بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسي علل جابه جایی سرمایه هاي فکری و کارکنان دانش محور
پایان نامه بررسي علل جابه جایی سرمایه هاي فکری و کارکنان دانش محور

پایان نامه بررسي علل جابه جایی سرمایه هاي فکری و کارکنان دانش محور

شرح مختصر:

درحدود 200 سال قبل، در عصر کشاورزی و ما قبل صنعتی، دو عامل کار و زمین نقش مهمی در زندگی بشری داشتند. پس از شروع عصر صنعتی و تا اواخر قرن بیستم، دو عامل کار و سرمایه به عنوان عوامل اصلی تولید شناخته می شدند. اما اکنون اطلاعات و دانش جای خود را در اقتصاد جهانی پیدا کرده اند و در کنار کار و سرمایه، از جمله عوامل مهم تولید و ارزش آفرینی به شمار می آیند.

سرمایه فکری، مدیریت دانش و دارایی های نامشهود از جمله عوامل مهم در تعیین ارزش سازمان ها و تدوین راهبردهای آتی کسب و کار و فناوری در برنامه ریزی بلند مدت آنان می باشد. با وجود اهمیت بالا و جایگاه ویژه راهبرد سرمایه فکری، ماهیت انتزاعی و پویای این مفهوم، پژوهشگران را در تعیین و تعریف آن دچار مشکل ساخته است. از این رو برخی از محققان بر این باورند که مفهوم سرمایه فکری جنبه استعاری داشته و تحقیقات صورت گرفته تا آن زمان معرف دو مفهوم کلی دانش به عنوان منبع و دانش به عنوان سرمایه است که منبعث از تفکرات عصر صنعتی می باشد(جعفرنژاد و همکاران، 1387: 20).

در اقتصاد مبتنی بر دانش و در پی تغییراتی که به علل متفاوتی از جمله جهانی شدن، رقابت بین المللی و چند ملیتی، مشتریان آگاه، رقبا و عرضه کنندگان توانمند پدید آمده است، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید، از جمله پول، زمین و تجهیزات مادی، از اهمیت بیشتری برخوردار شده است، به طوری که امروزه از آن به عنوان مادۀ اولیۀ اقتصاد و مهم ترین پیامد آن یاد می کنند.

در اواخر قرن بیستم، بیش از 60 درصد کارکنان سازمان ها را کارکنان دانش محور تشکیل می دادند که نیازها و انتظارات ویژه ای دارند و برآورده نشدن این نیازها و بی توجهی به شرایط آنها ممکن است منجر به این شود که داوطلبانه یا به اجبار، سازمان را ترک کنند. بنابراین فعالیت های مدیریت منابع انسانی در ارتباط با کارکنان دانش محور، باید از فعالیت های سنتی مدیریت منابع انسانی فراتر باشد که این امر، نیازمند استراتژی های نو آورانه، منعطف، به روز و قابل اجراست(میرباقری و همکاران، 1389: 23).

در این فضا به طور روزافزون موفقیت های اصلی و بلند مدت سازمان، پیرامون صدها و یا هزاران اقدام کوچک و بزرگ کارکنان پیشتاز در چرخه تحول و نوآوری شکل می پذیرد. به این دلیل است که نگهداری کارکنان دانش محور از چالش های اساسی پیش روی مدیریت سازمان های دانش پایه می باشد(افجۀ و همکاران، 1392: 80).

لذا سازمان ها برای جذب کارکنان دانش محور و سیال در رقابت اند و کارکنان سیال هم به دنبال محیط کاری مناسب تر و جذاب تر می باشند. دلایل بی شماری برای ترغیب کارکنان برای ماندگاری در سازمان وجود دارد ولی تأکید سازمان ها در عصر دانش به ماندگاری کارکنان دانش محور می باشد.

 

