بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی رابطه بین خودکارآمدی حرفه ای و بهبود توسعه حرفه ای کارکنان واحدهای صنعتی
پایان نامه بررسی رابطه بین خودکارآمدی حرفه ای و بهبود توسعه حرفه ای کارکنان واحدهای صنعتی

پایان نامه بررسی رابطه بین خودکارآمدی حرفه ای و بهبود توسعه حرفه ای کارکنان واحدهای صنعتی

شرح مختصر:

آموزش يکي از پیچیده‌ترین وظايف در اداره امور هر سازمان و به ويژه در مديريت نيروي انساني است. پس از نظام جذب، نظام بهسازي و به‌کارگیری مناسب منابع انساني قرار دارد. در حقيقت آموزش از مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های هر سازماني بوده و نظام آموزشي تکمیل‌کننده نظام استخدامي به شمار مي رود و باعث توسعه حرفه­ای نيروي انساني موجود شده و موفقيت ­هاي آتي را تضمين می‌کند. آموزش و بهسازي باعث بينش و بصيرت عميق تر، دانش و معرفت بالاتر و توانايي و مهارت بيشتر انسان هاي شاغل در سازمان براي اجراي وظايف محول شده و در نتيجه موجب نيل به هدف­هاي سازماني با کار آيي و ثمربخشي بهتر و بيشتر است.

آموزش، بر توسعه حرفه­ای و توانمند شدن‌ نيروي‌ انساني‌ تأثیر مي‌گذارد. نظام‌ آموزشي‌ موثر با ارتقا سطح‌ مهارت‌های‌ کاري‌ و فردي‌ موجب‌ کارآمدي‌ نيروي‌ انساني‌ مي‌شود. در محيط پرتنش کسب‌وکار امروزي، مديران سازمان ها با چالش هاي متعددي مواجه هستند. تغييرات تكنولوژيكي و نوآوري در محصول از يك سو و پيچيدگي مديريت سازمان از سويي ديگر، راهي جز تكيه بر سرمایه‌های اصلي يعني نيروهاي انساني، باقي نگذاشته است. بر اين اساس اهميت كاركنان روزبه‌روز بيشتر شناخته می‌شود. بر این اساس مديران به دنبال ساز و كارهايي گشته‌اند تا انسان های توانمند پرورش دهند (میرزایی و داریانی، 1387). توسعه حرفه­ای شیوه‌ای است برای ایجاد روحیه مشارکت در کارکنان از طریق فرایند دخالت و واگذاری مسئولیت به آن ها، این شیوه کارکنان را تشویق می‌کند که در مورد کارهای خویش، خود تصمیم بگیرند و امکان قدرت و مهارت بیشتری بر کار داشته باشند. توسعه حرفه­ای بین قدرت مدیر و آزادی عمل کارکنان توازن برقرار می‌کند. (خطیری، 1385). پژوهش ها نشان داده‌اند که سازمان ها به فرایند توسعه حرفه­ای کارکنان نیاز دارند؛ زیرا توسعه حرفه­ای آنان باعث افزایش توانایی های تصمیم‌گیری، خود کارآمدی بیشتر و عملکرد شغلی و تعهد بالاتری می‌شود. خود کارآمدی از نظریه شناخت اجتماعی آلبرت بندورا – روانشناس مشهور- مشتق شده است که به باورها، قضاوت های افراد به توانایی های خود در انجام وظایف، تکالیف و مسئولیت ها اشاره دارد. عملکرد مؤثر هم به داشتن مهارت ها، توانایی انجام کارها که نتیجه­ی توسعه حرفه­ای کارکنان است و هم به باور در توانايي انجام آن مهارت‌ها، خود کارآمدی نيازمند است (عبدالهی، 1386).

اکثر مديران تصور مي­کنند که با مفهوم توسعه حرفه­ای آشنا هستند، درحالی‌که فقط تعداد محدودي از آنان با مفهوم و کاربردش آشنايند. اگر از 100 نفر درباره معني توسعه حرفه­ای سؤال کنيد، شايد با 100 پاسخ متفاوت مواجه شويد. بسياري از سازمان‌ها علاقه­مندند فرايند توسعه حرفه­ای را اجرا کنند، زيرا معتقدند کارکنان توانمند مي­توانند در نيل به اهداف موثر باشند. (ساويچ، 1997:1).

