بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و رابطه آن با فرایند موفقیت توسعه محصول جدید و نوآوری سازمانی
پایان نامه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و رابطه آن با فرایند موفقیت توسعه محصول جدید و نوآوری سازمانی

پایان نامه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و رابطه آن با فرایند موفقیت توسعه محصول جدید و نوآوری سازمانی

شرح مختصر:

امروزه، بقاي سازماني، گرايش به سمت محصولات جديد و بكارگيري روش‌هايي براي ايجاد محصولات جديد است. با پيشرفت فناوري، رقابتي شدن هر چه بيشتر سازمان‌ها، پيدايش علوم و تجهيزات جديد توليدي، تغييرات اساسي در نيازها و سلايق مشتريان و غيره توليد محصولات جديد را با چالش‌هاي جديد روبه‌رو كرده است (رادفر و همکاران، 1388). مديريت منظم و پيوسته دانش، يك فاكتور مهم درتوسعه محصول به شمار مي آيد و فعاليت هاي دانشي درقلب فرايندهاي توسعه محصول جديد در نظر گرفته مي شود. امروزه نوآوري و سرعت تحويل به بازار محصولات در موفقيت كسب و كارضروري است و به طور فزاينده اي در آينده حياتي خواهد بود. بسياري از محققان توسعه محصول جديد را به عنوان يك فرايند متمركز بر دانش معرفي كرده اند كه با رشد فزاينده پيچيدگي محصولات و فناورى ها فرايند توسعه محصول جديد به دانش ضمني و عيني موثر و مديريت اين دانش ها احتياج مبرم دارد (یانگ و لیو[1]، 2006).

شركت‌هاي كوچك و متوسط در آسيا نقش يك موتور رشد و توسعه را ايفا مي كنند. اين شركت‌ها بيش از 95 درصد كل شركت‌ها را تشكيل داده و بيش از 40 تا 80 درصد نيروي كار در اين صنايع اشتغال دارند. در این گونه شرکتها، موضوع موفقيت در ارائه محصول جديد و شناسایی عوامل موثر بر آن، مقوله اي پراهميت براي مديران و مالكان بنگاه ها مي باشد. اهمیت موضوع موفقیت فرایند توسعه محصول جدید آنجا مشخص می شود که كوپر[2] (2005) نرخ شكست پروژه‌هاي NPD در سطح دنيا را حدود 33 درصد عنوان كرده است و معتقد است كه هزينه شكست در ارايه محصول جديد مي تواند از  اهداف فروش از دست رفته، درآمد كسب نشده، سودهاي به تعويق افتاده به علاوه منابع توسعه هرز منتج شده باشد. سایر آمارهاي مشابه حكايت از اين حقيقت دارد كه موفقيت در پروژه هاي NPD  به واقع چالش مهم و حياتي براي مديران گذشته بوده و اين چالش ها بدبختانه مديران امروزي را نيز فرا گرفته است (وودکاک و همکاران[3] ، 2000).

نیاز به مدیریت دانش مخصوصا در توسعه محصول جدید، بسیار مهم، حیاتی و حساس تلقی می شود. زیرا چالش اصلی توسعه محصولات جدید، پیش بینی مسائلی است که هنوزر اتفاق نیفتاده اند و این پیش بینی می بایست در یک بازار بسیار دینامیک و پویا با متغیرهای بسیار زیادی که تحت کنترل درونی یا بیرونی ما نیستند صورت گیرد (به نقل از رضایی و همکاران، 1387). مديريت دانش نیز در نوآوري كه فعاليت مركزي در توسعه محصول جديد است نقش بسيار مهمى را ايفا مى كند و فهم رابطه روشمند بين اين دو مفهوم در ايجاد و نگهداري مزيت رقابتي پايدار براي سازمان ها بسيار حياتي است (پلیسس[4]، 2007).

از طرف دیگر، سازمان ها براي بقاء خود در دنياي متلاطم ومتغيير امروز، به انديشه هاي نو و نظرات جديد نياز دارند. افزايش تهديدها از يك سو و استفاده از فرصت ها از سوي ديگر، محيطي پويا و غير قابل پيش بيني سازمان ها را با جزر و مدهاي شديد روبرو مي سازند و آنها را به سوي تغيير و نوآوري[5] به چالش مي كشانند (شاه حسيني و كاووسي،1388). نوآوري به عنوان يكي از كليدهاي محرك در طول دوره موفقيت سازمان در بازارهاي رقابتي امروزه بيش از پيش مورد توجه قرارگرفته است. به اين دليل است كه شركت هايي كه قابليت نوآوري كردن را دارند، بهتر و سريع تر به چالش هاي محيطي پاسخ مي دهند (خیمنز و همکاران[6]، 2008). زيرا هدف مديريت دانش و راز بقاي این سازمان امروزي در نوآوري نهفته است. متخصصان مديريت دانش بر اين عقيده هستند كه مكانيزم هاي نوآوري وفرآيندهاي مديريت دانش قابل انطباق هستند (محمدزاده، 1380، به نقل از حمیدی، 1392). هم چنین مطالعات نشان داده است که. استخراج و بهره برداري از دانش می تواند باعث نوآوري در شرکتها شود (هال و آندریانی [7]، 2002). در ادبیات مرتبط با نوآوري، دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزاي فرایند خلق نوآوري مطرح گردیده است (گالونیک و رودان[8] ، 1998). و اهمیت مدیریت دانش و رابطه آن با نوآوري به طور گسترده تأیید شده است (هال و مایرز [9]، 2006).  واضح است که  عملکرد مدیریت دانش بر نوآوری سازمان موثر است (وانگ[10]، 2005). مدیریت مؤثر دانش عملکردهاي نوآورانه را از طریق توسعه بینشها و تواناییهاي جدید افزایش می دهد (نوناکا و تاکشی [11]، 1995). در نتیجه مدیریت دانش زمینه را براي نوآوري فراهم می سازد و براي نوآوري در شرکتها ضروري به نظر می رسد

