بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه اثرات پیاده سازی مدیریت دانش بر ارزیابی عملکرد منابع انسانی
پایان نامه اثرات پیاده سازی مدیریت دانش بر ارزیابی عملکرد منابع انسانی

پایان نامه اثرات پیاده سازی مدیریت دانش بر ارزیابی عملکرد منابع انسانی

شرح مختصر:

همگام با چرخش از سوی اقتصاد مبتنی بر صنعت به اقتصاد مبتنی بر دانش، سازمان ها نیز خود را بر آن داشته اند تا با تکیه بر دانش و اطلاعات و استفاده از آن در فرآیند کسب و کار، توان رقابتی خود را افزایش دهند. امروزه مدیریت مبتنی بر دانایی طیف وسیعی از فعالیت هایی برای مدیریت، مبادله، خلق یا ارتقای سرمایه فکری در سطوح کلان سازمانی را در بر گرفته و به منظور پاسخ به این سؤال مهم که چرا اصولاً برخی سازمان ها در صحنه رقابت موفق بوده نیازمند درک نقش حیاتی دانایی و دانش سازمانی آنها می باشد(مرادی، 1390).

مقولة دانش و مديريت آن، به تدريج جاي خود را در سازمان ها باز کرده و مديران سازمان ها پی برده اندکه دیگر ماشين آلات، تجهيزات و ساختمان را نمي توان اصلي ترين دارايي سازمان به حساب آورد. آنچه دارايي مهم هر سازمان به شمار مي رود، دانش  سازماني و مديريت صحيح آن است كه موجب كسب مزایای رقابت سازمانی و در نهايت پيروزي بر رقبا خواهد شد(اخوان و جعفری، 1384). مديريت دانش به سرعت فناوري اطلاعات را تحت شعاع قرار داده و در مواردي حتي از آن سبقت گرفته است(عدلی، 1384: 24).

به جهت افزایش اهمیت دانش در سازمان ها، مقوله مدیریت دانش به عنوان یک مبحث مهم وارد سازمان های امروزی گردیده است. مدیریت دانش، فرآیندی است که به واسطه آن سازمان ها در زمینه یادگیری (درونی کردن دانش)، کدگذاری دانش (بیرونی کردن دانش)، توزیع و انتقال دانش، مهارت هایی را کسب می کنند(ابطحی و صلواتی، 1385). اهمیت مدیریت در سازمان ها لزوم به کارگیری استراتژی هایی را در این زمینه ضروری نموده است. مکاتب مختلفی از استراتژی های مدیریت دانش در سازمان ها وجود دارد که هر کدام از جنبه های مختلف به بیان استراتژی های مدیریت دانش پرداخته اند.

آنچه پیداست، در جامعه فراصنعتی امروز، تولید حول محور منابع دانش بر (دانش پذیر) تعریف می شود و منابع نامشهود و نامرئی، دانایی و اطلاعات، به عنوان منابع و عوامل عمده تولید، جایگزین دارایی هاي فیزیکی شده است. در حال حاضر رویه هاي مدیریت دانش به صورت گسترده به عنوان یک مزیت رقابتی شناخته شده است و اکثر سازمان ها به طراحی و اجراي استراتژي هاي مدیریت دانش مبادرت نموده اند. مدیریت دانش را به عنوان یک فرآیند خاص و نظام مند سازمانی براي کسب، سازماندهی، نگهداري، کاربرد و تسهیم دانش تعریف می کنند. دانش به سرعت در حال تبدیل شدن به مهمترین مزیت رقابتی پایدار براي سازمان ها است. نگرش هاي مبتنی بر منابع به نگرش هاي مبتنی بر دانش تبدیل شده است و این تغییر در منابع مهمترین چالش سازمان ها در عصر دانش می باشد. لذا در عصر کنونی، سازمان هایی موفق خواهند بود که سهم بیشتري از دانش را به خود اختصاص دهند و با مدیریت صحیح آن بتوانند اهداف سازمانی و فردي را به طور مؤثر و کارا تحقق بخشند. از سوي دیگر، منابع انسانی، خود خالق و کاربر دانش می باشند و عملکرد آنها نقش مهمی در موفقیت سازمان دارد.

مطالعات و طرح های سازمانی راجع به مدیریت دانش بر این باورند که مدیریت دانش به وسیله عوامل انسان مدار در یک محیط سازمانی اداره می شود. با افزایش میزان توجه به عوامل انسانی و اجتماعی، سعی زیادی برای ادغام این عوامل در مطالعات مدیریت دانش به عمل آمده است(هندزیج و همکاران، 2004؛ به نقل از زمانی، 1388). از آنجا که عملکردهای فردی تحت تأثیر محیط سازمانی او قرار خواهد گرفت، اهمیت ویژگی های سازمانی بیش از پیش جلوه گر می شود. به طور مشابه مدیریت دانش نیز به ویژگی های سازمانی و به ویژه عامل نگرش های انسانی (عوامل فرهنگی) بستگی دارد. زیرا این صفات، زمینه ای را فراهم آورده که امکان انتقال دانش در بین افرادی که عملکرد آنها متأثر از محیط سازمانی بوده را تسهیل نماید(مایرز، 1996).  هم از این رو سازمان ها در هر محوری که فعالیت می کنند (اعم از سیاسی، اقتصادی، مذهبی و علمی و…) به منظور هدایت دانش فردی در جهت اهداف سازمانی می بایست محیطی برای اشتراک و انتقال دانش در میان اعضاء بوجود آورند(زمانی، 1388).

