بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه تحليل رفتگي شغلي معلمان با رضايت شغلي
پایان نامه تحليل رفتگي شغلي معلمان با رضايت شغلي

پایان نامه تحليل رفتگي شغلي معلمان با رضايت شغلي

شرح مختصر:

آموزش وپرورش مؤثر و کارآمد در گرو دراختيار داشتن معلمان با انگيزه ي بالا و رضايت شغلي مطلوب و عدم تحليل رفتگي شغلي است .در صورت نداشتن چنين معلماني افت تحصيلي ، غيبت از کار ، بي علاقه گي وکم حوصله گي ايجاد وبه تعليم وتربيت آسيب جدي وارد مي شود .اخيرا روشن شده است که در بعضي مواقع معلمان دچار احساسي موسوم به فرسودگي شغلي مي شوند وفرسودگي شغلي موجب از کار افتادگي مي شود و اگر در مراحل اوليه آن شناخته شود به راحتي قابل درمان است . محققان اين مسئله را ناشي از مواجهه شدن هر روز معلمان با شرايط استرس و فقدان شرايط مثبت در محيط کار مي دانند . روانشناسان اجتماعي و صنعتي تحليل رفتگي شغلي را نوعي سندرم  روانشناختي مي دانندکه در پي تحرک قواي جسمي-روحي فرد در ابعاد عاطفي ،شخصيتي ،ارتباطي و عملکردي ايجاد مي شود . امروزه فشارهاي عصبي به عنوان مهمترين عامل بوجود آورنده امراض روحي ، جسمي و رفتاري انسانها توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است . فشارهاي عصبي مي تواند عاملي براي تهديد سلامت معلمان ، يادگيري دانش آموزان  و کيفيت تدريس شود. مؤلفه هاي تحليل رفتگي شغلي شامل فرسودگي هيجاني ، مسخ شخصيت يا تهي شدن از ويژگي‌هاي شخصي و فقدان موفقيت فردي است (زارعي متين وهمکاران1391 ) .

احساس رضايت مندي شغلي از اساسي ترين مؤلفه هاي بهداشت رواني ، پويايي کارآمدي هر شغل وحرفه اي است.( پور نقاش تهراني ، 1381 ) محققان رضايت شغلى را عاملى روانى مى دانند و آن را نوعى سازگارى عاطفى با شغل و شرايط اشتغال مى انگارند; يعنى اگر شغل مورد نظر، لذت مطلوب را براى فرد تأمين كند، او از شغلش راضى است. در مقابل، چنانچه شغل موردنظررضايت و لذت مطلوب رابه فرد ندهددراين حالت ، اوازكارخود مذمّت مى نمايد و درصدد تغيير آن برمي آيد(شفيع آبادي ،1378:  123).

از آنجا که تدريس در محيط آموزشي توسط معلمان صورت مي گيرد و سيستم آموزشي عناصري داردکه استرس زا  و باعث تحليل رفتگي شغلي  معلمان مي شود  با شناسايي اين عوامل  مي توان از  فرسودگي شغلي جلوگيري و رضايت  شغلي را بالا برد . اين عوامل مي تواند محيط آموزشي ، تعامل با دانش آموزان ، همکاران ، اوليائ ، مديران واجتماع باشد . با بالا رفتن رضايت شغلي کارايي ،اثر بخشي ودر نتيجه عملکرد بهتر مي شود . بررسي رضايت شغلي معلمان به منظور بهبود كار و كارائي آنان و تاثير آن جهت پيشرفت دانش آموزان در خور توجه فراوان است و تاكنون در زمينه رضايت شغلي و تحليل رفتگي شغلي تحقيقات متعددي صورت گرفته است. نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه بين رضايت شغلي كاركنان يك سازمان با تحليل رفتگي شغلي آنان ارتباط معني داري وجود دارد

