بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش با استفاده از تکنیک AHP Fuzzy و رابطه آن با نوآوری سازمانی
پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش با استفاده از تکنیک AHP Fuzzy و رابطه آن با نوآوری سازمانی

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش با استفاده از تکنیک AHP Fuzzy و رابطه آن با نوآوری سازمانی

شرح مختصر:

امروزه با پيچيدگي رقابت، نوآوري به عنوان يكي از مزيت هاي اصلي براي حيات شركت ها محسوب مي شود. همه سازمان​ها براي بقا نيازمند ايده هاي نو و بديع هستند . ايده هاي نو و بديع همچون روحي در كالبد سازمان دميده مي شود و آن را از نيستي و فنا نجات مي دهد.  ظهور نوآوري دانش​ نه​ تنها سازمان ها را قادر مي سازد نسبت به رقبا مزيت رقابتي به دست آورند بلکه ابزار سودمندي را براي ارتقاي عملکرد سازماني ارائه مي كند)نجم،1388). دانش به عنوان منبع عمده براي نوآوري و بهره وري سازماني از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. (اسماعیل لو و همکاران،1392)  هدف عمده مديريت دانش ايجاد و سازماندهي محيطي است كه در آن افراد دانش خود را توسعه داده، با يكديگر تبادل نموده، دانش ديگران را با دانش خود تركيب كرده و نهايتاً آن را به كار بندند. كاربرد دانش به نوبه خود به نوآوري در سازمان منجر خواهد شد، از اين رو است كه مديريت دانش غالباً به عنوان منبع و مرجع اصلي نوآوري شناخته شده است و از الزامات اساسي فرآيند نوآوري در سازمان محسوب مي شود(رهنورد،1388). نوآوري به عنوان يكي از كليدهاي محرك در طول دوره موفقيت سازمان در بازارهاي رقابتي امروزه بيش از پيش مورد توجه قرارگرفته است. به اين دليل است كه شركت هايي كه قابليت نوآوري كردن را دارند، بهتر و سريع تر به چالش هاي محيطي پاسخ مي دهند (جیمنز و همکاران1، 2008). زيرا هدف مديريت دانش و راز بقاي این سازمان امروزي در نوآوري نهفته است. متخصصان مديريت دانش بر اين عقيده هستند كه مكانيزم هاي نوآوري و فرآيندهاي مديريت دانش قابل انطباق هستند (محمدزاده، 1380، به نقل از حمیدی، 1392). هم چنین مطالعات نشان داده است که استخراج و بهره برداري از دانش می تواند باعث نوآوري در شرکت ها شود (هال و همکار 2، 2002). کاربرد مدیریت دانش که عنصر اصلی و مرکزی در فرایند مدیریت است ،سازمان را قادر می سازد تا به طور مداوم تخصص سازمانی خود را به محصولات یا خدمات تبدیل کنند. با کاربرد مؤثر دانش ،افراد ممکن است اشتباهات کمتری کنند یا کارایی خود را بهبود دهند و دوباره کاری یا اضافه کاری را کاهش دهند و در نهایت قادر به ایجاد فرآیند ها یا سیستم های مدیریتی نوآورانه تر شوند (سارین و همکاران ،2003) .

در ادبیات مرتبط با نوآوري، دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزاي فرایند خلق نوآوري مطرح گردیده است​(گالونیک و همکار3 ، 1998). اهمیت مدیریت دانش و رابطه آن با نوآوري به طور گسترده تایید شده است​(هال و همکار 4، 2006). واضح است که ​عملکرد مدیریت دانش بر نوآوری سازمان موثر است​(وانگ5، 2005).

مدیریت مؤثر دانش عملکردهاي نوآورانه را از طریق توسعه بینش ها و توانایی هاي جدید افزایش می دهد​(نوناکا و همکار 1، 1995). در نتیجه مدیریت دانش زمینه را براي نوآوري فراهم می سازد و براي نوآوري در شرکت ها ضروري به نظر می رسد​(آراندا و همکاران 2، 2002). درعلم تصمیم گیری که در آن انتخاب یک راه کار از بین راههای موجود یا اولویت بندی آن راهکارها مطرح است، چند سالی است که روشهای MCDM ​خصوصاً AHP Fuzzy جای خود را باز کرده اند. روش تحلیل فرآیند سلسله مراتبی AHP Fuzzy بیش از سایر تکنیک ها و روشها در علم پژوهش در عملیات مورد استفاده قرار گرفته است. امروزه برای حل مسائل پیچیده در بررسی موضوعات مختلف از جمله مسائل اقتصادی و اجتماعی، باید اولویت ها را تعیین کرد. به عبارت دیگر باید در خصوص اولویت ها به نوعی توافق برسیم. بیشتر افراد بر این باورند که زندگی آنقدر پیچیده است که جهت حل مسائل آن باید به روشهای پیچیده تفکری رو آورد. البته در راستای ساده سازی علمی، باید چارچوبی یافت که ما را قادر سازد تا در خصوص مسائل پیچیده به شیوه ساده و علمی بیندیشیم. روش و تکنیک های AHP Fuzzy چنین چارچوبی را ایجاد میکند

