بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسي تاثير اعتبارات بانكي بر ايجاد اشتغال
پایان نامه بررسي تاثير اعتبارات بانكي بر ايجاد اشتغال

پایان نامه بررسي تاثير اعتبارات بانكي بر ايجاد اشتغال

شرح مختصر:

استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور برآورده ساختن نیازها و خواسته هاي بشر، از جمله افزایش تولید، درآمد، اشتغال و رفاه جامعه از مهمترین هد فهاي توسعه هر کشور محسوب می‌شود. براي این منظور معمولاً سعی می شود تا با استفاده از سیاست ها و ابزارهاي اجرایی گوناگون در برنامه هاي توسعه به این هدف دست یافت. (امیدی نژاد1387)

بازارهاي پولی و مالی اهمیت ویژ هاي در نظام اقتصادي کشورها دارند و در ادبیات توسعه اقتصادي از الزامات مهم دستیابی به رشد پایدار محسوب می شوند، به گونه اي که محققین گسترش بهینه و مناسب بازارهاي پولی و مالی را از ابزارهاي مهم توسعه می‌دانند. در واقع بازارهاي پولی و مالی، منابع تأمین اعتبار براي فعالیت هاي مختلف اقتصادي می باشند. تأمین مالی واحدهاي تولیدي چه از دیدگاه سرمایه در گردش و چه از دیدگاه توسعه فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاري‌هاي جدید از مهمترین مباحث مدیریت یک نظام است. دریافت وام و اعتبار و انتقال پول از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نهاد به نهاد دیگر نقش اساسی در تأمین اعتبار فعالیت هاي مختلف اقتصادي دارد. اعتبار و وام به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اشتغال واحدهاي تولیدي و فرصت هاي شغلی جدید تأثیر می گذارد. تزریق وام و اعتبار به جریان تولید به صورت سرمایه در گردش در کوتاه مدت به دلیل ثابت بودن حجم سرمایه، باعث افزایش اشتغال می شود، اما در بلندمدت که جریان وام و اعتبار تبدیل به سرمایه ثابت می شود، تغییرات تکنولوژیکی را به همراه دارد. در صورتی که این تغییرات خنثی باشد اشتغال ثابت باقی می ماند و در غیر این صورت باعث تغییر در اشتغال می شود. بنابراین چنانچه مشاهده می شود، از  بعد نظري، از جمله آثار مثبت به کارگیري صحیح و بهینه جریان وام و اعتبار می تواند افزایش سرمایه گذاري، تولید، درآمد و اشتغال را به دنبال داشته باشد. البته کارآیی نظام پولی و مالی هر کشور و نحوه مدیریت مالی واحدهاي اقتصادي موجود شرط لازم و کافی براي دستیابی به این آثار مثبت اقتصادي است که در صورت نبود کارآیی در این فرآیند چه در بخش اعطاي اعتبارات و چه در بخش مصارف اعتبارات ممکن است اثرات مطلوب و مورد انتظار را به همراه نداشته باشد. (الهی، 1367)

تسهیلات بخش مهمی از عملیات بانکی را در هر بانک تشکیل می دهد در واقع رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید ممکن نیست وچون برای تمامی اشخاص (حقیقی و حقوقی) به دلائل مختلف مقدور نیست که در کلیه موارد و مراحل فعالیت خود بتوانند از امکانات و منابع شخصی جهت تامین نیازهای موجود استفاده کنند و علاوه بر این دریافت ها و پرداخت های واحدهای اقتصادی نیز به ندرت با هم انطباق می یابند لذا این اشخاص ناگزیر برای استفاده از تسهیلات و منابع لازم به موسسات مالی و اعتباری که مهمترین آنها بانک ها هستند روی می آورند لذا میتوان با توجه به تأثیر بانک ها در فعالیت های واحدهای اقتصادی بطور خرد به طبع آن تأثیر به متغیرهای کلان اقتصادی را بسیار مهم و قابل توجه داشت در این تحقیق سعی شده تا ارتباط بین این سیاست ها با متغیر مهم اقتصادی(بیکاری) را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده بلکه بتوان با استفاده درست از این تسهیلات در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته و شاهد کاهش نرخ بیکاری در طی سال های آتی باشیم

