بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی رابطه بین بازارگرایی و عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط
پایان نامه بررسی رابطه بین بازارگرایی و عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط

پایان نامه بررسی رابطه بین بازارگرایی و عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط

شرح مختصر:

بازارگرايي فرهنگي، سازماني است كه با حداكثر كارايي و اثربخشي، رفتارهاي لازم جهت خلق ارزش برتر براي مشتريان و در نتيجه عملكرد برتر مستمر براي كسب و كار را فراهم مي كند. بازارگرايي بيش تر به عنوان يك رويكرد استراتژيك تلقي مي شود كه مي تواند سبب بهبود عملكرد سازماني شود. اين بيان مي تواند در مورد سازمان هاي خدماتي و شركت ها نيز به كاربرده شود، چرا كه آن ها با تغييرات خيره كننده اي مواجه اند. با وجود اين كه اكثر مطالعات در زمينة بازارگرايي ادعا دارند كه بازارگرايي اثر مثبتي بر عملكرد كسب و كار دارد، از نظر مفهومي، عملكرد برتر لزوماً پيامد مستقيم “رفتارهاي اساسي ” ناشي از بازارگرايي نيست، به طوري كه ارزش برتر يا تركيب ارزش براي خريداران، پيامد واسطة اين رفتارهاست(ديوانداري و همكاران،1387). درهم تنيدگي و افزايش نيروها و عوامل تعيين كننده در بازار، حضور رقباي قدرتمند متعدد، همچنين تغيير بي وقفه و مداوم سلايق مشتريان و بالا رفتن سطح انتظارات آنها، شركت هاي تجاري را با مخاطرات و چالش هاي عميقي روبرو نموده است. افزايش پيچيدگي هاي شناختي- تحليلي از بازار، استيصال مديران را در پاسخگويي به اين تحولات با استمداد از سبك هاي سنتي به همراه خواهد داشت. روشن است كه تصميم گيري كارآمد نياز به كسب معرفت و شناخت بازار دارد. بازارگرايي نقش مهمي را در بهبود و ارتقاي عملكرد شركت ها دارد و تحقيقات بازاريابي در كانون مبحث فرهنگ بازارگرايي قرار مي گيرد، مي توان انتظار داشت كه تحقيقات بازاريابي با واسطه گري بازارگرايي از قابليت سوق دهي عملكرد سازمان برخوردار باشد(كفاش پور و نجفي سياهرودي،1388). از دهه 1990 پیشرفت قابل ملاحظه اي در توسعه مفهوم بازار گرايي صورت گرفته و تلاش هاي تحلیلی بسیاري صرف تعریف، مفهوم سازي و عملیاتی کردن آن شده است. از بین این مطالعات دو مفهوم اساسی یعنی تفسیر مبتنی بر فرهنگ که توسط نرور و اسلاتر  در سال 1990 و نگرش مبتنی براطلاعات که توسط کوهلی و جاورسکی  در سال 1999 ، شاپیرو و گلازر  در سال 1988 و روکرت  در سال 1992 ارایه شده است، حمایت بیشتري را کسب کرده اند. نرور و اسلاتر بازار محوري را از دیدگاه فرهنگ، به عنوان فرهنگ بازاریابی که به صورت بسیار کارا و اثربخش به خلق رفتارهایی می پردازدکه براي ایجاد ارزش بیشتر براي مشتریان و در نتیجه ارتقاي عملکرد بازار گرايي شرکت لازم و ضروري اند، تعریف کرده اند. آن ها بازار محوري را مشتمل بر سه عامل می دانند: 1) مشتري محوري 2) رقیب محوري 3) هماهنگی بین وظیفه اي. کوهلی و جاوورسکی نیز در سال 1990 مفهوم بازار محوري را از بعد مدیریتی به عنوان هوشمندي بازار جهت ایجادآگاهی درباره بازار جهت پیش بینی نیازهاي جاري و آتی مشتریان، با هدف انتشار این بینش در تمام واحدهاي سازمانی و پاسخ گویی گسترده به آن تعریف نموده اند. شاپیرو و گلازر 1988 و روکرت 1992 نیز مفهوم عملیات بازار محوري را یک فرایند تصمیم گیري سازمانی می داند(فاريابي و همكاران،1390). به اشتباه بسياري بر اين باورند كه عملكرد عبارت است از سودآوري سازمان. واقعيت آن است كه عملكرد شركت بسته به نوع سازمان، تفكرات مديريت، فلسفه ي وجودي و رسالت سازمان، شرايط محيطي و موارد بي شمار ديگري بررسي و  اندازه گيري مي شود. از اين رو  از شاخص ها و معيارهاي متعددي بدين منظور بهره گرفته مي شود. پژوهشگران در مطالعات مربوط به عملكرد بازرگاني مؤلفه هاي مختلفي را براي سنجش آن به كار برده اند. معدودي از پژوهشگران، مؤلفه هايي از عملكرد را كه بيشتر به هم مرتبط هستند را در گروه هايي جاي داده و آنها را نام گذاري كرده اند(كفاش پور و نجفي سياهرودي،1388).

