بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت بر پایه مدل کارت امتیازی متوازن
پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت بر پایه مدل کارت امتیازی متوازن

پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت بر پایه مدل کارت امتیازی متوازن

شرح مختصر:

در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب‌ناپذیر نموده است، به گونه‌ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان را، اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی‌ها، به عنوان یکی از علائم بیماری‌های سازمان قلمداد می‌نمایند. هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت‌های خود بالاخص در محیط‌های پیچیده و پویا، نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می‌گردد، که پیامدهای آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان است. ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن، از سوی مدیران عالی سازمان‌ها احساس نشود. لکن مطالعات نشان می‌دهد فقدان نظام کسب بازخورد، امکان انجام اصلاحات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت‌های سازمان را غیرممکن می‌نماید. سرانجام این پدیده، مرگ سازمانی است(عادلی، 1384: 125).

مسئله ارزیابی عملکرد سالیان زیادی است که محققان و کاربران را به چالش وا داشته است. سازمان‌های تجاری در گذشته تنها از شاخص‌های مالی به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد استفاده می‌کردند، تا اینکه کاپلن و نورتن در اوایل دهه 1980 پس از بررسی و ارزیابی سیستم‌های حسابداری مدیریت، بسیاری از ناکارایی‌های این اطلاعات را برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها نمایان ساختند، که این ناکارایی ناشی از افزایش پیچیدگی سازمان‌ها، پویایی محیط و رقابت بازار بود (کاپلان و نورتون، 1992: 72-71).

نواقص و کمبودهای سیستم‌های سنتی ارزیابی عملکرد به انقلابی در مدیریت عملکرد منجر شد. به طوری که محققان و کاربران به سمت خلق سیستم‌های نوین ارزیابی عملکرد حرکت کردند که اهداف و محیط فعلی را مورد توجه قرار دهند و بدین ترتیب فرآیندهای ارزیابی متعددی برای استفاده سازمان‌های مختلف ایجاد گردید.در الگوهای نوین ارزیابی عملکرد، مدل‌های کمی مثل معیار بهره‌وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارایی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد و مدل‌های کیفی، مثل معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و چند معیار دیگر به کار گرفته شده است.امروزه حداقل هفت مقیاس برای ارزیابی عملکرد یک سازمان تعریف شده که الزاماً متمایز از یکدیگر نیستند. این مقیاس‌ها عبارتند از: اثربخشی، کارایی، سود و سودآوری، بهره و بهره‌وری، کیفیت زندگی شغلی، خلاقیت و نوآوری و کیفیت(تولایی، 1386).

