بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسي رابطه بين سبک هاي تصميم گيري مديران و سلامت سازماني
پایان نامه بررسي رابطه بين سبک هاي تصميم گيري مديران و سلامت سازماني

پایان نامه بررسي رابطه بين سبک هاي تصميم گيري مديران و سلامت سازماني

شرح مختصر:

براي داشتن جامعه سالم بايد سازمان سالم ايجاد کنيم و براي اينکه سلامت سازماني در يک سازمان ايجاد شود ابتدا بايد جو موجود در آن سازمان شناخته شود. براي تعريف، توضيح و سنجش جو اجتماعي سازمان­ها، تلاش­هاي علمي قابل ملاحظه­اي در دهه­هاي اخير صورت گرفته است. يکي از چهارچوب­هاي نظري مشهور و سودمند در اين مورد سلامت سازماني است(فرنيا، 1382). سلامت سازماني عبارت است از دوام و بقاي سازمان در محيط خود و سازگاري با آن و ارتقاء و گسترش توانايي خود براي سازگاري بيشتر(مايلز،1996). سلامت سازماني موجب توانايي سازمان در حفظ بقا و سازش با محيط و بهبود اين توانايي­ها مي­شود(علاقه­بند، 1378). يک سازمان سالم هم نوآور و هم سازگار است، ظرفيت بالايي براي تحمل بحران­هاي دروني و بيروني دارد و قادر به پيشروي به سطوح جديد فعاليت مي­باشد(1987,wayne ). سلامت سازماني يک مفهوم تقريباً تازه­اي است و شامل توانايي سازمان براي انجام وظايف خود به طور مؤثر و رشد و بهبود سازمان مي­گردد. يک سازمان سالم جاي است که افراد مي­خواهند در آنجا بمانند و کار کنند و خود افرادي سودمند و مؤثر باشند. سازمان سالم موجبات انگيزش و علاقه مندي به کار را در کارکنان خود بوجود آورده و از اين طريق اثر بخشي خود را بالا مي­برند. از طرفي ديگر، جو سازماني سالم و حمايتگر باعث اعتماد بيشتر افراد و روحيه بالاي آنان و بالطبع باعث افزايش کارايي کارکنان مي­شود که افزايش کارايي کارکنان به نوبه خود عامل مهمي در افزايش اثربخشي سازمان محسوب مي­شود. سلامت سازماني اشاره مي­کند به دوام و بقاي سازمان در محيط خود و سازگاري با آن و ارتقاء و گسترش توانايي خود براي سازش بيشتر (1987,wayne). عباس زاده (1369)، ويژگيهاي سازماني كه جو سالمي دارد را به شرح زير بيان مي كند:

 در مبادله اطلاعات قابل اعتماد است که داراي قابليت انعطاف و خلاقيت براي ايجاد تغييرات لازم بر حسب اطلاعات بدست آمده نسبت به  حمايت داخلي و آزادي از ترس و تهديد را فراهم مي آورد، زيرا تهديد به ارتباط خوب و سالم آسيب مي رساند، قابليت انعطاف را كاهش داده و به جاي علاقه  به  كل  نظام ،حفاظت از خود را تحريك میکند.همان طور كه پارسونز مي گويد: همه سيستم هاي اجتماعي، اگر قرار باشد كه رشد و توسعه يابند، بايد چهار كاركرد اساسي (انطباق)، (كسب هدف)، (يگانگي)، و (دوام). را با موفقيت انجام دهند(هوي و ميسکل، 1371). . به عبارت ديگر، سازمانها بايد درحل چهار مشكل موفق باشند:

  1 – مشكل كسب منابع كافي و سازش با محيط خود؛

2 – مشكل تعيين و اجراي هدف؛

3 – مشكل نگهداري وحدت در داخل سازمان؛

4 – مشكل ايجاد و حفظ ارزشهاي منحصر سيستم.

بنابراين، سازمان بايد با نيازهاي انطباق و كسب هدف و نيز نيازهاي بياني، يگانگي اجتماعي و هنجاري برخورد بكند، درواقع فرض بر اين است كه سازمانهاي سالم، به طور اثربخشــــي هر دو دسته از نيازها را برآورد مي كنند (klingle, 2000).

