بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد
پایان نامه تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد

پایان نامه تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد

شرح مختصر:

سرمایه اجتماعی مختص رشته اي خاص نیست و در واقع موضوعی بین رشته اي است و امروزه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص هاي رشد و توسعه در هر جامعه اي مطرح است و شرط لازم براي توسعه علمی، اقتصادي و سیاسی در جوامع گوناگون وجود میزان قابل قبولی از سرمایه اجتماعی است. اصولا سرمایه اجتماعی پیش درآمد هرگونه تغییرات مثبت و ضروري در سطح خرد یعنی سازمان‌ها و در سطح کلان یعنی ملی و بین الملی است. بنابراین در این راستا لازم است به شناخت عوامل آسیب زا و کاهش دهنده سرمایه اجتماعی و نیز عوامل قوام دهنده همبستگی اجتماعی همت گماشت و در جهت تضعیف عوامل آسیب زا و تقویت عوامل مثبت و افزایش دهنده سرمایه اجتماعی حرکت کرد(انديشمند 1388).

در گذشته نه چندان دور، اعتقاد و باور عمومی بر این بوده است که برای مدیریت توسعه نیازمند سرمایه فیزیکی و انسانی (عوامل مادی و انسانی) است و این دو عامل یعنی سرمایه های فیزیکی و انسانی ضرورت حتمی برای دستیابی به رشد و توسعه خواهد بود. بویژه آنکه نقش عامل انسانی و در واقع انسانهای کارآمد بطوریکه کانون فکر باشند را نباید در عرصه توسعه کم رنگ دید. این دو عامل برای به گردش درآوردن موتور توسعه ضروری هستند اما کافی نیستند بخـصوص اینکه توسعه همه جانبه را بپذیریم و در این صورت در کنار سرمایه های فوق به سرمایه اجتماعی نیاز داریم.

سرمايه اجتماعي پديده اي مديريت پذير است، به اين معنا كه مي توان آن را براساس سياست گذاريها در حوزه هاي مشخصي از سازمان بازسازي يا به فرايند شكل گيري آن كمك نمود. اين مهم در صورتي محقق مي گردد كه مديران و سياستگذاران سازمان به اهميت سرماية اجتماعي پي برده باشند و از چگونگي رشد و گسترش آن آگاه باشند. (نصر اصفهاني و دیگران 1390).

اغلب مطالعات صورت گرفته در حوزه تعهد، عمدتا تعهد عاطفی به سازمان را اندازه گیرزی نموده اند. چرا که بر اساس یافته ها تعهد عاطفی ارتباط (یا هبستگی) مثبت بیتشری با رفتار کاری پرسنل دارد تعهد کارکنان به سازمانشان با رفتارهای مثبت کارکنان نظیر غیبت کمتر، کاهش نرخ ترک سازمان، افزایش عملکرد شغلی ارتباط دارد و چنین رفتارهایی نیز پیامدهای مثبتی بر عملکرد سازمانی خواهند داشت. شماری از مطالعات نشان می دهند که تعهد سازمانی و بروز رفتارهایی نظیر غیبت و ترک سازمان از سوی کارکنان، بر رابطه بین کارکردهای منابع انسانی و عملکرد سازمانی در سازمان­های خدماتی تاثیرگذارند(دهقانی و دیگران 1393).

در بررسی­های و مطالعات در مورد سرمایه اجتماعی می توان به سه گروه از افراد و نظریه پردازان برخورد کرد. گروه اول سرمايه اجتماعی را به مثابه منبعی که کارها را از طريق يک کنشگر مرکزی تسهيل می کند، تأکيد دارد. از اين ديدگاه سرمايه اجتماعی می تواند موفقيت­های مختلف افراد و گروه ها را در يک هماورد رقابتی بيان کند. گروهی ديگر از تحقيقات سرمايه اجتماعی، آن را نتيجه ساختاری ارتباطی بين افراد و بين گروه ها در درون اجتماعات می دانند که به اين اجتماعات انسجام بخشيده و از مزايای ارتباطی بهره مند می سازد. گروه سوم نگاه دو سويه متعادل نسبت به ابعاد داخلی و خارجی دارند. اين ديدگاه عمدتاً با نگرش سيستم های باز به شکل گيری سرمايه اجتماعی می پردازد. (رحمان سرشت، 1382، ص 263)

سازمان‌هاي امروزي به راحتي كالاها و مواد اوليه مورد نياز خود را از ساير سازمانها كشورهاي ديگر تامين مي كنند و تنها منبعي كه به سهولت در شكل ايده آل آن قابل مبادله نيست نيروي انساني است به طوري كه مي توان گفت مهمترين سرمايه رقابتي يك كشور نيروي انساني كارآمد و با استاندارد است (كاسيو و آگويي نيس[1]،2005)

یکی از مکانیسم های میانجی که از طریق آن کارکردهای منابع انسانی می توانند عملکرد سازمانی را در صنایع خدماتی تحت تأثیر قرار دهند، پرورش تعهد سازمانی در کارکنان است.