فهرست مطالب

 • 1   کلیات   3

  1-1- مقدمه  3

  1-2- بیان مساله. 4

  1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 8

  1-4- اهداف تحقیق.. 10

  1-5- سوالات تحقیق.. 10

  1-6- متغیر های تحقیق.. 11

  1-6-1- متغیر های مستقل.. 11

  1-6-2- متغیر های وابسته. 11

  1-7- تعریف مفهومی  و عملیاتی متغیرها 12

   

  1-8- قلمرو تحقیق.. 14

  1-8-1- قلمرو موضوعی تحقیق.. 14

  1-8-2- قلمرو مکانی تحقیق.. 14

  1-8-3- قلمرو زمانی تحقیق.. 15

   

  2ادبیات و پيشينه  تحقیق……… 17

  2-1- مقدمه  17

  2-2- بازارگرایی.. 18

  2-3- بازاریابی داخلی.. 22

  2-4- رویکردهاي بازارگرایی.. 25

  2-5- مدلهاي بازارگرایی.. 28

  2-6- نوآوری  30

  2-7- تاثير نوآوري بر بي ثباتي سهم بازار 34

  2-8- بازاریابی چیست ؟. 39

  2-9- جهت گیری مشتری محور 40

  2-10- جهت گیری عصر جدید. 41

  2-11- دیدگاه های بازاریابی.. 42

  2-12- دیدگاه مصرف گرا 43

   

  2-13- دیدگاه محیط گرا 43

  2-14- اجرای طرح بازاریابی.. 44

  2-15- بودجه بازاریابی.. 44

  2-16- سازماندهی بخش بازاریابی.. 45

  2-17- اینترانت ها٬ اکسترانت ها و مبادلات خصوصی.. 46

  2-18- ارتباط کارآفرینی و بازاریابی.. 49

  2-19- استراتژهای بازاریابی کارآفرینی.. 54

  2-20- بازاریابی در تجارت الکترونیک…. 55

  2-21- بازاریابی در وب سایت… 57

  2-22- مزيت رقابت ملي.. 58

  2-23- توان رقابتی.. 60

  2-24- مزیت نسبی.. 62

  2-25- معیار مزیت نسبی آشکارشده 64

  2-26- عملكرد مالي.. 68

  2-27- هدف از ارزيابي عملكرد. 73

  2-28- ارزيابي عملكرد و انگيزش…. 75

  2-29- چهارچوب نظری تحقیق.. 79

  2-30- فرضیات تحقیق.. 80

  3- روش شناسايي تحقیق… 90

  3-1- مقدمه  90

  3-2- روش  تحقیق.. 91

  3-3- جامعه و نمونه آماری.. 92

  3-4- روش ها وابزار جمع آوری اطلاعات… 92

  3-5- روایی پرسشنامه. 93

  3-6- پایایی پرسشنامه. 94

  3-7- روش تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات… 95

   

  4-فصل چهارم:تجزیه تحلیل اطلاعات… 98

  4-1- مقدمه  98

  4-2- توصيف متغيرهاي تحقيق.. 100

  4-2-1- متغير جنسيت… 100

  4-2-2- متغير سن.. 101

  4-2-3- توصيف متغير  مشتری گرایی.. 103

  4-2-4- توصيف متغير  رقیب گرایی.. 104

  4-2-5- توصيف متغير  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺨـﺸﻲ.. 105

  4-2-6- توصيف متغير  عملکرد مالی.. 106

  4-3- آمار استنباطي.. 107

  4-4- آزمون فرضيات تحقيق.. 107

  5- نتیجه گیری و پیشنهادات…….. 114

  5-1- مقدمه  114

  5-2- نتایج آمار توصیفی…….. 115

  5-3- نتايج  آمار استنباطی.. 117

  5-4- پيشنهادهاي مبتنی بر یافته‌های پژوهش…. 118

  5-5- پيشنهادهایي جهت تحقيقات آينده 119

  5-6- محدودیت‌های تحقیق.. 120

  منابع و ماخذ..

عنوان : پایان نامه بررسی رابطه بین بازارگرایی و عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط
تعداد صفحات: 135 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  12000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


× 8 = سی دو