بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل مرتبط با بکارگیری زنجیره تامین سبز با استفاده از تکنیک SEM و AHP
پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل مرتبط با بکارگیری زنجیره تامین سبز با استفاده از تکنیک SEM و AHP

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل مرتبط با بکارگیری زنجیره تامین سبز با استفاده از تکنیک SEM و AHP

شرح مختصر:

امروزه پایداری محيطي یکي از دغدغه های مهم در بين سازمانها و بنگاه های اقتصادی جهاني به دليل روند هشدارهای جهاني در ارتباط با آلودگي زیست محيطي است .کشور ها اقدامات متعددی برای فائق آمدن بر این مسئله انجام داده اند که این اقدامات به طور کلي تمامي فعاليت های مرتبط با جریان کالا از مرحله مواد خام تا تحویل کالا به مصرف کننده گان نهائي به انضمام جریان اطلاعات در سرتاسر زنجيره تامين را در بر مي گيرد . بنابراین در جوامع بشری امروزی ، زنجيره تامين سبز ،بخش جدا نشدني از فعاليت بنگاه ها برای سازگاری با محيط زیست را تشکيل مي دهد. مسائل آلودگي زیست محيطي که همراه با پيشرفت صنعت افزایش یافته را باید با مدیریت زنجيره تامين برطرف کرد و بدان وسيله ابتکار مدیریت زنجيره تامين سبز در آن دخيل کرد ( شو1 ،2005).  محيط زیست گرایي در هزارة جدید یکي از موضوعات مهم به شمار مي رود. از این رو دولتها با اهرمهای سياستي مختلف سعي دارند بنگاهها را به دروني سازی هزینه های تخریب زیست محيطي ملزم کنند شرکت های بزرگ چند مليتي بر روی بخش تحقيق و توسعه توليدات سبز و تثبيت استاندارد های منع استفاده از مواد پرخطر سرمایه گذاری کرده اند، و به تامين کنندگان محصولاتي که مواد بي خطر را در هر سطحي مهيا مي کنند، نياز دارند ) ژو وسارکيس2 ، 2006) این موضوع به این معناست که اکنون شرکت ها به شناخت هشدارهای ،زیست محيطي که ميتواند منبع ، مزیت رقابتي نيز باشد، مبادرت ورزیده اند ) والتون و همکاران3 ،1998).

 زنجيره تامين سبز مي تواند کارایي و هم افزایي ميان شرکای تجاری و شرکت را ارتقا دهد و به بهبود مسائل زیست محيطي و به حداقل رساندن ضایعات و صرفه جویي در هزینه ها کمك نماید ) رائو و هولت1، 2006) هم چنين مي تواند باعث افزایش بازده ، حذف یا کاهش آلاینده ها و ضایعات ،شهرت تجاری و دلگرمي بيشترکارکنان را ] در نتيجه اجرای [ برنامه های سبزباعث شود  )ناصری طاهری 1385) حفظ محيط زیست یکي از موضوعات برجسته این دهه و دهه های آینده است . برای شکوفایي اقتصاد، از بين بردن فقر جهانی بالا بردن سطح خوشبختي مردم دنيا و …. ، نه فقط در این نسل، بلکه در نسل های بعدی،[  همه ما [ برای حفظ محيط زیست و منابعي که وابسته به کالبد جامعه و فعاليت های اقتصادی مان است، وظيفه ای ضروری و هميشگي برای همکاری داریم (براون2 ،2006)

