بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه تأثیر نظام آراستگی بر بهره وری کارکنان
پایان نامه تأثیر نظام آراستگی بر بهره وری کارکنان

پایان نامه تأثیر نظام آراستگی بر بهره وری کارکنان

شرح مختصر:

انسان ذاتا دوستدار محیطی آراسته و پاکیزه و منظم است. این محیط علاوه بر آرامش روحی می تواند قابلیت های مادی و معنوی فرد را نیز افزایش دهد. بنابراین، همان طور که ما در منزل شخصا به نظافت می پردازیم ،لازم است در محیط کار نیز خود را از این قاعده مستثنی ندانیم و در مورد نظافت وسایل و محیط کار به عنوان بخشی از فعالیت روزمره ی خود، جدی و پایبند باشیم (توسلی، 1386).

امروزه نقش و اهمیت كیفیت و بهره وری بر كسی پوشیده نیست و در این میان  دستیابی به كیفیت  و افزایش بهره وری در سازمان ها یكی از چالش های عمده مدیران سازمان ها می باشد. نظام آراستگی[1] از جمله روش هایی است که به خوبی توانسته است رضایت مدیران سازمان ها  را در این زمینه فراهم نماید. 5s برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن شکل گرفت ، اصولی که حاصل نبوغ و استعداد ژاپنی ها نیست ، بلکه ایده اولیه این سیستم از روش نگهداری آمریکایی[2]  گرفته شده است. ژاپنی ها ایده اولیه را از آمریکایی ها گرفته و بر اساس فرهنگ خود آن را در قالب پنج اصل:1- ساماندهی  2- نظم و ترتیب   3- پاکیزه سازی   4- استاندارد سازی   5- انضباط   یا به عبارتی 5s و به قول ژاپنی ها  (( گواس[3]  )) ارائه کردند (عربیان، 1386).

در زمان کنوني و در پي نابرابري زياد اقتصادي به وجود آمده، ميل به کسب موقعيّت شغلي بالاتر به هر وسيله در نظام اداري جامعه ايران به صورت عادی در آمده است؛ از طرف ديگر فشار اقتصادي و همچنين اقداماتي نظير نظام پرداخت ها، مدرک گرايي و امکان استفاده عدّه اي خاص از مراکز ارائه مدرک؛ و استفاده از امکانات خاص دولتي نظير منازل سازمانی، خودرو، تلفن همراه و اعزام به ماموريت های خارجی و داخلی مختلف براي مديران و رئيسان، در دراز مدّت کاهش انگيزه کار را در سمت فعلي کارکنان موجب مي گردد (خان مختاری، 1383).

مديران ارشد يک سازمان بايد به اين نکته توجه داشته باشند که يک سازمان خلاق و پويا به نقش ها و مشاغل گوناگون با درجه اهميت پذيري بالا احتياج دارد و اگر قرار باشد با امتيازات مادي و معنوي داده شده به بعضی از پست ها به شکل غير عادلانه، برای آن ها، ارزش های کاذب ايجاد و در نتيجه ساير پست ها، بي اهميت و بي ارزش تلقي شود ديگر هيچ کس آن طور که بايد نسبت به شغل خود احساس مسئوليت نمي کند و به مرور زمان نوعي از خمودگي و کاهش انگيزه کار را در بين کارکنان سازمان موجب مي گردد (عربیان، 1386).

نیروی انسانی یکی از  با ارزش ترین منابع هر سازمان محسوب می شود و از دیربارتاکنون عامل اصلی پیشرفت ممالک مختلف بوده است. نیروی انسانی توانا و کارآمد است که میتواند سازمان را کارآ، سودآور و مفید به حال جامعه بسازد و در کل، کشور را شکوفا و از وابستگی برهاند. پایین بودن بهره وری فردی در شرکت های تولیدی سبب می شود تا به عامل بهسازی نیروی انسانی توجه بیشتری بشود و یکی از عواملی که در بهسازی نیروی انسانی تأثیر به سزایی دارد ارزیابی عملکرد کارکنان است. اولین گام ارتقای بهره وری بهبود بهره وری در سطح فردی است و بهسازی راهی است که به بهره وری منتهی می شود