با توجه به ادبیات پژوهش پرواضح است که سازمان‌ها ماهیتی به طور کلی ماهیتی انسانی، اجتماعی دارند و دانش و به طور کلی سرمایه فکري پدیده اي اجتماعی، فرهنگی است و با تعاملات انسانی و در بستر فرهنگ محیطی یا سازمانی به وقوع می پیوندد. از طرف دیگر سرمایه اجتماعی یکی از مولفه هاي مهم در بحث ارتباطات و تعاملات اجتماعی و انسانی است. برابر پژوهش هاي انجام شده، گسترش سرمایه اجتماعی موجب بهبود و توسعه رفتار شهروندی و عملکرد می شود. همچنین با مطالعه پیشینه و ادبیات می بینیم که تعهد به سازمان و تعهد به کیفیت خدمات در این ارتباط نقش واسطه دارند. لذا در این تحقیق این ابعاد را می سنجیم.

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول:کلیات تحقیق
 • 1-1– مقدمه. 3
 • 1-2 – بیان مسئله. 4
 • 1-3 – ضرورت و اهمیت تحقیق. 8
 • 1-4- اهداف تحقیق. 9
 • 1-4-1- هدف کلی. 9
 • 1-4-2- اهداف اختصاصی: 9
 • 1-5 – سؤال اصلی تحقیق. 10
 • 1-6- سؤالات فرعی تحقیق. 10
 • 1-7- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 11
 • 1-7-1- تعهد سازمانی: 11
 • 1-7-2- سرمايه اجتماعی: 11
 • 1-7-3- تعهد کیفیت خدمات: 12
 • 1-7-4- رفتار شهروندي سازماني: 12
 • 1-7-5عملکرد: 12
 • 1-8- قلمرو تحقیق. 13
 • 1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق: 13
 • 1-8-2 قلمرو مکانی تحقیق: 13
 • 1-8-3 قلمرو زمانی تحقیق: 14
 •  
 • فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 • 2-1- مقدمه. 16
 • 2-1- تبیین متغیرهای تحقیق. 16
 • 2-1- 1 سرمایه اجتماعی. 16
 • 2-1- 1-1 تبیین سرمایه اجتماعی. 18
 • 2-1- 1 -2 محورهای کلیدی، خصایص اساسی و شاخص‌های سرمایه اجتماعی. 21
 • 2-1- 1-3 ابعاد سرمایه اجتماعی: 25
 • 2-1- 1-4 سرمایه اجتماعی عامل مهم برای توسعه. 25
 • 2-1- 1-5 مزایای سرمایه اجتماعی: 26
 • 2-1- 1 -6 اهمیت سرمایه اجتماعی. 27
 • 2-1- 1 -7 آیا سرمايه اجتماعی ایده جدیدی است؟ 27
 • 2-1- 1 -8 سرمایه اجتماعی در نگاه دیگران. 28
 • 2-1- 1 -9 سرمايه اجتماعی سازمانی. 29
 • 2-1- 1 -10 اهمیت سرمايه اجتماعی در ايجاد سرمايه فکری سازمان. 30
 • 2-1- 1 -11 عناصر سرمایه اجتماعی. 30
 • 2-1- 1 -12 تفاوت عمده بین سرمایه های اجتماعی و سرمایه های اقتصادی. 31
 • 2-1- 2 رفتار شهروندي سازماني. 32
 • 2-1- 2 -1 ابعاد و شاخصهای رفتار شهروندی. 33
 • 2-1- 2 -2 عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی. 37
 • 2-1- 2 -3 ارتقاء و پرورش رفتار شهروندی کارکنان. 38
 • 2-1- 2 -4 سیاستهای تشویقی رفتار شهروندی. 38
 • 2-1- 2 -5 ویژگی­های کلیدی رفتار شهروندی. 38
 • 2-1- 2 -6 عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی. 39
 • 2-1-3 مديريت عملكرد 39
 • 2-1-3 -1 عوامل مؤثردر توفيق مديريت عملكرد 39
 • 2-1-4 کیفیت.. 40
 • 2-1-4 -1 كيفيت خدمات.. 41