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول : کليات پژوهش
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بيان مسئله. 4
 • 1-3- اهميت وضرورت پژوهش…. 5
 • 1-4- اهداف پژوهش…. 7
 • 1-4-1- اهداف کلي پژوهش…. 7
 • 1-4-2- اهداف جزئي.. 7
 • 1-5- سؤالات پژوهش…. 7
 • 1-6-  واژها 7
 • 1-7- انواع متغیر ها 8
 • 1-7-1- متغیر های مستقل : 8
 • 1-7-2- متغیر وابسته : 8
 • 1-8-1- قلمرو مکاني : 8
 • 1-8-2- قلمرو زماني : 8
 • 1-8-3- قلمرو موضوعي : 9
 • فصل دوم : مروري برادبيات و مباني نظري وپيشينه تحقيق
 • 2-1- مقدمه : 11
 • 2-2- اهداف آموزش وپرورش…. 12
 • 2-2- مأموریت آموزش و پرورش…. 13
 • 2-3-  اهميت دوره متوسطه. 13
 • 2-4- تحليل رفتگي شغلي وچگونگي پيدايش آن : 14
 • 2-5- تحليل رفتگي شغلي.. 15
 • 2-6- نشانه هاي تحليل رفتگي.. 18
 • 2-7- علل تحليل رفتگي شغلي : 22
 • 2-8- راههاي مقابله با تحليل رفتگي.. 24
 • 2-8-1-راهبرد هاي فردي مقابله با تحليل رفتگي.. 25
 • 2-8-2-راهبردهاي ساز ماني مقابله با تحليل رفتگي.. 25
 • 2-9- رضايت شغلي.. 27
 • 2-10- تعريف رضايت شغلي.. 27
 • 2-11- عوامل مؤثر بر رضايت شغلي : 29
 • 2-11-1- عوامل سراسري سازمان : 30
 • 2-11-2- عوامل بلا فصل محيطي : 31
 • 2-11-3- عوامل محتوايي اين شغل : 31
 • 2-11-4- عوامل فردي : 31
 • 2-12- پيامدهاي رضايت شغلي : 33
 • 2-13-  راهكارهايي براي افزايش رضايت شغلي معلمان : 36
 • 2-14- رضایت شغلی و عملکرد. 37
 • 2-15- نظریات و دیدگاه های موجود برای رضایت شغلی.. 37
 • 2-15-1- نظريه بروفي و تقسيم بندي‌ها 38
 • 2-15-2- نظريه هاپاك… 39
 • 2- 15-3- نظريه كينزبرگ و همكاران.. 40
 • 2-15-4- نظريه فيشر و هانا 40
 • 2-15-5- نظريه هالند. 44
 • 2-16- رضایت شغلی و بهره وری.. 46
 • 2-17- نقش کارفرما درافزایش رضایت شغلی.. 47
 • 2-18- رضایت شغلی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها 47
 • 2-19- زمان کاری شناور 47
 • 2-20- تلفيق زندگي کاري و خانوادگي.. 47
 • 2-21- رابطه شخصيت متناسب با موفقيت شغلي.. 48
 • 2-22- عوامل مربوط به رضایت شغلی معلمان.. 48
 • 2-23- پيشينه تحقيق.. 50
 • 2-23-1- پژوهشهاي انجام شده در داخل کشور: 50
 • 2-23-2- پژوهش هاي انجام گرقته در خارج ازکشور : 55
 • 2-24- چهار چوب نظريه تحقيق.. 56
 • 2-25- فرضيه هاي تحقیق.. 59
 • 2-25-1-  فرضيه اصلي : 59
 • 2-25-2- فرضيه هاي فرعي : 59
 • فصل سوم : روش شناسي تحقيق
 • 3-1- مقدمه : 61
 • 3-2- روش پژوهش : 61
 • 3-3- جامعه آماري پژوهش…. 61
 • 3-5- ابزار گردآوري داده ها 62
 • 3-5-1- پرسشنامه تحليل رفتگي شغلي (مسلش ، 1982) 62
 • 3-5-2- پرسشنامه رضايت شغلي.. 64
 • 3-6- روش گرد آوری اطلاعات : 64
 • 3-7- روش تجزيه وتحليل داده ها: 64
 • فصل چهارم : تجزيه وتحليل داده ها
 • 4-1-مقد مه. 67
 • 4-2-توصيف شاخصهاي جمعيت شناختي.. 67
 • 4-3-تجزيه و تحليل توصيفي متغيرها 72
 • 4-3-1-توصیف ابعاد فرسودگی شغلی.. 72
 • 4-3-2- توصیف رضایت شغلی.. 73
 • 4-3- آمار استنباطي.. 73
 • 4-3-1-رابطه فرسودگی شغلی با رضایت شغلی.. 73
 • 4-3-2-رابطه فرسودگی عاطفی و رضایت شغلی.. 75
 • 4-3-3-رابطه مسخ شخصیت و رضایت شغلی.. 75
 • 4-3-4-رابطه فقدان موفقيت فردي  با رضایت شغلی.. 76
 • 4-3-5-تفاوت فرسودگی شغلی در معلمان زن و مرد. 77
 • 4-4-بررسی تأثیر متغیرهای مستقل (ابعاد فرسودگی شغلی) بر رضایت شغلی.. 77
 • فصل پنجم : نتیجه گیری و بحث
 • 5-1- مقدمه. 80
 • 5-2- بحث و نتیجه گیری.. 80
 • 5-3- بحث… 83
 • 5-4- پیشنهادها 83
 • 5-4-1- پیشنهادهای کاربردی تحقیق.. 83
 • 5-4-2- پيشنهادهای پژوهشی تحقیق.. 84
 • 5-5- محدودیتها 85
 • منابع.. 86
 • منابع داخلي.. 86
 • منابع خارجي

عنوان : پایان نامه تاثير اصول مديريت كيفيت فراگير بر عملكرد مالي و غير مالي شركت هاي صادراتي
تعداد صفحات: 73 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  12000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


شش + = 7