با توجه به مطالب فوق و اهمیت ضمنی هر یک از متغیرها می‌توان گفت که بررسی رابطه بین متغیرهای توسعه حرفه­ای و خود کارآمدی کارکنان با عملکرد شغلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست. بررسی رابطه بین متغیرهای ذکرشده باعث می‌شود تا اینکه مدیران به کارکنان اهمیت بیشتری داده و در امر توسعه حرفه­ای آن‌ها که زمینه‌ای برای پیشرفت سازمان و در نهایت عملکرد بالای کارکنان خواهد بود توجه ویژه‌ای داشته باشند و همچنین توجه مدیران به باور و اعتقادی که افراد در مورد توانایی‌هایشان دارند باعث خواهد شد تا از کارکنان در حیطه‌های کاری به نحو احسن استفاده کنند و نتایج مطلوبی را از این استفاده بهینه بگیرند و از آنجا که خود کارآمدی و توسعه حرفه­ای کارکنان از عوامل تأثیرگذار بر میزان عملکرد شغلی کارکنان می‌باشد و به این دلیل که در ایران کمتر به توسعه حرفه­ای و خود کارآمدی کارکنان به عنوان عوامل تعیین‌کننده‌ی عملکرد شغلی پرداخته شده است مطالعه در مورد رابطۀ این متغیرها از اهمیت زیادی برخوردار است.

