بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت شغلی در بانکها
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت شغلی در بانکها

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت شغلی در بانکها

شرح مختصر :

موفقیت در هر سازمانی بستگی به تخصیص و به کارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، پول، مواد خام و منابع انسانی آن سازمان در برنامه های آن دارد و این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که این سازمان ها بتواند مهارت ها، توانایی ها و خصوصیات فردی و جمعی کارکنان خود را در راستای اهداف سازمان به کار گیرند. از این رو گفته می شود سازمان ترتیب منظم افراد برای دستیابی به اهداف مشخص است. دانشگاه ها، انجمن های علمی و ادبی، نهاد های دولتی و … سازمان هستند و همه آن ها دارای مشخصه مشترکی از قبیل دارابودن منابع انسانی می باشند (سید جوادین، 1384).امروزه در سازمان ها توجه به منابع انسانی از ابعاد مختلف مد نظر قرار گرفته است. آموزش و ارتقاء سطح توانایی ها و مهارت ها، کیفیت زندگی کاری، حفظ انگیزش و اخلاق کاری، مدیریت ارتباط با مشتری، رضایت شغلی، ارتقا و شیوه های پاداش دهی و موارد مشابه آن به موضوعات مهم و جاری تبدیل شده است (یاوری ، 1388).

