بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
پایان نامه یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پایان نامه یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شرح مختصر:

چالش‌هاي محيطي عصرحاضر از نظر پيشرفت سريع فناوري، افزايش انتظارات مشتريان و ضرورت انعطاف‌پذيري، سازمان‌ها را به جستجوي راهي براي تداوم بقاي خود وادار كرده است. در اين ميان بسياري از سازمان‌ها، راه‌حل را افزايش قابليت يادگيري سازماني و اجراي برنامه‌هاي توانمند‌سازي تشخيص داده و تلاش كرده‌اند، با اجراي اين برنامه ها، ضمن اصلاح متغيرهاي موثر بر احساس افراد، با بهره‌گيري از يادگيري و توانمندسازي فرد، بر موانع دروني و بيروني غلبه كرده و زمينه لازم براي پرورش كاركنان را به وجود آورند. (شفی،1385،ص35)

كاركنان توانمند به خود و سازمان‌شان نفع مي‌رسانند، زندگي و شغل خود را هدفمند مي‌دانند. در سازمان توانمند، كاركنان با احساس هيجان، مالكيت و افتخار، بهترين ابداعات و افكار خود را به كار مي‌گيرند، با احساس مسئوليت كار مي‌كنند و منافع سازمان را بر منافع خود ترجيح مي‌دهند. توجه به اين نكته ضروري است كه انسان‌ها به مهارت‌هاي جديد نياز دارندو بايد پيوسته يادبگيرند تا بتوانند نيازهاي سازمان را پاسخ گويند. انسان‌ها بايد فرصت براي يادگيري داشته باشند تا بتوانند شركاي واقعي به شمار آيند. يادگيري به عنوان يك راهبرد توانمند سازي ، به مفهوم تشكيل ساختارها، فرايندها و فناوري است كه امكان توسعه و اثبات صلاحيت جديد افراد و تيم‌ها را افزايش مي‌دهد. يادگيري موجب توانمندسازي مي‌شود و توانمندسازي، تمايل به يادگيري بيشتر را برمي‌انگيزد و در نتيجه اين فرايند تعاملي، توانايي‌هاي سازمان براي سازگاري با شرايط و تحولات محيطي افزايش مي‌يابد. (رابينز،1381،ص45) .

هم‌چنانكه گفته شده، سازمان‌ها توجه وافري به امر توانمندسازي كاركنان و تبديل آنان به كارمندان دانش‌گر دارند و اين مسئله در مورد دانشگاه علوم پزشکی کرمان كه يكي از اركان اساسي در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در كشور مي‌باشند از اهميت دو چنداني برخوردار است.

با توجه به اهمیت، قدمت و نقش مؤثر دانشگاه علوم پزشکی کرمان در خصوص خدمات بهداشتی و درمانی کشور و همچنین با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی کرمان از سازمان هائی است که با خدمات گسترده، مسئولیت حفظ سلامت مردم را برعهده دارد، بایستی به صورت سازمانی پویا به تغییرات محیطی پاسخی مناسب ارائه دهد.  پیشرفت های سریع تکنولوژی اطلاعات، گسترش بیش از پیش آگاهی وانتظارات مردم که نتیجه افزایش سطح دانش، گسترش ارتباطات و آگاهی مردم از حقوق اجتماعی خودشان می باشد و تعهد دانشگاه علوم پزشکی به پاسخگوئی به مردم و ارائه خدمات بهتر، همه و همه وضعیت محیطی بسیار پیچیده و ناپایداری را برای این سازمان پدید آورده است.

برای اینکه دانشگاه علوم پزشکی کرمان بتواند در مقام سازمانی پویا در برابر محیط پر تنش خود به موقع عکس العمل نشان دهد و ماموریت خود را عملی سازد، لازم است بتواند چشم انداز روشنی از آنچه که می خواهد باشد ترسیم کند و از توان وتجربه سرمایه های انسانی در اختیار بهره بگیرد.

