بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی نقش مدیران مالی در ارتقاء مسولیت اجتماعی و عملکرد سازمانی در دستگاه های اجرایی
پایان نامه بررسی نقش مدیران مالی در ارتقاء مسولیت اجتماعی و عملکرد سازمانی در دستگاه های اجرایی

پایان نامه بررسی نقش مدیران مالی در ارتقاء مسولیت اجتماعی و عملکرد سازمانی در دستگاه های اجرایی

شرح مختصر

امروزه چالش ناشی از رقابت جهانی باعث افزایش فشار بر سازمان­ها برای بهبود مهارت­ها، قابلیت­ها و کیفیت محصولات و خدمات و بهبود عملکرد شده است.(تولایی، 1393).در این راستا یکی از این نقاط مبهم، نقش مدیریت منابع در سازمان است که مدیریت منابع برای اداره نیروی انسانی خود اعمال می­کند(وکیلی و همکاران، 1397). دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ در کشور ما همواره بخش عظیمی از منابع را در اختیار دارد (میر فصیحی، 1394)، منابعی که اگر به درستی مدیریت شوند می تواند سبب شکوفایی و رونق اقتصادی گردد. نظارت و کنترل بخش دولتی بطور خلاصه اقداماتی است که به منظور بررسی و تطبیق عملیات با برنامه و جلوگیری از انحراف عملیات مالی دولت در دستگاه های اجرایی نسبت به هدف های تعیین شده در برنامه و تصحیح انحرافات احتمالی صورت می پذیرد و سیستم نظارت مالی کشور متشکل از کلیه دستگاه های نظارتی کشور در بعد نظارت مالی است که وظیفه نظارت مالی در کشور قبل، حین و بعد اجرا را بر عهده دارند. در این بین سیستم نظارت مالی کشور پیرامون انجام وظایف و نقش های خود در جهت انجام حسابرسی دولتی هدفمند و بهینه که منتج به رشد و شکوفایی کشور گردد، با چالش-هایی روبرو است(بهنیافر و همکاران، 1399).

 ادامه فعالیت هر دستگاه یا سازمان اجرایی به تأمین منابع مالی وابسته است که تحت عنوان بودجه سالانه همه ساله تهیه و تصویب و اجراء می گردد(عباسی، 1392) و بر اساس قوانین جاری قوه مجریه برای خود یک نظارت درونی قائل شده که دولت قبل و حین خرج بر کار خود نظارت نماید. دمبراگ و تالوگ[1](2020) در بررسی اثر شیوه های مدیریت نظارت و کنترل مالی بر عملکرد بیان کردند که رابطه نزدیکی بین شیوه های مدیریت نظارت و کنترل مالی و عملکرد سازمانی وجود دارد و این رابطه زمانی نزدیک تر می شود که تعهد سازمانی به عنوان یک متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شود. مدیران در دهه اخیر در در معرض چالش ها و تحولات زیادی قرار داشته است. این چالش ها و تحولات همه ابعاد و وجوه کارکرد منابع انسانی اعم از متولیان، واحد و سیستم های منابع انسانی را تحت تأثیر قرار داده اند. مدیران به عنوان بازیگران اصلی، مسئولیتی بیش از پیش را پذیرا شده اند. در یک چنین فضای متحول و پرتلاطمی انتظارات از مدیران و حسابداران نیز دچار تغییر و تحول شده است؛ به گونه ای که فعالیت در راستای این انتظارات محدود و سنتی باعث می شود که موج خودکار شدن فعالیت ها، همچنین برون سپاری آنها جایگاه مدیران را در کمک به سازمان در راستای دستیابی به اهداف راهبردی با مخاطرات جدی روبرو کرده است. مدیران مالی و حسابداران، به منظور غلبه بر این خطر و نیز قرار گرفتن در جایگاهی استراتژیک، ناگزیر به انجام فعالیت ها و ارائه دستاوردهای تحول گرایانه و ارزش آفرین می باشند. از زمانیکه ارتباط بین نقش های اجتماعی، سیاسی، محیطی، اقتصادی در تجارت رو به افزایش گذاشته است، سازمانها با پویایی های جدیدی مواجه شده اند. پیاده سازی مسوولیت اجتماعی در سطح سازمان، از جمله سازوکارها و یا راهبردهای موثر در این خصوص است. در واقع امروزه سازمانها علاوه بر انجام وظایف سنتی خود به انجام فعالیت دیگری نیز مکلف شده اند، که هدف این فعالیت ها، پاسخگویی به انتظارات جامعه است وازآن بعنوان مسوولیت اجتماعی سازمان یاد می شود.

