بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه مشارکت پذیری با میزان فساد مالی
پایان نامه مشارکت پذیری با میزان فساد مالی

پایان نامه مشارکت پذیری با میزان فساد مالی

شرح مختصر:

فساد مسأله ای است که در تمام ادوار، گریبان گیر جامعه بشری بوده است و به دلیل پیامدها و آسیب هایی که بر پیکرة جوامع بشری وارد ساخته، ذهن بسیاری از متفکرین سیاسی و اجتماعی را به خود معطوف داشته است. فساد مالی نیز به عنوان یکی از عمومی ترین اشکال فساد، پدیده ای است که مرزهای زمان و مکان را درنوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعه خاصی است. امروزه هیچ کشوری حتی دموکراتیک ترین و یا توتالی ترین، توسعه یافته ترین و یا عقب مانده ترین کشورها، نظام اداری کشورشان را از تمامی جهات دارای سلامت اداری کامل نمی دانند. یعنی تمامی سیستم های اداری دنیا دارای درجات، سطوح و لایه هایی از فساد هستند (انصاری و بازگیر، 1388: 56). امروزه دگرگونی های سیاسی، وجود نهادهای دموکراتیک و آزادی مطبوعات در دو قرن اخیر در کشورهای غربی و سایر نقاط جهان، دولت ها را مجبور کرده است نسبت به اقدامات و عملکرد خود به مردم جوابگو باشند. در نتیجة این تحولات، تخلفات اداری از حساسیت های بالایی برخوردار شده و دولت ها بخاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچارند به این مسأله توجه کنند. جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و جعل، جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه خود دولت ها دارند (شلالوند، 1386: 135).

بدون شک فساد مسیر رشد اقتصادی را با موانع مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادی اثر منفی دارد. فساد سبب اختلال در رشد اقتصادی، ایجاد نظام مالیاتی ناسالم، هدف گیری نادرست برنامه ریزی اجتماعی، اخلال در شکل گیری سرمایه انسانی و بی ثباتی در انباشت سرمایه (فاضلی، 1388: 26). در نهایت می توان گفت که فساد نوعی رفتار کج منشأنه (مخاطره آمیز اخلاقی)، و نیز بهره برداری انفرادی از اختیار عمومی – یعنی سوار مجانی گرفتن – می باشد. بنابراین چگالی (گستره و شدت) آن، ذخیره سرمایه اجتماعی را تحلیل می برد و مانع از انباشت آن می شود. فرسایش تدریجی سرمایه اجتماعی در جامعه، تصمیمات جمعی را پرهزینه و وفاق ملی در آن را دشوار و چه بسا غیر ممکن می کند (خضری، 1389: 12).

یکی از مکانیزم های مدیریتی برای بهبود بهره وری، بهره گیری از تکنیک های مختلفِ مدیریت مشارکتی است. مشارکت راه کاری است که به کارکنان اجازه می دهد به جای اینکه همیشه مدیریت و رهبری شوند از توانایی های خود بهره گیرند، فکر کنند و خلاقانه به توان و انگیره کافی در تصمیم گیری ها مشارکت و دخالت داشته باشند. مشارکت کارکنان، هم رشد فرد و هم تعالی سازمان را در پی دارد. آثار و نتایج مهم اجرای موفق مدیریت مشارکتی عبارتند از:  بهبود روابط انسانی بین مدیریت و کارکنان، بهبود رضایت شغلی، انگیزش، حرمت نفس، کشف استعدادها، افزایش بهره وری سازمان، تقویت خلاقیت و روح مسئولیت پذیری، افزایش کارآیی و همچنین کاهش مقاومت کارکنان و … (بختیاری، 1380: 26- 24).

برای مشارکت نیازمند فضای با احترام متقابل، احترام به عقاید و دانش مردم می باشیم. مسئولین نباید خود را آموزش دهنده مردم بدانند، بلکه باید تصور کنند که آنها همراه با مردم می آموزند و در کنار مردم به کسب دانش و مهارت دست می یابند. مسئولین بایستی به صورت تسهیل کننده عمل کنند و اوج تعهد فردی را نسبت به جامعه نشان دهند. آنان نباید خود را پاسخگوی حل مشکلات قلمداد کنند و در مورد تغییرات مورد نظر برای رفع مشکلات زمینة ذهنی ایجاد کنند؛ بلکه بیشتر باید زمینه مشارکت مردم را فراهم کرده و آنها را توانمند سازند تا پتانسیل های خود را کشف و از آنها برای رفع مشکلات جامعه بهره گیرند (محمدی شاهبلاغی و همکاران، 1392: 66).

