بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » دانلود پایان نامه بررسی واردات و صادرات چوب بر اساس برخی متغیرهای کلان اقتصادی کشور
دانلود پایان نامه بررسی واردات و صادرات چوب بر اساس برخی متغیرهای کلان اقتصادی کشور

دانلود پایان نامه بررسی واردات و صادرات چوب بر اساس برخی متغیرهای کلان اقتصادی کشور

شرح مختصر :

با وجود قدمت طولانی منابع طبیعی، اقتصاد منابع طبیعی شاخه جدیدی از اقتصاد محسوب می شود. بعضی از گرایش های منابع طبیعی بیش از چند دهه قدمت ندارند. جوان بودن اقتصاد منابع طبیعی گرچه تا حدودی مدیون پیچیدگی روش های مطالعه آن می باشد. اما علت اصلی آن درکمیابی است. هر منبعی که در آن کمیابی وجود ندارد نیاز به تخصیص بهینه ندارد. رشد جمعیت ، رشد اقتصادی و مصرف سرانه موجب شتاب در بهره برداری منابع طبیعی گردید که این خود موجب تخلیه سریع ذخایر شده است. موضوع بحث در اقتصاد منابع طبیعی یک بحث جامع اقتصادی است و هدف آن، طرح روابط اصولی میان عرضه کنندگان و مصرف کنندگان منابع طبیعی و بهره برداری بهینه از این منابع می باشد. به بیان ساده تر ، اقتصاد منابع طبیعی ، بخش کاربردی علم اقتصاد به شمار می آید ]امیرنژاد، 1385[.

اقتصاد “علم بهره برداری از منابع برای ارضا حوائج انسانی است” اقتصاد جنگل خصوصا به طرز بهره برداری از منابعی می پردازد که وابسته به جنگل باشند. هدف اصلی اقتصاد جنگل تصدی سرمایه جنگلی (زمین ، سرمایه سرپا) است. از این نظر است که در اقتصاد جنگل از تولید، تبدیل، توزیع و مصرف فرآورده های جنگلی بحث به میان می آید. اگرچه اقتصاد جنگل هر یک از این مقولات را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار می دهد ولی مجموعه آنها و در ارتباط با یکدیگر اقتصاد جنگل را تشکیل می دهند ]سعید، 1374[. منابع طبیعی کشور و به طور موردی در این مطالعه جنگل ها ، به دلیل تنوع اکوسیستمی و محصولات تولیدی ، برای رسیدن به جایگاه واقعی خود در تولید ناخالص ملی، نیازمند برنامه ریزی اصولی و سیاست گذاری هایی مناسب می باشند [حشمت الواعظین، 1378]. این سیاست گذاری ها می تواند با تحقیق روی کمبود چوب و عوامل و متغیرهای موثر بر آن و در غالب برنامه ریزی برای واردات چوب آلات به کشور و یا صادرات، با توجه به سیاست های ارزی و سیاست های ارتباطی انجام گیرد. از دیدگاه اقتصادی جنگل های کشور را به دو دسته تقسیم می کنند:

جنگل های شمال که تمام نیمرخ شمال را از گلیداغی در استان خراسان شمالی تا آستارا در مرز جمهوری آذربایجان به صورت نواری باریک (عرض 30 کیلومتر) می پوشانند و تا ارتفاع 2800 متر از سطح دریا بالا می روند. سایر جنگل ها شامل: جنگل های بلوط غرب، جنگل های پسته، جنگل های ارس و جنگل های گرمسیری اند. عملا جنگل های اخیر کمتر برای تولید چوب صنعتی مورد بهره برداری قرار میگیرند. مسلما آن چه از نظر یک بهره برداری صنعتی در جنگل مورد اهمیت است، در نظر گرفتن جنگل های شمال کشور است [سعید، 1374]. طبق آمار و ارقام منتشره جنگل های مناطق مختلف ایران با مساحتی حدود 7/12 میلیون هکتار، 7/7 درصد کل مساحت کشور را در بر می گیرند. قسمت اعظم این جنگل ها بوته زار های پراکنده بوده و برای بازار چوب دارای اهمیت نمی باشند. 9/1 میلیون هکتار از جنگل ها در نیمرخ شمالی سلسله جبال البرز قرار گرفته اند که 600 هزار هکتار آنها را جنگل های مخروبه تشکیل می دهد، بنابراین از کل جنگل های ایران فقط 3/1 میلیون هکتار آنها تجارتی و قابل بهره برداری اقتصادی می باشند. در جنگل های تجارتی که منبع اصلی ماده اولیه چوبی صنایع چوب کشور می باشند، میزان رویش سالیانه حدود 3 مترمکعب در هکتار برآورد می شود که بر اساس آن امکان بالقوه تولید بیولوژیک چوب جنگل های تجارتی به حدود 4 میلیون متر مکعب درخت بالغ می گردد [ امیری، 1369].

