بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی رابطه ساختار سازمانی و بهره¬وری کارکنان
پایان نامه بررسی رابطه ساختار سازمانی و بهره¬وری کارکنان

پایان نامه بررسی رابطه ساختار سازمانی و بهره¬وری کارکنان

شرح مختصر:

بهره وری[1] به عنوان یک فرهنگ ویک نگرش عقلایی به کار می باشد که هدف آن هوشمندانه تر کردن فعالیتها برای دستیابی به زندگی بهتر و متعالی است.(خاکی،1376). افزایش بهره وری عمده ترین هدف و مسئولیت موسسه و اداره را تعیین می نماید.

نتیجه تحقیقات و مطالعات نشان دهنده این است که ساختار سازمانی[2] به عنوان یکی از کلیدی ترین عوامل اثر گذار بر بهره وری سازمان ها،چه در حال و چه در گذشته می باشد. امروز ما در عصر سازمان زندگی میکنیم و اهمیت سازمان و سازماندهی جهت اداره بهتر امور مطرح میگردد،که چنانچه سازمانها هماهنگ با وظایف و اهدافی که دارند سازماندهی و بر اساس اصول علمی اداره شوند میزان کارایی و بهره وری آنها افزایش یافته و بخوبی در انجام وظایف محوله و نیل به اهداف سازمان موفق خواهند بود و برعکس چنانچه سازماندهی و ساختار که حاصل آنست هماهنگ با وظایف ،اهداف،ترکیب نیروی انسانی ومقتضیات محیطی و… نباشد، عملیات را دچار اشکال نموده و مدیریت سازمان را مجبور می نماید که برای رفع مشکلات ناشی از ساختار نادرست وقت خود را صرف برطرف کردن کاستی ها در این مورد نماید. ساختار سازمانی به عنوان توزیع معقول و رسمی مشاغل ،مسئولیتها،قدرت و نحوه هماهنگی و برقراری ارتباطات در جهت رسیدن به اهداف اصلی سازمان شناخته می شود و یکی از اول نهاد هایی است که در هر سازمانی در ابتدای تشکیل آن بوجود می آید.(رمضانی،1372). امروزه بهره وری فراتر از یک معیار و شاخص اقتصادی است ،بلکه بعنوان یک رویکرد جامع،یک فرهنگ ونگرش نظام گرا ،و یک کلی از همه اجزاء مطرح است.به طوری که می تواند هر یک از جنبه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور ،سازمان و یا حتی افراد را تحت تاثیر متقابل قرار دهد.(مشبکی،1374). وجود ساختار سازماني مناسب، روشهاي اجرائي كارآمد، تجهيزات و ابزار كار سالم، فضاي كار متعادل و از همه مهمتر نيروي انساني واجد صلاحيت و شايسته از ضرورياتي مي باشند كه براي نيل به بهره وري مطلوب بايد مورد توجه مديران قرار گيرد. مشاركت كاركنان در امور و تلاش­هاي هوشيارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط كاري مي تواند بر ميزان بهره وري و تعميم براي بهبود بهره وري بويژه در يك محيط متلاطم و توأم با ناامني تأثير گذارد. روح فرهنگ بهبود بهره وري بايد در كالبد سازمان دميده شود كه در آن ميان نيروي انساني هسته مركزي را تشكيل مي دهد. در این فصل به مقولاتی از جمله بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و سوالات تحقیق، تعاریف نظری و عملیاتی و نهایتاً قلمرو تحقیق پرداخته می­شود.