 • 2-1-4 -2 الزامات کیفیت.. 42
 • 2-1-4 -3 عوامل موثر بر کیفیت خدمات.. 43
 • 2-1-4- 4 مدیریت کیفیت: 44
 • 2-1-5 تعهد سازمانی. 44
 • 2-1-5 -1 ديدگاه‌هاي نظري تعهد سازماني. 47
 • 2-1-5-2 دو ديدگاه درباره تعهد سازماني. 47
 • 2-1-5 -3 انواع تعهد سازماني. 48
 • 2-1-5 -4 عوامل مؤثر و نتایج تعهد سازمانی. 50
 • 2-3 اشاره به برخی از نظریه ها 52
 • 2-4 پیشینه تحقیق: 56
 • 2-4 -1 تحقیقات داخلی: 57
 • 2-4 -2 تحقیقات خارجی: 61
 • 2-5 مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق. 64
 •  
 • فصل سوم:روش شناسی تحقیق
 • 3-1-مقدمه. 67
 • 3-2 نوع و روش پژوهش… 67
 • 3-3 جامعه آماری مورد بررسی. 67
 • 3-3-1 جامعه آماری. 67
 • 3-3-2 حجم نمونه و روش نمونه گیری. 68
 • 3-4 روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 68
 • 3-4-1- پرسشنامه تحقیق. 68
 • 3-4-1-1- بخش مشخصات دموگرافيك نمونه تحقیق. 68
 • 3-4-1-2 بخش مربوط به متغیرهای تحقیق. 69
 • 3-5 تعیین قابلیت اعتبار یا روایی ابزار پژوهش وقابلیت اعتماد یا پایایی ابزار پژوهش… 69
 • 3-5-1 – تعیین قابلیت اعتبار یا روایی ابزار پژوهش… 69
 • 3-5-2 – تعیین قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار پژوهش… 70
 • 3-6 روش های تحلیل آماری. 70
 • 3-6-1 آمار توصیفی. 71
 • 3-6-2 آمار استنباطي. 71
 • فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده­ها
 • 4-1- مقدمه. 73
 • 4-2 – آمار توصیفی: 73
 • 4-2-1 جنسیت کارکنان. 74
 • 4-2-2میزان تحصیلات کارکنان. 75
 • 4-2-3-سابقه کار 76
 • 4-2-4-تأهل کارکنان. 77
 • 4-2-5 شاخص هاي آماري. 78
 • 4-3 – آمار استنباطی. 78
 • 4-3-1- بررسي وضعيت متغيرهاي تحقيق. 78
 • 4-3-3- ضريب همبستگي پیرسون: 80
 • 4-4- به كارگيري مدل جهت آزمودن فرضيه هاي تحقيق. 83
 • 4-4-1- آزمون های نیکویی برازش مدل. 84
 • 4-4-2 تحلیل مسیر 84
 • 4-4-3 آزمون فرضیات.. 88
 • 4-4-3-1 فرضیه1: 88
 • 4-4-3-2 فرضیه 2: 89
 • 4-4-3-3 فرضیه 3: 89
 • 4-4-3-4 فرضیه 4: 90
 • 44-4-3-5  فرضیه 5: 90
 • 4-4-3-6 فرضیه 6: 91
 • 4-4-3-7 فرضیه 7: 91
 • 4-4-3-8 فرضیه 8: 92
 • 4-4-3-9 فرضیه 9: 92
 • 4-4-3-10 فرضیه 10: 93
 • 4-4-3-11 فرضیه 11: 93
 • 4-4-3-12 فرضیه 12: 94
 • 4-4-3-14 فرضیه 13: 95
 • 4-4-4 خلاصه آزمون فرضیه های تحقیق. 95
 • فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
 • 5-1 – مقدمه. 98
 • 5-2 بحث و نتیجه گیری. 98
 • 5-3 پیشنهادات تحقیق. 103
 • 5-3 پیشنهادات کاربردی. 103
 • 5-3 -2 پیشنهادات پژوهشی. 105
 • 5-4 محدودیت تحقیق. 105
 • منابع و مأخذ 
عنوان : تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد
تعداد صفحات: 130 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  12000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


3 + نُه =