بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی نظام بودجه ریزی در سازمان های عمومی غیردولتی
پایان نامه بررسی نظام بودجه ریزی در سازمان های عمومی غیردولتی

پایان نامه بررسی نظام بودجه ریزی در سازمان های عمومی غیردولتی

شرح مختصر:

تحولات عمیق و همه جانبه چندین سال گذشته در محیط هاي کسب و کار و اداره سازمان ها موجب تغییرات عمده اي در ساختار، اهداف و رسالت آنها و به طبع آن در ماهیت و مسایل پیش روي مدیران شده است؛ محوري ترین مسئله سازمان ها در شرایط جدید که همان مسئله برتري نسبت به رقبا می باشد از یک سو و مسائل و مقوله هاي جدیدي که مدیران با آن مواجه اند از سوي دیگر مدیران را ناگزیر می سازد تا با استفاده از تفکرات، فنون و مهارت هاي جدید، توان مدیریتی خود را افزایش دهند(حق پرست، 1383).

بودجه بندی یکی از ابزارهاي مدیریتی می باشد که حدود یک قرن از طراحی و بکارگیري آن در سازمان هاي مختلف جهان می گذرد. حال اگر این ابزار قدیمی مدیریت در شرایط جدید رقابتی نتواند مطلوب و مفید براي مدیران و بهره برداران آن واقع گردد، می بایست نسبت به اصلاح، ارتقاء و در صورت صلاحدید کنارگذاري آن اقدام شود. مقامات سازمانی برای اینکه بتوانند بطور صحیح و به سهولت به تصمیم گیری بپردازند، می بایست از بودجه به عنوان یک ابزار مهم استفاده نمایند. به عبارتی دیگر بودجه و سیستم بودجه ریزی باید موجبات تصمیم گیری بهتر و سریع تر مقامات مربوطه را فراهم آورد. همچنین یک سیستم بودجه ریزی صحیح، عمل نظارت و کنترل اجرای بودجه را آسان تر می نماید و موجب بهبود مدیریت می گردد. یعنی یک سیستم صحیح می تواند مدیران سازمان ها را در برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و از همه مهمتر در تصمیم گیری یاری نماید(کرداری، 1388).  

استفاده مؤثر از منابع محدود مستلزم نوعی طرح ریزی به نام بودجه بندی یا بودجه ریزی است که منابع مالی را به مقاصد انسانی تبدیل می کند و در خدمت آن قرار می دهد. بودجه ریزی ضمن ایجاد هماهنگی در فرایند حیات یک سازمان، همکاری و ارتباط بین اجزای آن را ترویج و گسترش داده و با مقداری کردن اهداف سازمان، چارچوبی برای ارزیابی نتایج فعالیت های انجام شده فراهم می سازد(ابراهيمي نژاد و فرجوند، 1386).

انتظارات و خواسته های انسانی محدودیت نداشته، بلکه به طور فزاینده ای در حال رشد می باشد. بنابراین برای تخصیص منابع و وجوه موجود بین مردم در جهت تأمین انتظارات آنها باید به دنبال راهی بود. در پشت هر بودجه سازمانی تعارض و کشمکش هایی نهفته است که با توجه به تنوع بی پایان و گوناگونی خواسته های نامحدود انسانی، بودجه یک دولت هرگز نمی تواند تنها یک مقوله باشد. لازم است از موضوعات و اجزای بسیاری تشکیل شود، سندی از گذشته بوده که پیروزی ها، ناکامی ها، چانه زنی ها و مصالحه و سازش ها بر سر تخصیص های گذشته در اقلام آن مستقر باشد.

