بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی
پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی

شرح مختصر:

از آنجایی که بعضی از افراد و کارکنان در مواقعی می­توانند به گونه­ای فرصت طلبانه رفتار نموده و به دنبال منافع شخصی [1] خویشتن باشند، بنابراین این موضوع می­تواند به نوعی به رفتار ملامت­آمیز[2] منجر گردد. یکی از ابزارهای مهم در جلوگیری، نظارت و مراقبت از این اقدامات همسویی اهداف فردی و سازمانی می­باشد که می­تواند به عنوان مهم ترین تدبیر و وسیله ظاهر گردد. وقتی اهداف به صورت مناسب و مرتبط و نیز به طور دست یافتنی برای کارکنان مشخص گردیده شده باشند، این امر می­تواند به همسویی اهداف و نیز افزایش سطح موفقیت استراتژی ­های سازمان بینجامد.(سید جوادین و پورولی، 1388).

امروزه، چگونگی ارتباط و همسوسازی بین اهداف فردی و سازمانی و توجه به افراد و کارمندان به عنوان یک موجود انسانی با نیازهای مختلف و استعدادهای گوناگون در مطالعات سازمانی مطرح می­باشد. اما انسان موجودی است که دارای خصوصیات منحصر به فردی می­باشد. او کار را می­سنجد و همچنین بر اساس هدفی که در جهت آن متمایل گردیده کارش را انتخاب می­نماید.

 انسان موجودی است که هدف را انتخاب نموده و مقدمات کار خویش را به گونه­ای می­چیند که در جهت ارضای نیازها و انگیزش­هایش باشد و در همین راستا، او احساس می­کند که من این کار را انجام می­دهم تا به این نتیجه و هدف برسم .

آنچه که مطرح است، این است که ما به دنبال این هستیم تا این انسان را در چهارچوب یک ساختار و سازمان مطرح سازیم. عامل مؤثر بر کارکرد هر نظام اجتماعی و سازمانی مستلزم داشتن یک سری قوانین و قواعد خاص خود و نیز رعایت آن قوانین و مقررات از جانب همگان می­باشد، چرا که در غیر این صورت فلسفه وجودی هر سازمانی که همانا کاهش هزینه مبادلات می­باشد، زیر سؤال خواهد رفت. ذکر این نکته حایز اهمیت می­باشد که افراد بر اساس عضویت در سازمان و گروه، بخشی از استقلال عمل خود را از دست می­دهند و خود را تسلیم محدودیت­های سازمان و گروه می­نماید. این امر می­تواند نوعی تنش اساسی بین تلاش­های افراد برای تحقق فردیت خود و تلاش­های سازمان برای تحقق قانون و فرمانبرداری ایجاد نماید (همان).

مفهوم همسویی اهداف فردی و سازمانی یک موضوع محوری در حیطه مدیریت می­باشد که توجه به آن بسیار حایز اهمیت است. لازمه این همسویی نیز رسیدن به یک فهم مشترک از اهداف سازمانی می­باشد و این کار می­تواند در سطوح متفاوت سازمانی صورت پذیرد. آنچه قابل ذکر است، طرح این موضوع می­باشد که هدف از این پژوهش طرح مدلی کامل از کلیه روابط افراد و سازمان نیست، بلکه بیان این مطلب است که روابط و وابستگی­های متقابل کارکنان و سازمان چگونه می­تواند بستری مناسب برای همسویی اهداف فردی و سازمانی را فراهم سازد.

