بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی عوامل استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری
پایان نامه بررسی عوامل استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری

پایان نامه بررسی عوامل استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری

شرح مختصر:

لايحه بودجه سال سوم برنامه به روش عملياتي تهيه،تدوين و تقديم مجلس شوراي شود،همچنين در اجراي بند (32)سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه و استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي،اعتباراتي كه بر اساس قيمت تمام شده موضوع ماده (16)قانون مديريت خدمات كشوري اختصاص مي يابد پس از پرداخت به واحدهاي مربوطه بدون الزام به رعايت قوانين و مقرارت عمومي حاكم بردستگاههاي دولتي و فقط براساس آيين نامه مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي هزينه مي گردد كه متضمن پيش بيني نحوه نظارت  بر هزينه ها وتحقيق اهداف پيش بيني شده است و با پيشنهادمعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهورو وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هئيت وزيران مي رسد،خاطرنشان مي گردد مواد(138) و(144)قانون برنامه چهارم توسعه نيز دولت را موظف به استقرار نظام بدجه ريزي عملياتي نموده تا منجر به افزايش كارايي،بهره وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول گردد و همچنين بند(و) ماده (31)قانون مذكور دولت را موظف به تدوين استانداردهاي ملي حسابداري طرح تملك داراييهاي سرمايه اي براي تعيين دقيق عملكرد حسابهاي سرمايه گذاري بخش عمومي و تعيين قيمت تمام شده طرحها نموده است كه اين امر در ماده (16)قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 مجلس شوراي اسلامي و همچنين جزء (ج)بند(9) ماده واحد قانون بودجه سال 1389 نيز مورد تكليف واقع گرديده است.

شهرداري ها به عنوان مؤثرترين نهادشهري وظايف وخدمات گسترده اي را بعهده دارند كه بر  اساس سند چشم انداز 20 ساله كشور و برنامه پنجم توسعه بر حيطه اين وظايف افزوده خواهد گرديد.شهرداري ها نيز مانند دولت تمام فعاليتهاي مالي خود اعم از كسب درآمد و پرداخت هزينه ها كه به منظور اجراي برنامه ووظايف متعدد خودصورت ميگردد را در چارچوب قانون بودجه انجام مي دهند.بنابراين روش بودجه ريزي نقش بسيار مهم و حياطي در تحقق اهداف شهرداري ايفا ميكند.بودجه هدفها و راهبردها را به صورت عبارتهاي مالي درآورده و راه اجراي برنامه و كنترل پيشرفت آنها را مشخص مي نمايد

شهرداری ملارد به عنوان یکی از شهرداریهای استان تهران می باشد که شهر ملارد قبلاً به عنوان یکی از شهرهای استان البرز قرارداشته است و طی سال گذشته در تقسیم بندی استانی  به عنوان شهرهای استان تهران درنظر گرفته شده است که این تغییرات نیز در تمامی فعالیتهای شهرداری تاثیر خواهد گذاشت که یکی از فعالیت ها که میتوان به عنوان مهمترین عامل در شهرداری قلمداد نمود بودجه ریزی عملیاتی می باشد