فهرست مطالب

 • چکيده: 1
 • فصل اول کلیات
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بیان موضوع و مسئله تحقیق.. 4
 • 1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7
 • 1-4- اهداف تحقيق.. 9
 • 1-5- فرضیه های تحقیق.. 10
 • 1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی واژه های تحقیق.. 11
 • 1-6-1-  تعاریف مفهومی واژه های تحقیق.. 11
 • 1-6-2- تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق.. 13
 • 1-7- قلمرو تحقیق.. 14
 • فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 • 2-1- مقدمه. 16
 • 2-2- بخش اول؛ مبانی نظری (تئوریک)تحقیق.. 16
 • 2-2-1- تاریخچه بودجه ریزی.. 16
 • 2-2-2- تعاریف بودجه. 18
 • 2-2-3- سیر تکوینی بودجه. 19
 • 2-2-4- ضرورت بودجه و بودجه ریزی.. 19
 • 2-2-5- اهميت بودجه. 20
 • 2-2-6- روش های تنظیم بودجه. 21
 • 2-2-7- روش تنظيم بودجه متداول. 23
 • 2-2-8-بودجه ريزي افزايشي.. 26
 • 2-2-9- بودجه برنامه اي.. 27
 • 2-2-10- بودجه بندي بر مبناي صفر. 28
 • 2-2-11-  نظام طرح ريزي، برنامه ريزي و بودجه بندي.. 29
 • 2-2-12- بودجه ریزی عملیاتی.. 30
 • 2-2-13- مفهوم بودجه‌ريزي عملياتي.. 31
 • 2-2-14- الزامات بودجه عملیاتی.. 32
 • 2-2-15- انواع بودجه‌ريزي عملياتي.. 34
 • 2-2-16- ويژگي‌هاي بودجه‌ عملياتي.. 34
 • 2-2-17- اهداف بودجه‌ريزي عملياتي.. 35
 • 2-2-18- تعاريف بودجه ريزي عملياتي.. 37
 • 2-2-19- تفاوت بودجه ریزي عملیاتی با بودجه ریزي سنتی و برنامه اي   38
 • 2-2-20- مراحل انجام بودجه عملیاتی.. 40
 • 2-3- بخش دوم؛ پیشنه تحقیقاتی.. 43
 • 2-3-1- تحقیقات خارجی.. 44
 • 2-3-2- تحقیقات داخلی.. 46
 • فصل سوم روش شناسی تحقیق
 • 3-1- مقدمه. 49
 • 3-2- روش تحقیق.. 50
 • 3-3- جامعه آماری.. 51
 • 3-3-1- روش نمونه گیری.. 52
 • 3-3-2- حجم نمونه. 52
 • 3-4- فرضیه ها و متغیرهای تحقیق.. 54
 • 3-5- شیوه ها و ابزار سنجش… 55
 • 3-5-1- روش جمع آوری داده ها 55
 • 3-5-2- پرسشنامه. 55
 • 3-5-3- توزیع سؤالات پرسشنامه. 56
 • 3-6- ضریب روایی تحقیق(تعیین اعتبار پرسشنامه) 57
 • 3-7- ضریب پایایی تحقیق (تعیین قابلیت اطمینان پرسشنامه) 58
 • 3-8- اعتبار عاملی پرسشنامه. 59
 • 3-8-1- استخراج عامل ها 59
 • 3-9- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 60
 • 3-10- شیوه آزمون فرضیات تحقیق.. 60
 • فصل چهارم تجزیه و تحلیل دادهها
 • 4-1- مقدمه. 68
 • 4-2- بخش اول؛ توصیف دادهها 68
 • 4-2-1- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب جنسیت.. 69
 • 4-2-2- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سن.. 70
 • 4-2-3- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سابقه خدمت.. 71
 • 4-2-4- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سطح تحصیلات   73
 • 4-2-5- آزمون توزیع نرمال. 74
 • 4-3- بخش دوم؛ تجزیه و تحلیل استنباطی.. 76
 • 4-3-1- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اول. 76
 • 4-3-2- نتایج و تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه دوم. 79
 • 4-3-3- نتایج و تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه سوم. 81
 • 4-3-4- نتایج و تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه چهارم. 83
 • 4-3-6- نتایج و تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه ششم. 88
 • 4-4- رتبه بندی هریک از مؤلفه های نیازمندی اطلاعاتی دور روش بودجه بندی   91
 • فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
 • 5-1- مقدمه. 95
 • 5-2- نتایج پژوهش… 95
 • 5-2-1- نتایج توصیفی پژوهش… 95
 • 5-2-2- نتایج استنباطی پژوهش… 95
 • 5-3- پیشنهادات.. 102
 • 5-3-1- پیشنهادات کاربردی.. 102
 • 5-3-2- پیشنهادات پژوهشی.. 103
 • منابع و مؤاخذ
عنوان : پایان نامه بررسی نظام بودجه ریزی در سازمان های عمومی غیردولتی
تعداد صفحات: 125 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  12000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


7 − = دو