بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه سبک مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی
پایان نامه سبک مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی

پایان نامه سبک مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی

شرح مختصر:

در پهنه گيتي مراقبت‌هاي بهداشتي هرچه بيشتر مورد توجه قرار گيرند. نه تنها براي اوضاع محل و جامعه مؤثر خواهد افتاد بلكه تأثير عظيم آن بر منابع اقتصادي موجود جامعه نيز كاملا مشهود خواهد افتاد و مديريت در مراقبت‌هاي بهداشتي از اركان اصلي سازمان مي باشد. وظيفه اصلي مدير طراحي و حفظ محيطي است كه در آن افراد به صورت گروهي كار مي كنند تا مأموريت‌ها و اهداف خاصي را به انجام برسانند و آنجا كه منابع انساني و نيروي انساني كارآمد، بنيادي ترين عامل رشد ملي و توسعه سازمان‌ها است، لذا چنين نگرشي منجر به انجام تحولات جديد در مديريت منابع انساني و گسترش فكر مديريت مشاركتي شد. (سروري، 1382)

مديريت مشاركتي يكي از كاركرد‌هاي نسبتا جديد مديريت است كه دست اندركاران آن مي‌كوشند با تكيه بر اهميت انساني، راهكارهايي براي حضور مؤثر و فعال تمام كاركنان در سازمان‌ها، بيابند. (طباطبايي،1378)

يكي از عوامل مهم در هر سازماني، وجود تعهد و وفاداري كاركنان نسبت به سازمان مي‌باشد، نتيجه تحقيقات نشان مي دهد كه براي پيش بيني و توجيه رفتار فرد، تعهد سازماني به مراتب بيش از رضايت شغلي مورد استفاده قرار مي گيرد و به كمك آن بهتر مي توان ميزان غيبت و جابجايي كاركنان را پيش بيني كرد. (رابينز، 1378)

رشد و توسعه روزافزون سازمانها باعث مي‌شود که یک فرد یا عده معدودی از افراد نتوانند برای اداره کلیه امور سازمان با یافتن راه حلهای مناسب تصميم‌گيري  نمایند. و این امر مشارکت و سهیم نمودن همه جانبه افراد در تمامی سطوح و رده های مختلف سازمانی را ایجاب مي‌كند. از طرفی محققین و صاحبنظران علوم رفتاری با مطالعه و بررسی در حوزه مشارکت و تعهد سازمانی به این نتیجه رسیدند که مشارکت جمعی و سهیم بودن افراد در تعیین اهداف و ارزشهای سازمان منجر به ایجاد تعهد در میان همه اعضای سازمان می‌گردد. (هايلند،يوست،1380) تعهد سازمانی در مدیریت و ادبیات علوم رفتاری بعنوان یک عامل کلیدی در روابط بین افراد و سازمانها مطرح مي‌باشد و بسیاری از نظریه پردازان تعهد سازمانی را به عنوان عاملی که وابستگی فرد را به سازمان تقویت مي‌كند در نظر می گیرند اگر کارکنان با اشتیاق به همکاری خود با سازمان ادامه داده و تلاش کافی برای نیل به اهداف سازمان، به عمل بیاورند.آنها را متعهد به سازمان می‌دانند و بر این باورند که اگر کارکنان جدی باشند و تعهد سازمانی بالائی نیز داشته باشند، عملکرد و قابلیت در سازمان و کارکنان افزایش می‌یابد. رابطه بین مشارکت و تعهد سازمانی یکی از موضوعات اساسی و مورد توجه مدیریت منابع انسانی است که می تواند کانون مباحث فراوانی در میان محققین قرار بگیرد. وابستگی و ارتباط مشارکت و تعهد سازمانی به یکدیگر به مدیران، به خصوص مدیران بیمارستان که باید با کارکنانی خلاق و پرتوان با سطوح مختلف تخصصی کار کنند، آگاهی مي‌دهد که نه تنها مشارکت افراد در ایجاد رفتارهای بهنجار موثر بوده و موجبات افزایش کارایی و وابستگی کارکنان را از طریق دموکراسی سازمان فراهم می آورد بلکه در بهبود و تقویت تعهد سازمانی نیز موثر خواهد بود. تغییرات در ابعاد مختلف تعهد سازمانی، تغییر متغیرهای مشارکت را طلب می‌کند. آگاهی از وجود چنین ارتباطی برای مدیران و سرپرستان دارای اهمیت بسیاری است.