فهرست مطالب

 • فصل اول. 2
 • 1- كليات  تحقيق. 2
 • 1-1- مقدمه. 2
 • 1-2- بيان مسئله. 3
 • 1-3- ضرورت و اهميت موضوع. 6
 • 1-4- اهداف پژوهش… 8
 • 1-4-1- هدف کلی. 8
 • 1-4-2- اهداف اختصاصی. 8
 • 1-4-3- هدف کاربردی. 8
 • 1-5- فرضیه های پژوهش… 9
 • 1-6- نوع پژوهش… 9
 • 1-7- قلمرو پژوهش… 9
 • 1ـ8ـ جامعه آماری و نمونه آماری. 10
 • 1-9- روش تجزیه و تحلیل آماری. 10
 • 1-10- تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و واژه ها 10
 • 1-11-  خلاصه فصل و مطالب فصول بعدی. 12
 • فصل دوم. 14
 • 2- ادبيات و پيشينه تحقيق. 14
 • 2-1- مقدمه. 14
 • 2-2- تعاریف بانک و بانکداری. 15
 • 2-2-1- تعریف واژه بانک.. 15
 • 2-2-2- اساس بانکداری. 15
 • 2-3- بانک و سیاست های بانکی. 16
 • 2-3-1- فلسفه وجودی موسسات مالی – پولی (بانک) در اقتصاد سرمایه داری. 16
 • 2-3-2- عملیات بانکی. 21
 • 2-3-2-1- انواع عملیات بانکی. 22
 • عملیات کوتاه مدت بانکی. 23
 • عملیات بلند مدت بانکی. 28
 • انتشار اوراق بهادار 32
 • 2-4- نقش بانک و سیاست های بانکی در کاهش فقر و ایجاد اشتغال در ایران. 34
 • 2-5- سیاست های بانکی در ایران. 38
 • 2-5-1- بانکداری در ایران. 38
 • 2-5-1-1- بانک مرکزی ایران. 39
 • 2-5-1-2- قوانین و مقررات بانکی پس از پیروزی انتقلاب اسلامی. 39
 • 2-5-1-3- گروه بندی بانک ها 40
 • 2-5-1-4- تغییر در نحوه اداره بانک ها 41
 • 2-5-1-5- کاهش نرخ بهره و تغییر نام آن به کارمزد 41
 • 2-5-1-6- قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در نظام بانکی ایران. 42
 • 2-5-1-7- اهداف و وظایف نظام بانکی در ایران. 42
 • 2-5-2- سیاست های پولی و اعتباری در ایران. 44
 • 2-5-3- عملیات بازار آزاد 46
 • 2-5-4- منابع مالی بانک ها در ایران. 47
 • 2-5-4-1- سپرده قرض الحسنه پس انداز 47
 • 2-5-4-2- سپرده قرض الحسنه جاری. 47
 • 2-5-4-3- سپرده سرمایه گذاری مدت دار 48
 • 2-5-5- تسهیلات بانکی در ایران. 49
 • 2-5-5-1- قرض الحسنه. 49
 • 2-5-5-2- قرض… 50
 • 2-5-5-3- مشارکت.. 51
 • 2-5-5-3-1- مشارکت مدنی. 51
 • 2-5-5-3-2- مشارکت حقوقی (تجاری) 51
 • 2-5-5-4- مضاربه. 52
 • 2-5-5-5- جعاله. 52
 • 2-5-5-6- اجاره به شرط تملیک.. 53
 • 2-5-5-7- بیع اقساطی. 54
 • 2-5-5-8- بیع سلف.. 55
 • 2-5-5-9- مزارعه و مساقات.. 56
 • 2-5-5-10- سرمايه در گردش.. 56
 • 2-5-5-11- سرمایه گذاری. 57
 • 2-6- بیکاری. 58
 • 2-6-1- ضرورت توجه به بیکاری. 59
 • 2-6-2- انواع بیکاری از بعد ماهیت.. 59
 • 2-6-3- انواع بیکاری با توجه به خصوصیات آن. 61
 • 2-6-4- ریشه ها و علل بیکاری. 64
 • 2-6-5- راهکارهایی برای ایجاد اشتغال. 67
 • 2-7- هدفهای اصل برنامه‌های راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای ایران برای اشتغال زایی. 69
 • 2-8- پیشینه تحقیق. 70
 • 2-8-1- تحقیقات خارجی. 70
 • 2-8-2- تحقیقات داخلی. 72
 • فصل سوم. 80
 • 3- روش‌شناسي تحقيق. 80
 • 3-1- مقدمه. 80
 • 3-2- روش تحقیق. 81
 • 3-3- جامعه آماری. 82
 • 3-4- نمونه آماری و روش نمونه گیری. 82
 • 3-5- روش جمع آوری اطلاعات.. 82
 • 3-6- متغیرهای تحقیق. 83
 • 3-6-1- متغیرهای مستقل. 83
 • 3-6-2- متغیرهای وابسته. 84
 • 3-7- روش تحلیل داده ها 87
 • 3-7-1- ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن. 87
 • فصل چهارم. 90
 • 4- تجزيه و تحليل و يافته‌هاي تحقيق. 90
 • 4-1- مقدمه. 90
 • 4-2- آمار استنباطی. 91
 • 4-3- آزمون فرضیه ها 91
 • 4-3-1- آزمون فرضیه اول. 91
 • 4-3-1-1- بین اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی و میزان سطح اشتغال رابطه معناداری وجود دارد. 92
 • 4-3-1-2- بین اعطای تسهیلات بانکی به بخش دولتی و میزان سطح اشتغال رابطه معناداری وجود دارد. 93
 • 4-3-2- آزمون فرضیه دوم. 94
 • 4-3-2-1- بین اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخش کشاورزی و میزان سطح اشتغال رابطه معناداری وجود دارد. 94
 • 4-3-2-2- بین اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخش صنعت و معدن و میزان سطح اشتغال رابطه معناداری وجود دارد. 95
 • 4-3-2-3- بین اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخش ساختمان و مسکن و میزان سطح اشتغال رابطه معناداری وجود دارد. 97
 • 4-3-2-4- بین اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخش بازرگانی، صادرات و خدمات و میزان سطح اشتغال رابطه معناداری وجود دارد. 98
 • 4-3-2-5- بین اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخش سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی و میزان سطح اشتغال رابطه معناداری وجود دارد. 99
 • 4-4- خلاصه نتایج فرضیات به طور کلی. 100
 • فصل پنجم. 101
 • 5- نتيجه‌گيري و پيشنهادات.. 101
 • 5-1- مقدمه. 101
 • 5-2- بازپردازی و ارزیابی فرضیه ها 101
 • 5-2-1-  فرضیه اول. 102
 • 5-2-2- فرضیه دوم. 102
 • 5-3- نتیجه گیری کلی. 104
 • 5-4- محدودیت های تحقیق. 105
 • 5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 107
 • فهرست منابع 
عنوان : پایان نامه بررسي تأثير اعتبارات بانكي بر ايجاد اشتغال
تعداد صفحات: 118 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  15000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


پنج × 7 =