بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت اطلاعات حسابداری
پایان نامه بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت اطلاعات حسابداری

پایان نامه بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت اطلاعات حسابداری

شرح مختصر:

تحولات سریع، در دانشگاه های علوم پزشکی جهان، شامل رقابت سنگین در بازارهای جهانی، نوآوریهای تکنولوژی و پیشرفت سیستمهای کامپیوتری بوده است، این تحولات موجب شده است که بیمارستان هایی که توان هماهنگ کردن عملیات خود را با شرایط جدید داشته اند بصورت بیمارستان موفق جهانی درآیند و بیمارستان هایی که چنین توانی را نداشته اند از بازار رقابت خارج شوند. در شرایط جدید، حسابداران مدیریت نیز ناچار از ابداع و به کارگیری روشها و سیستمهایی بوده اند که جوابگوی نیازهای روز بیمارستان ها باشد. یکی از این روشهای جدید، روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت[1] (ABC) بوده است که مزایای چشمگیری نسبت به روش سنتی هزینه یابی بر مبنای حجم دارد (شباهنگ، 1378).

همزمان با رشد و توسعه تکنولوژی پیشرفته و پیچیدگی روز افزون فعالیتها، درک این پیچیدگیها و استفاده از این موقعیت برای سازمانها اهمیت زیادی دارد. در چنین شرایطی مدیران باید با داشتن یک بینش وسیع و اتخاذ استراتژی های مناسب، تدابیر و مقدمات مورد نیاز را جهت استفاده از این فرصتها فراهم کنند. علاوه بر رشد و تغییر سریع تکنولوژی، فضای تجاری کاملاً رقابتی که کیفیت بالا، خدمات عالی و قیمتهای فروش معقول و پایین را طلب می کند، اهمیت مضاعفی در درک فرصتها و بکارگیری روشهای مناسب برای استفاده از این موقعیتها فراهم می کند. در این میان بی شک حیات و بقاء سازمانها مستلزم طراحی و بکارگیری سیستم های مناسب جهت مواجهه شدن با این شرایط است. امروزه سازمانها برای اینکه بتوانند خود را با این تغییرات سریع تطبیق دهند، ویژگیهای زیادی باید داشته باشند. مجموع این ویژگیها در خصوصیات سازمانهای در سطح جهانی لحاظ شده است. این دیدگاه بر سه پایه اساسی قرار داد که عبارتند از:

1) سیستم خدماتی به موقع[2]  2) کنترل کیفیت جامع[3]  3) روشهای محاسبه ارزش افزوده

یکی از این ویژگیهای مهم و اساسی، که بدون شک ساز و کارهای آن تأثیر زیادی بر آینده سازمان و استفاده از موقعیت ها و شرایط رقابتی دارد، استفاده از روشهای نوین محاسبه ارزش افزوده است. اهمیت توجه و بکارگیری این روشها در این است که با تمسک به آنها می توان ضمن فراهم کردن اطلاعات مناسب، به ارزش افزوده بالاتر و استفاده بهینه از منابع سازمانی دست یافت.

تحولات و چالشهای جهانی، فن آوری اطلاعات، پیچیدگیهای فرآیند تولید و ارائه خدمات لزوم پاسخ به تغییرات سریع تکنولوژی باعث دگرگون شدن روشهای محاسبه ارزش افزوده شده است، بطوری که خیلی از روشهای سنتی حسابداری مدیریت پاسخگوی نیازهای متنوع امروزی نمی باشد، بنابراین لزوم طراحی و بکارگیری روشهای نوین، که متاثر از تغییرات و ساز و کارهای دنیای رقابت و پرچالش امروز می باشد، یکی از ضروریات سازمانهای موجود است.

سیستم ABC یکی از سیستم های نوین هزینه یابی محصولات و خدمات است که می تواند همراه با سیستم هزینه یابی مرحله ای و سفارش کالا جهت تهیه اطلاعات دقیق تر در خصوص هزینه ها و تصمیم گیریها بکار رود. این سیستم بکارگیری روشهای مناسب اثرات حاصل از تغییرات تکنولوژی، پیچیدگی و ویژگیهای خاص هر محصول را در محاسبه هزینه ها منظور می کند. برتری این سیستم نسبت به سایر سیستم های هزینه یابی، توانایی شناسایی دقیق هزینه ها و ارائه اطلاعات غیرمالی جهت بهبود عملکردها و فعالیت ها است. این تواناییها باعث شده است که امروزه کاربردهای گوناگون آن در سیستم های تولیدی و خدماتی روزبروز افزایش یابد (نمازی، 1378).