 سازمان هميشه سالم نيست.  امروزه ضعف سلامت سازماني مهمترين مسأله و بزرگترين مشکل سازمان­ها و ادارات  است. رميدن و کلينگل برخي از نشانه­هاي ضعف سلامت سازماني را به شرح زير بيان مي­دارند

 

فهرست مطالب

 • فصل اول (طرح تحقيق)
 • 1-1-مقدمه 2
 • 1-2تعريف مسئله 3
 • 1-3 فرضيه هاي تحقيق  5
 • 1-4 اهميت موضوع 5
 • 1-5 اهميت تحقيق 6
 • 1-5-1 هدف کلي 6
 • 1-5-2 هدف اختصاصي 6
 • 1-6 تعارف عملياتي 7
 • 1-6-1 سلامت سازماني 7
 • 1-6-2ساخت دهي 7
 • 1-6-3 ملاحظه گري 7
 • 1-6-4پشتيباني منابع 8
 • 1-6-5روحيه 8
 • 1-6-6تآکيد علمي 8
 • 1-6-7 يگانگي نهادي 8
 • 1-6-8تصميم گيري 8
 • 1-6-9 سبک تصميم گيري 9
 • 1-6-10سبک تصميم گيري عقلايي 9
 • 1-6-11سبک تصميم گيري شهودي 9
 • 1-6-12سبک تصميم گيري وابستگي 10
 • 1-6-13سبک تصميم گيري آني 10
 • 1-6-14سبک تصميم گيري اجتنابي 10
 • 1-7 محدوده هاي تحقيق  11
 • 1-7-1 محدوده موضوعي  11
 • 1-7-2 محدوده مکاني 11
 • 1-7-3محدوده زماني 11
 • 1-7-4 محدوده انساني 11
 • 1-8 محدوديتهاي تحقيق 11
 • فصل دوم(ادبيات تحقيق)
 • 2- مقدمه 12
 • 2-1 مباني نظري تحقيق 12
 • 2-1-1 تعاريف ومفاهيم سازمان وانواع سازمانها 12
 • 2-1-1-1تعريف سازمان 12
 • 2-1-1-2 سازمان اجتماعي 13
 • 2-1-1-3سازمان رسمي 14
 • 2-1-1-4-انواع سازمانها 15
 • 2-1-1-5-تعريف مديريت 17
 • 2-1-1-6عملکرد مديريت وسازمان 17
 • 2-2- تعاريف،مفاهيم ونظريه هاي سلامت وسلامت سازماني 18
 • 2-2-1مفهوم سلامت 18
 • 2-2-1-1سلامت سازماني 18
 • 2-2-1-1-1-يگانگي نهادي 22
 • 2-2-1-1-2-ملاحظه گري 22
 • 2-2-1-1-3-ساخت دهي 23
 • 2-2-1-1-4-پشتيباني منابع 23
 • 2-2-1-1-5-روحيه 23
 • 2-2-1-1-6-تاکيدعلمي 24
 • 2-2-1-2هاي سازمان سالم 26
 • 2-2-1-3نظريه هاي ابعاد سلامت سازماني 30
 • 2-2-1-4-سطح نهادي 30
 • 2-2-1-5-سطح اداري 30
 • 2-2-1-6-سطح فني 30
 • 2-2-1-7ولفه هاي سلامت سازماني 30
 • 2-2-1-8ارکردهاي سيستم 32
 • 2-2-1-9لامت سازماني واثربخشي 32
 • 2-2-1-10 سيستماتيک سلامت شاخصهاي سلامت سازمان 34
 • 2-2-1-10-1-قابليت جذب نيروي انساني نخبه وشايسته 34
 • 2-2-1-10-2-قابليت جذب منابع مالي 34
 • 2-2-1-10-3-رضايت تآمين کنندگان 35
 • 2-2-1-10-4-شبکه هاي اطلاعاتي کارامد 35
 • 2-2-1-11ارکرد شاخص سلامت 35
 • 2-2-1-11-1-نگرش يلندمدت درسازمان 35
 • 2-2-1-11-2-انسجام ويکپارچگي 35
 • 2-2-1-11-3-تخصيص بهينه منابع 36
 • 2-2-1-11-4-ظرفيت فراگيري 36
 • 2-2-1-11-5-نوآوري 36
 • 2-2-1-11-6-سطح فن آوري 36
 • 2-2-1-11-7-فرهنگ سازماني 36