 

فهرست مطالب

 • چكيده 1
 •  
 • فصل اول : كليات تحقيق
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بيان مسئله. 5
 • 1-3- ضرورت و اهميت موضوع. 7
 • 1ـ4ـ اهداف پژوهش…. 8
 • 1-4-1- هدف کلی.. 8
 • 1-4-2- اهداف فرعی.. 9
 • 1-4-3- هدف کاربردی.. 9
 • 1-5- سؤالات پژوهش…. 9
 • 1-6- فرضیات پژوهش…. 10
 • 1-7- نوع پژوهش…. 10
 • 1-8- قلمرو پژوهش…. 10
 • 1-9- جامعه آماری و نمونه آماری.. 11
 • 1-10- روش تجزیه و تحلیل آماری.. 11
 • 1-11- تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و واژه ها 11
 •  
 • فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق
 • 2-1- مقدمه. 15
 • 2-2- نظريه‌هاي مديريت… 16
 • 2-2-1- نظريه‌هاي روابط انساني.. 16
 • 2-2-1-1- نظريه X و نظريهY… 16
 • 2-2-2- نظريه‌هاي رفتاري مديريت… 17
 • 2-2-2-1- نظريه همكاري.. 17
 • 2-2-2-2- نظريه همسازي.. 17
 • 2-2-2-3- نظريه سيستمي و مديريت… 18
 • 2-2-2-4- مطالعات دانشگاه اوهايو. 18
 • 2-2-2-5- مطالعات دانشگاه ميشيگان.. 19
 • 2-2-2-6- شبكه مديريت… 19
 • 2-2-2-7- نظريه ليكرت… 19
 • 2-2-2-8- تئوري موقعيت… 20
 • 2-2-2-9- تئوري اقتضا (فيدلر) 20
 • 2-2-2-10- تئوري مسير ـ هدف… 21
 • 2-2-2-11- نظريه مديريت علمي.. 21
 • 2-2-2-12- نظريه مديريت اداري.. 22
 • 2-2-2-13- بوروكراسي.. 22
 • 2-2-2-14- ويژگيهاي اصلي بوروكراسي.. 23
 • 2-3- سبك‌هاي رهبري.. 23
 • 2-3-1- سبك استبدادي يا آمرانه. 24
 • 2-3-2- سبك مشاركت جويانه يا مردم سالارانه (دموكراتيك) 24
 • 2-3-3- سبك آزادي مطلق يا بي قيدي.. 25
 • 2-3-4- الگوي مديريت مشاركتي.. 25
 • 2-3-4-1- فلسفه مشاركت… 28
 • 2-3-4-2- پيش نياز‌هاي مشاركت… 28
 • 2-3-4-3- اجزاي كليدي مشاركت… 29
 • 2-3-4-4- تعاريف مديريت مشاركتي.. 29
 • 2-3-4-5- مزاياي مديريت مشاركتي.. 32
 • 2-3-4-6- نقاط ضعف مديريت مشاركتي.. 34
 • 2-3-4-7- موانع اجراي مديريت مشاركتي.. 34
 • 2-3-4-8- پيامدهاي اجرايي مديريت مشاركتي.. 36
 • 2-3-4-9- نظريه‌هاي مبتني بر مديريت مشاركتي.. 37
 • 2-4- تعاريف و مفاهيم تعهد سازماني.. 41
 • 2-4-1- انواع تعهد. 42
 • 2-4-2- مزاياي تعهد سازماني.. 44
 • 2-4-3- عوامل موثر بر تعهد سازماني.. 44
 • 2-4-4- نظريه‌هاي مربوط به تعهد سازماني.. 45
 • 2-5- نتيجه‌گيري از نظريه‌ها و سبك‌هاي رهبري و تعهد سازماني.. 46
 • 2-6- پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشور 47
 • 2-7- پژوهش‌هاي انجام شده در خارج كشور 52
 •  
 • فصل سوم : روش پژوهش
 • 3-1- مقدمه. 56
 • 3ـ2ـ نوع پژوهش…. 56
 • 3ـ3ـ محیط پژوهش…. 56
 • 3ـ4ـ جامعه آماری و نمونه آماری.. 56
 • 3-5- ابزار گردآوری داده‌های پژوهش…. 56
 • 3-6- روایی و پایایی ابزارهای اندازه‌گیری.. 57
 • 3-7- شیوه جمع‌آوری اطلاعات… 58
 • 3-8- روش‌های تجزیه و تحلیل آماری.. 58
 •  
 • فصل چهارم : يافته‌هاي پژوهش
 • 1-4- مقدمه. 59
 • 4-2- نتایج تحلیل‌های مربوط به آمار توصیفی.. 59
 • 4-3- نتایج تحلیل‌های مربوط به آمار تحلیلی و آزمون فرضیات… 67
 •  
 • فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات
 • 5-1- مقدمه. 71
 • 5-2- بحث و نتیجه‌گیری.. 72
 • 5-3- پیشنهادات… 75
 • 5-4- محدودیت‌های پژوهش…. 77
 • منابع
عنوان : پایان نامه سبک مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی
تعداد صفحات: 102 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  99000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


7 − شش =