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول: کلیات تحقیق… 2
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بیان مسأله. 5
 • 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 8
 • 1-4- اهداف تحقیق.. 10
 • 1-4-1- هدف اصلی تحقیق: 10
 • 1-4-2- اهداف فرعی تحقیق: 10
 • 1-5- پرسش های تحقیق.. 10
 • 1-5-1- پرسش اصلی تحقیق: 10
 • 1-5-2- پرسش های فرعی تحقیق: 10
 • 1-6 – متغیرهای تحقیق.. 11
 • 1-6-1-  متغیرهای مستقل.. 11
 • 1-6-2-  متغیر وابسته. 11
 • 1-6-3-  متغیرهای واسطه. 11
 • 1-7 – تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 11
 • 1-7-1-  تعریف  نظری پنج اس  و مؤلفه های آن ( متغیر مستقل) 11
 • 1-7-2- تعریف نظری بهره وری کارکنان و مؤلفه های آن (متغیر وابسته) 12
 • 1-7-3- تعریف عملیاتی پنج اس و مؤلفه های آن.. 15
 • 1-7-4- تعریف عملیاتی بهره وری کارکنان و مؤلفه های آن.. 16
 • 1-8- قلمرو تحقیق.. 17
 • 1-8-1- قلمرو موضوعی.. 17
 • 1-8-2- قلمرو مکانی.. 17
 • 1-8-3- قلمرو زمانی.. 17
 • 1-9- خلاصه فصل یک و ساختار تحقیق.. 18
 • فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق… 19
 • 2-1- مقدمه. 20
 • 2-2- بخش اول: پنج اس…. 21
 • 2-2-1- مبانی نظری پنج اس…. 21
 • 2- 2- 2- پنج اس(نظام آراستگی ) چیست؟. 22
 • 2- 2- 3- مؤلفه های نظام آراستگی.. 26
 • 2- 2- 3- 1- ( SEIRI  ساماندهي ) 26
 • 2-2-3-2- (  SEITON  نظم و ترتیب) 27
 • 2-2- 3- 3- (SEISO  پاکیزه سازی) 29
 • 2-2- 3 -4-  (SEIKETSU  استانداردسازي) 30
 • 2- 2- 3- 5-  (SHITSUKE   انضباط) 32
 • 2-2-4- تاریخچه نظام آراستگی(5s) 33
 • 2- 2- 5- آثار روانی آراستگی محیط کار 35
 • 2-2-6- جایگاه آراستگی در اسلام. 36
 • 2-2-7- اهداف اجرای  5S. 38
 • 2-2- 8- دستاوردهاي اجراي نظام5s 38
 • 2-2-9- عوامل موفقیت اجرای نظام 5s 39
 • 2-2-10- موانع و مشكلات اجراي نظام 5s 40
 • 2- 3- بخش دوم: بهره وری کارکنان.. 41
 • 2- 3- 1- بهره وری به عنوان یک نظریه جامع.. 41
 • 2-3-2- بهره وری چیست؟. 41
 • 2-3-2-1- کارآیی.. 43
 • 2-3-2-2- اثربخشی.. 43
 • 2-3-3- تاریخچه بهره وری.. 44
 • 2- 3- 4- مفهوم عام بهره وری.. 47
 • 2- 3- 5- مؤلفه های بهره وری.. 49
 • 2-3- 5- 1-  توانایی.. 49
 • 2-3- 5- 2-  درک و شناخت… 49
 • 2-3- 5- 3-  حمایت سازمانی.. 49
 • 2-3- 5- 4-  انگیزش…. 49
 • 2-3- 5- 5-  بازخور 50
 • 2-3- 5- 6-  اعتبار 50
 • 2-3-5-7- سازگاری.. 50
 • 2- 3- 6- دیدگاه ها، تعاریف و مفاهیم مرتبط با بهره وری.. 51
 • 2- 3- 6- 1-  دیدگاه اقتصاد دانان.. 51
 • 2- 3- 6- 2- دیدگاه حسابدران.. 51
 • 2- 3- 6- 3-  دیدگاه فیزیک دانان.. 51
 • 2- 3- 6- 4-  دیدگاه مهندسان صنایع.. 51
 • 2- 3- 6- 5-  دیدگاه روانشناسان سازمانی و صنعتی.. 52
 • 2- 3- 6- 6- دیدگاه مدیران.. 52
 • 2-3-7-  فنون بهبود بهره وری.. 53
 • 2-3-7-1-PDCA.. 53
 • 2-3-7-2- کایزن عملیPractical Kaizen. 53
 • 2-3-7-3- مهندسی صنایع کاربردی Practical IE.. 53
 • 2-3-7-4- کنترل کیفیت کاربردی Practical QC.. 53
 • 2-3- 7- 5-  پنج اس 5s 54
 • 2-3-8- چرخه بهره وری.. 54
 • 2-3-9- بهره وری را چگونه می توان در سازمان ایجاد کرد؟. 55
 • 2-4- بخش سوم: پیشینه تحقیق.. 56
 • 2- 4- 1- تحقیق های انجام شده در داخل کشور 56
 • 2- 4- 2- تحقیق های انجام شده در خارج کشور 60