فهرست مطالب

 • فصل اول: مقدمه و کلیات و مرور منابع
 • مقدمه و کلیات
 • چوب و انواع محصولات آن در بازار ایران و جهان
 • منابع غیر جنگلی
 • تبادل چوب آلات در ایران و جهان
 • تبادلات خارجی چوب ایران
 • اهمیت پیش بینی
 • شاخه های علم اقتصاد
 • مرور منابع
 • فصل دوم: مواد و روش ها
 • جمع آوری داده ها
 • دسته بندی داده
 • تعدیل با ضرایب به دست آمده
 • متغیرهای کلان اقتصادی
 • تحلیل رگرسیونی
 • روابط رگرسیونی مورد استفاده
 • رابطه زمان (سال) و میزان صادرات و واردات
 • رابطه صادرات و واردات و متغیرهای کلان
 • مدل های پیش بینی میزان صادرات و واردات چوب و محصولات چوبی
 • فصل سوم: نتایج
 • رابطه بین میزان چوب آلات صادراتی و وارداتی (تن) با زمان
 • صادرات
 • ارزش پارامترهای رابطه رگرسیونی بین دسته چوب آلات خام با میزان تن چوب صادراتی
 • ارزش پارامترهای رابطه رگرسیونی بین دسته محصولات چوبی با میزان تن چوب صادراتی
 • ارزش پارامترهای رابطه رگرسیونی بین دسته محصولات سلولزی با میزان تن چوب صادراتی
 • واردات
 • ارزش پارامترهای رابطه رگرسیونی بین دسته چوب آلات خام با میزان تن چوب وارداتی.
 • پراکنش صادرات چوب خام بر حسب زمان
 • پراکنش صادرات محصولات سلولزی بر حسب زمان
 • پراکنش صادرات محصولات چوبی بر حسب زمان
 • واردات
 • پراکنش واردات چوب خام بر حسب زمان
 • پراکنش واردات محصولات سلولزی بر حسب
 • پراکنش واردات محصولات چوبی بر حسب زمان
 • رابطه بین میزان صادرات و واردات چوب آلات (تن و مترمکعب) با متغیرهای کلان اقتصادی مورد بحث
 • واردات
 • آنالیز میزان تن چوب و محصولات چوبی در رابطه با متغیرهای کلان اقتصادی
 • آنالیز میزان مترمکعب چوب خام معادل میزان تن چوب و محصولات چوبی در رابطه با متغیرهای کلان اقتصادی
 • آنالیز میزان مترمکعب چوب خام معادل تن چوب هیزمی در رابطه با متغیرهای کلان اقتصادی
 • رابطه بین جمعیت کشور و ضریب همبستگی آن با واردات مترمکعب چوب هیزمی
 • آنالیز میزان مترمکعب چوب خام معادل تن چوب صنعتی در رابطه با متغیرهای کلان
 • آنالیز میزان مترمکعب چوب خام معادل تن خمیر کاغذ در رابطه با متغیرهای کلان
 • آنالیز میزان تن چوب و محصولات چوبی در رابطه با متغیرهای کلان
 • آنالیز میزان مترمکعب چوب خام معادل میزان تن چوب و محصولات چوبی در رابطه با متغیرهای کلان
 • آنالیز میزان مترمکعب چوب خام معادل تن چوب هیزمی در رابطه با متغیرهای کلان
 • آنالیز میزان مترمکعب چوب خام معادل تن چوب صنعتی در رابطه با متغیرهای کلان
 • آنالیز میزان مترمکعب چوب خام معادل تن خمیر کاغذ در رابطه با متغیرهای کلان
 • رابطه بین میزان صادرات و واردات چوب آلات (تن) با میانگین قیمت فروش فرآورده های جنگلی در کنار جاده کامیون رو و ایستگاه های جنگلی
 • روابط معنی دار به دست آمده بین میزان صادرات چوب آلات (تن) و(مترمکعب) با میانگین قیمت چوب آلات داخل
 • روابط معنی دار به دست آمده بین میزان صادرات چوب آلات (تن) و (مترمکعب) با میانگین قیمت چوب آلات داخل و متغیرهای کلان اقتصادی
 • پیش بینی میزان نیاز به چوب آلات در سال های آتی
 • تخمین میانگین مورد انتظار میزان واردات و صادرات (تن) در آینده
 • میانگین مورد انتظار میزان صادرات (تن) در آینده
 • میانگین مورد انتظار میزان واردات (تن) در آینده
 • فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
 • رابطه بین صادرات و واردات چوب با زمان
 • رابطه ی صادرات و واردات چوب و محصولات چوبی با متغیرهای کلان اقتصادی
 • پیش بینی میزان نیاز به چوب آلات در سال های آتی
 • فهرست منابع و مآخذ
 • منابع فارسی
 • منابع لاتین
 • ضمائم
 • عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد :  بررسی واردات و صادرات چوب بر اساس برخی متغیرهای کلان اقتصادی کشور
 • قالب: word و قابل ویرایش
 • تعداد صفحات: 115 صفحه
 • قیمت: 79000 تومان  49000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا علاوه بر دانلود فایل، یک نسخه از آن نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ” خرید که به رنگ آبی است “  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه، بلافاصله لینک دانلود فایل مورد نظر برای شما نمایش داده می شود و یک نسخه از آن نیز به ایمیل شما ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


دو × = 2