بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پروژه، مقاله، تحقیق » رشته مهندسی عمران

رشته مهندسی عمران

دانلود سمینار اثربخشی بکارگیری رویکردهای استراتژیک در خطوط انتقال آب

شرح مختصر : برنامه­ ریزی استراتژیک با بررسی محیط خارجی و داخل سازمان، فرصت­ ها و تهدیدهای محیطی و قوت­ها و ضعف­های داخلی را شناسایی می­کند و با درنظر داشتن ماموریت سازمان، اهداف بلندمدت برای سازمان تنظیم می­کند و برای دستیابی به این اهداف، از بین گزینه­های استراتژیک اقـدام به انتخاب استراتژی­هایی می­کند که با تکیه بر قوت­ها و با ... بیشتر بخوانید »

دانلود پروژه شاخص‌های کالبدی مسکن شهری با رویکرد توسعه پایدار

شرح مختصر : ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻜﻦ را می‌توان ﻳﻜﻲ از مهم‌ترین بخش‌های ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺴﺖ، اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد وﺳﻴﻊ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، زیست‌محیطی و ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺧﻮد اﺛﺮات گسترده‌ای را در اراﺋﻪ ویژگی‌ها و ﺳﻴﻤﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم دارد و اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اشتغال‌زایی اﻳﻦ ﺑﺨﺶ و ... بیشتر بخوانید »