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول: کلیات… 2
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بیان مساله تحقیق.. 3
 • 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4
 • 1-4- اهداف پژوهش…. 7
 • 1-5- سؤالات تحقیق.. 7
 • 1-6- فرضیه های پژوهش…. 8
 • 1-7- روش تحقیق.. 8
 • 1-8- جامعه آماری.. 9
 • 1-9- قلمرو پژوهش…. 9
 • 1-9-1- قلمرو موضوعی.. 9
 • 1-9-2 – قلمرو زمانی.. 9
 • 1-9-3- قلمرو مکانی.. 9
 • 1-10- تعریف واژگان کلیدی.. 9
 • فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق… 12
 • 2-1- رویکرد سیاسی.. 13
 • 2-2- رویکرد منطقی.. 13
 • 2-2-1- تعریف بودجه. 14
 • 2-2-2- مقاصد و اهداف بودجه ریزی.. 14
 • 2-2-3- وظایف بودجه ریزی.. 14
 • 2-2-4- روشهای پیش بینی درآمدها 15
 • 2-2-5- مدل شه. 18
 • 2-3- تعریف بودجه ریزی عملیاتی.. 20
 • 2-3-1- اصول بودجه ریزی عملیاتی.. 21
 • 2-3-2- ویژگی و نتایج مطلوب در بودجه ریزی عملیاتی.. 23
 • 2-3-3- شکستهای بودجه ریزی عملیاتی.. 24
 • 2-3-4- تکامل روشها و نظامهای بودجه ریزی.. 25
 • 2-3-5- فواید بودجه ریزی عملیاتی.. 27
 • 2-3-6- مراحل انجام بودجه ریزی عملیاتی.. 29
 • 2-3-7- ماهیت بودجه ریزی عملیاتی.. 30
 • 2-3-8- مسیر بودجه ریزی عملیاتی نوین.. 32
 • 2-3-9-تجربه برخی از کشورها در اجرای بودجه ریزی عملیاتی.. 33
 • 2-4- فلسفه واهمیت بودجه ریزی در ایران.. 48
 • 2-4-1- الزامات قانون بودجه ریزی در ایران.. 49
 • 2-4-2- روند حال و آینده بودجه ریزی عملیاتی در ایران.. 52
 • 2-4-3- نقش قوه مقننه در بودجه ریزی عملیاتی.. 58
 • 2-4-4- سیر تحولات نظام بودجه ریزی در ایران.. 59
 • 2-4-5- چک لیست امکان سنجی بودجه ریزی عملیاتی.. 62
 • 2-5- تعریف شهرداری.. 63
 • 2-5-1- تاریخ تطور قانون شهرداری ها (( از بلدیه تا شهرداری )) 63
 • 2-5-2- بودجه ریزی شهرداری در ایران.. 66
 • 2-5-3- مفاهیم و کاربرد و طبقه بندی بودجه شهرداری.. 67
 • 2-5-4- هدف های طبقه بندی در بودجه شهرداری ها 69
 • 2-5-5- مراحل انجام بودجه در شهرداری.. 70
 • 2-6 پیشینه و مدل مفهومی تحقیق.. 74
 • 2-6-1- پیشینه پژوهش های داخلی.. 74
 • 2-6-2- پیشینه پژوهش های خارجی.. 77
 • 2-6-3- مدل مفهومی تحقیق (مدل الماس) 78
 • 2-6-4- شهرداری ملارد. 79
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق… 82
 • 3-1- مقدمه. 83
 • 3-2- روش تحقيق.. 83
 • 3-2-1- روش تحقیق بر اساس هدف… 83
 • 3-2-2- دسته بندي تحقيق براساس روش جمع آوری اطلاعات… 84
 • 3-3- جامعه آماري.. 84
 • 3-4- تعيين حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 85
 • 3-5- متغيرهاي تحقيق.. 85
 • 3-6- روش گردآوري اطلاعات: 87
 • 3-6-1- بررسي کتابخانه‌اي.. 87
 • 3–6–2- روش ميداني.. 87
 • 3-7- روايي پرسشنامه. 88
 • 3-8- پايايي پرسشنامه. 88
 • 3-9- روش تجزيه و تحليل اطلاعات… 92
 • فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات… 94
 • 4-1- مقدمه. 95
 • 4-2 آمار توصیفی.. 95
 • 4-2-1- جنس…. 95
 • 4-2-2 سن.. 96
 • 4-2-3- تحصيلات… 97
 • 4-2-4- سابقه کار 98
 • 4-3 ارزیابی عوامل.. 99
 • 4-3-1- عنصر برنامه ریزی.. 100
 • 4-3-2- عنصر تحلیل هزینه‌ها 102
 • 4-3-3- عنصر مدیریت عملکرد. 104
 • 4-3-4- عنصر مدیریت تغییر. 106
 • 4-3-5- عنصر نظام پاداش و پاسخگويي.. 108
 • 4-3-6- عنصر نظام آمار و اطلاعات… 110
 • 4-4- بررسی عوامل داخلی در کلیه عناصر سازمانی.. 112
 • 4-5- بررسی عوامل خارجی در کلیه عناصر سازمانی.. 116
 • 4-6- مقایسه و رتبه بندی عوامل.. 119
 • 4-6-1- آزمون برابری چند گانه. 119
 • 4-6-2- گروه‌بندی و رتبه بندی اهمیت عوامل به روش دانکن.. 120
 • فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها 121
 • 5-1- بحث و نتيجه‌گيري.. 122
 • 5-2- نتیجه‌گیری فرضیات تحقیق.. 123
 • 5-3- نتایج دیگر تحقیق.. 123
 • 5-4- نتایج ارزیابی عوامل.. 126
 • 5-4-1- عوامل خارجی.. 126
 • 5-4-2- عوامل داخلی.. 128
 • 5-5- نتیجه‌گیری.. 131
 • 5-6- مقایسه نتایج بدست آمده با تحقیقات پیشین.. 131
 • 5-7- محدودیتهای تحقیق.. 132
 • 5-8 پیشنهادات… 133
 • فهرست منابع
عنوان : پایان نامه بررسی عوامل استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری
تعداد صفحات: 98 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  12000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


5 − پنج =