امروزه افزایش بهره وری در سازمان ها به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مدیران اجرایی و تصمیم گیران هر کشور است،به طوری که بسیاری از کشور ها،عمده برنامه های توسعه خود را بر مبنای افزایش بهره وری قرار داده اند.به نحوی که در طی پانزده سال اخیر،افزایش بهره وری در سطح جهان،45 برابر شده است.بهره وری از یک سو،عامل ارتقای سطح زندگی و کاهش نرخ تورم است و از طرف دیگر ،موجب تغییر در قیمت های نسبی،افزایش در تولید واقعی و کاراتر ساختن تخصیص منابع می شود. در یک کلام ،رشد اقتصادی کشور ها در گرو آهنگ رشد بهره وری آن هااست.(بردبارو همکاران ،1386). سازمانها مجموعه ای از افراد هستند که برای تحقق هدفی گرد آمده اند.افرادی برای دستیابی موفقیت آمیز به این هدفها باید در درون بهترین ساختار ممکن سازماندهی شوند. تصمیم گیری در مورد ساختار ،ابتدائی ترین تصمیم استراتژیک است.ساختار می تواند یک سازمان را به وجود آورد یا آن را متلاشی کند.(اولیو و همکاران ،ترجمه ابطحی و دیگران،1386). وجود یک ساختار نامناسب و محیط کاری نامساعد ،روابط نادرست و مدیران با کارکنان موجب می شود که اخلاق کاری و بهره وری نیروی کار به حداقل برسد. اگر چه همه نهاد های اساسی برای تولید محصول مهم می باشد ،ولی تنها نیروی انسانی است که سایر نهاده ها را در کنترل دارد بنابراین جذب و بکار گیری صحیح نیروی انسانی ماهر و با انگیزه قوی می تواند از تکنولوژی پیچیده ،ماشین آلات ،تجهیزات و ابزار هابه خوبی استفاده کند.(طاهری ،1390).. لذا ساختار سازمانی مناسب در اداره صحیح چنین منابع با ارزشی ضروری می باشد.تا از طریق مدیریت منابع انسانی بتوانند نیروهای انسانی متناسب با اهداف آینده سازمان را یافته ،جذب و گزینش نمایند.زیرا موفقیت و عدم موفقیت در نیل به اهداف سازمانی در واقع در گرو یافتن و انتخاب نمودن نیروهای انسانی متعهد و متخصص است.(ابطحی ،1387). برای درک سازمان از نظر ایجاد بستر مناسب برای افزایش بهره وری نیروی انسانی ،باید به ابعادی از سازمان توجه شود که بیان کننده ویژگی های خاص سازمان هستند ابعاد ساختاری(پیچیدگی ،رسمیت ،تمرکز)بیان کننده ویژگی های درونی یک سازمان هستند .آنها مبنایی به دست می دهند که می توان بدان وسیله سازمانها را اندازه گیری و باهم مقایسه کرد (دفت،ترجمه پارساییان و اعرابی،1382). وجود ساختاری مناسب با اهداف و نیازهای اداره منابع طبیعی ضرورت دارد. چرا که در نهایت همه تصمیمات در زمینه برنامه ریزی ،سازماندهی،هماهنگی و کنترل روی ساختار پیاده می شود و ساختار باید قدرت تحقق این تصمیمات را به نحو شایسته و بایسته ای دارا باشد. اینجاست که طراحی ساختار بهینه و مناسب ضرورت می یابد. با توجه به این که محقق که شاغل در این اداره می­باشد، با مسائل و مشکلات موجود در زمینه بهره وری آشنایی کامل داشته و متوجه شده که سطح بهره وری کارکنان پائین می باشد .علت پائین بودن بهره وری به نظر محقق ساختار سازمانی می باشد. محقق در صدد است رابطه ارکان اساسی ساختار سازمانی(پیچیدگی،رسمیت و تمرکز ) با بهره وری نیروهای شاغل را اعم از کارشناسان، مدیران، کارکنان را در اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد تعیین نماید تا شاید به اندازه ناچیزی در رفع این مشکل اساسی منطقه قدم بردارد و امید است اطلاعات به دست آمده در اختیار مسئولین قرار گیرد تا زمینه افزایش بهره وری را فراهم نمایند.

