بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی تاثیر پاداشهای مالی بر کارایی کارکنان
پایان نامه بررسی تاثیر پاداشهای مالی بر کارایی کارکنان

پایان نامه بررسی تاثیر پاداشهای مالی بر کارایی کارکنان

شرح مختصر:

فقدان انگیزش در کاهش میزان حضور در محل کار و کمیت و کیفیت کار نقشی بسزا ایفا می نماید. پژوهشگران این عرصه ابهام در آینده، عدم برنامه ریزی صحیح و امنیت شغلی را در این امر موثر دانسته اند. وجود تنش در محیط کاری و عدم رضایت شغلی می توانند از عوامل تهدید کننده انگیزش به شمار روند. جذابیت کار، حقوق و دستمزدهای مکفی، قدردانی های مکرر و شرایط کاری مطلوب و ماهیت مناسب کار، افزایش انگیزش شغلی را در پی خواهد داشت. از طرفی دیگر مواردی همچون ساعات کار طولانی و زیاد، پایین بودن حقوق و مزایا، عدم امنیت شغلی، فقدان استقلال شغلی و منابع اندک یا ناکلافی، به کاهش انگیزش شغلی می انجامد (رحیمی پور، 1390).

ایجاد انگیزه برای کارکنان تازه وارده به یک حرفه بسیار آسان و همراه با پیشرفت و بهبودی محسوس خواهد بود، اما حفظ و تداوم این برانگیختگی حتی از رقابت مهمتر می باشد. چرا که امکان آن در دارز مدت امری بس دشوار خواهد بود. (لاجوردی ، 1382).

از آنجا که بالا بردن سطح عملکرد کارکنان یکی از اهداف زیر بنایی هر سازمان در جهت تحقق استراتژی ها و راهبردهای آن است. در افزایش سطح عملکرد پرسنل، عواملی همچون انگیزش (شخص، بخواهد که کار را انجام دهد)، توانایی (بتواند کار را انجام دهد) و محیط (مواد و وسائل انجام کار را در اختیار داشته باشد) دخیل اند و فقدان هر یک از ایین عوامل به عملکرد، ایشان لطمه خواهد زد(مورهد، 2001).

گزینش روش تشویقی مناسب در جهت ارتقاء انگیزش کارکنان مبتنی بر شناسایی عوامل تشویقی و نیازهای کارکنان است. در این راستا، مدیران معمولاً از طریق پاداش های در حد توان و اختیارات موجود و تشویق های مناسب، ایجاد انگیزه می کنند. پاداش و تشویق همان پرداخت به افراد که شامل انگیزاننده ای مالی غیرمالی متعددی می گردند و هریک به نوبه خود مشوقی است جهت انجام مطلوب تر امور که در نهایت انگیزه به کار، رضایت شغلی و سازمانی و تعهد اجتماعی را افزایش داده و غیبت ها، کم کاری ها، نقل و انتقالات منفی و تمایل به ترک خدمت را کاهش می دهد (اسدی و هکاران، 1388).

 