فهرست مطالب

 • چکیده: 1
 • فصل اول : کلیات تحقیق
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بیان مسئله. 3
 • 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5
 • 1-4- اهداف تحقیق.. 5
 • 1-5- فرضیه‌های تحقیق.. 6
 • 1-6-  قلمرو تحقیق.. 6
 • 1-7- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 6
 • 1-8- روش تحقیق.. 7
 • 1-9- روش تحلیل داده‌ها 7
 • 1-10- تعریف واژه‌ها 7
 • 1-11- ساختار تحقیق.. 9
 • فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 • 2-1- مقدمه. 11
 • 2-2- مبانی نظری پژوهش…. 11
 • 2-2-1- حاکمیت شرکتی.. 12
 • 2-2-1-1- اهمیت حاکمیت شرکتی.. 13
 • 2-2-1-1-1- دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی.. 13
 • 2-2-1-1-2- اهداف حاکمیت شرکتی.. 14
 • 2-2-1-1-3- تعاریف حاکمیت شرکتی.. 14
 • 2-2-1-1-4- طبقه‌بندی حاکمیت شرکتی.. 15
 • 2-2-1-1-5- سیستم‌های حاکمیت درون‌سازمانی.. 15
 • 2-2-1-1-6- سیستم‌های حاکمیت برون‌سازمانی.. 15
 • 2-2-2- چارچوب نظری حاکمیت شرکتی.. 15
 • 2-2-2-1- تئوری نمایندگی.. 16
 • 2-2-2-2- تئوری هزینه معاملات… 16
 • 2-2-2-3- تئوری ذینفعان.. 17
 • 2-2-2-4- رتبه‌بندی شرکت‌ها 17
 • 2-2- 2-5- ماتریس بین‌المللی حاکمیت شرکتی.. 18
 • 2-2-2-6- پاسخگویی هیأت مدیره 18
 • 2-2-2-7- افشا و کنترل‌های داخلی.. 18
 • 2-2-2-8- حقوق سهامداران.. 19
 • 2-2-2-9- پاداش…. 19
 • 2-2-2-10- کنترل‌های بازار 19
 • 2-2-2-11- رفتار شرکت… 19
 • 2-2-3- سازوکارهای حاکمیت شرکتی مورداستفاده در این تحقیق.. 19
 • 2-2-3-1- استقلال هیات مدیره 19
 • 2-2-3-2-تمرکز مالکیت… 20
 • 2-2-3-3- سرمایه‌گذاران نهادی.. 20
 • 2-2-3-4- کیفیت اطلاعات حسابداری.. 21
 • 2-2-3-5- اندازه‌گیری کیفیت اطلاعات حسابداری.. 23
 • 2-2-3-12- کیفیت اطلاعات حسابداری از دو جنبه ذیل بیان می‌گردد: 23
 • 2-4- بخش دوم: پیشینه تحقیق.. 24
 • 2-4-1- تحقیقات داخلی.. 24
 • 2-4-2- پیشینه خارجی: 32
 • 2-8- خلاصه فصل.. 40
 • فصل سوم : روش تحقیق  
 • 3-1- مقدمه. 42
 • 3-2- روش تحقیق.. 42
 • 3-3- فرضیه‌های تحقیق.. 42
 • 3-4- جامعه آماری.. 43
 • 3-5- روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 43
 • 3-6-  قلمرو تحقیق.. 44
 • 3-6-1-  قلمرو موضوعی تحقیق.. 44
 • 3-6-2-  قلمرو زمانی تحقیق.. 44
 • 3-6-3-  قلمرو مکانی تحقیق.. 44
 • 3-7- تعریف متغیرهای تحقیق و چگونگی محاسبه آن‌ها 44
 • 3-7-1- متغیرهای مستقل.. 44
 • 3-7-2- متغیرهای وابسته. 45
 • 3-7-3- متغیرهای کنترلی.. 46
 • 3-8- مدل‌های تحقیق.. 46
 • 3-9- روش‌های گردآوری اطلاعات… 47
 • 3-10- روش‌های آماری بکار رفته برای تحقیق.. 47
 • 3-10-1- تحلیل رگرسیون.. 47
 • 3-10-1-1- رگرسیون خطی چند متغیره 47
 • 3-10-1-2- بررسي مفروضات رگرسيون خطي.. 48
 • 3-11- آزمون فرضیه‌ها 49
 • 3-11-1- روش تعیین مدل مناسب تخمین.. 49
 • 3-11-2-  آزمون معنی‌دار بودن مدل‌های رگرسيوني.. 50
 • 3-11-3- آزمون معنی‌دار بودن ضرایب رگرسیون.. 50
 • 3-12- خلاصه فصل.. 51
 • فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها
 • 4-1- مقدمه. 53
 • 4-2- آزمون فرضیه ها 53
 • 4-2-1- بررسی پایایی متغیرهای پژوهش…. 53
 • 4-2-2- بررسی آمار توصیفی متغیرها در سطح کل شرکتها 54
 • 4-2-3- آزمون فرضیه ها 58
 • 4-2-3-1- آزمون فرضیه فرعی  اول.. 58
 • 4-2-3-2- آزمون فرضیه فرعی دوم. 58
 • 4-2-3-3- آزمون فرضیه فرعی سوم. 59
 • 4-3- خلاصه فصل.. 59
 • فصل پنجم : نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها
 • 5-1- مقدمه. 61
 • 5-2- خلاصه تحقیق.. 61
 • 5-3- نتایج حاصل از پژوهش…. 61
 • 5-4- پیشنهادها 62
 • 5-4-1-1- پیشنهادهای مبتنی برنتایج تحقیق.. 62
 • 5-4-2- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 62
 • 5-5- محدودیت‌های تحقیق.. 63
 • منابع و مآخذ.. 64
 • پیوست‌ها

 

عنوان : پایان نامه بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت اطلاعات حسابداری
تعداد صفحات: 120 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط 9000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


پنج + = 13