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول:کلیات تحقیق
 • 1-1 مقدمه. 3
 • 1-2-بیان مسئله. 4
 • 1-3- ضرورت انجام تحقيق. 6
 • 1-4- اهداف تحقيق. 6
 • 1-5- سؤالات تحقیق. 9
 • 1-6- قلمرو تحقیق. 9
 • 1-7- تعاریف واژگان و اصطلاحات.. 10
 • 1-7-1- تعاریف نظری. 10
 • 1-7-2- تعاریف عملیاتی. 10
 • فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
 • 2-1  مدیریت دانش… 12
 • 2-1-1 تعریف دانش… 12
 • 2-1-2 دانش و انواع آن. 12
 • 2-1-3 تعاریف مدیریت دانش… 13
 • 2-1-4 ضرورت توجه به مدیریت دانش در سازمان. 14
 • 2-1-5 فرایند مديريت دانش… 16
 • 2-1-6 مزایای مدیریت دانش… 16
 • 2-1-7 اهداف مدیریت دانش… 17
 • 2-2  عوامل حیاتی موفقیت برای اجرای سیستم های مدیریت دانش… 17
 • 2-2-1 فناوری اطلاعات.. 18
 • 2- 2-2 فرهنگ سازمانی. 21
 • 2-2-3 عوامل انسانی. 22
 • 2-2-3-1 سیستمهای پاداش و جبران خدمات.. 24
 • 2-2-3-2  مشارکت کارکنان. 26
 • 2-2-3-3 آموزش.. 26
 • 2-2-4 عوامل مدیریتی. 27
 • 2-3 تسهیم دانش و اهمیت آن در تأثیر گذاری بر نوآوری سازمانی. 27
 • 2-4 نوآوری. 28
 • 2-4-1 تعاریف نوآوری. 28
 • 2-4-2 نوآوری و خلاقیت.. 30
 • 2-4-3 اهمیت نوآوری برای سازمان. 31
 • 2-4-4 دسته بندی نوآوري. 32
 • 2-4-5 نوآوري سازماني. 34
 • 2-5 پیشینه تحقیق. 35
 • 2-5-1 تحقیقات خارجی. 35
 • 2-5-2 تحقیقات داخلی. 37
 • 2-6 فرضیات تحقیق. 39
 • 2-7 مدل های مفهومی پژوهش… 39
 • 2-8 چهارچوب نظری تحقیق. 40
 • فصل سوم:روش تحقیق
 • 3-1 مقدمه. 42
 • 3-2  نوع روش تحقیق. 42
 • 3-3 جامعه ونمونه آماري و روش نمونه گیري. 42
 • 3-4 روش و ابزار گردآوری داده ها 42
 • 3-5 پایایی پرسشنامه. 43
 • 3-6 روایی پرسشنامه. 44
 • 3-7 تحلیل عاملی تاییدی سوالات پرسشنامه. 44
 • 3-7-1 تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه  عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش… 44
 • 3-8- مدل معادلات ساختاری. 54
 • 3-8-1 ضرورت اهمیت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر 55
 • 3-8-2 مراحل مدل معادلات ساختاری. 55
 • 3-8-3 مرحله بیان مدل. 56
 • 3-8-4  مرحله دوم تخمین مدل. 56
 • 3-8-5 ارزیابی تناسبیا  برازش.. 57
 • 3-8-6 اصلاح مدل. 58
 • 3-8-7 تفسیرمدل. 58
 • 3-8-8 ابلاغ یا نوشتن گزارش تحقیقاتی. 59
 • 3-9 فرآيند تحليل سلسله مراتبي یا  ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS. 59
 • 3-10 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (AHP Fuzzy) 60
 • 3-10-1 محاسبة ميزان ناسازگاري ساختار سلسله مراتبی و ماتریس هاي مقایسات زوجی در فرایند تحليل سلسله مراتبی فازي  60
 • 3-10-2 محاسبة وزن نسبی عناصر جداول مقایسات زوجی با روش ميانگين حسابی فازي. 61
 • 3-10-3 محاسبة وزن نهایی گزینه ها 62
 • 3-10-4 رتبه بندی گزینه ها 62
 • 3-10-5  الگوريتم محاسبة ميزان ناسازگاري ماتريس هاي مقايسات زوجي فازي. 63
 • 3-10-6  الگوريتم محاسبة ميزان ناسازگاري يک سلسله مراتبي فازي. 63
 • 3-11 ادبیات نظری AHP FUZZY.. 64
 • 3-12 دلیل استفاده از AHP FUZZY بجای AHP. 65
 • 3-13 روش تجزیه و تحلیل داده ها 66
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • 4-1 اطلاعات دموگرافیک آزمودنی​ها 69
 • 4-1-1 جنسیت آزمودنی​ها 69
 • 4-1-2 سن آزمودنی​ها 70
 • 4-1-3 میزان تحصیلات آزمودنی​ها 71
 • 4-1-4 میزان سابقه کار آزمودنی​ها 72
 • 4-2 تست نرمالتی متغیرهای پژوهش… 73
 • 4-3  تحلیل عاملی اکتشافی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش… 74
 • 4-4 بررسی فرضیات پژوهش… 76
 • 4-5 اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش… 85
 • 4-5-1 اولویت بندی شاخص های اصلی. 85
 • 4-5-2 محاسبه زیرمعیارهای عوامل انسانی. 86
 • 4-5-3 محاسبه اوزان زیرمعیارهای فرهنگ سازمانی. 87
 • 4-5-4 محاسبه اوزان زیرمعیارهای عوامل مدیریتی. 88
 • 4-5- 5 محاسبه اوزان زیرمعیارهای فناوری اطلاعات.. 89
 • 4-5-6 محاسبه اوزان نهایی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش… 90
 • فصل پنجم : بحث و نتیجه​گیری
 • 5-1 مقدمه. 93
 • 5-2 بحث و نتیجه گیری. 93
 • 5-3پیشنهادات پژوهشی. 97
 • 5-4 پیشنهادات کاربردی. 97
 • 5-5 محدودیت های تحقیق. 98
 • منابع:       …         .

عنوان : پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش با استفاده از تکنیک AHP Fuzzy و رابطه آن با نوآوری سازمانی
تعداد صفحات: 115 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  29000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


4 + سه =