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 •  
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • 1-1 مقدمه 2
 • 1-2 بیان مسئله 5
 • 1-3 اهمیت ضرورت تحقیق 8
 • 1-4 اهداف تحقیق 9
 • 1-5 سوالات تحقیق 9
 • 1-7 قلمرو تحقیق 10
 • 1-8 تعاریف واژگان و اصطلاحات 10
 • 1-8-1 تعاریف نظری 10
 • 1-8-2 تعاریف عملیاتی 12
 • فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
 • 2-1  مقدمه 14
 • 2-2 زنجیره تامین 15
 • 2-3 زنجیره تامین سبز 17
 • 2-3-1 تعاریف زنجیره تامین سبز    17
 • 2-3-2 اهمیت زنجیره تامین سبز   17
 • 2-3-3 مزیت های  زنجیره تامین سبز در مقایسه با زنجیره تامین سنتی 19
 • 2-3-4 زنجیره تأمین سبز و مولفه­های آن   25
 • 2-4 نقش عوامل درون سازمانی بر بکارگیری زنجیره تامین سبز   31
 • 2-4-1 زیر ساختهای تکنولوژیک 32
 • 2-4-2 تعهد مدیریت ارشد   33
 • 2-4-3 هزینه پیاده سازی 33
 • 2-5 عوامل برون سازمانی زنجیره تامین سبز 34
 • 2-5-1 الزامات قانوني 34
 • 2-5-1-1 الزامات بین المللی 36
 • 2-5-1-2 الزامات داخلي 37
 • 2-5-2  بازار و رقبا 39
 • 2-5-3 مشوق های دولتی 41
 • 2-6 ذی نفعان سبز 42
 • 2-6-1 مشتریان سبز   42
 • 2-6-2 کارکنان 43
 • 2-6-3 تامین کنندگان سبز 43
 • 2-4-1 عوامل فنی و تکنیکی   47
 • 2- 7 -1 تولید سبز 47
 • 2-7-2 طراحی سبز 48
 • 2-7-3 بازیافت سبز 48
 • 2-8 عملكرد سازماني 49
 • 2-9 پیشینه تحقیقات انجام شده 53
 • 2-9-1 پیشینه تحقیقات خارجی 53
 • 2-9-2 پیشینه تحقیقات داخلی 56
 • 2-10فرضیات تحقیق  62
 • 2-11 مدل مفهومی تحقیق   62
 • 2-12 چهارچوب نظری تحقیق 67
 • فصل سوم: روش تحقیق
 • 3-1 مقدمه 68
 • 3-2 نوع روش تحقیق 69
 • 3-3 جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری 69
 • 3-4 روش و ابزار گردآوری داده ها 70
 • 3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها 72
 • 3-6 پایایی پرسشنامه  73
 • 3-7 روایی پرسشنامه 74
 • 3-7-1 تحلیل عاملی تاییدی متغیر‌های پژوهش 75
 • 3-7-2 تحلیل عاملی تاییدی سوالات متغیر عوامل درون سازمانی 75
 • 3-7-3 تحلیل عاملی تاییدی سوالات متغیر عوامل برون سازمانی 79
 • 3-7-4 تحلیل عاملی تاییدی سوالات متغیر ذی نفعان 82
 • 3-7-5 تحلیل عاملی تاییدی سوالات متغیر عوامل فنی و تکنیکی 85
 • 3-7-6 تحلیل عاملی تاییدی سوالات عملکرد سازمان 88
 • 3-8 روش آماری 91
 • 3-8-1 مدل معادلات ساختاری SEM 94
 • 3-8-2 فرآيند تحليل سلسله مراتبي یا  AHP 94
 • 3-8-2 -1 ساختار مساله، انتخاب گزينه ها بر مبناي معيارها 94
 • 3-8-2-2 تشكيل درخت سلسله مراتبي (AHP) 96
 • 3-8-2-3 مقایسات زوجی 98
 • 3-8-2-4 استخراج وزنها از ماتريس تصميم 99
 • 3-8-2-5 محاسبه اعتبار داده ها (نرخ ناسازگاری ) 100
 • 3-8-3 قابليت هاي مدل AHP 103
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
 • 4-1 مقدمه……  104
 • 4-2 اطلاعات دموگرافیک آزمودنی ها  105
 • 4-1-1 جنسیت آزمودنی ها  105
 • 4-1-2 سن آزمودنی ها  106
 • 4-1-3 میزان تحصیلات آزمودنی ها  107
 • 4-3 تست نرمالیتی متغیرهای پژوهش  109
 • 4-4 تحلیل عاملی اکتشافی عوامل مرتبط با بکارگیری زنجیره تامین سبز   110
 • 4-5 مدل معادلات ساختاری 113
 • 4-6 الویت بندی عوامل مرتبط با بکارگیری زنجیره تامین سبز 116
 • 4-6-1 رتبه بندی شاخص های اصلی 116
 • 4-6-2 رتبه بندی مولفه های” برون سازمانی ” 118
 • 4-6-3 رتبه بندی مولفه های “فنی و تکنیکی سازمانی” 120
 • 4-6-4 رتبه بندی مولفه های “درون سازمانی ” 121
 • 4-6-5 رتبه بندی مولفه های “ذی نفعان  ” 122
 • 4-6-6 رتبه بندی کلی متغیرها 124
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
 • 5-1 خلاصه تحقیق  126
 • 5-2 یافته های پژوهش 127
 • 5-3 پیشنهادات تحقیق  130
 • 5-3-1 پیشنهادات پژوهشی 130
 • 5-3-2 پیشنهادات کاربردی 131
 • 5-4 محدودیت های تحقیق 132
 • 5-4-1 محدودیت های در اختیار محقق 132
 • 5-4-2 محدودیت های خارج از  اختیار محقق 133
 • 5-5 ملاحظات اخلاقی  
 • منابع و مأخذ
عنوان : پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل مرتبط با بکارگیری زنجیره تامین سبز با استفاده از تکنیک SEM و AHP
تعداد صفحات: 120 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  29000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


شش − = 5