بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه عوامل مؤثر بر بهره وري کارکنان ستادی و عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز لاوان
پایان نامه عوامل مؤثر بر بهره وري کارکنان ستادی و عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز لاوان

پایان نامه عوامل مؤثر بر بهره وري کارکنان ستادی و عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز لاوان

شرح مختصر:

امروزه بهره­وري فراتر از يک معيار و شاخص اقتصادي است و به عنوان يک رويکرد جامع، فرهنگ و نگرش نظام­گرا و يک کلي از همه­ي اجزا مطرح است، به طوري که مي­تواند هر يک از جنبه­هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور، سازمان و يا افراد را تحت تاثير متقابل قرار دهد. براي تداوم حيات، رشد و توسعه تلاش همه جانبه­اي جهت ارتقاء بهره­وري به طور مستمر آغاز و مطالب زيادي درخصوص تعاريف، انواع، اهميت و اهداف بهره وری نگاشته شده است (طاهري، 12). از ابتداي قرن بيستم و شروع مديريت علمي بهره­ وري مهم‏ترين هدف سازمان­ها­ بوده است. بهره­وري يکي از موضوع­هاي اساسي است که در سطوح مختلف و در فعاليت­هاي گوناگون بشري، سابقه­ي چند صد ساله دارد و اهميت آن در فعاليت­هاي اقتصادي، اجتماعي و صنعتي به شدت مورد تأکيد قرار گرفته است. بهره ‌وري استفاده مؤثر و كارآمد از ورودي‌ها يا منابع براي توليد محصول يا ارائه خروجي‌هاست. ورودي‌ها (نهاده‌ها) منابعي از قبيل مواد اوليه، ابزارآلات و تجهيزات، نيروي كار و زمين و … هستند كه براي خلق خروجي يا ستاده (محصول‏هاي توليدي، خدمات ارائه شده) استفاده مي‌شوند. بهره‏ وري عبارت است از به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نيروي انساني و تمهيدات به طريق علمي به منظور كاهش هزينه‏ها و رضايت كاركنان، مديران و مصرف كنندگان. بر اساس ديدگاه مرکز ملي بهره‏وري ايران، بهره‏وري يك نگرش عقلاني به كار و زندگي است. اين مشابه يك فرهنگ بوده كه هدف آن هوشمندانه‌تر كردن فعاليت‏ها براي يك زندگي بهتر و متعالي است. بهره‏وري عبارت است از به دست آوردن حداكثر سود ممكن از نيروي كار، توان، استعداد و مهارت نيروي انساني، زمين، ماشين، پول، تجهيزات زمان، مكان و… به منظور ارتقاء رفاه جامعه، به گونه‌اي كه افزايش آن به عنوان يك ضرورت، در جهت ارتقاء سطح زندگي انسان‏ها و ساختن اجتماع همواره مدنظر صاحبنظران سياست، مديريت و اقتصاد قرار دارد (خاکي،1386، 36).

اندازه‏گيري بهره‌وري براي هر سازمان ضروري است و اين امر به حدي حائز اهميت است كه مي‌توان با برقراري و اجراي يك سيستم اندازه‌گيري بهره‌وري به نقاط قوّت و ضعف يك سازمان پي‌برد

