بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت ها
پایان نامه تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت ها

پایان نامه تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت ها

شرح مختصر:

بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می‌دهد که صورت‌های مالی اغلب شرکت‌ها دارای تعدیلات سنواتی است. در ایران قریب به‌اتفاق تعدیلات سنواتی مربوط به اصلاح اشتباهات است؛ بنابراین وجود تعدیلات سنواتی با زبان ساده یعنی اینکه در صورت‌های مالی سال‌های گذشته اشتباه بااهمیت وجود داشته و اگر سهامداران با دقت بیشتری به صورت‌های مالی نگاه کنند، تعدیلات سنواتی حامل یک پیام منفی در مورد اعتبار صورت‌های مالی هست (بزرگ اصل،1387). در سال مالی 1387 یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خودروسازی کشور علیرغم سودآوری در پی تعدیل سنواتی که انجام داد سود قابل تخصیص را کاهش داد و هیچ‌گونه سودی به سهامداران تخصیص نداد. ارزش بازار سهام این شرکت در آن مقطع معادل 10 درصد ارزش بازار بورس تهران بود و این موضوع موجب سؤالات جدی برای سهامداران شرکت شد (طاهر خانی1387).

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری، اتکاپذیری آن است. طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی اتکاپذیر است که عاری از اشتباه و تمایل جانب‌دارانه باشد. تحقیقاتی که پیش‌تر در ایران انجام‌گرفته است نشان می‌دهد که درصد بالایی از شرکت‌های ایرانی، به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری، صورت‌های مالی را تجدید ارائه ورقمی را تحت عنوان تعدیلات سنواتی گزارش می‌کنند (سروری مهر،1385 ؛ کردستانی و همکاران،1389).

طبق استانداردهای حسابداری ایران، تعدیلات سنواتی یعنی تعدیل سود انباشته ابتدای دوره و تجدید ارائه اقلام مقایسه‌ای صورت‌های مالی شرکت‌ها که از تغییر در رویه‌های حسابداری و اصلاح اشتباهات بااهمیت دوره‌های قبل ناشی می‌شود. تغییر در رویه‌های حسابداری زمانی قابل توجیه است که رویه جدید ازنظر ارائه مطلوب‌تر صورت‌های مالی واحد تجاری بر رویه قبلی رجحان داشته باشد؛ یا اینکه این تغییر به‌موجب قوانین آمرانه یا استانداردهای حسابداری جدید الزامی شود (سازمان حسابرسی،1388). تجدید ارائه را می‌توان یک رویداد بااهمیت دانست که نشان‌دهنده کیفیت پایین گزارشگری مالی قبلی است و از طرفی نشانه‌ای دال بر تشریک‌مساعی مدیریت غلط از طریق حاکمیت شرکتی ضعیف است ([1]GAO،2002). افزایش قابل‌توجه حجم تجدید ارائه‌ها طی سال‌های اخیر، دلایل مختلفی دارد. در این خصوص توضیحات مختلفی از سوی مراجع مختلف مطرح‌شده است. ازجمله آن‌ها تدوین استانداردها، حرکت به‌سوی استانداردهای حسابداری بر مبنای اصول و غیره است. به‌هرحال برای حل     مسئله افزایش در تجدید ارائه، ابتدا فهم و درک عوامل اصلی مؤثر بر آن ضرورت دارد.

در سال‌های اخیر، مشکلات ایجادشده در اقتصاد جهانی منجر به کوچک‌تر شدن بیش‌ازپیش شرکت‌ها گردیده است. در این شرایط، برشمار شرکت‌هایی که ورشکسته می‌شوند، اضافه خواهد شد و همین مسئله، زمینه‌ساز کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی و عمیق‌تر شدن بحران می‌شود. لذا، تئوری رشد شرکت همواره به‌عنوان عامل مهمی در تکامل ادبیات تجاری (عمدتاً اقتصاد، امور مالی، بازاریابی و حسابداری) در نظر گرفته‌شده است. تنوع عوامل تأثیرگذار بر رشد شرکت و عدم اتفاق‌نظر بر آن‌ها مشخصه ادبیات مربوط به این حوزه است.