 • 2-5- بخش چهارم: چارچوب و مدل مفهومی تحقیق.. 62
 • 2-5-1- چارچوب نظری تحقیق.. 62
 • 2-5-2- مدل مفهومی تحقیق.. 63
 • 2-5-3- فرضیه های تحقیق.. 64
 • 2-5-3-1- فرضیه اصلی تحقیق.. 64
 • 2-5-3-2-  فرضیه های فرعی تحقیق.. 64
 • 2-6- تاریخچه و بیانیه مأموریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج.. 65
 • 2-7- خلاصه فصل دوم. 66
 • فصل سوم: روش اجرای تحقیق… 67
 • 3-1- مقدمه. 68
 • 3-2- روش تحقیق و دلایل انتخاب آن.. 69
 • 3-3- جامعه آماری.. 69
 • 3-4- حجم نمونه. 69
 • 3-5- روش نمونه گیری.. 70
 • 3-6- ابزارگردآوري داده‌ها 70
 • 3-7- مقياس و طيف ابزار اندازه گيري پژوهش…. 71
 • 3-8- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 72
 • 3-8-1- سنجش روایی ابزار اندازه گیری.. 72
 • 3-8-2- سنجش پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار اندازه‌گيري.. 73
 • 3-9- روش تجزيه و تحليل داده‌ها 74
 • 3- 10- خلاصه فصل سوم. 75
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 76
 • 4-1- مقدمه. 77
 • 4-2- تجزيه و تحليل و يافته‌هاي تحقيق.. 78
 • 4-2-1- توصیف داده های پژوهشی.. 78
 • 4-2-1-1- بررسی توزیع فراوانی سن پاسخگویان.. 78
 • 4-2-1-2- بررسی توزیع فراوانی جنسيت پاسخگویان.. 79
 • 4-2-1-3- بررسی توزیع فراوانی ميزان تحصيلات پاسخگویان.. 80
 • 4-2-1-4- بررسی توزیع فراوانی رسته فعالیت پاسخگويان.. 81
 • 4-2-1- 5- بررسی توزیع فراوانی میزان سابقه کار پاسخگويان.. 82
 • 4-2-2- آمار توصيفي.. 83
 • 4-2-3- آمار استنباطی.. 85
 • 4-2-3-1- ماتريس همبستگي.. 85
 • 4-2-3-2- برازش مدل رگرسيونی.. 89
 • 4-3- آزمون فرضيه های تحقيق.. 91
 • 4- 3- 1-  فرضیه اصلی تحقیق.. 91
 • 4- 3- 2-  فرضيه فرعي اول.. 94
 • 4- 3 – 3-  فرضيه فرعي دوم. 96
 • 4-3- 4-  فرضيه فرعي سوم. 99
 • 4- 3- 5- فرضيه فرعي چهارم. 101
 • 4- 3- 6-  فرضيه فرعي پنجم.. 104
 • 4-4- خلاصه فصل چهارم. 107
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری… 108
 • 5-1- مقدمه. 109
 • 5-2- خلاصه پژوهش…. 110
 • 5-3- نتایج اطلاعات جمعیت‌شناختی.. 112
 • 5-4- نتایج نظری پژوهش و بحث و بیان چرایی نتایج.. 114
 • 5-4-1- فرضیه اصلی.. 114
 • 5-4-2- فرضیه فرعی اول.. 116
 • 5-4- 3- فرضیه فرعی دوم. 117
 • 5-4-4- فرضیه فرعی سوم. 119
 • 5-4- 5- فرضیه فرعی چهارم. 120
 • 5- 4- 6- فرضیه فرعی پنجم.. 121
 • 5-5- پیشنهادهای کاربردی پژوهش…. 123
 • 5-5-1- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه اصلی.. 123
 • 5-5-2- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه فرعی اول.. 123
 • 5-5-3- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه فرعی دوم. 124
 • 5-5-4- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه فرعی سوم. 124
 • 5-5-5- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه فرعی چهارم. 124
 • 5-5-6- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه فرعی پنجم.. 124
 • 5-6- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. 125
 • 5-7- محدوديت های تحقیق.. 126
 • 5- 8- خلاصه فصل پنجم.. 127
 • منابع و مآخذ
عنوان : پایان نامه تأثیر نظام آراستگی بر بهره وری کارکنان
تعداد صفحات: 130 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  18000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


هفت × = 56