در دنياي پر رقابت كنوني، بهره وري به عنوان يك فلسفه و ديدگاه مبتني بر استراتژي بهبود، مهمترين هدف در هر سازماني را تشكيل مي دهد و مي تواند همچون زنجيره اي فعاليت هاي كليه بخش هاي جامعه را در برگيرد (الله رودی و همکاران، 1389). به طوري كه رسالت مديريت و هدف اصلي مديران هر سازمان استفاده موثر و بهينه از منابع و امكانات گوناگون چون نيروي كار، سرمايه ، مواد ، انرژي و اطلاعات مي باشد (وزیری و همکاران، 2010). اين امر سبب شده است كه دركليه كشورها بهره وري و استفاده صحيح و هرچه بهتر و مناسبتر از مجموع عوامل توليد (اعم از کالا و خدمات) به اولويتي ملي تبديل شود و همه جوامع به اين باور برسند كه تداوم حيات هر جامعه بدون توجه به موضوع بهره وري ممكن نيست (الله وردی و همکاران، 1389). كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست و توجه به مقوله بهره وري نقشي بسزا در توسعه آن دارد. در اين راستا رشد بهره وري نيروي كار در برنامه چهارم توسعه در حدود 5/3 درصد تعيين شده است، كه براي تحقق بخشيدن به آن لازم است تا راهكارهاي لازم شناسايي شود (الله وردی و همکاران، 1389). حال اگر اين انسان با انگيزه و توانمند و بهره ور باشد مي تواند ساير منابع را به نحو احسن و مطلوب به كارگيرد و انواع بهره وري را محقق سازد و نهايتا سازمان را بهره ور كند و گرنه ركود و عقب ماندگي ارمغان نيروي انساني منفعل و بي انگيزه مي باشد (الوانی و احمدی، 1380). اما اينكه چگونه نيروي انساني بهره ور مي شود و يا بهره­وري افزايش مي يابد؟ سوالي است كه پاسخ آن در موسسات و سازمانهاي مختلف به تناسب رسالت آنها و نيازهاي كاركنان گوناگون است. اگرچه ممكن است اين نيازها و عوامل، شبيه بهم با شند، اما مطمئنا شدت و اولويت تاثير آنها بر بهره وري كاركنان يكسان نيست (الله وردی و همکاران، 1389). یکی از عواملی که می-تواند سبب افزایش و ارتقا بهره وری کارکنان گردد، ساختار سازمانی است. ساختار سازمانی و طراحی ساختار سازمانی مناسب می­تواند به طور مستقیم ویا غیر مستقیم در ارتقا بهره­وری کارکنان اثرگذار باشد.

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول:کلیات تحقیق
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بیان مسئله. 4
 • 1-3- اهمیت موضوع. 6
 • 1-4- اهداف تحقیق.. 8
 • 1-4-1- هدف اصلی تحقیق.. 8
 • 1-4-2- اهداف فرعی تحقیق.. 8
 • 1-5-سئوالات تحقیق.. 8
 • 1-5-1- سئولات اصلی تحقیق.. 8
 • 1-5-2- سئولات فرعی تحقیق.. 8
 • 1-5- تعریف واژه­ها 9
 • 1-5-1- تعریف مفهومی بهره وری.. 9
 • 1-5-2- تعریف مفهومی ساختار سازمانی.. 9
 • 1-6- تعریف عملیاتی واژه ها 10
 • 1-7- قلمرو تحقیق.. 10
 • فصل دوم:مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
 • 2-1- مقدمه. 13
 • 2-2-بهره وری.. 13
 • 2-2-1- تعریف بهره وري.. 13
