بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه سیستم کنترل های داخلی در واحدهای دانشگاهی
پایان نامه سیستم کنترل های داخلی در واحدهای دانشگاهی

پایان نامه سیستم کنترل های داخلی در واحدهای دانشگاهی

شرح مختصر:

کنترل یکی از وظایف حایز اهمیت مدیران و سیستم سازمانی است که ضمن ارتباط با سایر وظایف آن ها، عاملی موثر در تحقق اهداف و برنامه های سازمان تلقی می شود. مدیران در فراگرد کنترل، وضع موجود (عملکرد) را با وضع مطلوب (برنامه ) مقایسه می کنند. در همین زمینه مفهوم کنترل داخلی از جمله مهمترین سازو کارهایی است که در جهت هدایت اثربخش و کارای سازمان ها طراحی شده است. هدف نظام کنترل داخلی و حسابرسی، بهبود توان مدیریت مالی و اداری از طریق تحدید آن گروه از رفتارهای مالی است که به اتلاف و تخصیص نامناسب منابع و بروز فساد می انجامد. استقرار و استمرار یک نظام کنترل داخلی توانمند در سازمان، امکان مدیریت کارآ و موثر سازمان را برای مدیریت آن فراهم می آورد. (ارجمند نژاد، 1385،ص2).

مهم ترین مسئله ای که وجود کنترل داخلی را ضروری می سازد، آن است که پیش بینی ها و برنامه های عملیاتی در سازمان ها همواره با درصدی خطا توام است و برای رفع این خطاها و اصلاح عملیات، کنترل تنها راه چاره است. محیط متغیر و دگرگون سازمان دلیل دیگری بر ضرورت کنترل است. سازمان ها برای بقای خود باید از تغییرات محیطی آگاه شده و هماهنگی های لازم را با آن ها به عمل آورد، و کنترل وسیله این آگاهی است. حصول اطمینان از کیفیت کالاها و خدماتی که در سازمان های بزرگ طی برنامه های وسیع و پیچیده عرضه می شوند جز از طریق یک سیستم موثر کنترل عملی نمی باشد. و این ها همه شواهدی بر لزوم کنترل در سازمان های امروزی است.(الوانی، 1381،ص119) .

کنترل داخلی به واحدهای تجاری در دستیابی به اهداف مهم و حفظ و بهبود عملکرد آنها کمک می کند. ضروری است سازمانها، سیستمهای کنترل داخلی خود را به گونه ای اثربخش و کارا تدوین کرده و گسترش دهند تا از حفظ و بهبود عملکرد آنها حمایت کند. این کار از طریق افزایش موارد زیر، تحقق می یابد:

 • چابکی[1]: از طریق همسو شدن با تغییرات محیطهای کسب و کار و عملیاتی.
 • قابلیت اعتماد[2]: با کاهش ریسک به سطح قابل پذیرش.
 • شفافیت[3]: با فراهم کردان اطلاعات قابل اعتماد برای حمایت از تصمیم گیری مطلوب.

سیستم کنترل داخلی اثربخش بیش از هر چیز، به خط مشی ها، روشها و توافقها بستگی زیادی دارد. این موضوع، به کارگیری قضاوت را الزامی می کند. هیات مدیره و مدیریت با استفاده از قضاوتهای خود در این مورد، تصمیم گیری می کند که چه مقدار از کنترلها کافی است. مدیریت و سایر کارکنان از قضاوتهای خود در فعالیتهای روزانه برای طراحی، اجرا و اعمال کنترل داخلی در واحد تجاری استفاده می کنند. مدیریت و حسابرسان داخلی، در زمره سایر کارکنان، قضاوتهای خود را برای نظارت و ارزیابی اثربخشی سیستم کنترل داخلی به کار می برند. (رحیمیان، 1392) .