 • 2-2-1-11-8رويکرد شاخصهاي خروجي 36
 • 2-2-1-12-کارکردشاخص سلامت 38
 • 2-2-1-13-روش اجرا 38
 • 2-2-2عريف ،مفاهيم وکارکردهاي تصميم گيري 40
 • 2-2-2-1تصميم گيري 40
 • 2-2-2-2فهوم تصميم گيري 41
 • 2-2-2-3 تصميم گيري 42
 • 2-2-2-4شیوههاي تصميم گيري مديران 43
 • 2-2-2-4- 1تصمیمهای برنامه ریزی شده                                                  43
 • 2-2-2-4- 2تصمیمهای برنامه ریزی نشده                                                 43
 • 2-2-2-5سبکهای تصمیم گیری                             44
 • 2-2-2-5-1-سبک تصميم گيري عقلايي 44
 • 2-2-2-5-2-سبک تصميم گيري شهودي 44
 • 2-2-2-5-3-سبک تصميمگيري وابستگي 45
 • 2-2-2-5-4-سبک تصميم گيري آني 45
 • 2-2-2-5-5-سبک تصميم گيري اجتنابي 45
 • 2-2-2-6انواع تصمیم                                                                           46
 • 2-2-2-6-1-تصميم معمول 46
 • 2-2-2-6-2-تصميم غير معمول 47
 • 2-2-2-7رویکرد عقلایی  تصميم گيري 48
 • 2-2-2-8اجراي تصميم وبازنگري 49
 • 2-2-2-9شرايط تصميم گيري 50
 • 2-2-2-10محدوديت عقلانيت در تصميم گيري 51
 • 2-2-2-11اهميت تصميم گيري در مديريت 52
 • 2-2-2-12مشکلات ومسائل عمده در تصميم گيري 53
 • 2-2-2-12-1-عدم تمايل به آينده نگري وگرايش به نتايج زود رس 53
 • 2-2-2-12-2-جزعي نگري ويک بعدي شدن در تصميم گيري 53
 • 2-2-2-12-3-نارسايي هاي اطلاعاتي در تصميم گيري 54
 • 2-2-2-12-4-گرايش ساده انگاري وبه دنبال راه حلهاي ساده رفتن 55
 • 2-2-2-12-5-اعمال نظر شخصي در تصميم گيري 56
 • 2-2-2-12-6-عدم تمايل به اجراي آزمايشي تصميم ها 57
 • 2-2-3-عدم تمايل به تصميم گيري 57
 • 2-2-4-ويژگي تصميم گيري سازماني 59
 • 2-3 سوابق تحقيق 63
 • 2-3-1 سوابق داخلي 63
 • 2-3-2-سوابق خارجي 64
 • 2-3-3 چارچوب نظري تحقيق 66
 • فصل سوم(روش شناسي تحقيق)
 • 3-1مقدمه 67
 • 3-2روش شناسي تحقيق 67
 • 3-3جامعه آماري 67
 • 3-4 روش نمونه گيري 68
 • 3-5روش جمع آوري اطلاعات 68
 • 3-5-1مطالعه کتابخانه اي 69
 • 3-5-2مطالعه ميداني 69
 • 3-6 ابزار جمع آوري اطلاعات 69
 • 3-7 پايايي وروايي ابزار تحقيق 69
 • 3-8-تعيين اعتبار پرسشنامه 70
 • 3-8-1تعيين  پايايي پرسشنامه 70
 • 3-9 متغير هاي تحقيق 70
 • 3-9-1متغيرهاي وابسته 70
 • 3-9-2متغيرهاي مستقل 70
 • 3-10 فرضيه هاي تحقيق 71
 • 3-11 روش تجزيه وتحليل 71
 • 3-11-1آمار توصيفي 71
 • 3-11-2آماراستنباطي 72
 •  فصل چهارم (تجزيه وتحليل اطلاعات)
 • 4-1مقدمه 73
 • 4-2آمارتوصيفي 73