فهرست مطالب

 •  چکیده: 1
 • فصل اول: کلیات تحقیق2
 • 1-1- مقدمه. 2
 • 1-2- بیان مسأله. 2
 • 1-3- ضرورت انجام تحقیق.. 4
 • 1-4- اهداف تحقیق.. 5
 • 1-4-1- هدف اصلی.. 5
 • 1-4-2- اهداف فرعی.. 5
 • 1-5- سوالات تحقیق.. 6
 • 1-5-1- سوال اصلی.. 6
 • 1-5-2- سوالات فرعی.. 6
 • 1-6- فرضیه های تحقیق.. 7
 • 1-6-1- فرضیه اصلی.. 7
 • 1-6-2- فرضیه های فرعی.. 7
 • 1-7- قلمروهای تحقیق.. 8
 • 1-7-1- قلمرو موضوعی.. 8
 • 1-7-2- قلمرو زمانی.. 8
 • 1-7-3- قلمرو مکانی.. 8
 • 1-8- روش تحقیق.. 8
 • فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق9
 • 2-1- مقدمه. 10
 • 2-2- مفهوم کارایی.. 10
 • 2-3- مفهوم کارایی در نظریه هنری گانت… 11
 • 2-4- عوامل موثر بر کارایی و توانمندی سازمانها 12
 • 2-5- راههای افزایش کارایی.. 12
 • 2-6- مدیریت عملکرد. 13
 • 2-7- عوامل موثر بر انگیزش شغلی.. 14
 • 2-8- ارزیابی عملکرد و انگیزش… 15
 • 2-9- هدف از ارزیابی عملکرد: 15
 • 2-10- نظام پاداش عملکرد. 15
 • 2-11- تئوریهای مدیریتی مرتبط.. 16
 • 2-11-1- تئوری برابری.. 16
 • 2-11-2- تئوری دو عاملی انگیزش… 17
 • 2-12- مفهوم شناسی و اهمیت پاداش… 19
 • 2-13- انواع پاداش… 20
 • 2-14- سیستم های پاداش… 21
 • 2-15- معیارهای پاداش… 22
 • 2-16- طراحی استراتژی های مدیریت پاداش… 22
 • 2-17- ویژگیهایی استراتژی های پاداش… 23
 • 2-18- عوامل تعیین کننده پاداش… 23
 • 2-19- فرایند نظام پرداخت… 24
 • 2-20- مزایای نظام پرداخت… 24
 • 2-21- پرداخت پاداش… 25
 • 2-22- دلایل اصلی استفاده از برنامه های پرداخت تشویقی.. 25
 • 2-23- پاداش در مقابل تشویق.. 26
 • 2-44- طرحهای پاداش… 26
 • 2-25- انواع طراحهای پاداش… 28
 • 2-25-1- طرحهای پاداش کوتاه مدت.. 28
 • 2-25-2-طرحهای پاداش بلند مدت.. 29
 • 2-26- طرحهای تشویقی فردی.. 29
 • 2-26-1- اصول کلیدی، برای طراحی یک طرح تشویقی فردی.. 31
 • 2-26-2- طرحهای تشویقی گروهی.. 32
 • 2-27- شرایط لازم برای تاثیر پاداش بر عملکرد و رضایت شغلی.. 32
 • 2-28-پیوند عملکرد و پرداخت… 32
 • 2-29- بررسی تاثیر نظام هماهنگ پرداخت بر وضعیت رضایت شغلی کارکنان.. 33
 • 2-30- پیشینه تحقیق.. 35
 • 2-30-1- تحقیقات داخلی.. 35
 • 2-30-2- تحقیقات خارجی.. 37
 • فصل سوم: روش پژوهش…. 40
 • 3-1- مقدمه. 41
 • 3-2- تبیین مدل مفهومی تحقیق.. 41
 • 3-3- روش تحقیق.. 42
 • 3-4- جامعه آماری.. 43
 • 3-5- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری.. 43
 • 3-6- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها 43
 • 3-6-1- متغیرهای وابسته تحقیق.. 43
 • 3-7- ابزار و روشهای جمع آوری اطلاعات.. 44
 • 3-8- روایی و پایایی پرسشنامه. 46
 • 3-8-1- اعتبار یا روایی آزمون تحقیق.. 46
 • 3-8-2-پایایی آزمون تحقیق.. 46
 • 3-9- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 48
 • 3-9-1- آزمون t استیودنت یک نمونه ای.. 48
 • 3-9-2- آزمون  استیودن دو نمونه مستقل.. 49
 • 3-9-3- آنالیز واریانس…. 50
 • فصل چهارم: یافته های پژوهش(تجزیه و تحلیل داده ها). 51
 • 4-1-مقدمه. 52
 • 4-2- روش تجزیه و تحلیل داده ها 52
 • 4-3- تجزیه و تحلیل توصیفی.. 52
 • 4-3-1- توزیع فراوانی برحسب جنسیت… 52
 • 4-2-3- توزیع فراوانی برحسب میزان تحصیلات.. 53
 • 4-3-3- توزیع فراوانی برحسب میزان سابقه. 54
 • 4-4- یافته های استنباطی.. 55
 • 4-4-1- روایی و پایایی پرسشنامه. 55
 • 4-4-2-فرضیه اول.. 56
 • 4-4-3- فرضیه دوم. 58
 • 4-4-4 فرضیه سوم. 60
 • 4-4-5 فرضیه چهارم. 61
 • 4-4-6- فرضیه پنجم: 63
 • 4-4-7-فرضیه ششم. 64
 • 4-4-8-فرضیه هفتم. 65
 • فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات68
 • 5-1- مقدمه. 69
 • 5-2- خلاصه ای از یافته های جمعیت شناختی.. 69
 • 5-3- نتایج حاصل از بررسی فرضیات تحقیق.. 70
 • 5-4- پیشنهادات براساس پژوهش…. 73
 • 5-6- محدودیت هایی تحقیق.. 74
 • فهرست منابع و ماخذ 
عنوان : پایان نامه بررسی تاثیر پاداشهای مالی بر کارایی کارکنان
تعداد صفحات: 85 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  12000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


هفت + = 16