فهرست مطالب

 • فصل اول: کلیات پژوهش
 • 1- 1-  مقدمه                                                            
 • 1- 2- بیان مسئله                                                                                          
 • 1- 3- ضرورت انجام پژوهش                                                                            
 • 1- 4- اهداف پژوهش                                                                                     
 • 1- 5- سؤال ها و فرضیه های پژوهش                                                                
 • 1- 6- فرضیه های پژوهش                                                                             
 • 1- 7- تعریف مفاهیم و متغیرهای پژوهش                                                           
 • فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 • 2- مقدمه                                                                                                 
 • 2- 1- بررسی نظریه های پیرامون رضایت شغلی                                                  
 • 2- 1- 1- مفهوم و تعاریف رضایت شغلی                                                           
 • 2- 1- 2- تاریخچه رضایت شغلی                                                                    
 • 2- 1- 3- رویکردها و عوامل رضایت شغلی                                                         
 • 2- 1- 4- راه های کلیدی برای بهبود رضایت شغلی                                              
 • 2- 1- 5- اهداف رضایت شغلی                                                                        
 • 2- 1- 6- روش های ارزیابی رضایت شغلی                                                         
 • 2- 1- 7- شاخص های رضایت شغلی                                                               
 • 2- 1- 7- 1- پرداخت منصفانه و کافی                                                             
 • 2- 1- 7- 2- عوامل محیطی                                                                         
 • 2- 1- 7- 3- عوامل فردی                                                                            
 • 2- 1- 7- 4- میزان تأمین توسعه قابلیت های فردی                                            
 • 2- 1- 7- 5- امنیت شغلی                                                                           
 • 2- 2- بررسی مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری                                           
 • 2- 2- 1- پیشینه و سیر تکاملی مدیریت ارتباط با مشتری                                    
 • 2- 2- 1- 1- پیش از مرحله تجارت الکترونیک                                                 
 • 2- 2- 1- 2- دوره پیش از کسب و کار الکترونیک                                              
 • 2- 2- 1- 3- مرحله رشد کسب و کار الکترونیک                                               
 • 2- 2- 2- تعاریف مدیریت ارتباط با مشتری                                                      
 •  2- 2- 2- 1- تعریف مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری ECRM
 • 2- 2- 2- 2- مدیریت ارتباط یکپارچه با مشتری ICRM                                      
 • 2- 2- 3- مفهوم جدید خدمت به مشتریان                                                       
 • 2- 2- 4- اهداف CRM                                                                             
 • 2- 2- 4- 1- اهداف CRMاز دیدگاه بارنت                                                      
 • 2- 2- 4- 2- اهداف CRM از نقطه نظر نول                                                      
 • 2- 2- 4- 3- اهداف CRM از نظر سویفت                                                       
 • 2- 2- 4- 4- اهداف CRM از دیدگاه گالبریث و راجرز                                        
 • 2- 2- 4- 5- اهداف CRM از نقطه نظر کالاکوتا و رابینسون                                  
 • 2- 2- 5- دیدگاه های مختلف در مورد مدیریت ارتباط با مشتری                           
 • 2- 2- 5- 1- دیدگاه اول: تلقی CRMبه عنوان یک فرایند                                  
 • 2- 2- 5- 2- دیدگاه دوم: تلقی CRMبه عنوان یک استراتژی                               
 • 2- 2- 5- 3- دیدگاه سوم: تلقی CRMبه عنوان یک فلسفه                                 
 • 2- 2- 5- 4- دیدگاه چهارم: تلقی CRMبه عنوان یک توانمندی                           
 • 2- 2- 5- 5- دیدگاه پنجم: تلقی CRMبه عنوان یک تکنولوژی                            
 • 2- 2- 6- مزایای مدیریت ارتباط با مشتری                                                      
 • 2- 2- 7- چالشهای اجرایی CRM58
 • 2- 2- 7- 1- هزینه راه اندازی اولیه                                                               
 • 2- 2- 7- 2- ابزارهای کاربردی یکپارچه                                                         
 • 2- 2- 7- 3- همکاری بخش های مختلف                                                         
 • 2- 2- 8- بررسی پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع                                    
 • 2- 2- 8- 1- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور                                      
 • 2- 2- 8- 2- پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع در داخل کشور                     
 • فصل سوم: روش شناسی
 • 3- مقدمه                                                                                               
 • 3- 1- نوع و روش پژوهش                                                                          
 • 3- 2- جامعه آماری مورد بررسی                                                                  
 • 3- 2- 2- حجم نمونه                                                                               
 • 3- 2- 3- واحد تحلیل                                                                               
 • 3- 2- 4- شیوه نمونه گیری                                                                       
 • 3- 3- روش و ابزار گردآوری اطلاعات                                                            
 • 3- 3- 1- پرسشنامه رضایت شغلی                                                                
 • 3- 3- 2- پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری                                                
 • 3- 4- تعیین قابلیت اعتبار یا روایی ابزار پژوهش
 • 3- 4- 1- اعتبار یا روایی ابزار پژوهش                                                            
 • 3- 4- 1- 1- اعتبار محتوای پژوهش                                                            
 • 3- 4- 2- قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار پژوهش                                                 
 • 3- 5- روش های تحلیل آماری                                                                     
 • فصل چهارم: نتایج
 • 4- مقدمه                                                                                               
 • 4- 1- نتایج توصیفی یک متغیره                                                                    
 • 4- 1- 1- وضعیت جنسی پاسخگویان                                                             
 • 4- 1- 2- وضعیت تحصیلات پاسخگویان                                                          
 • 4- 1- 3- وضعیت سنی پاسخگویان                                                                
 • 4- 1- 4- وضعیت سابقه کار پاسخگویان                                                          
 • 4- 1- 5- آماره های توصیفی رضایت شغلی                                                       
 • 4- 1- 5- 1- آماره های توصیفی مربوط به شرایط کاری                                       
 • 4- 1- 5- 2- آماره های توصیفی مربوط به سرپرست از دیدگاه کارکنان                    
 • 4- 1- 5- 3- آماره های توصیفی مربوط به همکار از دیدگاه کارکنان                        
 • 4- 1- 5- 4- آماره های توصیفی مربوط به میزان تأمین توسعه قابلیت های فردی        
 • 4- 1- 5- 5- آماره های توصیفی مربوط به میزان منصفانه و کافی بودن پرداخت ها و امنیت شغلی از دیدگاه پاسخگویان                    
 • 4- 1- 6-  آماره های توصیفی
 • 4- 2- روابط بین متغیرها و نتایج تحلیل استنباطی چند متغیره                              
 • 4- 2- 1- آزمون فرضیه های پژوهش                                                             
 • 4- 3- نتایج استنباطی تحلیل مدل های چند متغیره تحقیق                                    
 • 4- 3- 1- برازش مدل تحلیل رگرسیون چند متغیره                                              
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها
 • 5- 1- مقدمه                                                                           
 • 5- 2- نتایج تجربی                                                                                      
 • 5- 2- 1- نتایج تجربی توصیفی                                                                      
 • 5- 2- 2- نتایج تجربی استنباطی                                                                  
 • 5- 3- بحث در نتایج                                                                                 
 • 5- 4- محدودیت های تحقیق                                                                       
 • 5- 5- پیشنهادهای پژوهش                                                                         
 • 5- 5- 1- پیشنهاد های کاربردی                                                                             
 • 5- 5- 2- پیشنهاد های پژوهشی                                                                   
 • فهرست منابع و مآخذ
 • الف: منابع فارسی
 • ب: منابع لاتین
 • عنوان : پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت شغلی در بانکها
 • قالب: word و قابل ویرایش
 • تعداد صفحات: 156 صفحه
 • قیمت:  69000 تومان   49000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خریدمحصول“  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

chanal

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


− سه = 2