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بیان مسئله. 4
 • 1-3- اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق.. 6
 • 1-4-اهداف تحقیق.. 8
 • 1-4-1-هدف اصلی تحقیق.. 8
 • 2-4-1.اهدف فرعی تحقیق.. 8
 • 1-5- تعریف واژهها و اصطلاحات: 9
 • 1-6- قلمروتحقیق.. 10
 • 1-6-1-قلمرو موضوعی تحقیق.. 10
 • 1-6-2-قلمرو مکانی تحقیق.. 10
 • 1-6-3-قلمرو زمانی تحقیق.. 10
 • 2-1- مقدمه. 12
 • 2-2- بخش نخست؛ مفاهيم، تعاريف كلي و اصطلاحات مديريت دانش…. 13
 • 2-2-1- مدیریت دانش…. 13
 • 2-2-2- تعریف دانش…. 15
 • 2-2-3- تاریخچه مدیریت دانش…. 18
 • 2-2-4- علل پیدایش مدیریت دانش…. 19
 • 2-2-5- اهمیت و ضرورت مدیریت دانش…. 20
 • 2-2-6- اصول مدیریت دانش…. 21
 • 2-2-7- مدلهای مدیریت دانش…. 21
 • 2-2-8- موانع اجرای مدیریت دانش…. 22
 • 2-2-9- عناصر کلیدی برای اجرای مدیریت دانش…. 23
 • 2-2-10- یادگیری سازمانی.. 23
 • 2-2-11- تعریف یادگیری سازمانی.. 24
 • 2-2-12- ابعاد یادگیری.. 25
 • 2-2-12-1- سطوح یادگیری.. 25
 • 2-2-12-2-  انواع یادگیری.. 26
 • 2-2-12-3- مهارتهای یادگیری.. 28
 • 2-2-13- فرآیند یادگیری سازمانی.. 28
 • 2-2-14- مراحل یادگیری سازمانی.. 29
 • 2-2-15- ارتباط مدیریت دانش و یادگیری سازمانی.. 29
 • 2-3- بخش دوم؛ عملکرد منابع انسانی.. 30
 • 2-3-1- تعریف و ماهیت عملکرد شغلی.. 30
 • 2-3-2- ارزیابی عملکرد. 32
 • 2-3-3- منابع ارزیابی عملکرد. 33
 • 2-3-4- استفاده از مدل اشیو. 34
 • 2-4- پیشینه تحقیق: 36
 • 2-4-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور: 37
 • 2-4-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور: 38
 • فرضیه اصلی تحقیق.. 40
 • 1-5-2. فرضیههای فرعی تحقیق: 40
 • 3-1. مقدمه. 42
 • 3-2- روش تحقیق.. 42
 • 3-4- متغیرهای تحقیق.. 43
 • 3-3- جامعه آماري.. 44
 • 3-3-1- روش نمونه و تعیین حجم نمونه تحقیق.. 45
 • 3-4- روش گردآوری اطلاعات… 46
 • 3-4-1. نحوه تنظيم سوالات پرسشنامه. 47
 • 3-5- آزمون پايايي.. 48
 • 3-6- روایی تحقیق.. 49
 • 3-6- روش ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ها 50
 • 3-7-  خلاصه فصل.. 51
 • 4-1- مقدمه. 52
 • 4-2- داده های توصیفی.. 52
 • 4-2-1- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت… 52
 • 4-2-2- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تحصیلات… 53
 • 4-2-3- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن.. 54
 • 4-2-4- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به  متغیر سابقه خدمت… 56
 • 4-3- آزمون فرضیه قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) 57
 • 4-4- فرضیه های تحقیق.. 58
 • 4-4-1- رابطه مدیریت دانش و بهبود عملکرد منابع انسانی.. 58
 • 4-4-2- رابطه خلق دانش سازمانی و ارزیابی عملکرد منابع انسانی.. 58
 • 4-4-3- رابطه بین بکارگیری دانش سازمانی و ارزیابی عملکرد منابع انسانی.. 59
 • 4-4-4- رابطه بین ذخیره سازی دانش سازمانی و ارزیابی عملکرد منابع انسانی.. 59
 • 4-5- رتبه بندی مؤلفه های مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.. 60
 • 4-4-5- رابطه بین تسهیم دانش سازمانی و ارزیابی عملکرد منابع انسانی.. 61
 • 4-6-خلاصه فصل.. 62
 • 5-1- مقدمه. 64
 • 5-2 دادههای توصیفی حاصل از پژوهش به شرح ذیل است: 65
 • 5-3 یافتههای استنباطی حاصل از پژوهش به شرح ذیل است: 65
 • 5-4- نتیجهگیری.. 66
 • 5-4-1- فرضیه شماره1. 67
 • 5-4-2- فرضیه شماره 1-1. 68
 • 5-4-3- فرضیه شماره 1-2. 68
 • 5-4-4- فرضیه شماره 1-3. 69
 • 5-4-5- فرضیه شماره 1-4. 70
 • 5-5- پیشنهادهای کاربردی پژوهش…. 71
 • 5-6-پیشنهادهای پژوهشی.. 71
 • 5-7- محدودیتهای پژوهش   71
 • منابع 
عنوان : پایان نامه اثرات پیاده سازی مدیریت دانش بر ارزیابی عملکرد منابع انسانی
تعداد صفحات: 82 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  18000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


سه + = 10