فهرست مطالب

 • چکیده ………1
 • فصل اول: کلیّات تحقیق
 • مقدمه …….3
 • 1-1 بیان مسأله……………… 4
 • 1-2 اهمّیت و ضرورت تحقیق 7
 • 1-3 اهداف تحقیق 8
 • 1-3-1 هدف کلی 8
 • 1-3-2 اهداف جزئی 8
 • 1-3-3 اهداف کاربردی 8
 • 1-4 سئوالات تحقیق 9
 • 1-5 فرضیه های تحقیق 9
 • 1-6 ابعاد و حدود مسئله 10
 • 1-6-1 قلمرو موضوعی 10
 • 1-6-2 قلمرو مکانی 10
 • 1-6-3 قلمرو زمانی 10
 • 1-7 کاربرد نتایج پژوهش 10
 • 1-8 موانع تحقیق 10
 • 1-9 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق…. …. 11
 • 1-10 مفاهیم و واژه ها 11
 • 1-11 مدل مفهومی تحقیق 12
 • فصل دوّم: ادبیات و پیشینه تحقیق
 • 2-1 تعاریف سرمایه فکری  14
 • 2-2 نتایج تعاریف سرمایه فکری 14
 • 2-3پیدایش سرمایه فکری 16
 • 2-4سرمایه فکری و اجزای تشکیل دهنده آن 17
 • 2-4-1سرمایه انسانی 17
 • 2-4-2 سرمایه ساختاری 18
 • 2-4-3 سرمایه مشتری  19
 • 2-5 مدل چهار برگی سرمایه فکری  19
 • 2-6 روش های اندازه گیری سرمایه فکری  19
 • 2-6-1 ترازنامۀ نامرئی 20
 • 2-6-2 کنترل دارایی های ناملموس  20
 • 2-6-3 کارت امتیاز دهی متوازن  20
 • 2-6-4 ارزش افزوده اقتصادی  21
 • 2-6-5 شاخص سرمایه فکری 21
 • 2-6-6 کارگزار تکنولوژی  22
 • 2-6-7 نرخ بازده دارایی ها 22
 • 2-6-8 روش تشکیل سرمایه بازار 22
 • 2-6-9 روش سرمایه فکری مستقیم 23
 • 2-6-10 روش جهت یابی تجاری اسکاندیا 23
 • 2-6-11 روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری 23
 • 2-7 دلایل توجه به اندازه گیری سرمایه فکری 24
 • 2-8 ابعاد سرمایه فکری 25
 • 2-9 مدیریت سرمایه فکری 26
 • 2-10 تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمان 31
 • 2-11 کارکنان دانش محور 32
 • 2-12 تعاریف و ویژگی های کارکنان دانش محور 33
 • 2-13 مهمترین ویژگی های کارکنان دانش محور 34
 • 2-14 استراتژی های اثر بخش برای نگهداری کارکنان دانش محور 34
 • 2-15 استراتژی توسعه کارکنان دانش محور 35
 • 2-16 نگهداری کارکنان دانش محور در ایران 35
 • 2-17 جابجایی کارکنان و عوامل آن 37
 • 2-18 پیامدهای تغییر و جابجایی کارکنان 37
 • 2-19 رویکرد یکپارچه به فرایند جابجایی داوطلبانه کارکنان 38
 • 2-20 متغیرهای مرتبط با جابجایی کارکنان 39
 • 2-21 پیش بینی کننده های جابجایی کارکنان 39
 • 2-22 شاخص های نگهداری و ترک خدمت کارکنان دانش محور 40
 • 2-23 مدیریت منابع انسانی در سازمان های دانش محور 42
 • 2-24 سازمان دانش محور 44
 • 2-25 بررسی عوامل موفقیت شرکت دانش محور 45
 • 2-26 فرایندهای مدیریت دانش 45
 • 2-27 اثر بخشی مدیریت دانش 46
 • 2-28 توانمندی مدیریت دانش به منظور اثر بخشی مدیریت دانش 47
 • 2-29 پیشینه تحقیق 48
 • 2-29-1 تحقیقات داخلی 48
 • 2-29-2 تحقیقات خارجی 55
 • فصل سوم: روش تحقیق
 • مقدمه  59
 • 3-1 روش تحقیق  59
 • 3-2 جامعه آماری  59
 • 3-3 تعیین حجم نمونه  59
 • 3-4 شیوه نمونه گیری  60
 • 3-5 اعتبار(روایی)  60
 • 3-6 پایایی  60
 • 3-7 پرسشنامه سرمایه فکری  61
 • 3-8 روش جمع آوری اطلاعات  61
 • 2-9 تعریف مفهومی 62
 • 3-10 تعریف عملیاتی 62
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 • 4-1 آمار توصیفی  65
 • 4-2 آمار استنباطی  77
 • 4-2-1 تجزیه و تحلیل داده ها  77
 • 4-2-2 بررسی فرضیات  77
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 • 5-1 بحث و نتیجه گیری 83
 • 5-2 پیشنهادات و ارائه راهکارها  88
 • 5-3 پیشنهادات برای تحقیقات آینده  90
 • منابع و مآخذ
عنوان : پایان نامه بررسي علل جابه جایی سرمایه هاي فکری وکارکنان دانش محور
تعداد صفحات: 118 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  18000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


3 − یک =