بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسي رابطه بین اعتماد سازمانی و عملکرد کارکنان کمیته امداد
پایان نامه بررسي رابطه بین اعتماد سازمانی و عملکرد کارکنان کمیته امداد

پایان نامه بررسي رابطه بین اعتماد سازمانی و عملکرد کارکنان کمیته امداد

شرح مختصر:

در دنیای رقابتی امروز، شاید بتوان عنوان نمود، مزیت های رقابتی که در گذشته برای سازمان ها برتری و امتیاز محسوب می­شدند، دیگر اهمیت سابق را از دست داده­اند. بدین ترتیب که با گسترش روزافزون فناوری های اطلاعاتی، امکان دسترسی به اطلاعات، هر روز سریع تر می شود. از طرف دیگر دسترسی به تکنولوژی های روز دنیا، منابع مورد نیاز سازمان، نیروی انسانی متخصص و…، در بسیاری از سازمان ها تسهیل یافته است. این امر سازمان ها را به سمتی سوق داده که با کارکنان خود به عنوان منابع انسانی کلیدی، رفتار کرده و توجه دو صد چندانی نسبت به آنها مبذول دارند. بدین ترتیب کارکنان در کانون اصلی توجه سازمان ها قرار گرفته که عملکرد آنها عامل اصل کسب مزیت رقابتی به شمار خواهد رفت. در این میان نحوه برخورد سازمان ها با کارکنان و درک کارکنان از میزان عدالت سازمانی حاکم یکی از مباحث مهم امروزی است که موفقیت سازمان ها را تحت تأثیر خود قرار داده است(پورابراهیمی، 1389).

بر این مبنا، اعتماد، مفهومي كليدي در توسعه و پيشرفت سازمان ها است و لذا بيش از پيش مورد توجه آنها واقع شده است. اعتماد يك موضوع بين رشته اي بوده و دارای مفهومي است كه از جنبه­هاي مختلف ادبيات علوم اجتماعي – روانشناسي، جامعه شناسي، علوم سياسي، اقتصادي، مردم شناسي و تاريخ – مورد توجه قرار گرفته است(خداوردیان، 1389). با كمرنگ شدن مكانيزم هاي كنترل اجتماعي و همچنين گرايش به سمت تمركززدايي و فعاليت هاي فكري، اعتماد به عنوان مؤلفه مهم روابط اجتماعي و يك منبع سازماني مطلوب[1] مورد قبول واقع شده است(گيل[2]، 2007).

تحت شرايط پيچيدگي و عدم قطعيت، تنها هنگامي حفظ همكاري هاي اثربخش امكان پذير خواهد بود كه ارتباطات روشن باشند و اين اتفاق زماني صورت مي پذيرد كه اعتماد و اطمينان متقابل بوجود آيد. اعتماد به دنبال خود وفاداري را به ارمغان خواهد آورد و نيروي انساني وفادار، حاضر است فراتر از وظايف مقرر در شرح شغلي اش فعاليت كند و عامل مهمي در اثربخشي سازمان محسوب شود (راتناسينگهام[3]، 1998).

صاحب نظران باور دارند كه اعتماد مي تواند منجر به همكاري بين افراد، گروه ها و سازمان ها بشود. امروزه سازمان ها در جستجوي راه هاي جديدي براي ارتقاي مشاركت بين افراد و گروه ها و بهره گیری از آثار آن هستند؛ از اين گروه بيش از هر زمان، به اعتماد و چگونگي تقويت و واقعي سازي آن توجه دارند. مثلاً بيشتر سازمان ها همكاري بين افراد و گروه ها را با مهندسي دوبارة ساختار و مسطح تر نمودن آن و تأکید بر شكل هاي مبتني بر تيمِ كاري[4] ـ به گونه ای که اختیار در آنها به شكل غيرمتمركز درآيد و اعطاي قدرت به سطوح پايين تر بشود ـ افزايش مي دهند. اما اعطاي قدرت تنها زماني مي تواند به تقويتِ همكاري و سرانجام، عملكرد سازمانی منجر شود که در سازمان اعتماد وجود داشته باشد