فهرست مطالب

 • چكيده 1
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • 1-کلیات تحقیق.. 3
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بیان مسئله. 5
 • 1-3- اهمیت و ضرورت.. 6
 • 1-4- اهداف پژوهش… 7
 • 1-4-1- هدف اصلی.. 7
 • 1-4-2- اهداف فرعی.. 7
 • 1-5- سؤالات تحقیق.. 8
 • 1-5-1- سوال اصلی.. 8
 • 1-5-2- سوالات فرعی.. 8
 • 1-6- فرضيه‏هاي تحقیق.. 9
 • 1-6-1- فرضیه اصلی.. 9
 • 1-6-2- فرضیه های فرعی.. 9
 • 1-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 10
 • 1-7-1- تعاریف مفهومی.. 10
 • 1-7-2- تعریف عملیاتی.. 12
 • فصل دوم:مبانی نظری تحقیق
 • 2- مبانی نظری تحقیق.. 15
 • 2-1- مقدمه. 15
 • 2-2- هدف.. 15
 • 2-2-1- هدف گذاری.. 17
 • 2-2-2- افزایش انگیزش از طریق هدفگذاری مؤثر. 20
 • 2-2-3- اهداف فردی.. 21
 • 2-2-4- اهداف سازمانی.. 24
 • 2-2-5- اهداف اجتماعی.. 27
 • 2-3- مدیریت بر مبنای ارزش… 30
 • 2-4- معنویت در محیط کاری.. 32
 • 2-5- شفافیت.. 33
 • 2-6- نظام انگیزشی پرداخت.. 35
 • 2-7- نظارت و کنترل در راستای اعتماد سازی.. 35
 • 2-8- مدیریت مشارکتی.. 38
 • 2-9- پیشینه پژوهش… 39
 • 2-9-1- پیشینه داخلی.. 39
 • 2-9-2- پیشینه خارجی.. 40
 • 2-10- چهارچوب نظری تحقیق.. 42
 • فصل سوم:روش شناسی تحقیق
 • 3- روش شناسی تحقیق.. 45
 • 3-1- مقدمه. 45
 • 3-2- روش شناسی تحقیق.. 45
 • 3-3- ابزار گردآوري داده‏ها 46
 • 3-4- ویژگی فنی ابزارِ تحقیق (پایایی و روایی) 47
 • 3-5- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه. 48
 • 3-6- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 49
 • فصل چهارم:یافته های تحقیق
 • 4- یافته های تحقیق.. 51
 • 4-2- یافته های پژوهش… 51
 • 4-2-1- یافته های توصیفی جنسیت.. 51
 • 4-2-2- یافته های توصیفی وضعیت تأهل.. 53
 • 4-2-3- یافته های توصیفی وضعیت سن.. 54
 • 4-2-4- یافته های توصیفی تحصیلات.. 55
 • 4-2-5- یافته های توصیفی سابقه خدمت.. 56
 • 4-2-6- یافته های توصیفی وضعیت استخدامی.. 57
 • 4-2-7- شاخص‌های آمار توصیفی متغيرهاي پژوهش… 58
 • 4-2-8- ماتریس همبستگی متغيرهاي پژوهش… 59
 • 4-3-فرضیه اصلی پژوهش… 61
 • 4-3-1- بین مدیریت بر مبنای ارزش با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. 62
 • 4-3-2- بین معنویت در محیط کاری با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. 62
 • 4-3-3- بین شفافیت با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. 63
 • 4-3-4- بین نظام انگیزشی پرداخت با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. 64
 • 4-3-5- بین نظارت و کنترل با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. 64
 • 4-3-6- بین عدم اطمینان محیطی با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. 65
 • 4-3-7- بین مدیریت مشارکتی با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. 66
 • 4-4- یافته های جنبی پژوهش… 66
 • 4-4-1- بین جنسیت و نظر آنان در مورد هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی تفاوت معناداری وجود دارد. 66
 • 4-4-2- بین سن کارکنان و هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی تفاوت معناداری وجود دارد. 67
 • 4-4-3- بین سابقه کارکنان و نظر آنها در مورد هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. 68
 • 4-4-4- بین وضعیت تحصیلی کارکنان و نظر آنها در مورد هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی تفاوت معناداری وجود دارد. 69
 • 4-4-5- بین وضعیت تاهل کارکنان و نظر آنها در مورد هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی تفاوت معناداری وجود دارد. 70
 • 4-4-6- بین وضعیت استخدامی کارکنان و نظر آنها در مورد هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی تفاوت معناداری وجود دارد. 70
 • فصل پنجم:نتیجه گیری و بحث
 • 5- نتیجه گیری و بحث.. 73
 • 5-1- مقدمه. 73
 • 5-2- نتیجه گیری و بحث.. 73
 • 5-2-1- سوال اول. 73
 • 5-2-2- سوال دوم. 74
 • 5-2-3- سوال سوم. 74
 • 5-2-4- سوال چهارم. 75
 • 5-2-5- سوال پنجم. 75
 • 5-2-6- سوال ششم. 75
 • 5-2-7- سوال هفتم. 76
 • 5-2-8- یافته های جنبی پژوهش… 76
 • 5-3- موانع و محدودیتهای پژوهش… 79
 • 5-4- پیشنهادها 80
 • 5-4-1- پیشنهادهای کاربردی.. 80
 • 5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی.. 81
 • فهرست منابع
عنوان : پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی
تعداد صفحات: 91 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  12000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


هشت × 2 =