فهرست مطالب

 • چکیده  1
 • فصل اول : کلیات تحقیق
 • مقدمه 3
 • 1 – 1 – تعریف موضوع پژوهش 4
 • 1- 2 –  بیان مسئله پژوهش 5
 • 1 – 3 – اهمیت ، ضرورت و انگیزه پژوهش 7
 • 1 – 4 – اهداف پژوهش 8
 • 1 – 5 – مدل مفهومی پژوهش 10
 • 1 – 6 –  قلمرو پژوهش 12
 • 1 – 7 – سؤال های اساسی پژوهش 12
 • 1 – 8 – فرضیه های تحقیق 13
 • 1 – 9- تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها 13
 • فصل دوم : ادبیات تحقیق
 • مقدمه 17
 • 2 – 1 – تاریخچه بهره وری 17
 • 2 – 2 – مفاهیم (تعاریف) بهره وری 21
 • 2 – 3 – نظام ارتقای بهره وری 26
 • 2 – 4 – انواع بهره وری 29
 • 2 – 5 – سطوح بهره وری 29
 •        2 – 5 – 1 – بهره وری فردی اختیاری 29
 •        2 – 5 – 2 – بهره وری در سازمان 29
 •        2 – 5 – 3 – بهره وری ملی 30
 • 2 – 6 – بهره وری از دیدگاه صاحب نظران 30
 • 2 – 7- چرخة بهره وری 35
 • 2 – 8 – سیستم اندازه گیری بهره وری در واحدهای تولیدی 37
 •        2 – 8 – 1 – اندازه گیری بهره وری 38
 •        2 – 8 -2 – اندازه گیری سطوح بهره وری و شاخص های آن 40
 •        2 – 8 – 3 – اندازه گیری بهره وری عوامل مختلف تولید 43
 • 2 – 9 – عوامل مؤثر بر بهره وری 45
 •        2 – 9 – 1 – عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری 47
 •        2 – 9 – 2 – شرایط لازم برای بهبود بهره وری 50
 •    2 – 9 – 3 – توانا سازی راهی به سوی بهره وری بیشتر 52
 •    2 – 9 -4 – انگیزش و بهره وری 52
 •    2 – 9 -5 – انگیزش کارکنان و بهره وری نیروی انسانی  53
 •       2 – 9 – 6 – طرح های انگیزشی برای بهبود بهره وری نیروی انسانی 53
 •       2 – 9 – 7 – فرهنگ کار و نقش آن در بهره وری انسانی تعهد سازمانی 54
 •       2 – 9 – 8 – بررسی نقش سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در بهسازی نیروی انسانی 55
 •      2 – 9 – 9 – نقش مدیریت در بهبود بهره وری 55
 •      2 – 9 – 10 – علل کاهش بهره وری 56
 •      2 – 9 – 11 – علل کاهش بهره وری ملی  58
 •      2 – 9 – 12 – نقش سرمایه اجتماعی در بهره وری نیروی کار انسانی 58
 •      2 – 9 – 13 – سرمایه گذاری بر سرمایه های انسانی 60
 •      2 – 9 – 14 – تقسیم بندی داراییهای نامشهود  62
 • 2 – 10 – اصول بهره وری و رابطه آن با کیفیت 62
 • 2 – 11 – بهره وری و ثبات مدیریتی  66
 • 2 – 12 – مدل Achieve  67
 • 2 – 13 – معرفی شرکت نفت و گاز لاوان 67
 • 2 – 14 – نتایج تحقیقات انجام شده قبلی 73
 •       2 – 14 – 1 – نتایج تحقیقات داخلی  73
 •       2 – 14 – 2 – نتایج تحقیقات خارجی 75
 • فصل سوم : روش تحقیق
 • مقدمه 78
 • 3 – 1 – نوع و روش تحقیق 78
 • 3 – 2 – جامعه آماری 80
 • 3 – 3 – نمونه آماری و شیوه ی نمونه گیری 80
 • 3 – 4 – ابزار گرد آوری اطلاعات 82
 • 3 – 5 – شیوه گرد آوری اطلاعات 84
 • 3 – 6 – روایی و پایابی ابزار 84
 • 3 – 7 – روش تجزیه و تحلیل آماری 86
 • 3 – 8 – نرم افزار مورد استفاده 88
 • فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
 • مقدمه 90
 • 4 – 1 – یافته های مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها 90
 •       4 – 1 – 1 – توصیف آزمودنی ها بر اساس جنسیت 90
 •       4 – 1 – 2 – توصیف آزمودنی ها بر اساس سن 91
 •       4 – 1 – 3 – توصیف آزمودنی ها بر اساس مدرک تحصیلی  91
 •       4 – 1 – 4 – توصیف آزمودنی ها بر اساس سابقه کار 92
 •       4 – 1 – 5 – توصیف آزمودنی ها بر اساس رده سازمانی 93
 •       4 – 1 – 6 – توصیف .آزمودنی ها بر اساس پایه شخصی 94
 •       4 – 1 – 7 – توصیف آزمودنی ها بر اساس پایه سازمانی 95
 •       4 – 1 – 8 – توصیف ازمودنی ها بر اساس موقعیت سازمانی 96
 • 4 – 2 – یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق 97
 • 4 – 3 – رتبه بندی متغییرهای تحقیق 111
 • فصل پنجم : تحلیل یافته ها ، نتیجه گیری و پیشنهادات
 • مقدمه 113
 • 5 – 1 – خلاصه تحقیق  113
 • 5 – 2 – تبیین فرضیه ها و مقایسه با تحقیقات قبلی 115
 • 5 – 3 – نتیجه گیری 120
 • 5 – 4 – محدودیت های تحقیق 121
 • 5 – 5 – پیشنهادهای مبتنی بر تحقیق 121
 • 5 – 6 – پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده
 •    منابع
عنوان : پایان نامه عوامل مؤثر بر بهره وري کارکنان ستادی و عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز لاوان
تعداد صفحات: 140 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  29000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


− یک = 8