فهرست مطالب

 • چکیده1
 • فصل اول:کلیات تحقيق
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بیان مساله. 4
 • 1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.. 7
 • 1-4- اهداف تحقیق.. 9
 • 1-4-1- هدف اصلی: 9
 • 1-4-2-اهداف فرعی: 10
 • 5-1سوالات تحقیق.. 10
 • 1-5-1- سئوال اصلی.. 10
 • 1-5-2- سئوالهای  فرعی.. 10
 • 1-6- بهره وران.. 11
 • 1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 11
 • 1-7-1- تعاریف مفهومی.. 11
 • 1-7-2- تعاریف عملیاتی.. 12
 • 1-8- قلمرو تحقیق.. 13
 • 1-9- خلاصه فصل و ساختار تحقیق.. 13
 • فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقيق
 • 2-1- مقدمه. 16
 • 2-2- بخش اول؛ ارزیابی متوازن.. 17
 • 2-2-1-سنجش مالی و محدودیت های آن.. 17
 • 2-2- 2- خاستگاه روش ارزیابی متوازن.. 18
 • 2-2-3- روش ارزیابی متوازن چیست؟. 19
 • 2-2-3-1- روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد. 20
 • 2-2-3-2- روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم مدیریت استراتژیک…. 22
 • 2-2-3-3- روش ارزیابی متوازن به عنوان ابزاری جهت ایجاد ارتباط.. 23
 • 2-2-4- توازن در روش ارزیابی متوازن.. 23
 • 2-2- 5-روش ارزیابی متوازن یک ابزار ماندگار مدیریت… 24
 • 2-2- 6- اهمیت فزاینده سرمایه انسانی  و سرمایه نامشهود. 24
 • 2-2- 7- به کارگیری نظام ارزیابی متوازن برای سنجش ارزش ها در اقتصاد نوین.. 25
 • 2-2- 8- کاربردهای جدید، عاملی برای رشد مداوم ارزیابی متوازن.. 26
 • 2-2-9- مراحل توسعه نظام ارزيابي متوازن.. 27
 • 2-2-10- مأموریت، ارزشها، چشم‌انداز واستراتژی.. 29
 • 2-2-11- تسری نظام ارزیابی متوازن برای ایجاد همسویی سازمانی.. 30
 • 2-2-12- استفاده از مدل ارزیابی متوازن برای تخصیص استراتژیک منابع.. 30
 • 2-2-13- مرتبط ساختن پاداش ها به عملکرد روش ارزیابی متوازن و جبران خدمت… 31
 • 2-2-14- اتوماسیون نظام ارزیابی متوازن.. 31
 • 2-2-15- نگهداری نظام ارزیابی متوازن.. 31
 • 2-2-16- مدل ارزیابی متوازن در بخش عمومی.. 32
 • 2-2- 17- تعیین اهداف و سنجه های عملکرد. 35
 • 2-2-18- نهایی کردن سنجه ها وبرقراری روابط علت ومعلولی.. 41
 • 2-2-19- تعیین اهداف کمی و اولویت بندی اقدامات ابتکاری.. 42
 • 2-3- بخش دوم؛  پیاده‌سازی استراتژی.. 43
 • 2-3-1- استراتژی.. 43
 • 2-3-1-1- استراتژی گامی است در یک پیوستار 45
 • 2-3-1-2- پیاده‌سازی استراتژی.. 48
 • 2-2- اهمیت رابطه علت و معلولی.. 50
 • 2-3-3- نقشه استراتژی و رابطه علت و معلولی.. 50
 • 2-3-4- نقشه استراتژی برای توصيف کردن استراتژي.. 56
 • 2-3-5- ایجاد سازمان استراتژی محور از طریق اجرای نظام ارزیابی متوازن.. 59
 • 2-4- پیشینه تحقیق.. 63
 • 2-4-1- پیشینه داخلی.. 63
 • 2-4-2- پیشینه خارجی.. 64
 • 2-5-آشنايي با بانك مسكن.. 65
 • 2-6- چهارچوب نظری تحقیق.. 67
 • 2-7- مدل مفهومي تحقيق.. 69
 • 2-8- فرضیه های تحقیق.. 71
 • 2-8-1- فرضیه اصلی.. 71
 • 2-8-2- فرضیه های فرعی.. 71
 • 2-9- خلاصه فصل.. 71
 •  
 • فصل سوم: روش تحقيق
 • 3-1- مقدمه. 73
 • 3-2- روش تحقیق.. 73
 • 3-3- جامعه آماری تحقیق.. 74
 • 3-3-1- حجم نمونه وروش نمونه گیری.. 75
 • 3-4- روش جمع آوری اطلاعات تحقیق.. 76
 • 3-4-1- نحوه تنظيم سوالات پرسشنامه. 76
 • 3-5- آزمون پايايي.. 78
 • 3-6- روایی تحقیق.. 79
 • 3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 80
 • 3-8- خلاصه فصل.. 80
 • فصل چهارم:یافته های تحقيق
 • 4-1- مقدمه. 82
 • 4-2- بخش اول؛ توصیف دادهها 82
 • 4-2-1- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب جنسیت… 83
 • 4-2-2- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سن.. 85
 • 4-2-3- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تحصیلات… 88
 • 4-2-3- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سابقه خدمت… 91
 • 4-3- اطلاعات توصیفی مربوط به جنبههای(منظرها) کارت امتیازی متوازن.. 94
 • 4-3- 1-اطلاعات توصیفی مربوط به جنبه فرآیندهای داخلی.. 94
 • 4-3- 2-اطلاعات توصیفی مربوط به جنبه رضایت مشتریان.. 95
 • 4-3- 3-اطلاعات توصیفی مربوط به جنبه رشد و یادگیری.. 96
 • 4-4-یافته های استنباطی تحقیق.. 97
 • 4-4-1- منظر مالی.. 97
 • 4-4-2- جنبه (منظر) مشتری.. 98
 • 4-4-3- جنبه (منظر) فرآیندهای داخلی.. 100
 • 4-4-4- جنبه (منظر) رشد و یادگیری.. 102
 • 4-5- اهداف استراتژیک (هدف اصلی) 105
 • 4-5- خلاصه فصل.. 106
 • فصل پنجم:نتایج و پیشنهادات
 • 5-1- مقدمه. 108
 • 5-2- نتایج یافته های تحقیق.. 108
 • 5-2-1- نتایج آمار توصیفی تحقیق.. 108
 • 5-2-1-1- نتایج بدست آمده از آمار توصیفی برحسب جنسیت… 108
 • 5-2-1-2- نتایج بدست آمده از آمار توصیفی برحسب سن.. 109
 • 5-2-1-3- نتایج بدست آمده از آمار توصیفی برحسب تحصیلات… 109
 • 5-2-1-4- نتایج بدست آمده از آمار توصیفی برحسب سابقه خدمت… 110
 • 5-2-2- نتایج آماراستنباطی تحقیق.. 110
 • 5-2-2-1- نتایج یافته های آزمون فرضیه های فرعی.. 110
 • 5-2-2-1-1- فرضیه فرعی اول.. 110
 • 5-2-2-1-2- فرضیه فرعی دوم. 112
 • 5-2-2-1-3- فرضیه فرعی سوم. 113
 • 5-2-2-1-4- فرضیه فرعی چهارم. 114
 • 5-2-2-2- نتایج کلی و فرضیه اصلی تحقیق.. 115
 • 5-3- پیشنهادات… 117
 • 5-3-1- پیشنهادات کاربردی.. 117
 • 5-3-2-پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 119
 • 5-4- محدودیت های تحقیق.. 119
 • منابع…………..
عنوان : پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت بر پایه مدل کارت امتیازی متوازن
تعداد صفحات: 130 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  29000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


شش × = 12