فهرست مطالب

 • چکیده. 1
 •  فصل اول:کلیات پژوهش
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بیان مسئله. 4
 • 1-3- اهمیت و ضرورت.. 5
 • 1-4- اهداف تحقیق.. 6
 • 1-5- فرضیه‌ها 7
 • 1-6- تعاریف (نظری – عملیاتی) 8
 • 1-6-1- تعاریف نظری.. 8
 • 1-6-2- تعاریف عملیاتی.. 8
 •  
 • فصل دوم:مبانی نظری پژوهش
 • 2-1- مرور مبانی نظری تحقیق.. 10
 • 2-2- تاریخچه توسعه حرفهای.. 11
 • 2-2-1- تعریف توسعه حرفهای.. 12
 • 2-2-2- ابعاد توسعه حرفه‌ای.. 16
 • 2-2-3- توسعه حرفه‌ای منابع انسانی بر مبنای منشأ فردی.. 17
 • 2-2-4- توسعه حرفه‌ای منابع انسانی بر مبنای منشأ سازمانی.. 19
 • 2-2-5- توسعه حرفه‌ای منابع انسانی بر مبنای نگرش استراتژیک.. 22
 • 2-2-5-1- استراتژی افزایش آگاهی جمعی از طریق داستان‌گویی.. 22
 • 2-2-5-2- استراتژی آموزش مهارت‌های حل مسئله. 23
 • 2-2-5-3- استراتژی آموزش‌های مهارت‌های پشتیبانی و تجهیز منابع. 23
 • 2-2-6- رویکردهای توسعه حرفه‌ای.. 26
 • 2-2-7- مراحل توسعه حرفه‌ای از دید کانگر و کاننگو. 28
 • 2-2-8- بلانچارد فرایند توسعه حرفه‌ای را در سه مرحله خلاصه کرده است.. 29
 • 2-2-9- عوامل موثر در فرايند توسعه حرفه‌ای كاركنان. 30
 • 2-2-10- اقدامات عملی برای توانمند کردن کارکنان. 32
 • 2-2-11- دستاوردهاي حاصل از اجراي توسعه حرفه‌ای در سازمان. 33
 • 2-2-12- موانع موجود در سازمان‌ها جهت اجراي توسعه حرفه‌ای.. 34
 • 2-2-13- فنون و ابزارهاي خلق توانمندي در سازمان‌ها 34
 • 2-3- تاریخچه خود کارآمدی.. 35
 • 2-3-1- مهارت عملی.. 36
 • 2-3-2- مدل‌سازی غیرمستقیم. 37
 • 2-3-3- ترغیب شفاهی.. 37
 • 2-3-4- انگیختگی.. 37
 • 2-3-5- تئوری خود کارآمدی بندورا 39
 • 2-4- آموزش كاركنان. 40
 • 2-4-1- تاریخچه آموزش ضمن خدمت.. 40
 • 2-4-2- آموزش ضمن خدمت.. 43
 • 2-4-3- سازمان و آموزش ضمن خدمت.. 47
 • 2-4-4- اهداف آموزش و بهسازی منابع انسانی.. 47
 • 2-4-5- اصول آموزش كاركنان. 48
 • 2-4-5-1- هماهنگي رسالت ها و اهداف كلي آموزش كاركنان با ویژگی‌های نظام آموزش… 49
 • 2-4-5-2- ارتباط تنگاتنگ با نيازهاي شغلي، توسعه‌ای و فردي كاركنان. 49
 • 2-4-5-3- مداومت آموزش ها 49
 • 2-4-5-4- سنخيت آموزش ها با ویژگی‌های فراگيران. 49
 • 2-4-5-5- ايجاد انگیزه‌های قوي براي فراگيران. 50
 • 2-4-5-6- كاربردي بودن آموزش ها 50
 • 2-4-6- مزایای متقابل آموزش ضمن خدمت برای کارکنان و سازمان. 51
 • 2-5- پیشینه پژوهش… 53
 • 2-5-1- پیشینه داخلی.. 53
 • 2-5-2- پیشینه خارجی.. 64
 • 2-6- جمع‌بندی و چهارچوب نظری پژوهش… 67
 •  
 • فصل سوم:روش شناسی پژوهش
 • 3-1- روش تحقیق.. 70
 • 3-2- جامعه آماری.. 70
 • 3-3- حجم و روش نمونه گیری.. 70
 • 3-4- ابزارهای گردآوری دادهها  و ویژگی فنی ابزارِهای تحقیق (روایی و پایایی) 71
 • 3-4-1- ویژگی فنی ابزارِهای تحقیق (روایی و پایایی) 72
 • 3-5- روش تجزیه و  تحلیل داده‌ها 73
 •  
 • فصل چهارم:یافته های پژوهش
 • 4-1- یافته‌های توصیفی پژوهش… 76
 • 4-1-1- توزیع فراوانی جنسیت.. 76
 • 4-1-2- توصیف وضعیت سنی.. 77
 • 4-1-3- توزیع فراوانی سابقه خدمت.. 78
 • 4-1-4- توزیع فراوانی سطح تحصیلات.. 79
 • 4-2- یافته‌های استنباطی پژوهش… 80
 • 4-2-1- بین خودکارآمدی حرفه‌ای و بهبود توسعه حرفهای کارکنان رابطه‌ای معنادار وجود دارد. 80
 • 4-2-2- بین جنسیت مرد و زن و میزان تأثیر خود کارآمدی حرفه‌ای بر بهبود توسعه حرفه‌ای کارکنان تفاوت معناداری وجود دارد. 82
 • 4-2-3- بین سابقه خدمت و میزان تأثیر خود کارآمدی حرفه‌ای بر بهبود توسعه حرفه‌ای کارکنان تفاوت معنی‌داری وجود دارد . 83
 • 4-2-4- بین سن کارکنان و میزان تأثیر خود کارآمدی حرفه‌ای بر بهبود توسعه حرفه‌ای کارکنان تفاوت معنی‌داری وجود دارد. 84
 • 4-2-4- بین تحصیلات کارکنان و میزان تأثیر خود کارآمدی حرفه‌ای بر بهبود توسعه حرفه‌ای کارکنان تفاوت معنی‌داری وجود دارد. 85
 •  
 • فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
 • 5-1- خلاصه تحقیق.. 87
 • 5-2- بحث و نتیجه گیری.. 87
 • 5-2-1- بین خود کارآمدی حرفه‌ای و بهبود توسعه حرفه‌ای کارکنان رابطه‌ای معنادار وجود دارد. 87
 • 5-2-2- بین جنسیت مرد و زن و میزان تأثیر خود کارآمدی حرفه‌ای بر بهبود توسعه حرفه‌ای کارکنان تفاوت معناداری وجود دارد. 89
 • 5-2-3- بین سابقه خدمت و میزان تأثیر خود کارآمدی حرفه‌ای بر بهبود توسعه حرفه‌ای کارکنان تفاوت معنی‌داری وجود دارد . 89
 • 5-2-4- بین تحصیلات کارکنان و میزان تأثیر خود کارآمدی حرفه‌ای بر بهبود توسعه حرفه‌ای کارکنان تفاوت معنی‌داری وجود دارد. 89
 • 5-2-5- بین سن کارکنان و میزان تأثیر خود کارآمدی حرفه‌ای بر بهبود توسعه حرفه‌ای کارکنان تفاوت معنی‌داری وجود دارد. 89
 • 5-3- پیشنهادها 90
 • 5-3-1- پیشنهادهای کاربردی.. 90
 • 5-3-1- پیشنهادهای پژوهشی.. 91
 • 5-4- موانع و محدودیت‌ها 91
 • 5-4-1- محدودیت‌های در اختیار محقق.. 91
 • 5-4-2- محدودیت‌های خارج از اختیار محقق.. 92
 • فهرست منابع و مأخذ 
عنوان : پایان نامه بررسی رابطه بین خودکارآمدی حرفه ای و بهبود توسعه حرفه ای کارکنان واحدهای صنعتی
تعداد صفحات: 111 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  29000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


شش − = 1