 • 4-2-1سن 73
 • 4-2-2تعدادافراد خانوار 74
 • 4-2-3سطح تحصيلات 75
 • 4-2-4ميزان درآمد 77
 • 4-2-5سابقه کاري 78
 • 4-2-6نوع استخدام 79
 • 4-3آمار استنباطي 80
 • 4-3-1بررسي وضعيت متغيرهاي تحقيق در ادارات دولتي شهرستان کازرون 81
 • 4-3-1-1-آزمون فرضيات اصلي بااستفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن 81
 • 4-3-1-2-آزمون يافته هاي جانبي تحقيق 85
 • 4-3-1-2-1تآثير سن کارکنان برسلامت سازماني درادارات دولتي شهرستان
 • کازرون 85
 • 4-3-1-2-2اثير تحصيلات کارکنان بر سلامت سازماني ادارات دولتي شهرستان
 •  کازرون 86
 • 4-3-1-2-3اثير سابقه کاري کارکنان بر سلامت سازماني در ادارات دولتي شهرستان
 •  کازرون                                                                                                    86
 • 4-3-1-3 تحليل رگرسيون به شيوه گام به گام 86
 • فصل پنجم (خلاصه،نتيجه گيري،پيشنهاد)
 • 5-مقدمه 90
 • 5-1 خلاصه 90
 • 5-1-1-گزاره هاي تحقيق 92
 • 5-1-1-1-اهداف تحقيق 92
 • 5-1-1-1-1-اهداف کلي 92
 • 5-1-1-1-2-اهداف اختصاصي 92
 • 5-1-2-فرضيه هاي تحقيق 92
 • 5-1-3-روش شناسي تحقيق 93
 • 5-1-3-1آمار توصيفي 93
 • 5-1-3-2-آمار استنباطي 93
 • 5-1-4-محدوده تحقيق 93
 • 5-1-4-1-محدوده موضوعي 93
 • 5-1-4-2-محدوده زماني 93
 • 5-1-4-3-محدوده مکاني 93
 • 5-1-4-4-محدوده انساني 93
 • 5-2نتيجه گيري 95
 • 5-2-1آمار توصيفي 95
 • 5-2-1-1-سن 95
 • 5-2-1-2-تعدادافرادخانوار 95
 • 5-2-1-3-سطح  تحصيلات 95
 • 5-2-1-4-ميزان درآمد 95
 • 5-2-1-5-سابقه کاري 95
 • 5-2-1-6-نوع استخدام 95
 • 5-2-2-آماراستنباطي 96
 • 5-2-2-1-بررسي وضعيت متغير هاي تحقيق در ادارات دولتي شهرستان کازرون 96
 • 5-2-2-2-آزمون فرضيات اصلي تحقيق با استفاده از ظريب همبستگي پيرسون 96
 • 5-2-2-3-آزمون يافته هاي جانبي تحقيق 97
 • 5-2-2-4-تاثير سن کارکنان ادارات دولتي بر سلامت سازماني 97
 • 5-2-2-5-تاثيرتحصيلات کارکنان بر سلامت سازمان در ادارات دولتي 97
 • 5-2-2-6-تآثير سابقه کارکنان بر سلامت سازماني 98
 • 5-2-3-تحليل رگرسيون 98
 • 5-3بحث 99
 • 5-3-1-پيشنهادهاي اجرايي 99
 • 5-3-2-محدوديت هاي تحقيق 100
 • 5-3-3-پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي 100
 • فهرست منابع
عنوان : پایان نامه بررسي رابطه بين سبک هاي تصميم گيري مديران و سلامت سازماني
تعداد صفحات: 95 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  29000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


پنج × = 5