از پیش شرط های بسیار مهم مشارکت مردمی که مستیماً به هنجارهای مشارکت مربوط می شود، وجود روحیه همیاری در فرهنگ و نهادینه شده بودن فکر دموکراسی در جامعه است. قبل از آنکه روند مشارکت مردمی گسترش و تداوم یابد، ایجاد خواست دموکراسی و روحیة تصمیم گیری جمعی به مثابه عامل تسهیل کنندة کنش مشارکتی، از ضروریات انکار ناپذیر به شمار می آید؛ اما موانع زیادی در این زمینه در اغلب جوامع در حال توسعه وجود دارد که از آن جمله می توان به ساختارهای سنتی قدرت در جامعه و وجود روحیة فرمان پرستی و نبود تساهل و تسامح اشاره کرد. این عوامل در جلوگیری از پیدایش فرهنگ مشارکت واقعی و نهادینه شدة هنجارهای مشارکتی در جامعه، نقش مؤثری ایفا می کند (زاهدی مازندرانی و همکاران، 1392: 55). مزایای متعددی را برای مشارکت ذکر کرده اند که عبارتند از: 1- مشارکت داوطلبانه بهترین نتیجه را می دهد و می تواند به خودیابی و یکپارچگی انسان بیانجامد. 2- بهبود سرمایه انسانی را از طریق آموزش تشویق می کند. 3- استراتژی مناسبی را برای یکپارچگیِ وظایف مستقل فراهم می کند. 4-این امکان را برای کارکنان فراهم می سازد تا سهم اساسی در بهبود عملکرد کاری داشته باشند. 5- کارکنان سطوح پایین سازمان را برای نگهداری و بهبود فرایندهای کاری مسئول می سازد. 6- بعضی از دانشمندان و فعالان نیروی کارگری، مشارکت را نیروی دموکراتیزه قوی می دانند که سرانجام مزایای دموکراسی سیاسی را به محیط های کاری تعمیم می دهد (میرکمالی و ملکی نیا، 1387: 115).

 