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول:کلیات تحقيق
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بیان مسئله. 4
 • 1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7
 • 1-4- اهداف تحقيق.. 9
 • 1-4-1- اهداف فرعی.. 9
 • 1-4-2- سوالات تحقیق.. 10
 • 1-5- تعریف مفهومی و عملیاتی واژه های تحقیق.. 10
 • 1-6- قلمرو تحقیق.. 12
 • فصل دوم:پیشینه نظری تحقيق
 • 2-1- مقدمه. 14
 • 2-2-1- مفهوم اعتماد. 14
 • 2-2-2- ابعاد اعتماد. 24
 • 2-2-3- اعتماد سازی.. 25
 • 2-2-4- اعتماد سازی و انواع سازمان ها 26
 • 2-2-5- اعتماد سازماني.. 27
 • 2-2-6- انواع اعتماد سازمانی.. 27
 • 2-2-7- شیوه های جلب اعتماد کارکنان.. 28
 • 2-2-8- روش های اعتمادسازی در میان کارکنان یک سازمان.. 31
 • 2-2-9- اعتماد، کلید ثروت های نامرئی در کامیابی شغلی.. 35
 • 2-2-10- اهميت و ضرورت ايجاد اعتماد و علل نياز به آن.. 35
 • 2-2-11- مفاهيم مشابه با اعتماد. 40
 • 2-2-11-1- همكاري.. 40
 • 2-2-11-2- اطمينان.. 41
 • 2-2-11-3- قابليت پيش‌بيني.. 42
 • 2-2-12- رويكردهاي عملياتي به اعتماد. 43
 • 2-2-13- ايجاد اعتماد سازماني.. 46
 • 2-3- بخش دوم؛ مباحث عملکرد سازمانی.. 48
 • 2-3-1- عملکرد. 48
 • 2-3-1-1- توان.. 49
 • 2-3-1- 2- شناخت شغل.. 49
 • 2-3-1-3- حمایت سازمانی.. 49
 • 2-3-1-4- تمایل یا انگیزش… 49
 • 2-3-1-5-  بازخورد عملکرد. 49
 • 2-3-1-6- اعتبار 50
 • 2-3-1-7- سازگاری محیطی.. 50
 • 2-3-2- مفهوم عملکرد. 50
 • 2-3-3- وظایف یا عملکرد های مدیریتی.. 51
 • 2-3-4-  تأثیر فرهنگ سازمانی بر هدف و عملکرد. 53
 • 2-3-5-  فرهنگ سازمانی و اعتماد. 54
 • 2-3-6-  مديريت عملكرد در بخش دولتي.. 55
 • 2-4- بخش سوم؛ پیشینه نظری تحقیق.. 65
 • 2-4-1- تحققیات داخلی.. 65
 • 2-4-2- تحقیقات خارجی.. 67
 • 2-4-3- چارچوب نظری تحقیق.. 69
 • 2-4-5- مدل مفهومی تحقیق.. 71
 • 2-4-6- فرضیه های تحقیق.. 72
 • فصل سوم:روش تحقيق
 • 3-1- مقدمه. 74
 • 3-2- روش تحقیق.. 75
 • 3-3- جامعه آماري.. 76
 • 3-3-1- نمونه آماری تحقیق و تعیین حجم نمونه. 77
 • 3-3-1-1- حجم نمونه. 77
 • 3-4- روش گردآوری اطلاعات… 78
 • 3-4-1- نحوه تنظيم سوالات پرسشنامه. 80
 • 3-5- آزمون پايايي.. 81
 • 3-6- روایی تحقیق.. 83
 • 3-7- روش تجزيه وتحليل داده ها 84
 • فصل چهارم:یافته های تحقيق
 • 4-1- مقدمه. 86
 • 4-2- بخش اول؛ توصیف دادهها 87
 • 4-2-1- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب جنسیت… 88
 • 4-2-3- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سابقه خدمت… 90
 • 4-2-4- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سطح تحصیلات.. 91
 • 4-2-5- آزمون توزیع نرمال.. 92
 • 4-3- بخش دوم؛ آمار استنباطی.. 93
 • 4-3-1- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 93
 • 4-3-2- نتایج آزمون رگرسیون خطی چند متغیره 96
 • فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
 • 5- 1- مقدمه. 98
 • 5-2- نتایج پژوهش…. 99
 • 5-2-1- نتایج توصیفی پژوهش…. 99
 • 5-2-2- نتایج استنباطی پژوهش…. 99
 • 5-2-3- نتیجه گیری کلی.. 103
 • 5-3- پیشنهادات تحقیق.. 105
 • 5-3-1- پیشنهادات کاربردی تحقیق.. 105
 • 5-3-2- پیشنهادات پژوهشی.. 107
 • 5-4- محدوديت هاى پژوهش…. 108
 • منابع
عنوان : پایان نامه بررسي رابطه بین اعتماد سازمانی و عملکرد کارکنان کمیته امداد
تعداد صفحات: 120 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  29000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


× هفت = 63