بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه ارزیابی شاخص‌های سلامت سازمانی و رابطه آن با شاخص‌های عملکرد سازمانی
پایان نامه ارزیابی شاخص‌های سلامت سازمانی و رابطه آن با شاخص‌های عملکرد سازمانی

پایان نامه ارزیابی شاخص‌های سلامت سازمانی و رابطه آن با شاخص‌های عملکرد سازمانی

شرح مختصر:

بدون شک یکی از شاخص‌های موثر و کلیدی در ارتقاء بهره وری و افزایش اثر بخشی در هر سازمان اعم از آموزشی، درمانی، خدماتی و غیره سلامت سازمانی می باشد. بحث سلامت سازمانی بخصوص در  سازمان‌هایی که متولی امر بهداشت و درمان در جامعه می باشند بسیار حائز اهمیت می باشد. شاخص‌های سلامت سازمانی را شامل هفت بعد روحیه، تاکید علمی، رعایت ملاحظه‌گری، ساخت دهی، حمایت منابع، نفوذ مدیر و یگانگی نهادی می دانند. از طرفی از جمله معیارهای اصلی بررسی دستیابی یک سازمان به اهداف و رسالت هایش بررسی آمارها و شاخص‌های عملکردی آن سازمان می باشد (سقایی نژاد، 2002). همین امر ضرورت ارزیابی شاخص‌های سلامت سازمانی در این مراکز و بررسی تاثیر آن بر شاخص‌های عملکرد سازمانی بیمارستان ها را به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. شاخص‌های عملکرد سازمانی بیمارستان ها مهم‌ترین عامل نشان دهنده عملکرد بیمارستان ها می باشند که می بایست بصورت مداوم مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند (آقایی، 2000). از جمله این شاخص‌های عملکرد سازمانی بیمارستان ها می توان به رضایت کارکنان، رضایت مشتریان، اثربخشی سازمانی و نتایج مالی و بازار اشاره کرد (عرب، 2000).

سلامت سازمانی مولفه ای مهم در خصوص موفقیت سازمانی می باشد که دارای هفت شاخص یگانگی نهادی،نفوذ مدیر،حمایت منابع،ساخت دهی،ملاحظه‌گری،روحیه و تاکید علمی در یک سازمان می باشد .

 