 • 2-2-2-1-كارائي.. 16
 • 2-2-2-1-رابطه کارآیی با بهره‌وری و اثربخشی.. 17
 • 2-2-2-2-عوامل مؤثر در کارآیی.. 17
 • 2-2-3- اثربخشي.. 18
 • 2-2-5-سطوح بهره وري.. 21
 • 2-2-6-چرخه بهره وري.. 21
 • 2-2-7-سنجش و انداز ه گيري بهره وري.. 22
 • 2-2-8- عوامل تاثیرگذار در بهره وری.. 23
 • 2-2-9-استراتژی های بهره وری.. 24
 • 2-2-10-عوامل مؤثر بر افزايش بهره وري نيروي انساني.. 25
 • 2-2-11-مهمترين عوامل مؤثر در كاهش بهره وري.. 29
 • 2-2-12- اهميت بهره وري.. 30
 • 2-2-13- عوامل پنج گانه مؤثر بر بهره وري(هرسی و بلانچارد،1998) 30
 • 2-2-14-عوامل موثر در بهره‌وري در سازمان های دولتی.. 32
 • 2-2-14-1- عوامل برون سازماني.. 32
 • 2-2-14-2- عوامل درون سازماني.. 33
 • 2-2-15-شرايط لازم براي بهبود بهره وري نيروي انساني در سازمانها 36
 • 2-2-17- موانع بهره‌وري در نظام اداري.. 45
 • 2-3-ساختار سازمان.. 47
 • 2-3-1- مفهوم ساختار سازماني.. 47
 • 2-3-2- انواع ساختارهاي سازماني.. 48
 • 2-3-2-1-ساختار نظري.. 49
 • 2-3-2-1-1-ساختار مكانيكي.. 49
 • 2-3-2-1-2-ساختار ارگانيكي.. 50
 • 2-3-2-2- ساختار عملي.. 51
 • 2-3-2-2-1- ساختار عملي بر اساس بخش هاي پنج گانه. 51
 • 2-3-2-2-2-ساختار عملي بر اساس گروه بندي فعاليت هاي سازمان.. 52
 • 2-3-3- اصلاح ساختار سازماني با تکيه بر واقعيتهاي سازماني.. 53
 • 2-3-4- ساختار سازماني و شرح مسئوليتها 53
 • 2-3-5- اصلاح ساختار اداري.. 54
 • 2-3-5-1- اصل مسئوليت… 54
 • 2-3-6-روشهاي نوين تدوين شده ساختار سازماني.. 55
 • 2-3-6-1-چند بعدي بودن.. 55
 • 2-3-6-2- اشتراک دانش سازمانها 55
 • 2-3-6-3-تراکم شکني.. 56
 • 2-3-6-4- رهايي از سلسله مراتب… 56
 • 2-3-6-5-توجه به عملکرد و افزايش توليد. 57
 • 2-3-6-6- بازآفرين.. 57
 • 2-3-7-تغيير ساختار سازماني.. 58
 • 2-3-8- ابعاد ساختار سازمانی.. 59
 • 2-3-8-1-پیچیدگی.. 59
 • 2-3-8-2- رسمیت… 60
 • 2-3-8-2-1-رسمی سازی درون سازمانی یا برون سازمانی.. 60
 • 2-3-8-2-2-جامعه پذیری.. 60
 • 2-3-8-2-3- فنون رسمی سازی.. 60
 • 2-3-8-2-4-رابطه بین رسمیت و پیچیدگی.. 61
 • 2-3-8-3-تمرکز. 61
 • 2-3-8-3-1- دلایل عدم تمرکز. 61
 • 2-3-8-3-2- چه زمانی تمرکز بر عدم تمرکز ترجیح داده میشود ؟. 62
 • 2-3-8-3-3- ارتباط تمرکز، پیچیدگی و رسمیت… 62
 • 2-3-8-4- حیطه کنترل.. 62
 • 2-3-9- عوامل تعیین کننده ساختار 62
 • 2-3-9-1- استراتژی.. 62
 • 2-3-9-1-1- دو نظریه در مورد استراتژی.. 63
 • 2-3-9-1-2- نظریه سنتی در مورد ارتباط استراتژی و ساختار 63
 • 2-3-9-1-3- نظریه معاصر در مورد استراتژی – ساختار 64
 • 2-3-9-1-4- انواع چهارگانه سازمان­های استراتژیک ( مایلز و ایسنا ) 64
 • 2-3-9-1-4-1- سازمان تدافعی.. 64
 • 2-3-9-1-4-2-آینده نگران.. 64
 • 2-3-9-1-4-3- سازمانهای تحلیگر. 64
