بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت چابکی سازمانی با استفاده از تکنیک Fuzzy AHP
پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت چابکی سازمانی با استفاده از تکنیک Fuzzy AHP

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت چابکی سازمانی با استفاده از تکنیک Fuzzy AHP

شرح مختصر:

در آغاز قرن بيست و يكم جهان در تمام جوانب با تغييرات در خور توجهي رو به رو شده است، به ويژه تغييرات شگرفي در كانال هاي ارتباطي، گسستن و شكستن مرزهاي جغرافيايي و سازماني و نوآوري هاي تكنولوژيك، افزايش تقاضا و بالا رفتن انتظارات مشتريان و شكسته شدن بازارهاي كلان به بازارهاي كوچك تر و محدودتر، كه اين تغييرات،‌ بقاي سازمان ها را منوط به بازبيني عمده اي در اولويت ها و چشم انداز استراتژيك آنها نموده است (ژانگ و همکاران[1]، 2000). يكي از راههاي نوين پاسخگويي به عوامل تغيير و تحول سازماني، چابكي است. در واقع چابكي سازماني به عنوان پارادايم جديد جهت مهندسي سازمانها و بنگاههاي رقابتي است. سازمان چابك همواره براي يادگيري هر چيز جديدي كه باعث افزايش بازده ناشي از بهره گيري از فرصتهاي جديد مي شود، آماده است (جعفرنژاد و همکاران، 1386).

شركت‌هاي كوچك و متوسط در آسيا نقش يك موتور رشد و توسعه را ايفا مي كنند. اين شركت‌ها بيش از 95 درصد كل شركت‌ها را تشكيل داده و بيش از 40 تا 80 درصد نيروي كار در اين صنايع اشتغال دارند (وودکاک و همکاران[2] ، 2000). یکی از عوامل اساسی که شکست یا موقعیت شرکتهای کوچک و متوسط[3] را تحت تاثیر قرار می دهد، چابکی سازمانی می باشد. بنابراين، اگر سازماني به دنبال چابكي است، ايجاب مي كند شماري از توانمنديها و قابليتها را مد نظر داشته و تا جاي ممكن آنها را در درون خود پرورش داده و تقويت كند. توانمنديهاي چابكي، تواناييهایی مي باشند كه نقطه قوت مورد نياز را فراهم خواهند ساخت تا سازمان پاسخ هاي مناسب را براي تغييرات روي داده ايجاد كند. اين توانمندي ها به عنوان مبنايي جهت حفظ و توسعه چابكي به شمار مي روند (بوتانی[4]، 2009). 

بنگاههای کوچک و متوسط[5] در هرکشوری نشان دهنده میزان کارآفرینی و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد آن جامعه می باشد. لذا هر چه تعداد آن ها بیشتر باشد می توان گفت که آن کشور اقتصاد پویاتری خواهد داشت. البته این بنگاههای کوچک و متوسط با توجه به ماهیت ساختاری خود دارای مزایا و همچنین محدودیت هایی  می باشند. لذا بایستی در جهت تقویت و تاکید بر مزایای آن ها گام برداشته و با استفاده از راه کارهای صحیح در جهت رفع محدودیت های آن ها اقدام کرد (رزگوئی و همکاران[6]، 2009).

بدون شک می توان گفت چابکی سازمانی می تواند باعث کاهش هزینه های تولید، تداوم کیفیت و بهبود بهره وری شده و نهایتارقابت پذیری بنگاهها را بهبود می بخشد. حال اين سؤال مطرح مي شود كه فاكتورهاي اصلي موفقيت چابکی سازمانی كدامند؟. با توجه به بررسی سوابق تحقیقات پیشین مشخص گردید در این خصوص فعالیتهاي تحقیقاتی اندکی در ایران انجام شده است. بنابراین به نظر می رسد پرداختن به این موضع جزء ضروریات فعالیتهاي تحقیقاتی صنعتی دانشگاهی و دربرگیرنده ي نوآوري باشد. لذا این پژوهش سعی در انجام این مهم دارد.

