2-4-1- روش‌های محاسبه Q… 58
 • 2-2-4-1-1- Q ساده 58
 • 2-2-4-1-2- Q استاندارد. 58
 • 2-2-4-1- 3- Q لیندنبرگ و رأس…. 59
 • 2-2-4-1- 4- Q لیندنبرگ و رأس تعدیل شده 59
 • 2-2-4-1- 5- Q لی وی لن  و بادرنت… 60
 • 2-2-4-1- 6- Q چانگ و پرویت… 61
 • 2-2-5- ارتباط سود با فرصت سرمایه گذاری.. 61
 • 2-3- بخش دوم: پیشینه‌ی تحقیق.. 62
 • 2-3-1- تحقیقات داخلی.. 63
 • 2-3-2-تحقیقات خارجی.. 66
 • 2-5- خلاصه فصل.. 72
 • فصل سوم: روش تحقیق
 • 3-1- مقدمه. 75
 • 3-2- فرضیه‌های تحقیق.. 75
 • 3-3- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 76
 • 3-4- روش تحقیق.. 78
 • 3-4-1- قلمرو مکانی تحقیق.. 79
 • 3-4-2- دوره زمانی تحقیق.. 79
 • 3-4-3- جامعه ونمونة آماری تحقیق.. 80
 • 3-4-3-1- جامعه آماری (Population Universe) 80
 • 3-4-3-2- نمونه آماری (Sample) 80
 • 3-4-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 81
 • 3-4-5- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه‌ها 81
 • 3-4-5-1- تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی.. 82
 • 3-4-5-1- آزمون‌های معنادار بودن ضرایب… 84
 • 3-5- خلاصه فصل.. 85
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادها
 • 4-1- مقدمه. 87
 • 4-2- آمار توصیفی.. 88
 • 4-3-آزمون نرمال بودن داده‌ها 101
 • 4-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها 103
 • 4-4-1- نتایج حاصل از آزمون مدل‌ها 104
 • 4-4-1-1- آزمون فرضیه اول توسط مدل (سود خالص میان دوره ای بر فرصت سرمایه گذاری شرکت تأثیر دارد) 104
 • 4-4-1-2- آزمون فرضیه دوم توسط مدل (سود ناشی از فعا لیتهای عا دی میان دوره ای بر فرصت سرمایه گذاری شرکت تأثیر دارد)
 • 4-4-1-3- آزمون فرضیه سوم توسط مدل (سود عملیاتی میان دوره ای بر فرصت سرمایه گذاری شرکت تأثیر دارد) 106
 • 4-5- خلاصه فصل.. 107
 • فصل پنجم: نتیجه گیری
 • 5-1- مقدمه. 109
 • 5-2- نتایج حاصل از تحقیق.. 110
 • 5-2-1- تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول.. 110
 • 5-2-2- تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم. 111
 • 5-2-3- تجزیه و تحلیل نتایج حاصل ازآزمون فرضیه سوم. 111
 • 5-3- نتیجه‌گیری.. 112
 • 5-4- محدودیت‌های تحقیق.. 113
 • 5-5- پیشنهادات… 114
 • 5-5-1- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. 114
 • 5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 115
 • منابع..
عنوان : پایان نامه بررسی رابطه بین گزارشات میان دوره ای و فرصت سرمایه گذاری
تعداد صفحات: 118 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط 9000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


− یک = 6