 • 2-3-9-1-4-4- انفعالی­ها 65
 • 2-3-9-1-5- محدودیت­های تعیین کننده بودن استراتژی.. 65
 • 2-3-9-1-6-رابطه صنعت و ساختار 66
 • 2-3-9-1-7- متغیرهای دوگانه تجزیه و تحلیل صنعت… 66
 • 2-3-9-2- اندازه سازمان.. 66
 • 2-3-9-2-1-تعریف اندازه سازمان.. 66
 • 2-3-9-2-2- طرفداران تعیین کننده بودن اندازه 67
 • 2-3-9-2-3- انتقاداتی بر تعیین کننده بودند اندازه 67
 • 2-3-9-3-تکنولوژی.. 68
 • 2-3-9-3-1-تکنولوژی.. 68
 • 2-3-9-3-2-تکنولوژی چهار گانه. 69
 • 2-3-9-4-محیط… 71
 • 2-3-9-4-1-محیط… 71
 • 2-3-9-4-2-محیط عمومی.. 71
 • 2-3-9-4-3-محیط اختصاصی.. 71
 • 2-3-9-4-4-عدم اطمینان محیطی.. 71
 • 2-3-9-4-5- عناصر محیط داخلی.. 73
 • 2-3-9-4-6- ابعاد دوگانه مورد توجه در عدم اطمینان محیطی.. 73
 • 2-3-9-4-6-خاصیت تعیین کننده بودن محیط… 74
 • 2-3-9-4-7-قدرت کنترل ( گزینش استراتژیک) 75
 • 2-3-9-4-7-1- منطق گزینش استراتژیک…. 75
 • 2-3-9-4-2- مفروضات دیدگاه قدرت – کنترل.. 75
 • 2-3-9-4-2-1- راه­های رسیدن به قدرت… 76
 • 2-3-9-4-2-2- مسیرهای دست یابی به قدرت… 76
 • 2-3-9-4-3-تصمیمات ساختاری به عنوان یک فرایند سیاسی.. 77
 • 2-3-9-4-3-1-شگردهای سیاسی.. 77
 • 2-3-9-4-3-2-کاربردهای نظریه قدرت – کنترل.. 77
 • 2-4-پیشینه تحقیق.. 78
 • 2-4-1-پیشینه داخلی.. 78
 • 2-5- چارچوب نظری تحقیق.. 84
 • 2-6- فرضیات تحقیق.. 84
 • 2-6-1-فرضیه اصلی تحقیق.. 84
 • 2-6-2-فرضیات فرعی تحقیق.. 84
 • فصل سوم:روش شناسی تحقیق
 • 3-1- مقدمه. 87
 • 3-2- روش تحقیق.. 87
 • 3-2-1-جامعه آماری پژوهش…. 87
 • 3-2-2-حجم نمونه و روش نمونه­گيري.. 88
 • 3-2-3-ابزار سنجش و اندازه­گيري تحقيق.. 88
 • 3-2-4-اعتبار اندازه­گيري (روايي) 88
 • 3-2-5- قابليت اعتماد (پايايي) 89
 • 3-2-6-روش تجزيه و تحليل داده­ها 90
 • 3-2-6-1-آمارهاي توصيفي.. 90
 • 3-2-6-2-آمار­های استنباطی.. 90
 • فصل چهارم:تجزیه و تحلیل دادهها
 • 4-1- مقدمه. 92
 • 4-2 -توصيف شاخص هاي جمعيت شناختي.. 93
 • 4-3- تجزيه و تحليل توصيفي  متغيرها 96
 • 4-3- 1- متغیرهای مستقل.. 96
 • 4-3-2-توصیف بهره وری کارکنان (متغیر وابسته) 97
 • 4-4- آمار استنباطي.. 97
 • 4-5-بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر بهره وری کارکنان.. 103
 • 4-6-رتبه بندي ابعاد ساختار سازمانی.. 104
 • فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
 • 5-1 مقدمه. 106
 • 5-2- بحث و نتیجه گیری.. 106
 • 5-3-نتیجه گیری.. 109
 • 5-4-پیشنهادها 111
 • 5-5-محدودیت های در اختیار پژوهشگر. 112
 • منابع 
عنوان : پایان نامه بررسی رابطه ساختار سازمانی و بهره¬وری کارکنان
تعداد صفحات: 125 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط 9000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


هفت − = 4