بسیاری تصور می کنند کنترلهای داخلی یعنی اقدامات واحد تجاری برای جلوگیری از تقلب کارکنان. در واقع، این اقدامات جزئی از کنترل داخلی است. بطور کلی، ساختار کنترل داخلی یک سازمان (که به آن سیستم کنترل داخلی نیز گویند) شامل سیستمها و روشهایی است که برای تامین اطمینان نسبی از دستیابی به هدفهای سازمانی به وجود می آیند. اطمینان نسبی بدان معناست که هیچ ساختار کنترل داخلی، ایده ال نیست و مخارج کنترل داخلی یک واحد تجاری نباید بیش از منافع مورد انتظار از آن باشد. این منافع شامل توانایی ساختار کنترل داخلی برای (1) حفاظت داراییها در برابر ضایع شدن، تقلب و استفاده نادرست؛ (2) افزایش دقت و قابلیت اتکای مدارک حسابداری؛ (3) تشویق کارکنان به رعایت رویه های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه ها و (4) ارزیابی کارآیی است. بطور خلاصه، ساختار کنترل داخلی شامل کلیه اقدماتی است که به عمل می آید تا مدیریت اطمینان یابد هر چیز به گونه ای که باید، عمل می کند.

سیستم کنترل داخلی مسایلی فراتر از وظایف مستقیم حسابداری و مالی را در بر می گیرد؛ دامنه آن تمامی شرکت را در برگرفته و با کلیه فعالیتهای آن سر و کار دارد.

ساختار کنترل داخلی، شیوه های مدیریت ارشد برای تفویض اختیار و تعیین مسئولیت انجام دادن اموری چون خرید، فروش، حسابداری و تولید را شامل می شود. سیستم کنترل داخلی همچنین شامل برنامه های مربوط به تهیه، بازبینی و توزیع گزارشها و تجزیه و تحلیلهای جاری بین سطوح مختلف سرپرستی است تا مدیران اجرایی بتوانند بر فعالیتها و وظایف گوناگونی که شالوده یک واحد تجاری بزرگ را تشکیل می دهد کنترل داشته باشند. استفاده از فنون بودجه بندی، استانداردهای تولید، آزمایشگاههای کنترل کیفیت، برسی زمان و حرکت و برنامه های آموزش حین خدمت کارکنان، موجب استفاده از مهندسان و تکنسینهایی می شود که هیچ ارتباطی با امور مالی ندارند؛ اما تمامی این موارد، جزئی از مکانیزمی است که امروزه به نام ساختار کنترل داخلی شناخته می شود.

اهمیت یک چنین مفهوم کلی و فراگیر زمانی روشن می شود که آن را از دید یک واحد دانشگاهی بررسی کنیم؛ زیرا سیستم کنترل داخلی به یک فن حساس و حیاتی برای مدیریت واحدهای تجاری تبدیل شده است تا بتواند به نحوی موءثر انجام وظیفه کنند.

(ارباب سلیمانی و نفری، 1387) .