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • 1-1 مقدمه فصل اول 3
 • 1-2 بیان مسئله 4  
 • 1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 5
 • 1-4 اهداف تحقیق 6
 • 1-5 سوال های تحقیق 6
 • 1-6 تعاریف واژگان و اصطلاحات 6
 • 1-6-1 تعاریف نظری 6
 • 1-6-2 تعاریف عملیاتی 7
 • 1-7 قلمرو تحقیق 8
 • 1-8 خلاصه فصل اول و ساختار پایان نامه 8
 • فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
 • 2-1 مقدمه فصل دوم 11
 • 2-2 چابکی 11
 • 2-2-1 تعاریف چابکی 11
 • 2-2-2 اهمیت چابکی سازمانی 17
 • 2-2-3 سازمان چابک و ویژگی های آن 17
 • 2-3 فناوری اطلاعات 19
 • 2-3-1 اهمیت فناوری اطلاعات 19
 • 2-3-2 فناوری     20
 • 2-3-3 اطلاعات 21
 • 2-4-3 تعاریف و مفاهیم  فناوری اطلاعات 21
 • 2-3-5 مدلهای پذیرش فناوری 23
 • 2-3-5-1 نظریه عمل مستدل (تی .آر. ای) 24
 • 2-3-5-2 مدل پذیرش فناوری (تی. ای. ام) 25
 • 2-3-5-3 نظریه رفتار برنامه ریزی شده (تی. پی. بی) 25
 • 2-4 انتخاب تأمين كنندگان 26
 • 2-4-1 اهمیت تأمين كنندگان 26
 • 2-4-2 تكنيكهاي انتخاب تأمين كنندگان 28
 • 2-5 سازمان های کوچک و متوسط 29
 • 2-5-1 تعریف سازمان های کوچک و متوسط 29
 • 2-5-2 اهمیت شركت‌هاي كوچك و متوسط 30
 • 2-6 پیشینه تحقیقات انجام شده 33
 • 2-6-1 پیشینه تحقیقات خارجی 33
 • 2-6-2 پیشینه تحقیقات داخلی 38
 • 2-7 مدل مفهومی تحقیق 44
 • 1-8 خلاصه فصل دوم 45
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق
 • 3-1 مقدمه فصل سوم 47
 • 3-2 نوع روش تحقیق 47
 • 3-3 جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری 48
 • 3-4 روش و ابزار گردآوری داده ها 48
 • 3-5 روایی و پایایی 49
 • 3-6 روش‌ تجزيه و تحليل داده‏ها 50
 • 3-7 معرفی روش AHP 50
 • 3-7-1 فرايند تحليل سلسله مراتبي فردي 50
 • 3-7-1-1 اصول فرايند تحليل سلسله مراتبي 51
 • 3-7-1-2 فرايند تحليل سلسله مراتبي گروهي 52
 • 3-7-2 روش AHP فازی چانگ 52
 • 3-7-3 مراحل بررسی سازگاری ماتریس مقایسات زوجی به روش گوگوس و بوچر 55
 • 3-8 خلاصه فصل سوم 56
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 • 4-1 تست نرمالیتی عوامل کلیدی موفقیت چابکی سازمانی  59
 • 4-2 انتخاب مهمترین عوامل کلیدی موفقیت چابکی سازمانی  59
 • 4-3 تحلیل عاملی اکتشافی  61
 • 4-4 تحلیل عاملی تاییدی عوامل کلیدی موفقیت چابکی سازمانی  63
 • 4-5 اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت چابکی سازمانی  66
 • 4-5-1 محاسبه اوزان معیارهای اصلی موفقیت چابکی سازمانی68
 • 4-5-2 محاسبه اوزان زیرمعیارهای فناوری اطلاعات 70
 • 4-5-3 محاسبه اوزان زیرمعیارهای مشتریان و تامین کنندگان 71
 • 4-5-4 محاسبه اوزان زیرمعیارهای توانایی سازمانی 74
 • 4-5-5- محاسبه اوزان نهایی 78
 • 4-5-6- تست ناسازگاری ماتریس مقایسات زوجی 79
 • 4-6 خلاصه فصل 4 80
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 • 5-1 خلاصه تحقیق  82
 • 5-2 یافته های پژوهش 83
 • 5-3 محدودیت های تحقیق 84
 • 5-3-1 محدودیت های در اختیار محقق 84
 • 5-3-2 محدودیت های خارج از  اختیار محقق 85
 • 5-4 پیشنهاد های تحقیق 85
 • 5-4-1 پیشنهاد های کاربردی 85
 • 5-4-2 پیشنهاد های پژوهشی 88
 • 5-5 جمع بندی فصل
 • منابع و مآخذ
عنوان : پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت چابکی سازمانی با استفاده از تکنیک Fuzzy AHP
تعداد صفحات: 96 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  29000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


3 × چهار =