فهرست مطالب

 • چكيده1
 • فصل اول: کلیات تحقیق.. 2
 • مقدمه: 3
 • بيان مسئله: 5
 • اهميت و ضرورت تحقيق:‌ 6
 • اهداف تحقيق : 8
 • فرضیه های تحقیق : 8
 • تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي.. 9
 • قلمرو تحقیق: 12
 • فصل دوم: ادبیات نظری پژوهش… 13
 • مقدمه: 16
 • پیشینه نظری: 17
 • یادگیری سازمانی.. 17
 • سازمان های یادگیرنده و یادگیری سازمانی: 23
 • سطوح یادگیری: 25
 • یادگیری سازمانی: 27
 • فرایند یادگیری سازمانی.. 28
 • کسب دانش: 28
 • توزیع اطلاعات: 28
 • تفسیر اطلاعات: 29
 • حافظه سازمانی : 29
 • انواع یادگیری: 31
 • یادگیری برای بقاء: 31
 • یادگیری انطباقی : 32
 • یادگیری تعمیمی(مولد) 33
 • انواع یادگیری از نظر مایاک و بندورا 33
 • انواع یادگیری از دیدگاه کریس آرگریس: 34
 • یادگیری یک حلقه ای.. 34
 • یادگیری دو حلقهای: 34
 • یادگیری سه حلقه ای: 35
 • ابعاد یادگیری سازمانی: 36
 • چشم انداز مشترک: 36
 • فرهنگ یادگیری سازمانی: 36
 • کار و یادگیری گروهی: 37
 • به اشتراک گذاشتن دانش: 38
 • تفکر سیستمی: 39
 • رهبری مشارکتی: 40
 • توسعه شایستگی های کارکنان: 40
 • موانع یادگیری: 41
 • موانع یادگیری از نظر گاروین: 42
 • اطلاعات سوگرایانه: 42
 • خطا در تفسیر: 42
 • ناتوانی در اقدام: 43
 • موانع یادگیری از نظر یانگ: 43
 • ناتوانی کوری: 43
 • حل سرانگشتی مسائل: 43
 • فقدان تنوع: 44
 • پیوند محکم: 44
 • معلولیت: 44
 • یادگیری خرافاتی: 45
 • انتشار ناکارآمد: 45
 • توانمندسازی: 46
 • تعاریف توانمندسازی: 46
 • رویکردهای توانمندسازی.. 49
 • رویکرد موقعیتی: 49
 • رویکرد روانشناختی: 50
 • ابعاد روانشناختي توانمند سازي: 51
 • شايستگي: 52
 • انتخاب ( استقلال): 53
 • احساس موثر بودن: 54
 • معنی دار بودن: 55
 • اعتماد به دیگران: 56
 • سه کلید توانمندسازی.. 57
 • همه را در اطلاعات سهیم کنید(مشارکت همگانی در اطلاعات)‌. 57
 • با تعيين حدود،خود مختاري ايجاد كنيد(ايجاد خودگرداني در قلمرو جديد)‌. 60
 • تيم ها را جايگزين سلسله مراتب كنيد‌. 62
 • مدل‌های توانمندسازی : 63
 • مدل مک‌لاگان و نل.. 64
 • مدل وگت و مورل. 64
 • مدل مالاک و کارزتد. 64
 • مدل اسپریتزر 65
 • مدل سه بخشي توانمند سازي: 66
 • تغييرات لازم براي ايجاد توانمند سازي: 68
 • فنون و ابزارهاي خلق توانمندي در سازمان. 70
 • پیامدهای توانمندسازی.. 71
 • پیامدهای نگرشی: 71
 • پیامدهای رفتاری: 72
 • موانع توانمندسازی: 74
 • نگرش های مدیران در مورد زیردستان: 74
 • فقدان امنیت شخصی: 74
 • نیاز به کنترل: 75
 • پیشینه تحقیق.. 76
 • تحقیقات خارجی.. 76
 • تحقیقات داخلی.. 83
 • چارچوب نظری تحقیق: 89
 • چارچوب نظری تحقیق.. 95
 • فصل سوم: روش شناسی پژوهش… 96
 • مقدمه: 97
 • روش تحقیق : 97
 • جامعه آماری : 98
 • نمونه و روش نمونه گیری : 98
 • حجم نمونه : 98
 • روش جمع آوری اطلاعات : 98
 • ابزار گردآوری داده ها : 99
 • پایائی ابزار اندازه گیری : 101
 • روائی ابزار اندازه گیری : 101
 • نحوه اجرای پرسشنامه ها : 102
 • روشهای تجزیه وتحلیل اطلاعات: 102
 • فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش… 103
 • مقدمه. 104
 • متغیرهای جمعیت شناختی.. 104
 • جنسیت.. 104
 • میزان تحصیلات.. 105
 • سابقه خدمت.. 106
 • سن.. 107
 • تحلیل توصیفی از یافته‌های تحقیق.. 108
 • تحلیل آماری  فرضیه‌ها 112
 • آزمون فرضیه اصلی: 113
 • آزمون فرضیه اول: 114
 • آزمون فرضیه دوم: 115
 • آزمون فرضیه سوم: 117
 • آزمون فرضیه چهارم: 118
 • آزمون فرضیه پنجم: 119
 • آزمون فريدمن (رتبه بندي مؤلفه‎های توانمندسازی) 120
 • یافته‌های جانبی پژوهش… 122
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 125
 • مقدمه: 126
 • خلاصه تحقیق: 126
 • نتايج حاصل از تجزيه و تحليل اطلاعات.. 127
 • خلاصه یافته‌های جنبی پژوهش… 129
 • پیوند یافته‎‌های پژوهش با مبانی نظری و تجربی.. 130
 • یادگیری سازمانی و احساس معناداری شغل.. 130
 • یادگیری سازمانی و احساس شایستگی.. 132
 • یادگیری سازمانی و احساس استقلال (انتخاب) 133
 • یادگیری سازمانی و احساس مؤثربودن. 134
 • یادگیری سازمانی و احساس داشتن اعتماد. 136
 • یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان. 137
 • نتیجه‌گیری کلی.. 139
 • براساس اهداف تعهد شده در پژوهش: 139
 • محدودیتهای تحقیق.. 140
 • پیشنهادات.. 140
 • پیشنهادات برخاسته از تحقیق: 140
 • یادگیری سازمانی: 140
 • توانمندسازی: 141
 • پیشنهادات برای تحقیقات آتی: 141
 • فهرست منابع. 143
 • پیوست ها
عنوان : پایان نامه یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
تعداد صفحات: 175 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  99000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


شش − 1 =