در تصمیم گیری های مالی در مورد یک مؤسسه، شاخص علمی و واقعی مناسب، برای هر مؤسسه مورد نیاز است. اطلاعات حسابداری که به وسیله مدیران مالی و حسابداران تهیه می شود یکی از ابزارهای تجزیه وتحلیل مسائل مالی هستند. وجود یک سیستم نظارت مالی مناسب کمک موثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب و در نهایت حفظ و حراست از بیت المال می کند. که عدم توجه مدیران مالی به این کنترل مشکلات و چالش هایی را برای سازمانها بوجود می آورد و باعث کاهش کارایی و عملکرد سازمان خواهد شد. اغلب مشاهده مي شود دستگاه هاي نظارتي به مواردي برخورد مي كنند كه منطبق با قانون نیستند. بنابراین دستگاه های مذکور با فراهم آوردن مقدمات اولیه گزارشاتي را تهیه می کنند كه ضمن منجر شدن به صدور احكام، مسئولين دستگاه ها را در ارايه خدمت رساني با كندي روبرو می سازند. اين موضوع بيشتر از روي تعدد قوانين؛ كمي اطلاعات مسئولين از قوانين؛ عدم هماهنگي مسئولين دستگاه ها و شايد هم با علم به موضوع صورت مي پذيرد که عدم شفافیت اقدامات دولتی، وجود ابهام و عدم شفافیت در قوانین و تفسیر پذیري زیاد آن راه را براي سوء استفاده و برداشت هاي گوناگون و شانه خالی کردن از مسئولیت ها باز گذاشته است عدم وجود استاندارد یا الگوي مطلوب براي مقایسه با وضعیت موجود و رعایت این موارد توسط مدیران مالی سازمانها را دچار سردرگمی خواهد نمود. لذا در اين تحقیق بصورت در صدد مشخص نمودن بررسی چالش های وظایف نظارتی و اجرایی مدیران مالی در ارتقا مسولیت اجتماعی و بهبود عملکرد می باشیم. ایفای نقس مدیر مالی با اعتقاد و قبول اصل نظارت و کنترل از سوی مسئولین و مدیران اجرایی، قوانین و مقررات شفاف و ارتقاء سطح دانش و آگاهی اشخاصی رابطه داشته و باعث تسهیل امور می گردد. با این وجود در ایران، به ویژه در سال های اخیر به دلیل پاره ای از مشکلات قانونی و اجرایی نحوه اعمال نظارت مالی بر دستگاه های اجرایی مورد تردید قرار گرفته است. این تحقیق بر آن است ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل نظارت مالی توسط مدیران مالی، باکشف مشکلات، نارسایی ها و موانع موجود در فرایند نظارت، پیشنهادات و راهکارهایی را، جهت تقویت و اجرای هرچه بهتر ساز و کار نظارت مالی و مسولیت اجتماعی و بهبود عملکرد ارایه نماید. آیا مدیران مالی در ارتقاء مسولیت اجتماعی و عملکرد سازمانی در دستگاه های اجرایی شهر شیراز تاثیر دارند ؟

[1] Dembrag and Talug

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-4-1- هدف اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-4-2- اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5-1- فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5-2- فرضیات فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-6- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-6-1- سؤال اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6-2- سؤالات فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-7- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-7-1- متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-7-2- متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-8- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………….. 9

1-8-1- تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-8-2- تعاریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………… 9

1-9- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-9-1- قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-9-2- قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-9-3- قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پيشينه تحقيقات انجام شده

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-2- نقش مدیران……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-2-1- تعریف مدیریت…………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2-2- سطوح مدیریت و میزان و نوع مهارت‌های موردنیاز آن‌ها………………………………………………………. 15

2-2-2-1-سطح عملیاتی (سرپرستی)……………………………………………………………………………………………………. 16

2-2-2-2- سطح میانی……………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-2-2-3- سطح عالی……………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-2-3-وظایف مدیران……………………………………………………………………………………………………………………………… 18

2-2-4- مهارت‌های مورد نیاز مدیران از دیدگاه صاحب‌نظران……………………………………………………………… 19

2-2-4-1- دیدگاه کاتز…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-2-4-2- دیدگاه رابینز………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-2-5-مدیریت موفق و موثر…………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-2-5-1- چگونه می توان مدیرموفق ومؤثری بود؟…………………………………………………………………………….. 21

2-2-5-2- الگوی نقش های مدیران اثربخش و موفق………………………………………………………………………….. 21

2-2-5-3- الگوی رفتاری مدیران موفق…………………………………………………………………………………………………. 21

2-2-5-4- الگوی رفتاری مدیران اثربخش…………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-6- مفهوم نقش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-2-7- تعریف نقش………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-2-8- اهمیت تئوری نقش…………………………………………………………………………………………………………………… 24

2-2-9- نظریه نقش ها مدیران……………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-2-10- نقش های مدیران…………………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-2-11-مدیریت مالی……………………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-2-11-1- تاریخچه مدیریت مالی………………………………………………………………………………………………………… 29