فهرست مطالب

 • فصل اول کلیات پژوهش… 2
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بیان مسئله پژوهش… 4
 • 1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… 6
 • 1-4- اهداف پژوهش… 8
 • 1-5- سؤالهای پژوهش… 9
 • 1-6- فرضيههای پژوهش… 9
 • 1-7- روش انجام پژوهش… 11
 • 1-7-1- روش پژوهش و گردآوری دادهها 11
 • 1-7-2- جامعه آماری.. 11
 • 1-7-3- روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 12
 • 1-8- از نتايج استفاده‌كنندگان پژوهش… 12
 • 1-9- تعريف واژه‌هاي كليدي.. 13
 • فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش… 15
 • 2-1- مقدمه. 16
 • 2-2- مبانی نظری پژوهش… 16
 • 2-2-1- ارائه مجدد صورت‌های مالی شرکت‌ها 17
 • 2-2-3– رشد فروش… 32
 • 2-2-4– تقلب صورت‌های مالی.. 33
 • 2-3- پیشینه تحقیق.. 39
 • 2-3-1– ارائه مجدد صورت‌های مالی.. 39
 • 2-3-3– رشد شرکت، رشد فروش… 61
 • 2-3-4– تقلب در صورت‌های مالی.. 67
 • 2-3-4– تأثیر ارائه مجدد صورت‌های مالی بر رشد شرکت.. 70
 • 2-4- خلاصه فصل. 71
 • فصل سوم روش اجراي پژوهش… 72
 • 3-1- مقدمه. 73
 • 3-2- فرضيه‌هاي پژوهش… 74
 • 3-3 – مدل رگرسیونی مورداستفاده 75
 • 3-4- تعریف و اندازهگیری متغيرهاي پژوهش… 77
 • 3-4-1- متغيرهای وابسته. 77
 • 3-4-1-1- ارائه مجدد صورت‌های مالی.. 78
 • 3-4-1-2- تقلب در صورت‌های مالی.. 79
 • 3-4-2- متغيرهای وابسته. 81
 • 3-4-2-1- رشد فروش… 81
 • 3-4-2-2- 1 رشد تأمین مالی درونی پیش‌بینی‌شده 82
 • 3-4-2-2- 2 رشد تأمین مالی کوتاه‌مدت پیش‌بینی‌شده 83
 • 3-4-2-2- 3 رشد تأمین مالی حداکثری پایدار 84
 • 3-4-2-3- رشد تأمین مالی بیرونی.. 84
 • 3-4-2-3- 1- تفاوت بین فروش واقعی و رشد درونی پیش‌بینی‌شده 85
 • EXCESS_GR_IG = SGRit – IGit3-4-2-3- 2- تفاوت بین فروش واقعی و رشد تأمین مالی کوتاه پیش‌بینی‌شده  85
 • 3-4-2-3- 3- تفاوت بین فروش واقعی و رشد تأمین مالی حداکثری پایدار 86
 • 3-4-3- متغیرهای کنترلی.. 86
 • 3-5- جامعه آماري.. 89
 • 3-6- روش گردآوري داده‌ها 90
 • 3-7- روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضيه‌ها 90
 • 3-7- خلاصه فصل. 92
 • فصل چهارم تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش… 93
 • 4-1- مقدمه. 94
 • 4-2-1 بررسی پایایی متغیرهای پژوهش… 96
 • 4-2-2 آمار توصیفی متغیرها در سطح کل شرکت‌ها 98
 • 4-2-3 بررسی همبستگی بین متغیرهای پژوهش در سطح کل شرکت‌ها 99
 • 4-2-4 آزمون فرضیه‌ها 101
 • 4-2-4-1 فرضیه اصلی اول. 101
 • 4-2-4-2 فرضیه فرعی 2-1. 104
 • 4-2-4-3 فرضیه فرعی 2-2. 107
 • 4-2-4-4 فرضیه فرعی 2-3. 110
 • 4-2-4-6 فرضیه فرعی 3-2. 115
 • 4-2-4-7 فرضیه فرعی 3-3. 118
 • 4-2-4-8 فرضیه اصلی چهارم. 121
 • فصل پنجم نتيجه‌گيري و پيشنهادها 125
 • 5-1- مقدمه. 126
 • 5-2- مروري بر نتايج به‌دست‌آمده از پژوهش… 126
 • 5-3- محدوديت‌هاي پژوهش… 129
 • 5-4- پيشنهادهای پژوهش… 131
 • 5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده 132
 • 5-5- خلاصه فصل. 133
 • 5-6-منابع و مآخذ. 134
 • 5-7-پیوست ها
عنوان : پایان نامه تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت ها
تعداد صفحات: 159 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط 9000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


یک × 9 =