فهرست مطالب

 • چکیده: 1
 • فصل اول:کلیات تحقیق
 • 1-1- مقدمه. 38
 • 1-2- بیان مساله. 39
 • 1-3-ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق.. 40
 • 1-4- اهداف تحقیق.. 41
 • 1-4-1- هدف اصلی: 41
 • 1-4-2- اهداف فرعی: 41
 • 1-5- سوالات تحقيق.. 41
 • 1-5-1- سوال اصلی : 41
 • 1-5-2- سوالات فرعی : 41
 • 1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 42
 • 1-6-1- تعاریف مفهومی.. 42
 • 1-6-1-1- سلامت سازمانی : 42
 • 1-6-1-2- عملکرد سازمانی: 42
 • 1-6-2- تعاریف عملیاتی متغیرها 43
 • 1-2-2-1- سلامت سازمانی : 43
 • 1-6-2-2- عملکرد سازمانی.. 43
 • 1-7- قلمرو پژوهش…. 43
 • 1-7-1- قلمرو مکانی.. 43
 • 1-7-2- قلمرو زمانی.. 43
 • 1-7-3- قلمرو موضوعی.. 43
 • 1-8- متغیر ها 44
 • 1-8-1- متغیر مستقل.. 44
 • 1-8-2- متغیر وابسته. 44
 • 1-9- خلاصه فصل.. 44
 •  
 • فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
 • 2-1-مقدمه. 46
 • 2-2- مفاهيم وتعاريف سازمان.. 46
 • 2-2-1- مفهوم سازمان و تعریف آن.. 46
 • 2-2-2- ارکان سازمان.. 51
 • 2-2-3- سازمان به عنوان یک سیستم اجتماعی.. 52
 • 2-3-کارکرد اجتماعی پارسونز. 55
 • 2-4- مفهوم سلامت… 56
 • 2-4-1- سلامت سازمانی.. 57
 • 2-4-2- ابعاد سلامت سازمانی.. 59
 • 2-4-3- ویژگی‌های اساسی سازمان سالم.. 69
 • 2-4-4- ویژگی‌های اساسی سازمان ناسالم.. 71
 • 2-4-5- نتیجه گیری از مفاهیم سلامت سازمانی.. 74
 • 2-5- شاخص…. 75
 • 2-5-1- تعریف شاخص…. 75
 • 2-5-2- تاریخچه شاخص ها 76
 • 2-5-3- کاربرد شاخص ها 76
 • 2-5-4- چگونگی ساخت شاخص…. 77
 • 2-5-5- انواع شاخص ها 78
 • 2-5-6- معيارهاي ارزيابي شاخص ها 80
 • 2-5-7- نشانگرها ؛ عناصر اساسی مقیاس بندی شاخص ها 81
 • 2-6- ارزیابی عملکرد. 81
 • 2-6-1- تعاريف ارزیابی عملکرد. 82
 • 2-6-2- ديدگاههاي سنتي و نوين در ارزيابي عملكرد. 82
 • 2-6-3- ضرورت و اهميت ارزيابي عملكرد. 83
 • 2-6-4- ويژگي هاي نظام ارزيابي عملكرد سازماني کارآمد. 84
 • 2-6-5- مدل هاي ارزيابي عملكرد. 84
 • 2-6-5-1- مدل‌هاي اندازه‌گيري عملكرد. 85
 • 2-6-5-1-1- مدل سينك و تاتل (1989) 85
 • 2-6-5-1-2- ماتريس عملكرد (1989) 86
 • 2-6-5-1-3- هرم عملكرد (1991) 86
 • 2-6-5-1-4-تحليل ذينفعان (2001) 87
 • 2-6-5-1-5-چارچوب مدوري و استيپل (2000) 88
 • 2-6-5-1-6-الگوي فيشر براي ارزيابي عملكرد. 89
 • 2-6-5-1-7-كارت امتيازی متوازن.. 89
 • 2-6-5-1-8- مدل تعالی سازمانی اروپا (EFQM) 90
 • 2-6-5-1-9- مدل دمينگ…. 91
 • 2-6-5-1-10- مدل مالكولم بالدريج.. 91
 • 2-6-5-1-11- مدل تعالي در کسب و کار 93
 • 2-7- تعریف جامعی از شاخص‌های عملکرد سازمانی.. 94
 • 2-8- تعریف جامعی از شاخص‌های عملکرد بیمارستانی.. 96
 • 2-9-شاخص‌های آماری و آنالیز آمار بیمارستان ها 100
 • 2-9-1-جامعه آماری : 100
 • 2-9-2-مفهوم آمار : 100
 • 2-9-3-تفاوت مواد 193 و 89 در برنامه سوم و چهارم توسعه. 100
 • 2-9-4-نقش آمار در مدیریت اطلاعات سلامت… 100
 • 2-9-5-آمار بیمارستانی.. 101
 • 2-9-5-1- شاخص‌های بیمارستانی و کاربرد آنها 101
 • 2-9-5-2-تعاریف اصطلاحات و شاخصهای مهم در آمار بیمارستانی.. 101
 • 2-10-سوابق تحقیق.. 107
 • 2-10-1-پیشینه داخلی.. 107
 • 2-10-2-پیشینه خارجی.. 109
 • 2-11- چارچوب نظری تحقیق.. 110
 • 2-12- فرضیه‌های تحقیق.. 111
 • 2-12-1- فرضیه اصلی : 111
 • 2-12-2- فرضیه‌های فرعی: 111
 • 2-13- مدل مفهومی تحقیق.. 112
 • خلاصه فصل.. 112
 •  
 • فصل سوم:روش شناسی تحقيق
 • 3-1- مقدمه. 114
 • 3-2- روش پژوهش : 114
 • 3-3- جامعه آماري : 114
 • 3-4- حجم نمونه و روش نمونه گيري : 114
 • 3-5- ابزار پژوهش…. 115
 • 3-5-1- پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی.. 115
 • 3-5-1-1- مولفه‌های پرسشنامه. 116
 • 3-5-1-2- مقیاس پرسشنامه. 116
 • 3-5-1-3- روایی و پایایی پرسشنامه. 116
 • 3-5-2- پرسشنامه عملکرد سازمانی.. 117
 • 3-5-2-1- روایی و پایایی پرسشنامه. 117
 • 3-6- روش تجزيه و تحليل.. 117
 • خلاصه فصل.. 117
 •  
 • فصل چهارم:تجزیه و تحلیل تحقیق
 • 4-1-مقدمه. 120
 • 4-2- بخش اول: آمار توصيفي.. 120
 • 4-2-1- ويژگي جمعيت شناختي نمونه پژوهش…. 120
 • 4-2-2- ويژگي هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش…. 120
 • 4-2-2-1- عوامل سلامت سازماني.. 121
 • 4-2-2-2- شاخص‌های عملکرد سازمانی.. 121
 • 4-3- بخش دوم : تحليل آمار استباطي فرضیه‌های تحقيق.. 122
 • 4-3-1-فرضیه اصلی : 122
 • 4-3-2-فرضیات فرعی : 123
 • 4-3-2-1-فرضیه فرعی اول : 123
 • 4-3-2-2-فرضیه فرعی دوم : 124
 • 4-3-2-3-فرضیه فرعی سوم : 125
 • 4-3-2-4-فرضیه فرعی چهارم : 126
 • 4-4-پرسش تحقيق : 127
 • خلاصه فصل.. 128
 •  
 • فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادات
 • مقدمه. 130
 • 5-1- نتيجه گيري.. 130
 • 5-1-1- فرضیه اصلي.. 130
 • 5-1-2- فرضیات فرعی.. 131
 • 5-1-2-1- فرضیه فرعی اول.. 131
 • 5-1-2-2- فرضیه فرعی دوم. 132
 • 5-1-2-3- فرضیه فرعی سوم. 133
 • 5-1-2-4- فرضیه فرعی چهارم. 134
 • 5-2- پيشنهادات… 134
 • 5-2-1- پيشنهادات كاربردي.. 134
 • 5-2-2- پيشنهادات برای تحقیقات آتی.. 136
 • 5-3- محدوديت هاي پژوهش…. 136
 • 5-4- ملاحضات اخلاقی.. 136
 • منابع و مأخذ 
عنوان : پایان نامه ارزیابی شاخص‌های سلامت سازمانی و رابطه آن با شاخص‌های عملکرد سازمانی
تعداد صفحات: 105 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  12000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


× 9 = سی شش