2-2-11-2- محدوده و عناصر کلیدی مدیریت مالی…………………………………………………………………………….. 31

2-2-11-3- اهداف مدیریت مالی…………………………………………………………………………………………………………… 31

2-2-11-4- عملکردهای مدیریت مالی………………………………………………………………………………………………….. 32

2-2-11-5- نقش فناوری در مدیریت مالی…………………………………………………………………………………………… 33

2-2-11-6- مدیر مالی کیست؟……………………………………………………………………………………………………………… 34

2-2-11-7- نقش مدیر مالی در سود دهی کسب و کار چیست؟……………………………………………………….. 35

2-2-11-8- چرا باید تمامی کسب و کارها با مدیران مالی همکاری کنند؟………………………………………. 35

2-2-11-9- مهم‌ترین وظایفی که یک مدیر مالی برعهده دارد چیست؟…………………………………………….. 36

2-2-11-10- تامین منابع مالی توسط مدیر مالی چگونه انجام می‌شود؟…………………………………………… 36

2-2-11-11- یک مدیر مالی باید چه مهارت‌هایی داشته باشد؟…………………………………………………………. 37

2-3- مسولیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………… 37

2-3-1-مفهوم مسولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………. 37

2-3-1-1- دیدگاه نئولیبرال……………………………………………………………………………………………………………………. 38

2-3-1-2- دیدگاه نئوکینزی…………………………………………………………………………………………………………………… 38

2-3-1-3- دیدگاه اقتصادی – سیاسی رادیکال…………………………………………………………………………………….. 38

2-3-2-تعریف مسولیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………… 39

2-3-3-اهمیت مسولیت اجتماعی………………………………………………………………………………………………………….. 40

2-3-4-ابعاد مسولیت اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………. 41

2-3-5-مسئولیت اجتماعی شرکت…………………………………………………………………………………………………………. 43

2-3-6-رویکرد های مسولیت اجتماعی………………………………………………………………………………………………….. 44

2-3-6-1-رویکرد کلاسیک:…………………………………………………………………………………………………………………….. 44

2-3-6-2-رویکرد اقتصادی – اجتماعی:…………………………………………………………………………………………………. 44

2-3-7-مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد……………………………………………………………………………………….. 45

2-3-8-محرک­های اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت……………………………………………………………………… 47

2-4- عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

2-4-1-مفهوم عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………… 49

2-4-2-تعریف عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………… 49

2-4-3- تاریخچه پیدایش عملکرد………………………………………………………………………………………………………….. 49

2-4-4-ارزيابي عملكرد…………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

2-4-5-تاريخچه ارزیابی عملكرد……………………………………………………………………………………………………………… 52

2-4-6-ضرورت و اهميت ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………. 54

2-4-7-اهداف ارزيابي عملكرد………………………………………………………………………………………………………………… 55

2-4-8-ديدگاه هاي سنتي و نوين در ارزيابي عملکرد…………………………………………………………………………… 56

2-4-9- رویکردهاي موجود در سنجش عملکرد……………………………………………………………………………………. 57

2-4-9-1- رویکردهاي تک‌بعدی سنجش عملکرد………………………………………………………………………………… 58

2-4-10- مراحل اساسی برای ایجاد یک سیستم اندازه گیری عملکرد موفق……………………………………. 59

2-4-11-ارتباط عملکرد و مدیریت کیفیت…………………………………………………………………………………………….. 60

2-5-پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

2-5-1- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

2-5-2- تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………… 67

2-6-چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 68

2-7- مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

فصل سوم: مواد و روش تحقیق

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

3-2- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

3-3- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

3-4- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری…………………………………………………………………………………………………….. 73

3-5- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………. 73

3-6- ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………… 73

3-7- روايي و پايايي………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 75

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

4-2- توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 79

4-2-1-سن……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

4-2-2-جنس……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 80

4-2-3- تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………………. 81

4-2-4- وضعیت تأهل……………………………………………………………………………………………………………………………… 82

4-2-5- سابقه کار…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

4-3- نتایج مربوط به آزمون فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………………….. 84

4-3-1- آزمون فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………. 84

4-3-2- فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………………………………………… 86

4-3-3- فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………………………………….. 87

4-3-4-فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………………………………………….. 88

4-3-5- فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………………………………………………………… 89

4-3-6-فرضیه فرعی پنجم………………………………………………………………………………………………………………………. 90

4-3-7-فرضیه فرعی ششم……………………………………………………………………………………………………………………… 91

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 93

5-2- نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………… 93

5-2-1- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

5-2-2-آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………… 93

5-3- بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

5-4- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 99

5-4-1- پیشنهادات کاربردی پژوهشگر در ارتباط نتایج حاصل از این پژوهش………………………………….. 99

5-4-2- پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………… 100

5-5- محدودیت‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 100

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 101

پیوست‌ها……………………………………………………………………………………………………………. 109

عنوان : پایان نامه بررسی نقش مدیران مالی در ارتقاء مسولیت اجتماعی و عملکرد سازمانی در دستگاه های اجرایی
تعداد صفحات:  125 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  99000 تومان
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


− پنج = 4