بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه نقش فرهنگ سازمانی در توانمندسازی کارکنان در شبکه بهداشت و درمان
پایان نامه نقش فرهنگ سازمانی در توانمندسازی کارکنان در شبکه بهداشت و درمان

پایان نامه نقش فرهنگ سازمانی در توانمندسازی کارکنان در شبکه بهداشت و درمان

شرح مختصر:

مرور نوشته‌هاى صاحب نظران مديريت مبين اين واقعيت است كه فرهنگ سازمانى، رفتار كاركنان را در سازمان شكل می‌دهد. همچنين با توجه به اين كه فرهنگ سازمانى، تأثيرى بسزا بر رفتار مديران و كاركنان در تمام سطوح سازمان دارد، آنها با قدرت می‌توانند توانايى يك سازمان را در تغيير جهت‌گيرى راهبردى آن، تحت تأثير قرار دهند. يكى از دلايل عمده توجه و علاقه نسبت به مطالعه فرهنگ آن است كه مفهوم فرهنگ نه تنها با تحليل سازمان مرتبط است بلكه به ما كمك می‌کند تا بدانيم در سازمان، جايى كه خرده فرهنگ‌ها وگروه‌هاى كارى بايد با هم كار كنند، چه می‌گذرد

سازمان چيزي بيش از سطوح افقي و عمودي، واحدها و سلسله مراتب است. يك سازمان همانند يك فرد داراي شخصيت است، شخصيتي كه داراي ويژگي‌هاي انعطاف پذيري، محافظه كاري و نوآوري و … است در سازمان كاركنان نسبت به يك الگوي خاص رفتاري با هم توافق مي كنند و اين همان فرهنگ سازماني است. لذا، از آنجا كه در هر سازماني، فرهنگ منحصر به فرد آن سازمان وجود دارد كه به افراد شيوه فهم و معني بخشيدن به رويدادها را نشان مي‌دهد، از فرهنگ سازماني مي توان به عنوان يك اهرم قدرتمند براي هدايت و تقويت رفتار سازماني استفاده نمود.

به هر حال بالندگي سازمان به عنوان يك فرايند برنامه ريزي شده، با دگرگوني فرهنگ سازماني برابر مي‌باشد و هر گونه تغييرات و دگرگوني در سازمان بدون توجه به فرهنگ سازماني، مؤثر واقع نمي شود. در نهايت بايد گفت كه تحقق اهداف سازماني بستگي به عواملي از جمله فرهنگ سازماني حاكم بر نيروي انساني دارد. لذا در جهت تحقق اهداف سازمان و امكان خشنودي اعضاء آن بر مديران است تا فرهنگ سازماني را شناخته و بر نحوه تأثير آن بر سازمان آگاهي داشته باشند

 