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • 1-1 مقدمه. 2
 • 1-2 بیان مسئله. 3
 • 1-2-1 بیان مسئله از دیدگاه محقق. 5
 • 1-3 ضرورت انجام تحقیق. 5
 • 1-4 اهداف پژوهش… 6
 • 1-5 سوال های پژوهش… 7
 • 1-6 قلمرو تحقیق. 7
 • 1-7 تعاریف واژگان و اصطلاحات.. 7
 • 1-7-1 تعاریف نظری. 7
 • 1-7-2 تعاریف عملیاتی. 8
 •  
 • فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
 • 2-1 سازمان های کوچک و متوسط.. 9
 • 2-1-1 تعریف سازمان های کوچک و متوسط.. 9
 • 2-1-2 اهمیت شركت‌هاي كوچك و متوسط.. 10
 • 2-2 مدیریت دانش… 12
 • 2-2-1 تعریف دانش… 12
 • 2-2-2 دانش و انواع آن. 13
 • 2-2-3 تعاریف مدیریت دانش… 14
 • 2-2-4 ضرورت توجه به مدیریت دانش در سازمان. 15
 • 2-2-5 فرایند مديريت دانش… 17
 • 2-2-6 مزایای مدیریت دانش… 17
 • 2-2-7 اهداف مدیریت دانش… 18
 • 2-2-8 تسهیم دانش و اهمیت آن در تاثیر گذاری بر نوآوری سازمانی. 19
 • 2-3 توسعه محصول جدید. 20
 • 2-3-1 تعاریف فرایند توسعه محصول جدید. 20
 • 2-3-2 ضرورت توجه به مقوله توسعه محصول جدید. 21
 • 2-3-3 فرایند توسعه محصول جدید. 22
 • 2-3-4 اهداف فرایند توسعه محصول. 23
 • 2-3-5  استراتژي‌ها و مدل‌هاي توسعه محصول. 25
 • 2-3-5-1 استراتژي‌هاي عمومي پورتر : 25
 • 2-3-5-2 مدل استراتژي رقابتي آنسف.. 25
 • 2-3-5-3 ‌مدل استراتژي‌ سازگاري محصول جديد با مهارتهاي تحقيق و توسعه‌اي شركت.. 26
 • 2-3-6 الگوهاي توسعه محصول جديد. 27
 • 2-4 نوآوری. 28
 • 2-4-1 تعاریف نوآوری. 28
 • 2-4-2 نوآوری و خلاقیت.. 31
 • 2-4-3 اهمیت نوآوری برای سازمان. 31
 • 2-4-4 دسته بندی نوآوري. 33
 • 2-4-5 نوآوري سازماني. 34
 • 2-5 پیشینه تحقیق. 35
 • 2-5-1 پیشینه تحقیقات خارجی. 35
 • 2-5-2 پیشینه تحقیقات داخلی. 38
 • 2-6 فرضیات تحقیق. 39
 • 2-7 مدل های مفهومی پژوهش… 40
 •  
 • فصل سوم: روش تحقيق
 • 3-1 مقدمه. 41
 • 3-2  نوع روش تحقیق. 41
 • 3-3 جامعه ونمونه آماري و روش نمونه گیري. 41
 • 3-4. روش و ابزار گردآوری داده ها 42
 • 3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها 43
 • 3-6 پایایی پرسشنامه. 43
 • 3-7 روایی پرسشنامه. 44
 • 3-7-1 بررسی روایی همگرای  نوآوری سازمانی. 44
 •  
 • فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري
 • 4-1 اطلاعات دموگرافیک آزمودنی ها 55
 • 4-1-1 جنسیت آزمودنی ها 55
 • 4-1-3 میزان تحصیلات آزمودنی ها 57
 • 4-1-4 سابقه کار آزمودنی ها 58
 • 4-2 تست نرمالیتی متغیرهای پژوهش… 59
 • 4-3- تحلیل عاملی اکتشافی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش… 60
 • 4-4 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم عوامل کلیدی موفقیت KM (تست مدل           حاصله) 65
 • 4-5 اولویت بندی بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش… 71
 • 4-5-1 اولویت بندی شاخص های اصلی. 71
 • 4-5-2 اولویت بندی مولفه های “منابع انسانی”. 72
 • 4-5-3 اولویت بندی مولفه های “زیرساختها”. 73
 • 4-5-4 اولویت بندی مولفه های “استراتژی و اهداف”. 74
 • 4-5-5 رتبه بندی مولفه های “فرهنگ سازمانی”. 75
 • 4-5-6 رتبه بندی مولفه های “ساختار سازمانی”. 76
 • 4-5-7  رتبه بندی کلی متغیرها 77
 • 4-6- بررسی روابط بین مدیریت دانش، موفقیت NPD ، و نوآوری. 80
 •  
 • فصل پنجم: نتیجه گیری
 • 5-1 خلاصه حقیق. 83
 • 5-2 یافته های پژوهش… 84
 • 5-3 پیشنهادات تحقیق. 89
 • 5-3-1 پیشنهادات پژوهشی. 89
 • 5-3-2پیشنهادات کاربردی. 90
 • 5-4- محدودیت های تحقیق. 91
 • 5-4-1- محدودیت های در اختیار محقق. 91
 • 5-4-2- محدودیت های خارج از اختیار محقق. 91
 • منابع و مآخذ 
عنوان : پایان نامه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و رابطه آن با فرایند موفقیت توسعه محصول جدید و نوآوری سازمانی
تعداد صفحات: 107 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  29000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


7 − = شش