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول:  کلیات تحقیق… 3
 • 1-1- مقدمه. 1
 • 1-2- بیان مسأله پژوهش…. 2
 • 1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…. 6
 • 1-4- اهداف پژوهش…. 7
 • 1-5- سؤالهای پژوهش…. 7
 • 1-6- فرضيه های پژوهش…. 8
 • 1-7- روش انجام پژوهش…. 8
 • 1-7-1- روش پژوهش و گردآوری دادهها 8
 • 1-7-2- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق.. 9
 • 1-8- استفاده‌كنندگان از نتايج پژوهش…. 10
 • 1-9- تعريف واژه‌هاي كليدي.. 10
 • 1-9-1- امکان سنجی استقرار: 10
 • 1-9-2- کنترل داخلی: 11
 • 1-9-3- دانشگاه آزاد اسلامی: 11
 • 1-9-4- ساختارسازمانی: 11
 • 1-9-5- خط مشی سازمان: 12
 • 1-9-6- نمودار سازمانی: 12
 • 1-10- ساختار پایاننامه. 12
 • فصل دوم:  مبانی نظری و پیشینه تحقیق… 14
 • 2-1- مقدمه. 15
 • 2-2- مبانی نظری پژوهش…. 15
 • 2-2-1- کنترل داخلی.. 16
 • 2-2-2- کنترل های داخلی حسابداری و کنترل های اداری.. 17
 • 2-2-3- اجزاء کنترل داخلی.. 19
 • 2-2-3-1- محیط کنترلی.. 19
 • 2-2-3-2- ارزيابي ريسك… 21
 • 2-2-3-3- فعاليت هاي كنترلي.. 24
 • 2-2-3-4- اطلاعات و ارتباطات.. 24
 • 2-2-3-5- نظارت.. 25
 • 2-2-4- بررسي اجمالي علل نارسايي‌ها و موانع استقرار كنترلهاي داخلي.. 27
 • 2-2-5- محدودیت های کنترل های داخلی.. 29
 • 2-2-6- فرآیند اول حسابرسی: 30
 • 2-2-8- ساير محدوديت هاي ذاتي.. 36
 • 2-2-9- شکست های کنترل های داخلی.. 38
 • 2-2-10- تخطی مدیریت از سیستم کنترل داخلی.. 39
 • 2-2-11-انواع کنترل های داخلی.. 40
 • 2-2-11-1- کنترل های داخلی عملیاتی (اداری) 41
 • 2-2-11-2- کنترل های داخلی حسابداری (مالی) 41
 • 2-2-12- انواع کنترل های داخلی حسابداری (مالی) 42
 • 2-2-12-1- کنترل پایه (اولیه) 42
 • 2-2-12-2- کنترل های انظباطی (ثانویه) 42
 • 2-2-13- ابزارهای دستیابی به کنترل های داخلی.. 43
 • 2-2-13-1- محیط کنترلی.. 43
 • 2-2-13-2-سیستم حسابداری.. 44
 • 2-2-13-3- روش های کنترلی.. 45
 • 2-2-14- قابلیت های کنترل داخلی.. 46
 • 2-2-15- تبانی در دستکاری کنترل داخلی.. 46
 • 2-2-16- کنترل های داخلی در واحدهای اقتصادی کوچک… 47
 • 2-2-17- سیر تکامل مفهوم کنترل داخلی.. 48
 • 2-2-18- اهداف كنترل هاى داخلى در بخش دولتى.. 52
 • 2-19- پژوهش‌های پیشین.. 54
 • 2-19-1- پژوهش‌های داخلی.. 54
 • 2-19-2- پژوهش‌های خارجی.. 62
 • 2-20- خلاصه فصل.. 69
 • فصل سوم:  روش تحقیق… 70
 • 3-1- مقدمه. 71
 • 3-2- روش تحقیق.. 71
 • 3ـ 3- جامعه آماری.. 73
 • ‏3-4- نمونه آماری.. 73
 • 3-5- ابزارهای گردآوری اطلاعات.. 74
 • 3-6- روایی ابزار اندازه گیری تحقیق.. 76
 • 3-7-پایایی پرسشنامه. 77
 • 3-7-1- روش آلفای کرونباخ: 78
 • 3-8- روش آماری برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها 80
 • 3-9- خلاصه فصل.. 82
 • فصل چهارم:  نتایج و بحث… 83
 • 4-1- مقدمه. 84
 • 4-2- آمار توصیفی.. 85
 • 4-2-1- جنسیت… 85
 • 4-2-2- وضعیت تاهل.. 87
 • 4-2-3- سطح تحصیلات.. 88
 • 4-2-4- سن.. 89
 • 4-2-5 سابقه خدمت… 90
 • 4-2-6 پست سازمانی.. 92
 • 4-3-آمار استنباطی.. 93
 • 4-3-1- بررسی فرض نرمال بودن؛ آزمون کلموگروف اسمیرنف… 93
 • 4-3-2- آزمون میانگین یک جامعه. 95
 • 4-3-3- آزمون فرضیه اول: 97
 • 4-3-4- آزمون فرضیه دوم: 100
 • 4-3-5- آزمون فرضیه سوم: 104
 • 4-3-6- آزمون فرضیه چهارم: 109
 • 4-4 – خلاصه فصل و نتیجه گیری.. 112
 • فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادها 114
 • 5-1 مقدمه. 116
 • 5-2 موضوع پژوهش…. 116
 • 5-3- فرضيه­هاي پژوهش…. 117
 • 5-4- روش تحقیق: 118
 • 5-5- يافته هاي پژوهش…. 118
 • 5-5-1- نتايج آزمون فرضيه اول.. 118
 • 5-5-2- نتايج آزمون فرضيه دوم. 119
 • 5-5-3- نتايج آزمون فرضيه سوم. 120
 • 5-5-4- نتايج آزمون فرضيه چهارم. 121
 • 5-6- محدوديت هاي پژوهش…. 122
 • 5-7- پيشنهادها 123
 • 5-7-1- پيشنهادهاي ناشي از پژوهش…. 123
 • 5-7-2- پيشنهاد براي پژوهش­هاي آتي.. 124
 • 5-8-خلاصه فصل.. 125
 • پیوست…

عنوان : پایان نامه سیستم کنترل های داخلی در واحدهای دانشگاهی
تعداد صفحات: 125 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط 9000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


6 + هشت =