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بیان مسأله. 4
 • 1-3- ضرورت و اهمیت موضوع 7
 • 1-4- اهداف تحقیق.. 8
 • 1-4-1- هدف اصلی تحقیق.. 8
 • 1-4-2- اهداف فرعی تحقیق.. 8
 • 1-5- تعاریف نظری متغیرها 9
 • 1-6- تعاریف عملیاتی متغیرها 10
 • 1-7- قلمرو زمانی و مکانی پژوهش 10
 • فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
 • 2-1- مقدمه 12
 • 2-2- بخش اول، مشارکت پذیری 13
 • 2-2-1- تعاریف مشارکت 13
 • 2-2-2- مولفه های مشارکت پذیری 15
 • 2-2-2-1- مدیریت مشارکتی 16
 • 2-2-2-2- ارزیابی عملکرد. 17
 • 2-2-2-3- استقلال.. 18
 • 2-2-3- اثرات و پیامدهای مشارکت پذیری.. 19
 • 2-2-4- ویژگی های سازمان های مشارکت جو. 20
 • 2-2-5- اجزاء کلیدی برای اجرای مشارکت کارکنان 22
 • 2-2-6- نظریه های تبیین کننده مشارکت… 23
 • 2-2-6-1- نظریه های انگیزشی 23
 • 2-2-6-1-1- تئوری انگیزه پیشرفت مک کله لند 23
 • 2-2-6-1-2- تئوری دو عاملی انگیزشی هرزبرگ 24
 • 2-2-6-2- نظریه انتظارات 24
 • 2-2-7- مدل هایی از مشارکت 25
 • 2-2-8- سوابق تاریخی مشارکت پذیری 29
 • 2-2-8-1- مشارکت پذیری در یونان باستان.. 29
 • 2-2-8-2- مشارکت پذیری در روم باستان.. 31
 • 2-2-8-3- مشارکت پذیری در قرون وسطی.. 32
 • 2-2-8-4- مشارکت پذیری در دوران تجدد. 33
 • 2-2-8-5- مشارکت پذیری در دوران معاصر. 34
 • 2-3- بخش دوم، فساد مالی 35
 • 2-3-1- تعریف فساد 35
 • 2-3-2- سازمان شفافیت بین المللی (TI) 36
 • 2-3-3- همایش های جهانی مبارزه با فساد 37
 • 2-3-4- شاخص ادارک فساد (CPI) 37
 • 2-3-5- پیامدهای فساد. 38
 • 2-3-6- عوامل گسترش فساد 39
 • 2-3-7- بازدارندگی از فساد 42
 • 2-3-8- انواع فساد 42
 • 2-3-8-1- رشوه 43
 • 2-3-8-2- اختلاس 43
 • 2-3-8-3- کلاهبرداری.. 44
 • 2-3-8-4- اخاذی یا باج گیری 44
 • 2-3-8-5- پارتی بازی یا خویشاوند سالاری 45
 • 2-3-8-6- پول شویی 45
 • 2-3-8-7- تقلب 45
 • 2-3-8-8- فساد کلان در برابر فساد خرد 46
 • 2-3-8-9- فساد فعال و منفعل 46
 • 2-3-8-10- مشارکت سیاسی نامناسب 46
 • 2-3-9- جامعه شناسی فساد 47
 • 2-3-10- مؤلفه های فساد اداری و مالی 51
 • 2-3-10-1- شفاف سازی انجام امور 51
 • 2-3-10-2- برقراری نظام شایسته سالاری در انتخاب ها 51
 • 2-3-10-3- بهبود فرهنگ سازمانی 52
 • 2-3-11- دیدگاه های نظری و رویکردهای تئوریک در مورد فساد 53
 • 2-3-12- عاملان فساد 54
 • 2-4- بخش سوم، بررسی پژوهش های انجام شده 55
 • 2-4-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور 55
 • 2-4-2- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور 60
 • 2-5- چارچوب نظری تحقیق 62
 • 2-7- فرضیات تحقیق  66
 • 2-7-1- فرضیه اصلی تحقیق.. 66
 • 2-7-2- فرضیات فرعی تحقیق 66
 •  
 • فصل سوم: روش تحقیق
 • 3-1- مقدمه. 68
 • 3-2- نوع پژوهش 68
 • 3-3- روش پژوهش 68
 • 3-4- جامعه آماری پژوهش 69
 • 3-5- نمونه پژوهش 69
 • 3-6- روش نمونه گیری 70
 • 3-7- روش گردآوری داده ها 71
 • 3-8- ابزار گردآوری داده ها 72
 • 3-9- سنجش روایی و پایایی پرسش نامه ها 73
 • 3-9-1- روایی ابزار سنجش 74
 • 3-9-2- پایایی ابزار سنجش 74
 • 3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها 75
 • 3-11- محدوده پژوهش 76
 • 3-12- ملاحظات اخلاقی در پژوهش 76
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 • 4-1- مقدمه. 78
 • 4-2- توصیف شاخص های جمعیت شناختی 79
 • 4-3- تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها 84
 • 4-3-1- توصیف متغیرهای تحقیق 84
 • 4-3-1-1- توصیف ابعاد مشارکت در تصمیم گیری 84
 • 4-3-1-2- توصیف ابعاد پیشگیری از فساد مالی 85
 • 4-4- آمار استنباطی 86
 • 4-4-1- بین مشارکت پذیری و میزان فساد مالی رابطه معنی داری وجود دارد 86
 • 4-4-2- بین مدیریت مشارکتی و کاهش فساد رابطه معنی داری وجود دارد 87
 • 4-4-3- بین ارزیابی عملکرد و کاهش فساد رابطه معنی داری وجود دارد 88
 • 4-4-4- بین استقلال و کاهش فساد رابطه معنی داری وجود دارد 88
 • 4-5- نتایج رگرسیون خطی 89
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 • 5-1- مقدمه 92
 • 5-2- بحث و تفسیر یافته های پژوهش 92
 • 5-2-1- فرضیه اصلی 94
 • 5-2-2- فرضیه اول 94
 • 5-2-3- فرضیه دوم 95
 • 5-2-4- فرضیه سوم 96
 • 5-3- بحث و نتیجه گیری 97
 • 5-4- پیشنهادها 97
 • 5-4-2- پیشنهادهای کاربردی تحقیق 97
 • 5-4-1- پیشنهادهای پژوهشی تحقیق 99
 • 5-5-  محدودیت ها و موانع 100
 • منابع
 • فهرست منابع فارسی 101
 • فهرست منابع انگلیسی 106
 • پیوست 108
 • چکیده انگلیسی 115
 • تعهد نامه لاتین 

عنوان : پایان نامه مشارکت پذیری با میزان فساد مالی
تعداد صفحات: 125 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  99000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


7 − دو =