فهرست مطالب

 • چكيده  1
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • 1-1- مقدمه  2
 • 1-2- بیان مسئله  3
 • 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش     4
 • 1-4- هدف پژوهش     5
 • 1-4-1- هدف اصلی   5
 • 1-4-2- اهداف فرعی   5
 • 1-5- سؤالات پژوهش     6
 • 1-5-1- سؤال اصلی   6
 • 1-5-2- سؤالات فرعی   6
 • 1-6- تعاریف مفاهیم و واژگان اختصاصی پژوهش     6
 • 1-6-1- فرهنگ سازمانی   6
 • 1-6-2- درگير شدن در كار  6
 • 1-6-3- سازگاري (ثبات و يكپارچكي) 6
 • 1-6-4- انطباق پذيري   7
 • 1-6-5- رسالت    7
 • 1-6-6- توانمندسازي كاركنان   7
 • 1-6-7- احساس شایستگی   7
 • 1-6-8- احساس داشتن حق انتخاب   8
 • 1-6-9- احساس مؤثر بودن   8
 • 1-6-10- احساس معنی‌دار بودن   8
 • 1-6-11- احساس داشتن اعتماد به دیگران   9
 • 1-7- تعاریف عملیاتی   9
 • 1-7-1- فرهنگ سازمانی   9
 • 1-7-2- درگير شدن در كار  9
 • 1-7-3- سازگاري   9
 • 1-7-4- انطباق‌پذيري   10
 • 1-7-5- مأموريت يا رسالت    10
 • 1-7-6- توانمندسازی کارکنان   10
 • 1-8- قلمرو تحقیق   10
 • 1-8-1- قلمرو موضوعی   10
 • 1-8-2- قلمرو مکانی پژوهش     10
 • 1-8-3- قلمرو زمانی پژوهش     10
 • فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
 • 2-1- مقدمه  11
 • 2-2- مبانی نظری (فرهنگ سازماني) 12
 • 2-2-1- تعریف فرهنگ سازماني   12
 • 2-2-2- منشأ و چگونگي شكل گيري فرهنگ سازماني   13
 • 2-2-3- عوامل مؤثر بر فضاي فرهنگي و جو يك سازمان   15
 • 2-2-4- اهميت شناخت فرهنگ براي سازمان‌ها 16
 • 2-2-5- كاركردهاي فرهنگ سازماني   17
 • 2-2-6- مدل فرهنگ سازمانی دنیسون   18
 • 2-3- مبانی نظری (توانمندسازي) 22
 • 2-3-1- تعاريف توانمندسازي   22
 • 2-3-2- مفاهیم توانمندسازی   23
 • 2-3-3- مفروضات توانمندسازی   24
 • 2-3-4- الزامات توانمندسازی   25
 • 2-3-5- اهمیت توانمندسازی در سازمان   27
 • 2-3-6- دلایل توانمندسازی   28
 • 2-3-7- موانع توانمندسازی کارکنان   28
 • 2-3-8- نشانه های توانمندسازی   29
 • 2-3-9- مدل‌ها و ابعاد توانمندسازی   30
 • 2-3-9-1- مدل توانمندسازي رابينز و كرينو وفرندال   30
 • 2-3-9-2- مدل توانمندسازي باون و لاولر  31
 • 2-3-9-3- مدل توانمندسازي مگ لاگان ونل   32
 • 2-3-9-4- مدل توانمندسازي گائو  33
 • 2-3-9-5- مدل توانمندسازي اسپريتزر  34
 • 2-3-9-6- مدل پترسون   36
 • 2-3-9-7- الگوي توانمندسازي چهار عاملی   36
 • 2-3-9-8- مدل‌های توانمندسازي به عنوان مفهوم انگيزشي و شناختي   37
 • 2-3-10- رویكردهای توانمندسازی   43
 • 2-3-11- مراحل توانمندسازی   44
 • 2-4- پيشينه تحقيق   45
 • 2-4-1- تحقیقات داخلی   45
 • 2-4-2- تحقیقات خارجی   47
 • 2-5- مدل مفهومی تحقیق   51
 • 2-6- فرضیات پژوهش     52
 • 2-6-1- فرضیه اصلی   52
 • 2-6-2- فرضیات فرعی   52
 • فصل سوم: روش تحقیق
 • 3-1- مقدمه  53
 • 3-2- روش تحقیق   54
 • 3-3- جامعه و نمونه آماری   54
 • 3-4- متغیرهای پژوهش     56
 • 3-5- روش گردآوری اطلاعات   56
 • 3-6- روایی   58
 • 3-7- آزمون پایایی پژوهش     58
 • 3-8- آزمون‌های آماری مورد استفاده  60
 • 3-8-1- آمار توصيفي   60
 • 3-8-2- آمار تحليلي(استنباطي) 60
 • 3-8-2-1- آزمون ضریب همبستگی   60
 • 3-8-2-2- آزمون رگرسیون   61
 • 3-8-2-3- آزمون رتبه بندي فریدمن   61
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 • 4-1- مقدمه  62
 • 4-2- آمار توصیفی   63
 • 4-2-1- توزيع فراوانی آزمودنی‌ها بر حسب جنسیت    63
 • 4-2-2- توزيع فراوانی آزمودنی‌ها بر حسب سن   63
 • 4-2-3-  توزيع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات آن‌ها 64
 • 4-2-4- توزيع فراوانی آزمودنی‌ها بر حسب وضعیت تأهل   64
 • 4-2-5- توزيع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سابقه کار آن‌ها 65
 • 4-3- تحليل داده ها 66
 • 4-3-1- آزمون فرضیه اصلی   66
 • 4-3-1-1- برازش مدل رگرسیونی فرضیه اصلی   67
 • 4-3-2- فرضیه فرعی اول   69
 • 4-3-2-1- برازش مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول   69
 • 4-3-3- فرضیه فرعی دوم  72
 • 4-3-3-1- برازش مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم  72
 • 4-3-4- فرضیه فرعی سوم  75
 • 4-3-4-1- برازش مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم  75
 • 4-3-5- فرضیه فرعی چهارم  78
 • 4-3-5-1- برازش مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم  78
 • 4-4- آزمون رتبه‌بندی فریدمن   81
 • 4-7- نتایج کلی فرضیات تحقیق   82
 • 5- نتیجه گیری و بحث
 • 5-1- مقدمه  83
 • 5-2- يافته‌هاي آمار توصيفي   84
 • 5-3- يافته هاي آمار استنباطي   84
 • 5-4- بحث    87
 • 5-5- پیشنهادات   89
 • 5-5-1- پيشنهادات کاربردی   89
 • 5-5-2- پیشنهادات پژوهشي   90
 • 5-6- محدودیت هاي تحقیق   93
 • منابع و مأخذ
عنوان : پایان نامه نقش فرهنگ سازمانی در توانمندسازی کارکنان در شبکه بهداشت و درمان
تعداد صفحات: 140 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  29000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


5 − سه =